Year 2015, Volume 12, Issue 30, Pages 26 - 49 2015-07-21

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Özcan Palavan [1] , Necati Gemalmaz [2] , Derya Kurtoğlu [3]

178 1197

Critical thinking is the skill that the students need to be able to utilize the information they were taught in their future education and in their lives overall. Students need critical thinking skills to comprehend new information instead of just learning them by rote. This study was intended to determine the level of emphasis placed on critical thinking skill in the educational system. A secondary objective was to promote the critical thinking skills among classroom teachers. Research was conducted with 9 classroom teachers working at Şahinbey District of the City of Gaziantep of Turkey. The study is a phenomenological study utilizing semi-structured interview as a qualitative technique. Findings revealed that classroom teachers have specific perspectives on the skill of critical thinking. It turned out that classroom teachers in general were not able to distinguish ‘criticism’ with that of ‘critical thinking skill’. They stated however that empathy is a useful skill leading to an improvement in the critical thinking skills. However, it was concluded that classroom teachers lack the necessary knowledge and experience in terms of the methods and techniques used to improve critical thinking skills in students. Classroom teachers primarily kept families responsible for improving the critical thinking skills in children, however they have not shared any of their past experience of cooperation or collaboration with families in that regard either

Öğrencilerin bilgileri ezberlemeye çalışmayıp, edindikleri bilgileri eğitimlerinde ve hayatlarında nasıl kullanacaklarını bildiği, bunlarla yetinmeyip yeni bilgileri nasıl öğrenecekleri konusunda ihtiyaç duydukları yol eleştirel düşünme yoludur. Bu Araştırma ile eleştirel düşünme yolunun genişletilmesi amaçlanmıştır. Araştırma Gaziantep İli Şahinbey İlçesinde görev yapan 9 sınıf öğretmeniyle yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak hazırlanmış nitel yöntemin kullanıldığı olgubilimsel bir çalışmadır. Bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme noktasında kendilerine göre bir eleştirel düşünme bakışı bulunmaktadır.  Eleştiri kelimesi ile eleştirel düşünme becerisi arasındaki ayrımın tam olarak anlaşılamadığı da söylenebilir. Empati kurdurmanın eleştirel düşünmeyi geliştirmede önemli bir davranış olduğu belirtilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünmeyi geliştirici yöntem ve teknikler konusunda eksikleri olduğu söylenebilir. Sınıf öğretmenlerinin bu becerinin geliştirilmesinde aileyi de sorumlu görmeleri son derece önemlidir fakat aile ile yapılan bir işbirliği görülmemiştir. 

 • Akgöl, H. & Ay, Ş. (2008). “Eleştirel Düşünme Gücü ile Cinsiyet, Yaş ve Sınıf Düzeyi”. Kuramsal Eğitim Bilim, Cilt 1, Sayı 2, S. 65-75.
 • Başa, Ertan. 2011. Üniversite Öğrencilerinin problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Belirtileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bond, N. (2008). Questioning Strategies That Minimize Behaviour Problems, Kapa Delta Pi (International Honor Society In Educatıon).
 • Cotton, K. (1991). Teaching Thinking Skills. . Northwest Regional Educational Laboratory's School Improvement Research Series. (Http://Www.Nwrel.Org/Archive/Sirs/6/Cu11.Html). (Erişim Tarihi:28 kasım 2013).
 • Dura, C. (2005), Düşünme Araştırma Yazma, Ankara: Ekin Kitabevi.
 • Doğanay, A., Ünal F. (2006), Eleştirel Düşünmenin Öğretimi, A. Şimşek (Edt.). İçerik Türlerine Dayalı Öğretim, Ss.209-264, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Gülveren, H. (2007). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ve Bu Becerileri Etkileyen Eleştirel Düşünme Faktörleri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Karasar, N. (1995), Bilimsel Araştırma Yöntemi, (7. Baskı), Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.
 • Korkmaz, Ö. (2009). “Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, S. 1-13.
 • Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kürüm, D. (2002). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Gücü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Anadolu Üniversitesi, EğItim Bilimleri Enstitüsü.
 • Mcfadden, C. (2005). Critical Thinking in A Diploma-Nursing Program.(Thesis). Northern Kentucky University.
 • Narin, N. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Özden, Y. (2005).Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Evaluation and Research Methods (3rd Ed.) Thousand Oaks, CA:Sage
 • Schafersman, S. D. (1991). “An Introduction To Critical Thinking”. (http://llanoestacado.org/freeinquiry/files/critical-thinking.html). (Erişim Tarihi: 29 Kasım 2013).
 • Seidman, H. (2004). Relationship Between Instructors' Beliefs And Teaching Practices For Critical Thinking in Higher Education. Canada: Concordia University (Canada).
 • Şahinel (2002) İlköğretim Okullarındaki Yöneticilerin Eleştirel Düşünme Gücü Üzerine Bir Araştırma (İstanbul İli,Avrupa Yakası Örneği), (Yayımlanmamış Yüsek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Terzi, Ç. (2001). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Anlayışlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yağcı, R. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eleştirel Düşünme: İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde, Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Uyguladıkları Etkinliklerin Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yang, Y. C., Chou, H. (2008). Beyond Critical Thinking Skills: Investigating The Relationship Between Critical Thinking Skills And Dispositions Through Different Online Instructional Strategies, British Journal Of Educational Technology, Cilt 39, Sayı 4, S. 666-684 .
 • Zayif, K. (2008). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Özcan Palavan

Author: Necati Gemalmaz

Author: Derya Kurtoğlu

Bibtex @ { mkusbed208807, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {26 - 49}, doi = {}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Palavan, Özcan and Gemalmaz, Necati and Kurtoğlu, Derya} }
APA Palavan, Ö , Gemalmaz, N , Kurtoğlu, D . (2015). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (30), 26-49. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19576/208807
MLA Palavan, Ö , Gemalmaz, N , Kurtoğlu, D . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 26-49 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19576/208807>
Chicago Palavan, Ö , Gemalmaz, N , Kurtoğlu, D . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 26-49
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ AU - Özcan Palavan , Necati Gemalmaz , Derya Kurtoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 49 VL - 12 IS - 30 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %A Özcan Palavan , Necati Gemalmaz , Derya Kurtoğlu %T SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 30 %R %U
ISNAD Palavan, Özcan , Gemalmaz, Necati , Kurtoğlu, Derya . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 30 (July 2015): 26-49.