Year 2019, Volume 8, Issue 2, Pages 2042 - 2059 2019-04-27

Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması
Fashion Show in Fashion Design: Use of Historical Buildings As Spaces

Handan Baran [1] , Hicran Hanım Halaç [2]

23 57

Günümüzde moda ve mimari kavramları değişen dünya ile birlikte değişmeye ve dönüşüme oldukça açık alanlar olup, her geçen gün farklı tarzlar ve anlayışlara sahip olmaktadırlar. Moda ve mimari birbirinden beslenip, birbirini etkilemekle birlikte çoğu zaman birbirlerini iletişim aracı olarak da görmektedirler.

Tarihi yapılar kültürel mirasımızın bir parçası olmakla birlikte geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi üstlenmektedir. Bu vazifenin önemi ölçülemezken, değişen toplum yapısıyla birlikte tarihi binalar zamanla manevi kayıplara uğrayarak bir değişime uğradığı söylenebilir.

Çalışmada genel tarama yöntemi kullanılarak literatür taraması yapılmış, Dünya ülkelerinden ve Türkiye’den mekan olarak tarihi binalar kullanılarak yapılan defile örneklerine yer verilmiştir. Çalışma, tarihi yapılarda yapılan defile gösterileriyle sınırlandırılmıştır.

Bu çalışma, tarihi yapıların defile mekânları olarak kullanılması düşüncesinin yaygınlaşması ve tarihi yapıların işlev kazanmasıyla birlikte,  günümüz insanlarına tanıtılması, milli kültür bilinci aşılanması ve ülkenin turizm açısından da tanıtımının yapılabileceği düşüncesiyle önem kazanmaktadır. Tarihi yapılara işlev kazandırılarak atıl alanları yeniden kullanıma açılması ve defile gibi ilgi çeken etkinliklerin yapılması turizm açısından ve kültür miraslarımızın geleceğe aktarılarak tanıtımının yapılması açısından önemlidir.  

Sonuç olarak, ilgi çekmek ve fark yaratmak adına alışılmışın dışında mekânlar kullanmak moda tasarımcıları tarafından son dönemlerde benimsenmiştir.  Bu fikirle tarihi yapılar defile organizasyonlarına ev sahipliği yapmıştır. Tarihi yapıların defile mekânı olarak kullanılması olumlu yanlarının yanında, yapıya kattığı olumsuz durumların da olduğu söylenebilir. Olumlu yönlerine bakıldığında, tarihi yapıların turizm açısından tanıtımı yapılmış olmaktadır. Ayrıca defileye gelen yurt içi veya yurt dışı ziyaretçiler gösteri sayesinde tarihi yapıyı tanımış olmaktadırlar. Bu sayede yapının yıllara meydan okuyarak günümüzde hala kullanılması, işlevini yitirmemesi açısından önemlidir.

Bu çalışmada elde edilen bilgiler ışığında, defile gösterilerinin estetik ve fonksiyonel mekânlar kullanılarak tüketicilere sunulması, markaya değer katmasının dışında tarihi yapıların cezbedici havasıyla birlikte izleyicileri büyülemektedir. Aynı zamanda tarihi yapıların daha fazla ziyaretçiyle buluşması ve tanıtımının yapılması açısından önem teşkil etmektedir. 

Fashion design and architectural design are different areas that influence each other and feed from each other in terms of design. While the two areas are influenced by each other, they also help each other as the communication language. The importance of historical buildings in architecture is big and powerful. While this importance and value cannot be measured, it can be said that some change has undergone changes and losses. In the study, fashion show shows in historical places were discussed and the subject was limited. In the study, fashion show shows in historical places were discussed and the subject was limited. In this study, in addition to the general screening method, literature review has been done. Examples of some fashion shows from world countries and Turkey have been studied grouping by giving examples. In the study there are examples of demonstrations performed in historical buildings and places. The samples were interpreted by grouping. Interpreted fashion shows were examined under 3 groups; Fashion Show Examples in Historical Places from the World; Made from Turkey Historical Places 'Modern Themed' Project Fashion Shows; Made from Turkey Historic Places in the 'Cultural Theme' Project Fashion Shows. In the light of this study, the presentation of fashion showings to consumers by using aesthetic and functional spaces, besides adding value to the brand, is fascinating with the captivating atmosphere of historical buildings. At the same time, historical structures are important in terms of meeting and promoting more visitors.

 • 1. Altunkılıç D. (2014). ‘Moda Alanında Faaliyet Gösteren Perakendecilerin Kullandığı İletişim Yöntemleri ve Görsel Mağazacılığın Günümüzdeki Yeri’ , İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İç Mimari Tasarım Anabilim Dalı, İstanbul.
 • 2. Arabacıoğlu P. Aydemir I. (2007). ‘Tarihi Çevrelerde Yeniden Değerlendirme Kavramı’, Megaron YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi Cilt 2, Sayı 4. Url: http://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON-36349-ARTICLE-ARABACIOGLU.pdf.
 • 3. Aydın D. Yaldız E. (2010). ‘Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi’ , DOI: 10.4305.
 • 4. Buckley C, McAssey J. (2013). ‘Moda Tasarımında Stil Yaratmak’, Literatür Yayınları, İstanbul, Çeviren: Begüm Başoğlu.
 • 5. Colin Renfrew, Elinor Renfrew, (2014) ‘Moda Tasarımında Koleksiyon Geliştirme’, Literatür Yayınları, İstanbul. Çeviren: Begüm Başoğlu.
 • 6. Çetin A., Ercan D., Harmankaya H., Yılmaz A. (2014). ‘‘Moda ve Mimari’’, Zeitschrift für die Welt Der Türken, Journal of Word of Turks, Vol 6, No:1, s. 19. Url: http://www.zfwt.org/index.php/ZfWT/article/viewArticle/470
 • 7. Dereci V. (2014). ‘‘Doku’nuşlar’ Tekstil Sergisi Üzerinden Tekstil Sanatında Mekân, Malzeme, Biçim İlişkisi’, Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, Sayı 12. Url: https://dspace.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/993
 • 8. Dinçer F.İ. Kanay D. (2017). ‘Kapalıçarşıda Gerçekleştirilen Alışveriş Turizmin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi’ , Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 2. Url: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/395054
 • 9. Halaç H. Demir İ. (2017). ‘İşlevini Kaybetmiş Hamamların Yeni İşlevleri ile Turizme Kazandırılması; Kütahya Örneği’ IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Niğde.
 • 10. Halaç H. Demir İ. (2017). ‘Tarihi Yapıların Oyuncak Müzesi Olarak Yeniden İşlevlendirilmesi: Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi’, Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları Dergisi. www.inescongress.com.
 • 11. Neşe Yaşar Çeğindir (2017). ‘100 Soruda Giysi Mimarisi’, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • 12. Oyman N. R., Erdoğan D. İ. (2012). ‘Defilenin Tarihteki Yeri ve Önemi ve Moda Pazarlamasına Etkileri’ I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya. 8-1- Ekim 2012.
 • 13. Pektaş. H. (2006). ‘Moda ve Postmodernizm’, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Konya.
 • 14. Pekol B. (2010). ‘İstanbul’da Yeni İşlevlerle Kullanılan Tarihi Yapıların Üslup Sorunsalı’, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 15. Saygın Y. (2006). ‘Alışveriş Merkezleri: Türk Kentlerindeki Yeni Tüketim Cennetleri’, Planlama TBMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını Sayı:37
 • 16. Sorger R. , Udale J. (2013). ‘Moda Tasarımının Temelleri’, Literatür Yayınları, İstanbul, Çeviren: Çiğdem Sirkeci.
 • 17. Tezel D. (2007). ‘Mekân Tasarımında Doğal Işığın Etkileri’ , İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • 18. https://www.aksam.com.tr/cumartesi/tarih-ve-moda-birarada/haber-409200 (Erişim Tarihi: 30-05-2018).
 • 19. https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/tarihi-haydarpasa-garinda-tesettur-defilesi-2-1228827/ (Erişim Tarihi: 30-05-2018).
 • 20. https://www.gecce.com.tr/haber-tripoliste-muhtesem-defile (Erişim Tarihi: 30-05-2018).
 • 21. https://www.sondakika.com/haber/haber-tarihi-ickale-de-sanat-musikisi-esliginde-defile-10105917/ (Erişim Tarihi: 30-05-2018).
 • 22. http://www.flashabermalatya.com/inx/haber-38004-Batiyi_Kiskandiracak_Tarihi_Defile.html (Erişim Tarihi: 20-05-2018).
 • 23. http://www.hurriyet.com.tr/tarihi-mek-nda-tarihi-defile-29288307 (Erişim tarihi: 08-05-2018).
 • 24. https://www.aksam.com.tr/cumartesi/tarih-ve-moda-birarada/haber-409200 )Erişim tarihi: 20-05-2018).
 • 25. http://www.vbenzeri.com/tasarim/tasarim-defile-mekanlari (Erişim Tarihi: 20-05-2018).
 • 26. https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2017/07/04/tarihi-mekanda-etkinlik-yapilir-mi/ (Erişim Tarihi: 20-05-2018).
 • 27. https://fashionem.ru/tr/new-collections-of-famous-designers-fashion-show-the-most-interesting-in-blogs/ (Erişim Tarihi: 20-05-2018).
 • 28. http://htkulup.haberturk.com/multimedia/galeri/442769/28 (Erişim Tarihi: 20-05-2018).
 • 29. http://www.trendus.com/ucakta-ilk-defile-30035 (Erişim Tarihi: 25-06-2018).
 • 30. http://www.hurriyet.com.tr/tarihi-yakutiye-medresesinde-ehram-defilesi-40270619 (Erişim Tarihi: 20-05-2018).
 • 31. http://www.pudra.com/moda-stil/moda/lug-von-siga-2018-sonbahar-kis-koleksiyonu-27393.htm (Erişim Tarihi: 20-05-2018).
 • 32. https://www.aydin.edu.tr/haberler/Pages/buldan-egeye-bir-dokunus.aspx (Erişim Tarihi: 30-05-2018).
 • 33. http://www.erzurumajans.com/tarihi-yakutiye-medresesi39-nde-ehram-defilesi-58526h.htm (Erişim Tarihi: 30-05-2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-5876-7736
Author: Handan Baran (Primary Author)
Institution: ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hicran Hanım Halaç
Institution: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Country: The Netherlands


Dates

Publication Date: April 27, 2019

Bibtex @research article { mjss462029, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2042 - 2059}, doi = {10.33206/mjss.462029}, title = {Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması}, key = {cite}, author = {Baran, Handan and Halaç, Hicran Hanım} }
APA Baran, H , Halaç, H . (2019). Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 2042-2059. DOI: 10.33206/mjss.462029
MLA Baran, H , Halaç, H . "Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 2042-2059 <http://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/462029>
Chicago Baran, H , Halaç, H . "Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 2042-2059
RIS TY - JOUR T1 - Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması AU - Handan Baran , Hicran Hanım Halaç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.462029 DO - 10.33206/mjss.462029 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2042 EP - 2059 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.462029 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.462029 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Journal of Social Studies Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması %A Handan Baran , Hicran Hanım Halaç %T Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.462029 %U 10.33206/mjss.462029
ISNAD Baran, Handan , Halaç, Hicran Hanım . "Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (April 2019): 2042-2059. https://doi.org/10.33206/mjss.462029
AMA Baran H , Halaç H . Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması. MJSS. 2019; 8(2): 2042-2059.
Vancouver Baran H , Halaç H . Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(2): 2059-2042.