Year 2019, Volume 8, Issue 2, Pages 2163 - 2186 2019-04-27

Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi
A Research on The Travel Motivations of Tourists and Their Behavior on Purchasing Souvenirs

Bayram Akay [1] , Oktay Yılmaz [2]

44 93

Günümüzde insanların turizme katılma nedenleri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli bir değişim göstermektedir. Turistler, seyahatlerinde konaklama, yeme-içme ve eğlence ihtiyaçlarının yanında tatil deneyimlerini tamamlayacak ve kendilerine tatilde yaşadıkları deneyimlerini hatırlatacak hediyelik eşyalara yönelmektedirler. Bu doğrultuda;  bu çalışmada İstanbul’daki yerli turistlerin seyahat motivasyonlarının ürün ve mağaza özellikleri, hediyelik eşya çeşitleri ile satın alma niyetleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda 2018 Şubat ve Nisan tarihleri arasında, yargısal örnekleme metodu kullanılarak İstanbul’da 400 yerli turist ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ilgili literatür incelenmiş ve seyahat motivasyonları, hediyelik eşyalara yönelik tutum ile satın alma niyeti adı altında 3 adet ölçek oluşturulmuştur. Yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak yapılan analizler sonucunda, seyahat motivasyonunun hediyelik eşyalara yönelik tutum (mağaza özellikleri, ürün özellikleri hediyelik eşya çeşitleri) ve satın alma niyeti üzerinde etkisinin olduğu tespit edilmiştir.


Today, the reasons why people take part in tourism are constantly changing in line with their desires and needs. In their travels, tourists tend towards souvenirs which will complete their holiday experience in addition to their accommodation, food-beverage and entertainment needs and remind them of their experience during the holiday. In this direction; In this study, the product and store characteristics of travel motivations of indigenous tourists in Istanbul, types of gift items and their effects on purchasing intentions were investigated. In this sense, a study was conducted with 400 local tourists in Istanbul by using the judicial sampling method between February 2018 and April 2018. In the study, related literature was examined and 3 scales were created under the name of intention to purchase with motivations for travel and attitude towards giftware. At the study in which the related analyzes have been accomplished via structural equation modeling; it was determined that travel motivation affected the attitude (store attributes, products attributes and souvenir products) and intention of purchasing. 

 • Akay, B., Tokatlı, C. ve Aksoy, M. (2017). “Kırklareli ve Edirne İllerine Yönelik Bir Turizm Potansiyeli Değerlendirme Çalışması”, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:1, ss. 89-102.
 • Altunışık, R; Coşkun, R; Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı”, 4. Baskı, Sakarya Yay., Sakarya.
 • Anderson, B. B. Ve Langmeyer, L. (1982). “The under-50 and over-50 travelers: A profile of similarities and differences”, Journal Of Travel Research, C. 20, S. 4, Ss. 20-24.
 • Anderson, L. F. Ve Littrell, M. A. (1995). “Souvenir-Purchase Behavior Of Women Tourists”, Annals Of Tourism Research, C. 22, S. 2, Ss. 328-348.
 • Arkant, S. (2013). Hediyelik Eşya Kapsamında Manisa Markasının Yaratılması, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir. Http://Tez.Yok.Gov.Tr (428647).
 • Baumgartner, H. Ve Homburg, C. (1996). “Applications Of Structural Equation Modeling In Marketing And Consumer Research: A Review”. International Journal Of Research In Marketing. C. 13, S. 12, Ss. 139-161.
 • Bentler, P. M. (1980). “Multivariate Analysis With Latent Variables: Casual Modeling”. Annual Review Of Psychology, C. 31, Ss. 419-456.
 • Bentler, P. M. Ve Bonett, D. G. (1980). “Significance Tests And Goodness Of Fit In The Analysis Of Covariance Structures”. Psychological Bulletin, C. 88, S. 3, Ss. 588-606.
 • Browne, M. W. Ve Cudeck, R. (1993). “Alternative Ways Of Assessing Model Fit”, Testing Structural Equation Models. Ed. Bollen, K. A. Ve Long, J. S. Newbury Park, Ca: Sage, Ss. 136-162.
 • Buil, I., Chernatony, L. ve Montaner, T. (2013). “Factors Influencing Consumer Evaluations of Gift Promotions”, European Journal of Marketing, C. 47, S. 3, ss. 574-595.
 • Cave, J., Jolliffe, L. ve Coteau, D. D. (2012). “Mementos of Place: Souvenir Purchases At The Bridgetown Cruise Terminal In Barbados”, Tourism, Culture & Communication, C. 12, S. 1, ss.39-50.
 • Delvecchio, D. (2001). “Consumer Perceptions Of Private Label Quality: The Role Of Product Category Characteristics And Consumer Use Of Heuristics”, Journal Of Retailing And Consumer Services, C. 8, S. 5, Ss. 239-249.
 • Demir, S. S. (2010). “Tatil Satınalma Sürecinde İtici Faktörler, Bilgi Arama Ve Memnuniyet İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 4, Ss. 119-132.
 • Field, A. (2009). “Discovering Statistics Using SPSS”, Third Edition, Sage Publications, London.
 • Geuens, M., Vantomme, D. Ve Brengman, M. (2004). “Developing A Typology Of Airport Shoppers”, Tourism Management, C. 25, S. 5, Ss. 615-622.
 • Göller, V. (2015). Yerel Yemek Tüketiminin Turist Motivasyonuna Etkisi: İspanya Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. Http://Tez.Yok.Gov.Tr (431176).
 • Harman, S. (2014). “Bağımsız Seyahat Eden Yerli Gezginlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, C. 10, S. 21, Ss. 107-128.
 • Heung, V.C. S. ve Cheng, E. (2000). “Assessing Tourists Satisfaction With Shopping In The Hong Kong Special Administrative Region of China”, Journal of Travel Research, C. 38, S. 4, ss. 396-404.
 • Hu, B. Ve Yu, H. (2007). “Segmentation By Craft Selection Criteria And Shopping Involvement”, Tourism Management, C. 28, S. 4, Ss. 1079-1092.
 • Hu, P. J., Clark, T. H. K. Ve Ma, W. W. (2003). “Examining Technology Acceptance By School Teachers: A Longitudinal Study”, Information & Management, C.41, S. 2, Ss. 227-241.
 • İslamoğlu, A. H. ve Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kim, S. Ve Littrell, M. A. (1999). “Predicting Souvenir Purchase Intentions”, Journal Of Travel Research, C. 38, S. 2, Ss. 153-162.
 • Kim, S. Ve Littrell, M. A. (2001). “Souvenir Buying Intentions For Self Versus Others”, Annals Of Tourism Research, C. 28, S. 3, Ss. 638-657.
 • Kline, B. R. (2011). “Innovation In Social Research Methods”, Convergence Of Structural Equation Modeling And Multilevel Modeling. Ed. Williams, M. Ve Vogt, P. W. British Library: Sage Publications.
 • Küçükaltan, D. ve Çavuşgil, B. (2011). Rekabet Modelleri Bağlamında Kültürel Bir Destinasyon Olarak Edirne’nin Turizme Yönelik Rekabet Avantajının Değerlendirilmesi”, 12.Ulusal Turizm Kongresi, Düzce Üniv., 30 Kasım-4 Aralık 2011
 • Düzce. Kong, W. H. Ve Chang, T. Z. D. (2012). "The Role Of Souvenir Shopping In A Diversified Macau Destination Portfolio”, Journal Of Hospitality Marketing & Management, C. 21, S. 4, Ss. 357-373.
 • Littrell, M. A. (1990). “Symbolic Significance Of Textile Crafts For Tourists”, Annals Of Tourism Research, C. 17, S. 2, Ss. 228-245.
 • Loker, L. E. Ve Perdue, R. R. (1992). “A Benefit-Based Segmentation Of A Nonresident Summer Travel Market”, Journal Of Travel Research, C. 31, S. 1, Ss. 30-35.
 • MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) (2011). “Sayılarla Doğu Marmara Turizmi”, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli: Nikomedya Ltd. Şti.
 • Marsh, E. B. Ve Öte. (2006). “The Outcome Of Children With Intractable Seizures: A 3 To 6 Year Follow-Up Of 67 Children Who Remained On The Ketogenic Diet Less Than One Year” International Leauge Against Epilepsy, C. 47, S. 2, Ss. 425-430.
 • Mcıntyre, R. P. Ve Meric, H. J. (1994). “Cognitive Style And Consumers Ethnocentrism”, Psychological Reports, C. 75, S. 1, Ss. 591-601.
 • Milne, S. Ve Ateljevic, I. (2001). “Tourism, Economic Development And The Globallocal Nexus: Theory Embracing Complexity”, Tourism Geographies, C.3, S. 4, Ss. 369-393.
 • Mohammad, B. A. Ve Som, A. P. M. S. (2010). “An Analysis Of Push And Pull Travel Motivations Of Foreign Tourists To Jordan”, International Journal Of Business And Management, C. 5, S. 12, Ss. 41-50.
 • Özdamar, K. (2016). Ölçek Ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi. Eskişehir: Nisan Kitabevi. Paraskevaidis, P. Ve Andriotis, K. (2015). “Values Of Souvenirs As Commodities”, Tourism Management, C. 48, Ss. 1-10.
 • Peters, K. (2011). “Negotiating The ‘Place’ And ‘Placement’ Of Banal Tourist Souvenirs In The Home”, Tourism Geographies: An International Journal Of Tourism Space, Place And Environment, C. 13, S. 2, Ss. 234-256.
 • Rızaoğlu, B. (2004). “Turizm Pazarlaması”, 4. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Richards, G., Onderwater, L. Ve Stam, S.(2000). “Why Tourists Buy Souvenirs: European Evidence”, Culture And Communication, C. 2, S. 1, Ss. 39-48.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. Ve Muller, H. (2003). “Evaluating The Fit Of Structural Equation Models: Tests Of Significance And Goodness-Of-Fit Models”. Methods Of Psychological Research Online, C. 8, Ss. 23-74.
 • Scott, C. D. (1985). An Application Of Environmental Psychology To Retail Store Design: The Perceptual Dimensions Of Department Store Entrances (Marketing, Consumer Behavior). Michigan: Bell & Howell Information Company.
 • Sekaran, U. (2003). Research Methods For Business: A Skill-Building Approach. New York: Wiley & Sons Inc.
 • Sthapit, E. (2017). “The More The Merrier: Souvenir Shopping, The Absence Of Choice Overload And Preferred Attributes”, Tourism Management Perspectives 2018, C. 26, Ss. 126-134.
 • Swanson, K.K. Ve Horridge, P. E. (2004). “A Structural Model For Souvenir Consumption, Travel Activities, And Tourist Demographics”, Journal Of Travel Research, C. 42, S. 4, Ss. 372-380.
 • Swanson, K. K. Ve Horridge, P. E. (2006). “Travel Motivations As Souvenir Purchase Indicators”, Tourism Management, C. 27, S. 24, Ss. 671-683.
 • Swanson, K. K. Ve Timothy, D. J. (2012). “Souvenirs: Icons Of Meaning, Commercialization And Commoditization”, Tourism Management, C. 33, S. 3, Ss. 489-499.
 • Tabachnick, B. G. Ve Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson Education Inc. Throsby, D. (2003). “Determining The Value Of Cultural Goods: How Much (Or How Little) Does Contingent Valuation Tell Us?”, Journal Of Cultural Economics, C.27, S. 3, Ss. 275-285.
 • Turner, L. W. Ve Reisinger, Y. (2001). “Shopping Satisfaction For Domestic Tourists”, Journal Of Retailing And Consumer Services, C. 8, S. 1, Ss. 15-27. Türk.Dil.Kurumu,.Http://Www.Tdk.Gov.Tr/İndex.Php?Option=Com_Bts&Arama=Kelime&Guid=Tdk.Gts.5ad8 f0881c5a77.57019480,.(Erişim:.28.10.2017).
 • Uysal, M. Ve Jurowski, C. (1994). “Testing The Push And Pull Factors”, Research Notes And Reports, C. 21, S. 4, Ss. 844-846.
 • Wagner, T. Ve Rudolph, T. (2010). “Towards A Hierarchical Theory Of Shopping Motivation”, Journal Of Retailing And Consumer Services, C. 17, S. 5, Ss. 415-429.
 • Wong, I. A. Ve Cheng, M. (2014). “Exploring The Effects Of Heritage Site Image On Souvenir Shopping Attitudes: The Moderating Role Of Perceived Cultural Difference”, Journal Of Travel & Tourism Marketing, C. 31, S. 4, Ss. 476-492.
 • Yamaç, Z. Ve Zengin, B. (2015). “Sakarya Destinasyonunun İmaj Algısına Yönelik Bir Araştırma”, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt:3 Sayı:2, s:55-76.
 • Yanar, A. (2012). Türkiye’de Geleneksel Turistik Hediyelik Eşyanın Sürdürülebilirliği, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Http://Tez.Yok.Gov.Tr (439781).
 • Yıldız, Z. (2011). “Turizmin Sektörünün Gelişimi Ve İstihdam Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C.3, S. 5, Ss. 54-71.
 • Yoon, Y. Ve Uysal, M. (2005). “An Examination Of The Effects Of Motivation And Satisfaction On Destinastion Loyalty: A Structural Model”, Tourism Management, C. 26, S. 1, Ss. 45-56.
 • Yu, H. Ve Littrell, M. A. (2003). “Product And Process Orientations To Tourism Shopping”, Journal Of Travel Research, C. 42, S.2, Ss. 140-150.
 • Yuan, S. Ve Mcdonald, C. (1990). “Motivatioanal Determinates Of International Pleasure Time”, Journal Of Travel Research, C. 29, S. 1, S. 42-44.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-4658-6994
Author: Bayram Akay (Primary Author)
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9530-604X
Author: Oktay Yılmaz
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 27, 2019

Bibtex @research article { mjss557638, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2163 - 2186}, doi = {10.33206/mjss.557638}, title = {Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Akay, Bayram and Yılmaz, Oktay} }
APA Akay, B , Yılmaz, O . (2019). Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 2163-2186. DOI: 10.33206/mjss.557638
MLA Akay, B , Yılmaz, O . "Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 2163-2186 <http://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/557638>
Chicago Akay, B , Yılmaz, O . "Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 2163-2186
RIS TY - JOUR T1 - Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi AU - Bayram Akay , Oktay Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.557638 DO - 10.33206/mjss.557638 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2163 EP - 2186 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.557638 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.557638 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Journal of Social Studies Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi %A Bayram Akay , Oktay Yılmaz %T Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.557638 %U 10.33206/mjss.557638
ISNAD Akay, Bayram , Yılmaz, Oktay . "Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (April 2019): 2163-2186. https://doi.org/10.33206/mjss.557638
AMA Akay B , Yılmaz O . Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi. MJSS. 2019; 8(2): 2163-2186.
Vancouver Akay B , Yılmaz O . Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(2): 2186-2163.