Year 2015, Volume 12, Issue 32, Pages 36 - 56 2015-12-30

Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği / The Impact of Tax Conscious on the Tax Ethics: Department of Public Finance and Theology Students Sample

Şahin Yeşilyurt [1]

752 2233

Özet

Kamu hizmetlerinin sunulmasında devletler açısından büyük önemi olan vergilerin etkin bir şekilde toplanabilmesi için siyasi idareler, mükelleflerin vergiye yönelik mükellefiyetlerini tam olarak ifa edebilmeleri adına mükelleflerce sahip olunması gereken tutum ve davranışları etkileyen faktörleri doğru tespit etmeli ve bu tespitler doğrultusunda politikalar geliştirmelidir. Bu bağlamda çalışmada vergiye yönelik tutum ve davranışları önemli bir şekilde etkileyen vergi ahlakının oluşmasında vergi bilincinin etkisine yer verilmiştir.

Çalışmada vergi bilincinin vergi ahlakı üzerindeki etkisi incelenirken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerine anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmada örneklem kütlesinin maliye bölümü ve ilahiyat bölümü öğrencileri arasından seçilmesindeki amaç ise; ağırlıklı olarak mali, ekonomik ve vergi kavramlarına yönelik ders alan maliye bölümü öğrencileri ile dini ve ahlaki konularda ders alan ilahiyat bölümü öğrencilerinin vergi bilinci ve vergi ahlakı düzeyleri arasında kıyas yapılabilmesi olmuştur. Böylece farklı iki alan olan bu bölümlerin vergi ahlakının belirlenmesinde vergi bilincinin etkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Bilinci, Vergi Ahlakı, Din ve Vergi

Abstract

In order to effectively collect the tax, which is very important for the state in the provision of public services, political authorities should be determined correctly that the tax liability for taxpayers to be owned by the taxpayers that they can perform exactly the factors that affect attitudes and behaviors and should develop policies in line with those identified. In this context, attitudes and behaviors at work in the formation of tax ethics for tax affects in a significant way is given to the impact of tax consciousness.
When examining the effect on tax morale of tax awareness in this study, the survey was conducted  Zonguldak Bulent Ecevit University students which are the Department of the Public Finance and the Department of the Faculty of Theology students. As to purpose select the sample mass between department of public finance students and department of theology students, was compare between the department of public finance students who have a intensive program about the topics of economy, finance and tax and the department of theology students who have a program which including the topics of religion and ethics. So in this study investigated the impact of  tax consious on tax ethics for the these departments that different two areas.

Keywords: Tax Conscious, Tax Ethics, Religion and Tax

Vergi Bilinci, Vergi Ahlakı, Din ve Vergi
 • Kaynakça
 • Akdoğan, A. (2009). Kamu maliyesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Aktan, C. C. (2004). Toplam ahlak temiz topluma doğru. İstanbul: Zaman Kitabevi.
 • Aktan C. C., Dileyici D. ve Vural İ. Y. (2006). Vergileme ekonomisi ve vergileme psikolojisi. Ankara: Seçkin Kitabevi.
 • Alkan, A. (2009). Vergi bilinci ve vergi uygulamaları karşısında mükellef davranışlarının tespiti: zonguldak ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Edizdoğan N., Çetinkaya Ö. ve Gümüş E. (2010). Kamu maliyesi. Bursa: Ekin Basım Yayın.
 • Hazman, G. G. (2009). Vergi bilincini etkileyen muhtemel dışsal etkenlerin lojistik regresyon analizi ile tespiti. Akademik İncelemeler Dergisi, 4 (1), 53-54.
 • İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (2010). Türkiye’de vergi bilinci: istanbul araştırması. No: 134. İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları.
 • İzgi, K. ve Saruç N. T. (2011). Sosyo-kültürel faktörlerin vergi ahlakı üzerindeki etkisi: üniversite öğrencileri ile yapılan anket çalışması. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3 (2), 137-140.
 • Ömürbek, N., Çiçek H. G. ve Çiçek S. (2007). Vergi bilinci üzerine bir inceleme: üniversite öğrencileri üzerinde yapılan anketin bulguları. Maliye Dergisi, (153), 102-107.
 • Sağbaş, İ. ve Başoğlu A. (2005). İlköğretim çağındaki öğrencilerin vergileri algılaması: afyonkarahisar ili örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (2), 133.
 • Saraçoğlu, F. (2008). Yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumunun vergiye karşı tutum üzerine etkilerinin anket sonuçları çerçevesinde değerlendirilmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (15), 16-17.
 • Şahin, A. (2009). Kayıtdışı ekonomi ve vergi ahlakı etkileşimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Torgler, B. (2003). Tax morale: theory and emprical analysis of tax compliance. Universitat Basel, Basel.
 • Tosuner, M. ve Demir İ. C. (2009). vergi ahlakının sosyal ve kültürel belirleyenleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1), 2.
 • Tosuner, M. ve Demir İ. C. (2007). Toplumsal bir olgu olarak vergi ahlakı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (3), 1.
 • Zorlu, Ö. (2012). İlköğretim çağındaki öğrencilerin vergi bilinci düzeyi ve vergi bilinci düzeyi ile ilgili örnek uygulama: Ankara İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Şahin Yeşilyurt

Bibtex @ { mkusbed208864, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {36 - 56}, doi = {}, title = {Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği / The Impact of Tax Conscious on the Tax Ethics: Department of Public Finance and Theology Students Sample}, key = {cite}, author = {Yeşilyurt, Şahin} }
APA Yeşilyurt, Ş . (2015). Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği / The Impact of Tax Conscious on the Tax Ethics: Department of Public Finance and Theology Students Sample. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (32), 36-56. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19578/208864
MLA Yeşilyurt, Ş . "Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği / The Impact of Tax Conscious on the Tax Ethics: Department of Public Finance and Theology Students Sample". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 36-56 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19578/208864>
Chicago Yeşilyurt, Ş . "Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği / The Impact of Tax Conscious on the Tax Ethics: Department of Public Finance and Theology Students Sample". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 36-56
RIS TY - JOUR T1 - Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği / The Impact of Tax Conscious on the Tax Ethics: Department of Public Finance and Theology Students Sample AU - Şahin Yeşilyurt Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 56 VL - 12 IS - 32 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği / The Impact of Tax Conscious on the Tax Ethics: Department of Public Finance and Theology Students Sample %A Şahin Yeşilyurt %T Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği / The Impact of Tax Conscious on the Tax Ethics: Department of Public Finance and Theology Students Sample %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 32 %R %U
ISNAD Yeşilyurt, Şahin . "Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği / The Impact of Tax Conscious on the Tax Ethics: Department of Public Finance and Theology Students Sample". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 32 (December 2016): 36-56.