MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1694-7215 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi |


Dergimizin Ekim 2020 sayısının işlemleri tamamlanmıştır. Sonraki sayılar için makale gönderilebilir. 


MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (MANAS Journal of Social Studies)

Yayınlanma periyodu :  3 Ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim )

Yayıncı:                          Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

e-posta:                         kursadyilmaz@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg, 

                                      journals@manas.edu.kg, kayahan.kucuk@manas.edu.kg

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1694-7215 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimizin Ekim 2020 sayısının işlemleri tamamlanmıştır. Sonraki sayılar için makale gönderilebilir. 


MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (MANAS Journal of Social Studies)

Yayınlanma periyodu :  3 Ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim )

Yayıncı:                          Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

e-posta:                         kursadyilmaz@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg, 

                                      journals@manas.edu.kg, kayahan.kucuk@manas.edu.kg

Cilt 9 - Sayı 3 - 21 Tem 2020
 1. Kutadgu Bilig’deki Söz Varlığının Günümüz Kırgız Türkçesiyle Karşılaştırılması Üzerine
  Sayfalar 1300 - 1330
  Ceyhun Vedat UYGUR
 2. Şehd-i Ebrâr’daki Türkçe Deyimler
  Sayfalar 1331 - 1342
  Nülüfer ÇELİK
 3. Metin Madenciliği ile Shakespeare Külliyatının İncelenmesi
  Sayfalar 1343 - 1357
  Sadullah ÇELİK
 4. Şor Türklerinin Bilmeceleri
  Sayfalar 1358 - 1374
  Semih BABATÜRK
 5. Türkiye’de Bir Büyükşehirdeki Okullarda Gürültü Seviyesinin Tespiti ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Veri Madenciliği ile Analizi
  Sayfalar 1375 - 1390
  Ali Yurdun ORBAK , Fikret Umut AYDIN
 6. Teachers’ Workplace Aggression Behaviors and Their Relationship with Organizational Justice
  Sayfalar 1391 - 1409
  Başak COŞKUN , Ali BALCI
 7. İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1410 - 1425
  Ahmet AKBABA , Ezgi Nurbahar ŞANLI-GÜNEŞ
 8. Okulların Örgütsel Öğrenmeleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1426 - 1439
  Fatma DEMİRBAŞ , Aynur B.BOSTANCI
 9. Türkiye’de Öğrenci Devamsızlığı İle İlgili Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 1440 - 1460
  Kürşad YILMAZ , Oktay ŞAHPAZ , Vehbi Onur DEMİRCİLER , Uğur ALIÇ , Mestan KOCA
 10. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kadına Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1461 - 1478
  Melek KÖRÜKCÜ , Salih USLU , Mehmet ÇETİN
 11. Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Zorluklarını Yaşama Düzeyleri
  Sayfalar 1479 - 1493
  Murat BAYIR , Rüştü YEŞİL
 12. Çocukları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 1494 - 1507
  Nur UYGUN , İshak KOZİKOĞLU
 13. Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etkenler ve Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1508 - 1520
  Seval ARAS , Mücahit GÜLTEKİN
 14. Математикалык коркуу шкаласы: Валиддүүлүктү жана ишенимдүүлүктү сыноо
  Sayfalar 1521 - 1531
  Yavuz Ercan GÜL , Akmatali ALİMBEKOV
 15. Farklı Kademelerde Görevli Okul Yöneticilerine Göre Okul Öncesi Eğitim
  Sayfalar 1532 - 1553
  Zeynep KAYA , Akif KÖSE
 16. Beşeri Sermaye ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Ekonomik Büyüme ile İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi
  Sayfalar 1554 - 1563
  Şakir İŞLEYEN
 17. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосун каржылоо булактары жана аларды арттыруу жолдору
  Sayfalar 1564 - 1572
  Damira JAPAROVA
 18. Makroekonomik Kırılganlığın Ölçülmesi: Balkan Ülkeleri ve Türkiye İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Sayfalar 1573 - 1588
  Nevzat BALIKÇIOĞLU
 19. Türkiye’nin Uluslararası Ticareti ve Ekolojik Ayak İzi
  Sayfalar 1589 - 1597
  Yasemin DUMRUL , Zerrin KILIÇARSLAN
 20. Müzelerde Sergilenen Envanterlerin Propaganda Amaçlı Kullanımında Malta Şövalyeleri Müzesi Örneği
  Sayfalar 1598 - 1607
  Aysun ALTUNÖZ , Bülent SALDERAY
 21. Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Olgusu: Mehmet Başbuğ Özelinde Bakmak
  Sayfalar 1608 - 1626
  Tuğba GÜNGÖR
 22. The Effects of Information Systems on Supply Chain and Operating Performance - Analysis of the Retail Industry
  Sayfalar 1627 - 1639
  Ahmet Alper SAYIN
 23. SWARA Tabanlı CODAS Yöntemi İle Kargo Şirketi Seçimi
  Sayfalar 1640 - 1647
  Alptekin ULUTAŞ
 24. Otel İşletmelerinde Öğrenilmiş Çaresizlik ve Kariyer Planlaması Arasındaki İlişkinin Analizi
  Sayfalar 1648 - 1662
  Bülent Kurtuluş GÖNÜL , Mahmut DEMİR
 25. The Impact of Diversity Perception on Organizational Commitment: A Research in Hotel Enterprises
  Sayfalar 1663 - 1673
  Cemal İNCE , Tolga GÖK , Gülmira SAMATOVA , İ̇brahim Cemal GENÇAY
 26. Mediator Effect of Perceived Organizational Support in the Relationship between Authentic Leadership and Organizational Commitment
  Sayfalar 1674 - 1688
  Elif BAYKAL
 27. Hemşirelerin Öz Yeterlilik İnanç Düzeylerinin Performansları Üzerindeki Etkisi: Elazığ İli Örneği
  Sayfalar 1689 - 1702
  Eray Ekin SEZGİN , Muhammet DÜŞÜKCAN
 28. Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinde Başlıca Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kriz Yönetiminin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1703 - 1715
  Hasan GÜL , Furkan ÇELEBİ
 29. İş Stresi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari Personel Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1716 - 1730
  Hüseyin GÜRBÜZ
 30. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinin Genç Bireylerin Yaşam Tarzları İle Girişimcilik Niyetleri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1731 - 1749
  İbrahim DURMUŞ
 31. Algılanan Sosyal Kaytarmanın Örgütsel Adalete Etkisi: Politik Davranışın Düzenleyici Rolü
  Sayfalar 1750 - 1761
  Kemal KÖKSAL
 32. Depo Çalışanlarının Bilişim Sistemlerine Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1762 - 1772
  Kübra SARGIN , Yücel ÖZTÜRKOĞLU
 33. Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki -Samsun İli Örneği-
  Sayfalar 1773 - 1787
  Osman ÇEVİK , Ahmet Alp ÖZBALCI
 34. Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği
  Sayfalar 1788 - 1802
  Özgür KABADURMUŞ , Duygu DEMİRELÖZ
 35. Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi, Örgütsel İmaj ve Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Sayfalar 1803 - 1819
  Uğur SÖNMEZOĞLU , Hüseyin GÖKÇE , Gizem KARAKAŞ
 36. Teknolojik Determinizm Çerçevesinde Türkiye’de Web Dizilerinin Toplumsal Dönüşüme Etkileri: Fi Dizisi Örneği
  Sayfalar 1820 - 1835
  Ali Murat KIRIK , Nilüfer baştaş Bakış
 37. Marka Maskotlarında Antropomorfizm Kullanımına Yönelik Göstergebilimsel Bir Analiz: Arçelik Markası Robot Çelik Vakası
  Sayfalar 1836 - 1854
  Burcu DELİKAN , Gül ŞENER
 38. Hastalıklar Verimlilik ve Ulusal Gelir Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin Analizi: Türkiye’de Kanser Örneği
  Sayfalar 1855 - 1862
  Pınar KOÇ
 39. Ergenlerin Fiziksel Aktiviteye Katılım Durumuna Göre Beden Memnuniyeti ve Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1863 - 1870
  Dilek KANATSIZ , Hüseyin GÖKÇE
 40. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyum Düzeyi ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1871 - 1882
  Erdem ERDEMLİ , Fatih YAŞARTÜRK
 41. The Evaluation of Foreign Female Basketball Players’ Thoughts on Turkey, Turkish Culture and Their Professional Sports Life in Turkey
  Sayfalar 1883 - 1896
  Sabiha Gizem ENGİN , Hamza Kaya BEŞLER , Veli Onur ÇELİK , Kadir ÇALIŞKAN
 42. Tek Parti Döneminde Jandarma Teşkilatının Durumu (1923-1946)
  Sayfalar 1897 - 1912
  Cengiz ATLI
 43. Tahrir Defterleri Işığında Manazan Köyünün (Kaya / Mağara Yerleşimi) XVI. Yüzyıldaki İdari, Demografik ve Ekonomik Durumu (1500-1584)
  Sayfalar 1913 - 1925
  Emre KOÇ
 44. Вклад Тюркских Мыслителей В Мировое Наследие
  Sayfalar 1926 - 1933
  Sevda SULEYMANOVA
 45. Türk Mitolojisinde Trickster Karı (Azerbaycan Folklor Örnekleri Esasında)
  Sayfalar 1934 - 1941
  Şebnem HÜSEYNOVA
 46. Butterfly Effect in Turkey-European Union Relations: Turkey’s Candidacy Process
  Sayfalar 1942 - 1955
  Ekrem Yaşar AKÇAY , İdris TURAN
 47. Rusya’nın Ortadoğu’da Taktiksel Hamleleri: Rusya ve Suudi Arabistan İlişkileri
  Sayfalar 1956 - 1969
  Engin KOÇ
 48. Âşık Mesiyollah ve Sanatı
  Sayfalar 1970 - 1979
  Faruk GÜN , Ahmad SALAHİ
 49. Aristoteles’te Tekhne Olarak Sanatın Epistemik Değeri
  Sayfalar 1980 - 1989
  Gülümser DURHAN
 50. Чыӊгыз Айтматовдун Ааламы Жана Философиясы
  Sayfalar 1990 - 1998
  Zhyldyz URMANBETOVA
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1694-5093 2001-2011
Dizinler