Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 197 - 227 2019-03-28

KAMU HİZMET TEDARİK YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİNDE YATIRIMIN DEĞERİ ANALİZİ: BİR HASTANE PROJESİ ÜZERİNDE UYGULANMASI

Sıla KULAKSIZ [1] , Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU [2]

25 63

Özellikle 1980 sonrası dönemde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de altyapı yatırımlarının yürütülmesinde, devletin rolü azalmış; devlet ile özel sektör arasında belirli bir dereceye kadar yetkinin, riskin ve sorumlulukların paylaşımını sağlayan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yönteminin kullanımı yaygınlaşmıştır. Her ne kadar KÖİ yöntemi kısıtlı finansal kaynaklar dolayısıyla ekonomik kalkınma ve büyümenin sürdürülebilirliğini sağlayan bir yöntem olsa da bu yöntemin seçilmesinde kamu yararı da gözetilmelidir. Bu nedenle kamu tarafı, bir hizmetin hayata geçirilmesinde hangi tedarik yönteminin kamu yararına olacağını belirlemek, mevcut kaynaklarla maksimum fayda sağlamak için risklerin doğru tahsis edilmesini sağlamalı ve “Yatırımın Değeri Analizi” mekanizmasını kullanmalıdır. Çalışmada, örnek bir şehir hastanesi projesi baz alınarak kamu tedarik sürecinin seçilmesi ile ilgili çeşitli senaryolar kapsamında kamu açısından yatırımın değeri analizi yapılarak yazında anlatılan görüşlere ait çalışmaların test edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çıkan sonuç özel sektörün mali verileri açısından da değerlendirilmiştir.

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ), Yatırımın Değeri Analizi, Proje Finansmanı, Yap-Kirala-Devret
 • 6428 Sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkındaki Kanun
 • Borisova G. ve Megginson W. L. 2011. “Does Government Ownership Affect The Cost Of Debt? Evidence From Privatization”, The Review of Financial Studies, Cilt: 24, Sayı:8, Oxford University Press.
 • Cruz, C.O. ve Marques, R.C. 2013. Infrastructure Public-Private Partnerships, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • EPEC, 2015. Value For Money Assessment, 21 Mayıs 2016, http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_value_for_money_assessment_en
 • European Commission, 2003. Guidelines For Successful Public-Private Partnerships, Directorate-General Regional Policy, European Commission, Brussels. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/pppguide.htm., Erişim tarihi: 17 Temmuz 2017.
 • Grimsey, D. ve Lewis, M. K. 2005. “Are Public Private Partnerships Value For Money? Evaluating Alternative Approaches And Comparing”, Accounting Forum, 29 (2005), s. 345–378
 • Grimsey, D. ve Lewis, M. K. 2004. Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution İn Infrastructure Provision And Project Finance. Great Britain.
 • Grout, P. A. 2003. “Public and Private Sector Discount Rates in Public-Private Partnerships”, Economic Jounal, 113(486)
 • Güngör, H. 2012. Sağlık Sektöründe Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları Ve Özel Sektör İçin Değerlendirme. Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Flores, J. L. 2009. “The Value Of ‘Value For Money’ Approach When There İs no Money”, IFC Advisory Services in Public Private Partnership
 • HM Treasury. 2006. Value For Money Assessment Guidance, The Stationery Office, London.
 • Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı İstatistikleri, www.hazine.gov.tr, Erişim Tarihi: 12 Aralık 2017.
 • Infrastructure Australia, 2008. National Public Private Partnership Guidelines – volume 4: public sector comparator guidance, Australian government department of infrastructure and regional development. https://infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/files/Volume-4-PSC-Guidance-Dec-2008-FA.pdf, Erişim tarihi: 31 Temmuz 2017.
 • Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programları, http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KamuYatirimProgramlari.aspx, Erişim tarihi: 01 Temmuz 2017.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu, BIST 100, www.kap.gov.tr, Erişim Tarihi: 10 Ocak 2018
 • Leigland, J. 2006. Is the Public Sector Comparator Right For the Developing Countries, Gridlines. World Bank Publications.
 • Morallos, D. ve Amekudzi, A. 2008. “The State Of The Practice Of Value For Money Analysis İn Comparing Public Private Partnerships To Traditional Procurements”, Public Works Management &Policy, Volume:13, Number:2, October 2008 114-125
 • OECD, 2008. Public Private Partnerships: İn Pursuit Of Risk Sharing And Value For Money, http://www.oecd.org/gov/budgeting/public-privatepartnershipsinpursuitofrisksharingandvalueformoney.htm, Erişim tarihi: 23 Nisan 2016
 • Sarmento, J. M. 2010. “Do Public-Private Partnerships Create Value For Money For The Public Sector? The Portuguese Experience”, OECD Journal of Budgeting, Volume 2010/1, OECD.
 • Sağlık Bakanlığı Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Verileri, 2017. www.saglikyatirimlari.gov.tr, Erişim Tarihi: 12 Aralık 2017.
 • Sağlık Bakanlığı Bütçe Sunumu. 2017. http://www.saglik.gov.tr/Eklenti/1337,sb-2017-yili-butce-sunumu-plan-butcepdf-1pdf.pdf?0, Erişim: 29 Aralık 2016.
 • Sağlık Bakanlığı, 2016. Paranın Zaman Değeri Analizi, Ankara.
 • Soumaré, I. ve Son Lai, V. 2016. “An Analysis Of Government Loan Guarantees And Direct İnvestment Through Public-Private Partnerships”, Economic Modelling, Sayı:59, s. 508–519.
 • TCMB İstatistikleri, http://www.tcmb.gov.tr/, Erişim Tarihi: 12 Aralık 2017
 • Yescombe, E. R. 2007. Public–Private Partnerships Principles Of Policy And Finance, Yescombe Consulting Ltd, London, UK
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section ANABOLUM
Authors

Orcid: 0000-0002-9477-3367
Author: Sıla KULAKSIZ (Primary Author)
Institution: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Country: Turkey


Author: Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU
Institution: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

APA KULAKSIZ, S , KÜÇÜKKOCAOĞLU, G . (2019). KAMU HİZMET TEDARİK YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİNDE YATIRIMIN DEĞERİ ANALİZİ: BİR HASTANE PROJESİ ÜZERİNDE UYGULANMASI. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21 (1), 197-227. DOI: 10.31460/mbdd.428543