Year 2018, Volume 14, Issue 3, Pages 1070 - 1081 2018-12-25

Ortaokul Öğrencilerinin Aile İlişkileri Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination of the Relationship between Family Relations and Happiness Levels of the Secondary School Students

Abdullah MERT [1] , Meliha KAHRAMAN [2]

48 168

Bu çalışmada, ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin aile ilişkileri ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Uşak il merkezinde çeşitli okullarda ortaokul eğitimine devam eden % 48’i (362 kız öğrenci) kadın ve % 52’si (385 erkek öğrenci) olmak üzere toplam 747 öğrenci değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin toplanmasında, öğrencilerin aile ilişkilerine ilişkin veriler için “Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği” ve çocukların mutluluk düzeyleri için  “Okul Çocuklarının Mutluluk Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analiz işlemleri SPSS’in 20.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mutluluk ve aile ilişkileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına ilişkin korelasyon katsayılarına bakılmıştır. Ayrıca destekleyici ve engelleyici aile ilişkilerinin, mutluluğu ne derecede yordadığını belirlemek amacıyla aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. Mevcut araştırmanın bulguları ortaokul öğrencilerinin destekleyici aile ilişkileri arttıkça mutluluk düzeylerinin de arttığını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar ilgili literatür kapsamında değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.

It is aimed to investigate the relationship between family relations and happiness levels of 6th and 7th grade students of secondary school in this study. Within the scope of this study, a total of 747 students including 385 boys and 362 girls who were ongoing secondary education in Uşak, province center in 2015-2016 academic years, were evaluated. "Family Relationship Scale for Children" for family relations of children and the "Happiness Inventory of School Children" for the happiness levels of children were used during the data collection. The findings of the present study show that as the secondary school student’s supportive family relations increase, their happiness levels increase as well. The suggestions were made by evaluating the results obtained within the scope of the related literature.

  • Akpınar, E., Saatçi, E., Ergun, G., Bozdemir, N., & İnan, S. (2007). Çukurova Üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin sigara içme davranışları ve uyum özellikleri. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 8 (2), 63-68.Aypay, A., & Eryılmaz, A. (2011). Relationships of high school sdutent’subjective well-being and school burnout. International Online Journal of Educational Sciences, 3 (1), 181-199.Bird, J. M., & Markle, R. S. (2012). Subjective well-being in school environments: promoting positive youth development through evidence-based assessment and intervention. American Journal of Orthopsychiatry, 82, 61-66. http://dx.doi.org/10.1111/j.1939-0025.2011.01127.x.Bowen, M. (1994). Family therapy in clinical practice,” in the book of psychiatric books, (Eds. Sidney Crown And Hugh Freeman). Northvale, Jason Aronson, Inc, New Jersey.Canel, A. N. (2012). Aile yaşam becerileri. Nakış Yayınevi, İstanbul.Chang, L., Chang, C., Stewart, S.M., & Au, E. (2003). Life satisfaction, self concept, and family relations in Chinese adolescents and children. International Journal of Behavioral Development, 27, 182-189.Cohen, L., Manion, L., & Morrison K. (2000). Research methods in education (5th Edition). London: Routledge Falmer.Coleman, C., H. (2009). Vulnerability as a regulatory category in human subject research. The Journal of Law, Medicine & EthicsVolume 37, Issue 1. https://doi.org/10.1111/j. 1748-720X.2009.00346.x.Çelik, Y. (2003). “Ana baba eğitim.” Öğretmen Dünyası,sayı:277.Diener, Ed., Oishi, S. & Lucas, E. (2003). Personality, culture and subjective well-being: emotional and cognitive evaluations of life. Annual Review Of Psychology.Diener, E. (2000). “Subjective well-being, the science of happiness and a proposal for a national ındex”. American Psychologist, 55 (1): 34 – 39.Diener, E., Suh, M. E. & Oishi, S. (1997). “recent findings on subjective well-being”. Indian Journal of Clinical Psychology, 24 (1): 25–41.Diener, E. (1994). “assessing subjective well-being: progress and opportunities”. Social Indicators Research, 31 (2): 103–157.Dost, T.M. (2004). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe. Ünversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.Engels, N., Aelterman, A., Petegem, K. V., & Schepens, A. (2004). Factors which influence the well-being of pupils in Flemish secondary schools. Educational Studies, 30 (2), 127-143. http://dx.doi.org/10/1080.0305569032000159787.Epstein, N., Bishop, D., & Baldwin, L. (1984). McMaster model of family functioning. In D. H. Olson, & P. M. Miller (Eds.), Family studies review year-book (Vol. 2). New Delhi: Sage Publications. doi:10.1111/j.1752-0606.1978.tb00537.x.Epstein, N.B., Baldwin, L.M. and Bishop, D.S. (1983) The McMaster Family Assessment Device. Journal of Marital and Family Therapy, 9, 171-180. http://dx.doi.org/ 10.1111/j.1752-0606.1983.tb01497.x.Epstein, N. B., Levin, S. & Bishop D. S. (1976). The family as a social unit. Canadian Family Physician. 22 (1411), 53 - 55.Eryılmaz, A. (2010). Aile yapısı ergeni mutlu eder mi? Aile ve Toplum, 22 (6), 21-30. Eryılmaz, A.(2009). Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. (Journal of Turkish Educational Sciences), 7(4), 975-989.Eryılmaz, A. & Yorulmaz, A. (2006). The way of being happy for adolescents. Paper presented at the Xth Conference of European Association for Research on Adolescence, Antalya, Turkey, May 2-6. Evirgen, N. (2010). ‘’Aile içi örüntülerin çocukların algıları açısından incelenmesi.’’ Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Furnham, A. & Cheng, H. (2000). Lay theories of happiness. Journal of Happiness Studies. 1:227-246. Kluwer Academic Publishers: N.L.Gilman, R. & Huebner, E. S. (2006). Characteristics of adolescents who report very high life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence, 35, 293-301.Gladding, S. (2012). Aile terapisi tarihi kuram ve uyuyglamarı. PDR Yayınlar, (Çev. Ed. İbrahim Keklik, İbrahim Yıldırım), Ankara.Güven, A. (2013). Çocukta benlik gelişiminde aile içi iletişimin rolü: islam dini açısından bir inceleme. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Hampton, N. Z. & Marshall, A. (2000). Culture, gender, self efficacy and life satisfaction: a comparison between americans and chinese people with spinal cord ınjures. Journal of Rehabilation, 63 (3), 21-29.Ho-tang, W., Mei-ju, C., Wei-hung, C., & Chin-Tang, T. (2016). Relationship among family support, love attitude, and well-being of junior high school students. Universal Journal of Educational Research, 4(2), 370-377. doi: 10.13189/ujer.2016.040208.Huebner, E.S., Valois, R.F., Paxton, R.J. & Drane, J.W. (2005). Middle school students’perceptions of quality of life. Journal of Happiness Studies, 6, 15-24.Huebner, E.S., Drane, J.W., & Valois, R.F. (2004). Levels and demographic correlates of adolescent life satisfaction reports. School Psychology International, 21, 281-292.Huebner, E. S. (1991). Initial development of the student's life satisfaction scale. School Psychology International, 12(3), 231-240.Hyborn, D. (2000). Two philosophical problems in the study of happiness. Journal of Happiness Studies, 1, 207–225.Ivens, J. (2007). The development of a happiness measure for schoolchildren. Educational Psychology in Practice, 23, 221-239. http://dx.doi.org/10.1080/02667360701507301.Jagger, G., & Wright, C.(1999). Changing family values: feminist perspectives. Routledge USA.Joronen, K. & Kurki, A. (2005). Familial contribution to adolescent subjective well-being. International Journal of Nursing Practice, 11,3,125-133.Karacaoğlu, K., & Köktaş, G. (2016). Psikolojik dayanıklılık ve psikolojik iyi olma ilişkisinde iyimserliğin aracı rolü: Hastane çalışanları üzerine bir araştırma. İş ve İnsan Dergisi, 3(2), 119-127.Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.Kırık, A. M. (2014). Aile ve çocuk ilişkisinde internetin yeri: nitel bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching) Cilt:3 Sayı:1/ 32 ISSN: 2146-9199.Klever, P. (2009). Goal direction and efectiveness, emotional maturity, and nuclear family functioning. Journal of Marital and Family Therapy, 35, 3, 308-324. Koerner, A. F. & Fitzpatrick, M. A.(2002). Toward a therapy of family communication. Communication Theory, 12, 70-91.Krysan, M., Moore, K. A. & Zill, N. (1990). Identifying successful families: An overview of constructs and selected measures. Washington, DC: Child Trends, Inc.Lam, W. W. T. R., Fielding, I., McDowell, J , Johnston, Sophia Chan,G. M., Leung & Lam T. H. (2012). Perspectives on family health, happiness and harmony (3H) among Hong Kong Chinese people: a qualitative study. Health Educatıon Research Vol.27. Larnera, G. (2004). Family therapy and the politics of evidence. Journal of Family Therapy, 26(1), 17–39.no.5,Pages 767–779.Lu, L., Gılmour, R., Kao, S.F. (2001). Cultural values and happiness: An esat-west-dialogue. The Journal of Social Psychology, 141(4).477-493.Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology, 9 (2), 111-131.Myers, G. D. & Diener, E. (1995). “who is happy?”, Psychological Science, 6 (1): 10–19.Nickerson, A. B. & Nagle, R. J. (2004). The influence of parent and peer attachments on life satisfaction in middle childhood and early adolescence. Social Indicators Research, 66, 35-60.Olson, D. (1993). Circumplex model of marital and family systems: assessing family systems. In F. Walsh (Ed.), Normal Family Processes. New York: Guilford Press.Özbaş, M., & Badavan, Y. (2010). İlköğretim okulu yöneticilerinin okul-aile ilişkileri konusunda yapmaları gereken ve yapmakta oldukları işler. Eğitim ve Bilim, 34 (154), 69-81.Özgüven, İ. E. (2000). Aile ve cinsel terapi. PDREM Yayınları, Ankara.Park, N. (2004). The role of subjective well-being in positive youth development. The Annals of American Acedemy of Political and Social Science, Vol. 591, No.1, 25-39.Rask, K., Kurki, P. A. & Paavilainen, E. (2003). Adolescent subjective well-being and family dynamics. Scand J.Carin Sci, 17, 129-138.Satir, V. (2001). Yeniden insan olmak.(Çev. Selim Yeniçeri) (2.Cilt) Beyaz Yayınları İstanbul.Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Simon & Schuster.Seligman, M. E., Parks, A. C., & Steen, T. (2004). A balanced psychology and a full life. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 359 (1449), 1379.Seligson, J. L., Huebner, E. S. & Valois, R. F. (2003). Preliminary validation of the brief multidimensional students’life satisfaction scale (BMSLSS). Social Indicators Research, 61, 121-145.Sokullu, F. A. (1992). Çocuk Suçluluğu Kriminolojisinde Aile Faktörü. M.Ü Hukuk Fakültesi Dergisi, 10, 127-133.Strazdins, L., Clements, M. S., Korda, R. J., Broom, D. H., & D’Souza, R. M. (2006). Unsociable work? nonstandard work schedules, family relationships, and children’s well‐being. Journal of Marriage and Family, 68 (2), 394-410. 10.1111/j.1741-3737.2006.00260.x.Suldo, S. M. & Huebner, E. S. (2006). Is extremely high life satisfaction during adolescence advantageous? Social Indicators Research, 78, 179-203. DOI 10.1007/s11205-005-8208-2.Telef, B. B. (2014). School Children's Happiness Inventory: The Validity and Reliability Study. International Online Journal of Educational Sciences, 6(1).TDK, (2018). Http://www.tdk.gov.tr/İndex. php?Option=Com Gts&Arama = Gts & Guid =T dk.Gts.534669ac33b1d3.84715949, Bağlanma Tarihi: 10.06.2018.Türkmen, M. (2012). Öznel iyi oluşun yapısı ve ana-baba tutumları, özsaygı ve sosyal destekle ilişkisi: Bir model sınaması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 41-73.UNICEF. (2013). Child well being in rich countries: a comparative overview. UNICEF Office of Research-Innocenti.Uusitalo-Malmivaara, L. (2011). Global and school-related happiness in Finnish school children. Journal of Happiness Studies, http://dx.doi.org/10.1007/s10902-011-9282-6Veenhoven, R. (2008). Healthy happiness: Effects of happiness on physical health and the consequences for preventive health care. Journal of happiness studies, 9 (3), 449-469. http://dx.doi.org/10.1007/s10902-006-9042-1.Yalçın, İ. (2007). Ailelerinden algıladıkları sosyal destek düzeyleri farklı lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri, Eurasian Journal of Educational Research, 26, 209-220. Yarcheski, A., Mahon, N. E., & Yarcheski, T. J. (2002). Anger in early adolescent boys and girls with health manifestations. Nursing Research, 51(4), 229-236.Yetim, Ü. (2001). Toplumdan bireye mutluluk resimleri. İstanbul: Bağlam Yayınları.Zabriskie, R. & Freeman, P. (2004). Contributions of family leisure to family functioning among transracial adoptive families. Adoption Quarterly, 7 (3), 49-77.Zorbaz-Demirtaş, S. & Korkut-Owen, F. (2013). Çocuklar için aile ilişkileri ölçeği’nin geliştirilmesi (Developing family relationship scale for children). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 58-67.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-0653-2297
Author: Abdullah MERT (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7152-0228
Author: Meliha KAHRAMAN
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { mersinefd441437, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {1070 - 1081}, doi = {10.17860/mersinefd.441437}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Aile İlişkileri Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {MERT, Abdullah and KAHRAMAN, Meliha} }
APA MERT, A , KAHRAMAN, M . (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Aile İlişkileri Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (3), 1070-1081. DOI: 10.17860/mersinefd.441437
MLA MERT, A , KAHRAMAN, M . "Ortaokul Öğrencilerinin Aile İlişkileri Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 1070-1081 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/41501/441437>
Chicago MERT, A , KAHRAMAN, M . "Ortaokul Öğrencilerinin Aile İlişkileri Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 1070-1081
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Aile İlişkileri Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Abdullah MERT , Meliha KAHRAMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.441437 DO - 10.17860/mersinefd.441437 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1070 EP - 1081 VL - 14 IS - 3 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.441437 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.441437 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Ortaokul Öğrencilerinin Aile İlişkileri Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Abdullah MERT , Meliha KAHRAMAN %T Ortaokul Öğrencilerinin Aile İlişkileri Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17860/mersinefd.441437 %U 10.17860/mersinefd.441437
ISNAD MERT, Abdullah , KAHRAMAN, Meliha . "Ortaokul Öğrencilerinin Aile İlişkileri Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (December 2018): 1070-1081. https://doi.org/10.17860/mersinefd.441437