MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1694-7215 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/mjss


DUYURU !


MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin sayın yazarları,

Dergimize yoğun bir ilgi bulunmaktadır. Bu anlamda dergimizin “2019 Temmuz ve 2019 Ekim” sayıları yayına hazırdır. Bu sayılar dışında dergimizde kabul almış 50 makale ve hakem değerlendirme süreci devam eden 255 makale bulunmaktadır. Dergimize makale gönderecek olan yazarların bu durumu göz önünde bulundurarak makale göndermeleri rica olunur.


Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

Baş Editör


MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (MANAS Journal of Social Studies)

Yayınlanma periyodu :     3 Ayda bir ( Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim )

Yayıncı:                             Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

e-mail:                             kursadyilmaz@gmail.com  journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg 

 

Dergi konuları :

Çalışma Ekonomisi, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Mahalli İdareler, Maliye, Medya ve İletişim,  İşletme, Muhasebe ve Finans, Pazarlama, Psikoloji, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Turizm, Türk Dili, Uluslararası İlişkiler, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon


Yeraldığı indeksler : 

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Veritabanı.


TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1694-7215 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/mjss
Kapak Resmi


DUYURU !


MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin sayın yazarları,

Dergimize yoğun bir ilgi bulunmaktadır. Bu anlamda dergimizin “2019 Temmuz ve 2019 Ekim” sayıları yayına hazırdır. Bu sayılar dışında dergimizde kabul almış 50 makale ve hakem değerlendirme süreci devam eden 255 makale bulunmaktadır. Dergimize makale gönderecek olan yazarların bu durumu göz önünde bulundurarak makale göndermeleri rica olunur.


Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

Baş Editör


MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (MANAS Journal of Social Studies)

Yayınlanma periyodu :     3 Ayda bir ( Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim )

Yayıncı:                             Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

e-mail:                             kursadyilmaz@gmail.com  journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg 

 

Dergi konuları :

Çalışma Ekonomisi, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Mahalli İdareler, Maliye, Medya ve İletişim,  İşletme, Muhasebe ve Finans, Pazarlama, Psikoloji, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Turizm, Türk Dili, Uluslararası İlişkiler, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon


Yeraldığı indeksler : 

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, Google Scholar,  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Veritabanı.


TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.

Cilt 8 - Sayı 3 - Tem 2019
 1. Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki Atasözleri Üzerine Yapılan Bir Çalışma: Abdülahad Nûrî ve “Atalar Sözü”
  Sayfalar 2243 - 2279
  Sagıp Atlı
 2. Dilbilimsel Açıdan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bireylerin Yaptıkları Çeviri Hataları
  Sayfalar 2280 - 2293
  Zeynep Zeliha Bayazıt
 3. Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Yordayıcısı Olarak Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Arzusu
  Sayfalar 2294 - 2307
  Ahmet Kara, Ahmet Altınok, Cengiz Şahin
 4. Müdür Yardımcılarının Gözüyle Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar (Karaman İli Örneği)
  Sayfalar 2308 - 2335
  Ali Ünal, Sadi Üreyen
 5. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Kullanımı
  Sayfalar 2336 - 2359
  Ayşegül Çelik, Turhan Çetin
 6. Üniversite Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnanç Empatik Eğilim ve Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 2360 - 2380
  Zeliha Traş, Gülşen Keser
 7. Bilinçli Öz-Anlayış Programının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışına Etkisi
  Sayfalar 2381 - 2399
  Halim Sarıcaoğlu, Coşkun Arslan
 8. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Göstergelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 2400 - 2414
  İlker Dere, Muhammet Yavuzay
 9. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sorumlu Davranma Düzeylerini Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 2415 - 2431
  İrem Altunok Çal, Rüştü Yeşil
 10. Ortaokul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri Servisinden Beklentilerinin İncelenmesi (Malatya ili Örneği)
  Sayfalar 2432 - 2443
  Ezgi Sumbas, Nuri Erdemir, Zeynep Umur, Aslı Tunca, Hulisi Genç
 11. Lise Öğrencilerinin Anne Baba Tutumlarının Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisini Yordayıcı Gücü
  Sayfalar 2444 - 2461
  Rifat Yusuf Bahadır, Abdullah Sürücü
 12. Müslüman Türk Medeniyeti İnşasında Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Ahilik
  Sayfalar 2462 - 2483
  Mehmet Kart, Rüştü Yeşil
 13. Merhamet Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Merhametli Olma Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 2484 - 2500
  Selahattin Avşaroğlu
 14. Validity and Reliability of Student Perceptions of PowerPoint Efficacy Scale
  Sayfalar 2501 - 2516
  Selcan Kilis, Ahmet Murat Uzun
 15. Ar-Ge ve Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 2517 - 2538
  Arif İğdeli
 16. İşsizliğin Azaltılmasında Kamusal Bir İstihdam Modeli Olarak Nihai İşveren Programı
  Sayfalar 2539 - 2558
  Dicle Özdemir
 17. Comparative Analysis of Competitiveness of Shangai Cooperation Organization Members and Turkey
  Sayfalar 2559 - 2578
  Hamza Çeştepe, Selcen Zorlu
 18. Impact Of Social Security Expenditures On Income Distribution: Case Of Turkey
  Sayfalar 2579 - 2593
  Mustafa Baylan
 19. Obezite Vergisinin Kabul Edilebilirliğini Belirleyen Faktörlerin Analizine Yönelik Bir Uygulama
  Sayfalar 2594 - 2634
  Ulvi Sandalcı, Güner Tuncer
 20. Etkin Devlet Perspektifinden KOSGEB Markalaşma ve Kurumsallaşma Programının İncelenmesi
  Sayfalar 2635 - 2661
  Ali Aycı, Dilek Demirbaş, Safa Demirbaş
 21. Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Sayfalar 2662 - 2678
  Arzu Yiğit, Ferhan Güven, Mine Alaoğlu
 22. Fast Food Restoranlarının Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Ahs Metodu İle Önceliklendirilmesi
  Sayfalar 2679 - 2695
  Aziz Öztürk
 23. Destekleyici Örgüt İklimi, İşe Bağlılık ve Bireysel Uyum Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Sayfalar 2696 - 2713
  Çağlar Doğru
 24. Örgütsel Desteğin, Çalışanların İşe Gömülmüşlüğü Üzerindeki Etkisinde İşgören Avukatlığının Aracılık Rolü: Kayseri Lojistik Sektörü Çalışanlarında Bir Uygulama
  Sayfalar 2714 - 2733
  Ebru Aykan, Hanife Akgül
 25. Gri Pazarlama ve Paralel İthalat Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 2734 - 2754
  İdris Karslıoğlu
 26. Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 2755 - 2774
  Nevzat Tetik
 27. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Lojistik ve Taşımacılık Performansları ve Verimliliklerinin Analizi için Hibrid bir Çok Kriterli Karar Verme Modeli
  Sayfalar 2775 - 2798
  Ömer faruk Görçün
 28. Sokak Yiyeceklerinin Tüketiminde Satıcıya Olan Güven, Algılanan Risk, Algılanan Fayda, Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Sayfalar 2799 - 2818
  Serdar Sünnetçioğlu, Hacı Mehmet Yıldırım
 29. AUTOFLEX: Otomotiv Sektöründe Pazarlama Esnekliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması
  Sayfalar 2819 - 2833
  Zeki Yüksekbilgili
 30. Kamu Kurumlarının DNA’sı Dijital Dönüşüme Hazır mı? Meritokrasi Perspektifinden bir değerlendirme
  Sayfalar 2834 - 2851
  Senem Nart
 31. Realist Rus Edebiyatından Erken Dönem Sovyet Sinemasına Gerçekçi Mekân Kullanımı
  Sayfalar 2852 - 2874
  Menderes Akdağ
 32. Yaşam Biçimlerinin Televizyon Dizilerinde Yansıtılması: Bizimkiler Örneği
  Sayfalar 2875 - 2897
  Uğur Baloğlu
 33. Endüstri 4.0 ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü
  Sayfalar 2898 - 2917
  Seçkin Gönen, Mithat Rasgen
 34. Yolsuzlukla Mücadelede Denetimin Rolü
  Sayfalar 2918 - 2933
  Murat Karahan
 35. Türk Siyasal Hayatında Şeyh Sait İsyanı
  Sayfalar 2934 - 2952
  Hasan Acar
 36. Ziyaretçilerin Park Kullanım Özelliklerinin Genel Park Kullanım Memnuniyeti Üzerine Etkisi
  Sayfalar 2953 - 2966
  Güney Çetinkaya, Seden Söyler, Ece Ömüriş
 37. Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite
  Sayfalar 2967 - 2978
  Vefa Taşdelen
 38. The Effect Of Calisthenics Exercises Of Performed On Stable and Unstable Ground On Body Fat Percentage and Performance In Swimmers
  Sayfalar 2979 - 2992
  Akan Bayrakdar, Bilal Demirhan, Erdal Zorba
 39. Farklı Branşlardaki Altyapı Sporcularının Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 2993 - 3002
  Ercüment Erdoğan, İbrahim Can Nefesoğlu, Cihan Gürbüz
 40. Turistik Destinasyonlarda Sosyal Taşıma Kapasitesi Algısı ve Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Ayvalık Araştırması
  Sayfalar 3003 - 3031
  Ayhan Gökdeniz
 41. Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler
  Sayfalar 3032 - 3045
  Mahmut Vural, Gulnara Karadeniz, Gulmira Adzhygulova, Sabira Osmongazieva, Kasiet Zhanybekova, Burul Bektur kyzy
 42. A Pragmatic Policy Case: Us-Azerbaijan Relations
  Sayfalar 3046 - 3063
  Mehmet Fatih Öztarsu
 43. Kültürel Diplomasi Açısından Batı Balkanlarda Türkiye ve Almanya (2000-2015)
  Sayfalar 3064 - 3084
  Nurgül Bekar
Dizinler