Year 2015, Volume 12, Issue 30, Pages 50 - 62 2015-07-21

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ

Necmi Aytan [1] , Hayrettin Tunçel [2]

221 829

The aim of this study is to develop a measurement tool for determining the writing anxiety for the students who learn Turkish as a foreign language. Firstly for this purpose field scan was done and 5 different experts’ opinions were asked so 36 items were formed by creating a pool with open-ended questions and they were asked to the participants in the University of Süleyman Demirel and International Antalya. A pretreatment is applicated to total of 422 participants who learn Turkish as a foreign language in levels of A1 and A2. At the end of these applications one item of 36 items was decided to remove which form the Turkish as a foreign language writing anxiety scale result (YTYKÖ) and final version of 35-point scale was created. Positive substances are scored reversed in the final version of the scale. After pretreatment of scale exploratory factor analysis was conducted in order to determine the relationship between the items and whether they measure the same features or not. Based on the results of factor analysis, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) sampling adequacy coefficient of 0.89, while the Bartlett test x2 value 5688,854 and p values were found to be 0.00. For being KMO value’s close to 1 indicates that the data for factor analysis is appropriate and adequate. Bartlett's sphericity test measures whether variables are meaningful to each other or not and being p-value of 0.01 or less indicates the possibility of factor analysis of these data. Cronbach’s alpha internal consistency reliability of the scale of measurement is .86. Four-factor structure explains 67% of the total variance

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazma kaygılarını belirlemeye yönelik ölçme aracı geliştirmektir. Öncelikle bu amaca uygun alan taraması yapılmış ve 5farklı uzman görüşü alınarak Süleyman Demirel ve Uluslararası Antalya Üniversitelerindeki katılımcılara açık uçlu olarak sorulan sorularla bir havuz oluşturularak 36 madde oluşturulmuştur.  Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A1 ve A2 düzeyindeki toplam 422 katılımcıya ön uygulama yapılmıştır. Bu uygulamaların sonucunda yabancı dil olarak Türkçe yazma kaygısı ölçeğini oluşturan 36 maddeden 1 maddenin çıkarılmasına karar verilmiş ve 35 maddelik ölçeğe son şekli verilmiştir. Son şekli verilen ölçekte olumlu maddeler ters çevrilerek puanlanmaktadır. Elde edilen verilerin istatistiksel hesaplamaları SPSS 21.00 ile analiz edilmiştir. Ön uygulamanın ardından ölçekte yer alan maddelerin aynı özellikleri ölçüp ölçmediğini ve maddeler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) örneklem uygunluk katsayısı 0.89, Barlett testi x2 değeri 5688.854ve p değeri ise 0.00 olarak bulunmuştur. KMO değerinin 1’e yakın olması verilerin faktör analizi için uygun ve yeterli olduğunu göstermektedir. Barlett’in küresellik testi ise değişkenlerin birbirleriyle anlamlı olup olmadıklarını ölçmektedir ve p değerinin 0.01 ve altında olması bu verilerle faktör analizinin yapılabileceğini göstermektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik ölçümü 86’dır.

  • Ahmed, N. O. (2012). “Theeffect of diffrent learning styles on developing writing skills of EFL Saudilearners”. British Journal of Arts and Social Sciences, (5) 2, 220-233.
  • Bindak R. (2005). “Tutum Ölçeklerine Madde Seçmede Kullanılan Tekniklerin Karşılaştırılması”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 17-26.
  • Cheng, Y. S. & Hortwiz, E. K. & Schallert, D. L. (1999). “Language Anxiety: Differentiating Writing and Speaking Components”. Language Leaning, 49 (3), 417-446.
  • Çakır, Ö. (2003) “Yazma Eğitiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği”. Dil Dergisi, 122, 31-51.
  • Erdem, İ., Özdemir, H. N. (2012). “Türkçe Öğretmeni Adaylar İçin Yazma Alışkanlığı Ölçeği Geliştirme”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(1), 171, 194.
  • Göçer, A. (2014). “Yazma Tutum Ölçeğinin (Ytö) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Kastamonu eğitim dergisi, (22)2, 515-524.
  • Karakaya, İ.,Ülper, H. (2011). “Yazma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Yazma Kaygısının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 691-707.
  • Zimmerman, B. J.&Risemberg, R. (1997). “Becoming a Self-Regulatedwriter: a Social Cognitive Perspetive”. Comtemporary Educational Psychology, 22, 73-101.
  • Tezbaşaran, A. (2008). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
  • Tunçel, H. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Kaygı, Kaygının Yabancı Dil Öğrenimi Başarısına Etkisi. Doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Necmi Aytan

Author: Hayrettin Tunçel

Bibtex @ { mkusbed208815, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {50 - 62}, doi = {}, title = {YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ}, key = {cite}, author = {Aytan, Necmi and Tunçel, Hayrettin} }
APA Aytan, N , Tunçel, H . (2015). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (30), 50-62. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19576/208815
MLA Aytan, N , Tunçel, H . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 50-62 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19576/208815>
Chicago Aytan, N , Tunçel, H . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 50-62
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ AU - Necmi Aytan , Hayrettin Tunçel Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 62 VL - 12 IS - 30 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ %A Necmi Aytan , Hayrettin Tunçel %T YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 30 %R %U
ISNAD Aytan, Necmi , Tunçel, Hayrettin . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 30 (July 2015): 50-62.