Year 2014, Volume 11, Issue 28, Pages 177 - 198 2015-01-22

Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Motivasyon Algısı

Hayrettin Tunçel [1]

178 322

The purpose of this study is to analyze the extent of motivation among learners of Turkish as a foreign language, considering variables gender, anxiety levels and the number of foreign languages spoken. The research has quantitative research model which is designed as a one-group posttest. The target population of the study is 108 students learning Turkish at the School of Modern Greek Language, the Aristotle University of Thessaloniki. All participants are Greek and they are learning A1 basic level Turkish as a foreign language. The Foreign Language Classroom Anxiety Scale widely used by the researchers in studies on the anxiety of foreign language, developed by Horwitz et al to assess foreign language anxieties of the students’ attending classrooms designed to teach foreign languages was used. As a conclusion, according to the analysis results the male subjects have higher motivations than female subjects for learning Turkish as a foreign language and the subjects who are able to speak three or more foreign languages have higher motivations than those who speak one and two foreign languages

Çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin Türkçeye yönelik motivasyon durumlarının ne seviyede olduğunun cinsiyet, kaygı düzeyi ve bilinen yabancı dil sayısı değişkenlerine bağlı olarak ortaya koyulmasıdır. Nicel olarak tasarlanan araştırma tek grup sontest modeli kullanılarak desenlemiştir. Çalışmanın evrenini Selanik Aristo Üniversitesi Modern Yunan Dilleri Bölümü bünyesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 108 Yunan kursiyer oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacıyla yabancı dil kaygı literatüründe en yaygın kullanılan ölçeklerden birisi olan, Horwitz ve arkadaşları tarafından yabancı dil öğretilen sınıf ortamlarında bulunan öğrencilerin kaygı düzeylerini ölçmek amacı ile geliştirilen Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonunda erkek katılımcıların yabancı dil olarak Türkçeye yönelik motivasyonlarının kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğu; üç ve üstü yabancı dil bilen katılımcıların motivasyon düzeylerinin, hem bir yabancı dil bilen katılımcılara hem de iki yabancı dil bilenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

 • Acat, M., B., & Demiral, S. (2002). Türkiye’de Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları ve Sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 312-329.
 • Batumlu, Z., D., & Erden, M. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygıları İle İngilizce Başarıları Arasındaki İlişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 24-38.
 • Chan, Y-C. & D., Wu, G-C. (2004). A Study of Foreign Language Anxiety of EFL Elementary School Students in Taipei
 • Country. Jaornal of National Taipei Teachers College, 17(2), 287-320.
 • Chen, J., W. C., & Chang, H. (2005). Motivators That Do Not Motivate: The Case of Chinese EFL Learners and the Influence of Culture on Motivation. TESOL Quarterly, 39(4), 609-633.
 • Chiang, N-Y. (2009). Foreing Language Anxiety in Taiwanese Student Interpreters. Translators Journal, 54 (3), 605-621.
 • Dornyei, Z. (1998). Motivation in Second and Foreign Language Learning. Language Teaching, 31(3), 117-135.
 • Duvernay, N. (1998). Motivation and Anxiety in the Korean EFL Classroom. KLing, 3, 1-20.
 • Gardner, R.,C. (1999). Correlation, Causation, Motivation and Second Language Acquisition, CPA Award for Distinguished Contribution to Psychol¬ogy in Education and Training. Canadian Psychology, 41(1), 9-25.
 • Horwitz, B., M., & Horwitz, K., E. & Joann, C. (1986). Foreing Language Classroom Anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Saville, T., M. (2006). Introducing Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Semerci, S., A. (2005). İş Motivasyonu ve Sonuçlar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında Bir Uygulama. Uzmanlık yeterlik tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Şahin, Y. (2009). Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenci Başarısını Olumsuz Yönde Etkileyen Unsurlar. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), 149-158.
 • Şavlı, F., Keşmer, E., Ö. (2013) Fransız Öğretiminde Kültürün Öğrenci Motivasyonu Üzerindeki Etkisi, Synergies Turquie 6, 71-85.
 • WhetteN, A. D. & Cameron, K. S. (1995). Developing Management Skills. HarperCollins College Publishers, New York.
 • Teke, A. (2012). Yöneticilik ve Motivasyon. GATA Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bilimdalı Başkanlığı. Erişim: 17 Şubat 2014.
 • http://www.gata.edu.tr/saglikbilimleri/saglikhizmetleri/2009%20Ders%20Notlar%C4%B1/Y%C3%B6neticilik%20ve%20Motivasyon.pdf
 • Toth, Z. (2008). A Foreign Language Anxiety Scale For Hungarian Learners of English. WoPaLP Journal, 2, 55-78.
 • Yıldırım, S. (2007). Motivasyon ve Çalışma Yaşamında Motivasyonun Önemi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Hayrettin Tunçel

Bibtex @ { mkusbed208776, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {11}, pages = {177 - 198}, doi = {}, title = {Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Motivasyon Algısı}, key = {cite}, author = {Tunçel, Hayrettin} }
APA Tunçel, H . (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Motivasyon Algısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (28), 177-198. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19574/208776
MLA Tunçel, H . "Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Motivasyon Algısı". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2015): 177-198 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19574/208776>
Chicago Tunçel, H . "Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Motivasyon Algısı". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2015): 177-198
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Motivasyon Algısı AU - Hayrettin Tunçel Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 198 VL - 11 IS - 28 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Motivasyon Algısı %A Hayrettin Tunçel %T Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Motivasyon Algısı %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 28 %R %U
ISNAD Tunçel, Hayrettin . "Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Motivasyon Algısı". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 28 (January 2015): 177-198.