Year 2015, Volume 12, Issue 32, Pages 477 - 497 2015-12-30

Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri / Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board

Ebru KORKMAZ [1] , Celalettin KORKMAZ [2]

206 1016

Bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültesindeki öğretmen adaylarının FATİH Projesi kapsamında etkileşimli tahta kullanıma yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu bağlamda Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda geleceğin öğretmen adaylarını yetiştiren Eğitim Fakültelerinin milli eğitimin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte öğretmen yetiştirme noktasında nerede oldukları belirlenmeye çalışılmıştır.

Bir olgubilim çalışması olan bu araştırmada öğrencilerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu (YYGF) aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşmiştir.  İçerik analizine tabi tutulan veriler sonucu Fen Bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin lisans eğitiminde ve meslek hayatlarında Etkileşimli tahta kullanımına yönelik daha fazla olumlu görüş ve yetkinlik ifade ettikleri görülürken sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ise etkileşimli tahta kullanımına yönelik aldıkları dersleri yetersiz buldukları ve meslek hayatlarında etkileşimli tahta kullanımına yönelik olumsuz görüş belirttikleri görülmektedir. 

Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği, Etkileşimli Tahta, FATİH Projesi
 • Bağcı, H. (2013). Fatih Projesi Çerçevesinde Ortaöğretim Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Eryılmaz, S. ve Salman, Ş. (2014). Fatih Projesi Kapsamında Yer Alan Öğretmen ve Öğrencilerin Projeden Beklentileri ve Bilişim Teknolojileri Kullanımına Karşı Algıları. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOİR), 2 (1), 46-63. http://www.ejoir.org/ ISSN: 2147-8503. (Erişim Tarihi: 01.04.5015)
 • Güllüpınar, F., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Kurt, A. A., ve Gültekin, M. (2013). Milli Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Sonuçları: Velilerin Bakış Açısından Fatih Projesi’nin Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 195-216.
 • İşçi, S. ve Öztekin, Ö. (2013). Nitel Veri Analizi. (Ed: Selahattin Turan), Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Ankara: Nobel.
 • Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. (2nd Ed). Newbury Park, CA: Sage.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H.B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1799-1822.
 • -
 • Sezer, B. (2011). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı (Eğitim Teknolojisi Programı), Ankara.
 • Turner, R. C. ve Carslon, L. (2003). Indexes of Item-Objective Congruence for Multidimensional Items. International Journal Of Testing, 3(2), 163-171.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yay.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Ebru KORKMAZ

Author: Celalettin KORKMAZ

Dates

Publication Date: December 30, 2015

Bibtex @ { mkusbed208922, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {477 - 497}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri / Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, Ebru and KORKMAZ, Celalettin} }
APA KORKMAZ, E , KORKMAZ, C . (2015). Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri / Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (32), 477-497. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19578/208922
MLA KORKMAZ, E , KORKMAZ, C . "Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri / Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 477-497 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19578/208922>
Chicago KORKMAZ, E , KORKMAZ, C . "Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri / Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 477-497
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri / Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board AU - Ebru KORKMAZ , Celalettin KORKMAZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 477 EP - 497 VL - 12 IS - 32 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri / Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board %A Ebru KORKMAZ , Celalettin KORKMAZ %T Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri / Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 32 %R %U
ISNAD KORKMAZ, Ebru , KORKMAZ, Celalettin . "Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri / Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 32 (December 2016): 477-497.
AMA KORKMAZ E , KORKMAZ C . Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri / Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(32): 477-497.
Vancouver KORKMAZ E , KORKMAZ C . Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri / Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(32): 497-477.