Year 2014, Volume 11, Issue 25, Pages 203 - 213 2014-04-08

Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme/An Investigation on Graduate Dissertations Written on Turkish Teaching as a Foreign Language

Kadir Büyükikiz [1]

192 2268

The purpose of the present study is to classify and evaluate the graduate dissertations on teaching Turkish as a foreign language prepared between 1981and 2012 according to their types, topics, the years they were done, the language skills and the methodology used in them. The database of YOK National Dissertation Center was substantially used so as to gather the data. However, beside this database, dissertation centers of the universities and previous studies on this topic were also referred. During the study, dissertation review was concentrated specifically on the concept of “teaching Turkish to foreigners”. According to the review results 147 graduate dissertations (125 MA thesis and 22 Ph.D. dissertations) were found. The coding of these dissertations was done via computer by the researcher. In order to assure the coding reliability, the coding was checked by two experts in the field. During the coding process each dissertation was coded only once. Nevertheless, while evaluating the topics, dissertations related to more than one category were evaluated and coded separately for each subcategory. In the light of the results, some suggestions were given for the experts and researchers studying in the field.

Özet

Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi alanında 1981-2012 yılları arasında hazırlanan lisansüstü tezleri; türüne, yapıldığı yıllara, konularına, çalışılan dil becerilerine ve kullanılan yönteme göre sınıflandırarak değerlendirmektir. Araştırma için yapılan kaynak taramasında büyük oranda YÖK'ün Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılmıştır. Ancak bu veri tabanın yanında üniversitelerin tez merkezlerinden ve önceki yıllarda bu konuda hazırlanmış yazılı kaynaklardan da yararlanılmıştır. Araştırma sürecinde tez taramaları özellikle “yabancılara Türkçe öğretimi” kavramı etrafında yoğunlaştırılmıştır. Yapılan tarama sonucu 147 lisansüstü tez (125 yüksek lisans, 22 doktora) belirlenmiştir. Belirlenen tezlerle ilgili kodlamalar araştırmacı tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Kodlama güvenirliğini sağlamak için yapılan kodlamalar iki alan uzmanı tarafından yeniden incelenmiştir. Yabancılara Türkçe eğitimi konulu tezlerin kodlanması sürecinde her bir tez sadece bir defa kodlanmıştır. Ancak konu değerlendirmesinde birden fazla başlığı ilgilendiren tezler ilgili oldukları her bir alt başlık için ayrı ayrı değerlendirilmiş ve kodlanmıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle bu alanda çalışan uzmanlara, araştırmacılara ve kurumlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Yabancılara Türkçe öğretimi, lisansüstü tezler.

Abstract

The purpose of the present study is to classify and evaluate the graduate dissertations on teaching Turkish as a foreign language prepared between 1981and 2012 according to their types, topics, the years they were done, the language skills and the methodology used in them. The database of YOK National Dissertation Center was substantially used so as to gather the data. However, beside this database, dissertation centers of the universities and previous studies on this topic were also referred. During the study, dissertation review was concentrated specifically on the concept of “teaching Turkish to foreigners”. According to the review results 147 graduate dissertations (125 MA thesis and 22 Ph.D. dissertations) were found. The coding of these dissertations was done via computer by the researcher. In order to assure the coding reliability, the coding was checked by two experts in the field. During the coding process each dissertation was coded only once. Nevertheless, while evaluating the topics, dissertations related to more than one category were evaluated and coded separately for each subcategory. In the light of the results, some suggestions were given for the experts and researchers studying in the field.

Keywords: Turkish teaching, teaching Turkish to foreigners, dissertations.

 • Bayraktar, N. (2003). “Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi”. Dil Dergisi. 119: 58-71.
 • Coşkun, E. (2003). “Türkçe ve Edebiyat Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme”. Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (1-4 Ekim 2003) Bildiri Özetleri, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Sözlü Bildiri).
 • Coşkun, E., Özçakmak, H. ve Balcı, A. (2011). “Türkçe Eğitiminde Eğilimler: 1981-2010 Yılları Arasında Yapılan Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması”, 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildiri Özetleri, 8-9 Eylül 2011, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Sözlü Bildiri).
 • Demircan, Ö. (1982). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Bir Kaynakça Denemesi. Yabancı Dil Öğretim Sorunları, Gözlemler, Öneriler, s. 115-125 İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Demircan, Ö. ve Ersözden, A. (1990). “Türkçe öğretimi Kaynakçası.” I. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri, 17-18 Mayıs 1990, s. 267-291. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Erdem, İ. (2009). “Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi”. Turkish Studies, volume 4/3, bahar, 888-937.
 • Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). “ Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış”. Turkish Studies, volume, 6/3yaz,797-810.
 • Göçer, A., Tabak, G. ve Coşkun, A. (2012). “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası”. Tübar, XXXII, GÜZ, 73-126.
 • Kahriman, R., Dağtaş, A., Çapoğlu, E. ve Ateşal, Z. “Yabancılara Türkçe Öğretimi Kaynakçası”. (2013). Türük, 1. 80-132.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mert, O. (2002). “Türkçe'nin Eğitim Ve Öğretimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi.” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı:19. 349-381
 • Özbay, M. (2008). Türkçe Öğretimi Kaynakçası. Ankara: Öncü Kitap.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Kadir Büyükikiz

Bibtex @ { mkusbed208693, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {203 - 213}, doi = {}, title = {Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme/An Investigation on Graduate Dissertations Written on Turkish Teaching as a Foreign Language}, key = {cite}, author = {Büyükikiz, Kadir} }
APA Büyükikiz, K . (2014). Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme/An Investigation on Graduate Dissertations Written on Turkish Teaching as a Foreign Language. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (25), 203-213. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19562/208693
MLA Büyükikiz, K . "Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme/An Investigation on Graduate Dissertations Written on Turkish Teaching as a Foreign Language". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 203-213 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19562/208693>
Chicago Büyükikiz, K . "Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme/An Investigation on Graduate Dissertations Written on Turkish Teaching as a Foreign Language". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 203-213
RIS TY - JOUR T1 - Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme/An Investigation on Graduate Dissertations Written on Turkish Teaching as a Foreign Language AU - Kadir Büyükikiz Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 213 VL - 11 IS - 25 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme/An Investigation on Graduate Dissertations Written on Turkish Teaching as a Foreign Language %A Kadir Büyükikiz %T Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme/An Investigation on Graduate Dissertations Written on Turkish Teaching as a Foreign Language %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 25 %R %U
ISNAD Büyükikiz, Kadir . "Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme/An Investigation on Graduate Dissertations Written on Turkish Teaching as a Foreign Language". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 25 (April 2014): 203-213.