Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 246 - 273 2019-03-28

E-DÖNÜŞÜMÜN MUHASEBE MESLEĞİ YETERLİLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİ MUHASEBE EĞİTİMİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLER AÇISINDAN ANALİZİ

Metin ALLAHVERDİ [1] , Memiş KARAER [2]

60 86

Teknolojinin gelişmesiyle muhasebe alanında ortaya çıkan yeni kavramları ve yeterlilikleri inceleyen çalışmamız beş bölümden oluşmuştur. Çalışmamızda Türkiye’de lisans seviyesinde eğitim veren 64 üniversitenin işletme bölümleri incelenmiştir. Çalışma sonunda Türkiye’deki üniversitelerde muhasebe meslek adayı için gerekli olan mesleki, kişisel ve analitik becerilerin yeterli seviyede verildiği buna karşın teknolojik yeterliliğin ve mesleki tutum yeterlilik eğitiminin seviyesinin çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada özellikle teknolojik yeterlilik (e-dönüşüm yeterliliği) eğitimi üzerinde durulmuştur.

Muhasebe Mesleği, Yeterlilik, E-Dönüşüm
 • 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 1989.
 • ACCA 2016. “Professional Accountants The Future: Drivers of Change and Future Skills”, London, United Kingdom.
 • Andone, I. 2007. “The Competency-Based Approach For Accountıng Educatıon In Romanıa”, http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/02_Andone_I_-_The_competency-based_approach_for_accounting_education_in_Romania.pdf (Erişim Tarihi: 20.02.2017).
 • Bayazıtlı, E. ve Çelik O. 2004. “Muhasebe Eğitiminin Kalitesinin Arttırılmasında İlk Adım: Yükseköğretim Kurumlarında Muhasebe Eğitiminin Etkinliğinin Analizi” Antalya: XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu.
 • Çetiner, Y. T. 2009. “E-Dönüşümde Türkiye Nerede?”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar, 31.
 • Demirci, D. Ş., Kıymaz, M. ve Ağsakal, A. 2015. “Yükseköğretimde Verilen Muhasebe Eğitiminin Muhasebe Mesleğine Giriş Sınavlarına Katkısı: Devlet Üniversiteleri İşletme ve Muhasebe Bölümleri Üzerine Bir Araştırma”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 13.
 • Elmacı, O. ve Sevim, Ş. 2013. “Muhasebe Eğitiminde Hedef 2023: Stratejik Yol Haritası”, 32. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Antalya.
 • Erkul, R.E. 2004. “Dünyada Kamu Yönetimindeki Dönüşüm ve Türkiye’de Kamu Yönetimi Öğretimine Yansımaları”, II. Kamu Yönetimi Forumu, Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Gaviria, D., Arango, J. & Valencia, A. 2015. ”Reflections About The Use of İnformation and Communication Technologies In Accounting Education”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 176.
 • Ghasemi, M., Shafeiepour, V., Aslani, M. & Barvayeh, E. 2011. “The Impact of Information Technology (IT) on Modern Accounting Systems”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Published by Elsevier Ltd., 28.
 • Gökten, O. P. ve Gökten, S. 2016. “Uluslararası Eğitim Standartlarına Genel Bakış: Geçerliğinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6).
 • http://www.tesmer.org.tr/post/139 (Erişim Tarihi: 18.01.2017).
 • http://www.tesmer.org.tr/soru_cevap (Erişim Tarihi: 18.01.2017).
 • https://istatistik.yok.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 23.02.2017).
 • Hunton, E. J. 2002. “Blending Information and Communication Technology with Accounting Research”, Accounting Horizons, 16(1).
 • IAESB 2017. “Handbook of International Education Pronouncements”, Published by IFAC, New York, USA.
 • İşevi, A. S., Günsur, M. ve Kavrakoğlu, İ. 2004. “Şirketlerde E-Dönüşüm: Bilginin Öne Çıkışı”, http://eprints.rclis.org/7200/1/sirketlerde_e-donusum.pdf (Erişim Tarihi: 20-02-2017).
 • Liyan, L. 2013. “The Impact of Information Technology on Accounting Theory, Accounting Profession, and Chinese Accounting Education”, The Twelfth Wuhan International Conference on E-Business.
 • Mgaya, K. V. & Kitindi, E. G. 2008. “IT Skills of Academics and Practising Accountants in Botswana”, World Review of Enrepreneurship, Management and Sust. Development, 4(4).
 • Mulder, M. 2014. “Conceptions of Professional Competence. In: S. Billett, C. Harteis, H. Gruber (Eds)”, International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. Dordrecht: Springer.
 • Negiz, N. 2011. “Elektronik Dönüşüm Karşısında Vatandaş Deneyimi: Isparta Belediyesi İncelemesi”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21.
 • Pekdemir, R. ve Önal, M.M. 1999. “Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Muhasebe Mesleğine Etkileri”, Yönetim Dergisi, 10.
 • Patrick, O. G., Anthony, A. & Yaw, B. 2013. “The Adoption Of Information And Communication Technology In The Public Sector; A Study Of The Financial Management In The Ghana Education Service (GES)”, Internatıonal Journal of Scıentıfıc & Technology Research, 2(12). http://www.ijstr.org/final-print/dec2013/The-Adoption-Of-Information-And-Communication-Technology-In-The-Public-Sector-A-Study-Of-The-Financial-Management-In-The-Ghana-Education-Service-Ges.pdf (Erişim Tarihi: 24.02.2017).
 • Şengel, S. 2011. “Türkiye’de muhasebe meslek elemanı talebi üzerine bir araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan. 50.
 • Şenol, H. 2016. “Türkiye’de Muhasebe Alanında Yaşanan E-Dönüşüm Sürecine Genel Bir Bakış”, 3. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bakü.
 • The Pathways Commission 2015. “In Pursuit of Accounting’s Curricula of the Future”, American Accounting Association, http://commons.aaahq.org/posts/c0a7037eea (Erişim Tarihi: 05.01.2017).
 • TÜRMOB 2014. “2013 Faaliyet Raporları”, http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/FaliyetRaporu.aspx (Erişim Tarihi: 24.02.2017).
 • TÜRMOB 2015. “IFAC: Uluslararası Eğitim Bildirileri El Kitabı”, Çev: Seher Gündoğdu vd., Ankara.
 • Weli I. 2015. “Accounting Students Attitude towards Computer, the Acceptance of the Accounting Information System's Course and Teaching Method”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172.
 • Zenunı, B. B. T. & Ujkanı, M. 2014. “Impact of information technology in the accounting profession”, 5-th International Conference “Information System and Technology Innovations: “Projecting trends to o New Economy”, https://www.researchgate.net/publication/294890069_Impact_of_information_technology_in_the_accounting_profession (Erişim Tarihi: 28.01.2017).
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section ANABOLUM
Authors

Orcid: 0000-0002-8247-4167
Author: Metin ALLAHVERDİ (Primary Author)
Institution: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO
Country: Turkey


Author: Memiş KARAER
Institution: Selçuk Üniversitesi, Taşkent MYO

APA ALLAHVERDİ, M , KARAER, M . (2019). E-DÖNÜŞÜMÜN MUHASEBE MESLEĞİ YETERLİLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİ MUHASEBE EĞİTİMİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLER AÇISINDAN ANALİZİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21 (1), 246-273. DOI: 10.31460/mbdd.424178