Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 1 - 26 2019-03-28

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN TEK DÜZEN HESAP PLANINA GÖRE VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE KARŞILIKLI İNCELENMESİ

Ensar AĞIRMAN [1] , Kübra ALPA [2]

69 116

Uluslararası finansal raporlama standartlarının küresel bir boyut kazanması ile birlikte hazırlanan ve kullanılmaya başlanan Türkiye Muhasebe Standartları(TMS), işletmelerin hali hazırda kullanmış oldukları Tek Düzen Hesap Planında (TDHP) farklılıkları beraberinde getirmiştir. Sağlık insan yaşamının temel yapıtaşlarından birisidir. Sürekli ve sonsuz bir ihtiyaç olan sağlık ile ilgili alanlardaki gelişmeler de toplumların gelişmişlik seviyeleri ile doğrusal olarak hareket etmektedirler. Bu çalışmada her geçen gün artan bir öneme sahip olan Türkiye’deki sağlık işletmelerinde Tek Düzen Hesap Sistemine göre yapılan dönem sonu işlemlerinin, Türkiye Muhasebe Standartları ile karşılaştırmalı bir şekilde incelemesi yapılmaktadır

Dönem Sonu İşlemleri, Sağlık İşletmeleri, Tek Düzen Hesap Planı
 • Abdioğlu, H, İşgüden Kılıç, Bu – Güneş, S (2014). “Temel Finansal Araçların Kobi TFRS, Tam Set TFRS ve Türk Vergi Mevzuatı İle Karşılaştırmalı İncelenmesi Ve Muhasebeleştirme Örnekleri”, Yönetim ve Ekonomi, 21(2), 141-161
 • Akın, H ve Kurşunel F, (2010) “TMS-2’ye Göre Stokların Değerlemesinde Özelik Arz Eden Durumlar”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 13(1-2), 311-330.
 • Atasever, M (2014). Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları.
 • Çam, M (2014). “TMS 16 Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Vergi Usul Kanununa İle Mukayesesinin İncelenmesi”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.11-19.
 • Esen, Ö Muhittin (2009). “Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde Şüpheli Alacakların İncelenmesi”, Mali Çözüm Sayı: 94, 127-154.
 • Kabataş, Y, Pamukçu, A (Ekim 2010). “TMS – 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Mufad Journal, Sayı 48, 191-199.
 • Kamu Gözetim Kurumu (ty). http://www.kgk.gov.tr/
 • Karasioğlu, F (2016). Sağlık İşletmelerinde Finansal Muhasebe Uygulamaları. Konya: Atlas Akademi.
 • Kılavuz, E (2010). “Sağlık Harcamalarındaki Artış ve Temel Bakım Hizmetleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 29 Yıl: 2010/2, 173-192.
 • Mutlu, A., Işık, A. (2002). Sağlık Ekonomisi ve Politikaları, İstanbul: Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın No:14.
 • Mollahaliloğlu, S, (Ed.). (2007). Türkiye’de Sağlığa Bakış 2007. Ankara: Sağlık Bakanlığı
 • SPK (ty). http://spk.gov.tr/
 • Şen, Ç, (Temmuz-Ağustos 2011). “Türkiye Muhasebe Standardı – 16 Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulaması”, Mali Çözüm, 133-162.
 • Terzi, S (2008 Temmuz-Ağustos). “Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulaması; Bir Endüstri Örneği”, Mali Çözüm, Sayı
 • TTK, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102.pdf
 • Türkiye İstatistik Kurumu 2011-2015, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102.pdf
 • VUK (ty). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf
 • www.muhasebe tr.com
 • Yurdadoğ, V (2007). “Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Finansmanı ve Analizi” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,; Çukurova Üniversitesi; İ.İ.B.F. Maliye Bölümü, 16(1), 591-610.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section ANABOLUM
Authors

Author: Ensar AĞIRMAN (Primary Author)
Institution: Atatürk üniversitesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi,işletme bölümü, muhasebe finans bilim dalı
Country: Turkey


Author: Kübra ALPA (Primary Author)
Institution: Atatürk üniversitesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, işletme bölümü, muhasebe finans bilim dalı
Country: Turkey


APA AĞIRMAN, E , ALPA, K . (2019). SAĞLIK İŞLETMELERİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN TEK DÜZEN HESAP PLANINA GÖRE VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE KARŞILIKLI İNCELENMESİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21 (1), 1-26. DOI: 10.31460/mbdd.396598