Year 2015, Volume 12, Issue 31, Pages 309 - 319 2015-10-20

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Bilgin YİĞİT [1] , İlhan KAÇİRE [2]

279 1377

The purpose of this research is to examine the study habits of secondary school students in terms of several variables. Research is carried out by survey method. The population of the study is secondary school students in Diyarbakir. The sample of the study consists of 357 students which have been selected with random sampling method. In this resarch, the study habits inventory was used as a data collection tool which was developed by Uluğ (1981). Analysing the results of research, the study habits of secondary school students are in high level. Secondary school students study habits scores differ in a meaningful way by the variables as; gender, class, additional courses, immigration status and number of children at home. But according to the study room variable, no meaningful differences has been found. According to the findings of the study, secondary school students’ study habits are found to be at the good level. Study habits differs significantly in terms of gender, class, extra hours whereas there is no significance in terms of a specific room for studying. Based on the findings suggestions are developed both for the researchers and practitioners. Suggestions for practitioners; to improve study habits of students parents should create a studying environment which is simply equipped, has litted enough, should be appropriate to the physical development of students, a lesson plan should be prepared in school with the participation of teacher, student and parents appropirate for each students qualifications. Suggestions for researchers are; research on the study habits should be diversified on primary, secondary and university levels, researches should be done in terms of attending school and how to be away from violence

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma genel tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Diyarbakır ili geneli ortaokullarda eğitim görmekte olan öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini ise basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenen 357 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada Uluğ (1981) tarafından geliştirilen Çalışma Alışkanlıkları Envanteri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Ders çalışma alışkanlıkları puanlarının cinsiyet, sınıf, ek ders, değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı; çalışma odası değişkenine göre ise anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmiştir. Uygulayıcılara yönelik önerilere; Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını arttırabilmeleri için ders çalışma ortamının sade bir şekilde donatılması, yeterince aydınlatılması ve öğrencinin fiziksel gelişimine uygun bir şekilde hazırlanması, okulda günlük ders çalışma planının öğretmen, öğrenci ve velinin katılımı ile her öğrencinin özelliklerine göre planlanması önerileri getirilmiştir.  Araştırmacılara yönelik önerilere; Ders çalışma alışkanlıklarına yönelik araştırmaların ilkokul, lise ve üniversite düzeylerinde olmak üzere çeşitlendirilmesi, ortaokul öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarıları, okula devam ve şiddetten uzaklaşma durumlarına yönelik araştırmaların yapılması önerileri getirilmiştir.

 • Aslan, S. A. (2005). Ergenlerde ana-baba tutumu, sınav kaygısı, ders çalışma becerilerinin lise giriş sınavını yordama düzeyleri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim, Online E-Dergi, 2(2),28-34. http://ilkogretim online.org.tr/vol2say2/v02s02d.pdf (Erişim Tarihi: 09.04.2014)
 • Çetin, B. (2005). Yeni ilköğretim programı (2005) uygulamalarının ilköğretim 4. ve 5.sınıf öğrencilerinin çalışma alışkanlıklarına etkisi. Milli Eğitim Dergisi. 183. 302-317
 • Çetin, B. (2009). Çalışma alışkanlıkları ölçeğinin ilköğretim 4.sınıf öğrencilerinin akademik başarısına yordaması. İlköğretim Online. 8(1). 212-223.
 • http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000038198/5000037055 (Erişim Tarihi: 26.02.2014)
 • Engin, A., Özen, Ş. ve Bayoğlu, V. (2009). Öğrencilerin okul öğrenme başarilarini etkileyen bazi temel değişkenler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3. 125-156.
 • http://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/003/03%20(9).pdf (Erişim Tarihi: 25.03.2014)
 • Eren, O. (2011). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile fen ve teknoloji dersi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Güngör, G. (2010). İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin benlik kavramlarının ve çalışma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. (11. Basım). Ankara: Tek ışık Web Ofset Tesisleri.
 • -
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (19. Basım). Ankara: Alkım Yayınları.
 • http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2012_2013.pdf (Erişim Tarihi: 15.05.2014)
 • www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 12.04.2014)
 • Önder, S.(2009). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme ve ders çalişma stratejileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Özbey, N. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ders çalişma alişkanliklarinin bazi değişkenler açisindan incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Rasor, E. & Rasor, L .(1998). Test anxiety and study behavior of community college students in relation to ethnicity, gender, and age. (ERIC Document Reproduction Service No. ED415942). (Erişim Tarihi: 09.06.2014)
 • Talu, N. (1997) Ankara özel Tevfik Fikret lisesi 10.sınıf öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tan, H. (1992). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Tay, B. (2005). Sosyal bilgiler ders kitaplarinda öğrenme stratejileri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(1). 209-225.
 • http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt6Sayi1/JKEF_6_1_2005_209_225.pdf (Erişim Tarihi: 19.03.2014)
 • Uluğ, F. (1981). Verimli ders çalişma alişkanliklari kazandirma konusunda yapilan rehberliğin okul başarisina etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yavuzer, H. (2001). Ana-Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yenilmez, K. ve Özbey, N. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından İncelenmesi. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2). 1-16.
 • http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/view/1012/1866 (Erişim Tarihi: 19.04.2014)
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Bilgin YİĞİT

Author: İlhan KAÇİRE

Dates

Publication Date: October 20, 2015

Bibtex @ { mkusbed208875, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {309 - 319}, doi = {}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {YİĞİT, Bilgin and KAÇİRE, İlhan} }
APA YİĞİT, B , KAÇİRE, İ . (2015). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (31), 309-319. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208875
MLA YİĞİT, B , KAÇİRE, İ . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 309-319 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208875>
Chicago YİĞİT, B , KAÇİRE, İ . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 309-319
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ AU - Bilgin YİĞİT , İlhan KAÇİRE Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 309 EP - 319 VL - 12 IS - 31 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ %A Bilgin YİĞİT , İlhan KAÇİRE %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 31 %R %U
ISNAD YİĞİT, Bilgin , KAÇİRE, İlhan . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 31 (October 2015): 309-319.
AMA YİĞİT B , KAÇİRE İ . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(31): 309-319.
Vancouver YİĞİT B , KAÇİRE İ . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(31): 319-309.