Year 2015, Volume 12, Issue 32, Pages 388 - 400 2015-12-30

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanımına ilişkin Tutum ve Görüşleri / Attitudes and Opinions of Prospective Turkish Teachers Regarding Computer Use

FARUK POLATCAN [1]

173 310

Özet

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin tutum ve görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri, örneklemini ise aynı bölümde öğrenim gören 167 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın nicel verileri BİNDAK ve ÇELİK (2006) tarafından geliştirilen “Bilgisayar Kullanımına İlişkin Tutum Ölçeği”, nitel verileri ise araştırmacı tarafından geliştirilen “Bilgisayar Kullanımına İlişkin görüş Belirleme Formu”yla elde edilmiştir. Nicel verilerin analizinde yüzde, frekans, ortalama, LSD ve ANOVA testleri; nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda bilgisayar kullanım süreleri yüksek olan öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin olumlu tutum geliştirdikleri, öğretmen adaylarının genel olarak bilgisayar kullanmayı pratik bulmalarına karşın bir kısmının hâlâ basit düzeyde programları kullanmakta sorun yaşadıkları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, Öğretmen Adayları, Tutum, Türkçe.

ATTITUDES AND OPINIONS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS REGARDING COMPUTER USE

Abstract

The objective of this study is to assess and discuss the attitudes and opinions of prospective Turkish teachers regarding computer use. The study universe is comprised of the students of the Department of Turkish Education, Ataturk University, while the study sampling is comprised of 167 prospective teachers, who study at the said department. The study employs a mixed methodology, in which quantitative methods are used in combination with qualitative methods. The quantitative data, into which the study taps, are cited from the “Attitude Scale Regarding Computer Use”, which was developed by BINDAK and CELIK (2006, and the qualitative data were derived through the “Form for Establishment of Opinions Regarding Computer Use”, developed by the researcher. The percentage, frequency, arithmetic mean test, LSD test and ANOVA tests were employed for the analysis of the quantitative data, while the content analysis test was employed for that of the qualitative data.

It was established as a consequence of the study that the prospective teachers with longer periods of computer use develop a positive attitude toward computer use, and that, even though prospective teachers generally consider computer use practical and handy, a certain portion of the same yet have difficulties in using simple programs.

Keywords: Computer, Teacher Candidate, Attitude, Turkish.

Bilgisayar, Öğretmen Adayları, Tutum, Türkçe
 • Akkoyunlu, B. (1998). Bilgisayar ve Eğitimde Kullanılması. Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 33 - 45.
 • Alyılmaz C. (1997). Teknoloji ve Dil. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 33-36.
 • Arslan, A. (2006). Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.
 • Arslan, B. (2003). Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE’ye İlişkin Görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(4), 10-67.
 • Berkant, H. G. (2013). Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının ve Öz-Yeterlik Algılarının ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. The Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 1(3), 11-22.
 • Bindak, R. Ve Çelik, H. C. (2006). Öğretmenler İçin Bilgisayar Tutum Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 22, 38-47.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 19-28.
 • Çavaş, B., Kışla, T. ve Twining, P. (2004). Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: dICTatEd Yaklaşımı. Akademik Bilişim.
 • Durukan, E. (2011). İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Dil Bilgisi Öğretiminin Başarı ve Tutuma Etkisi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum.
 • Engin, A. O., Tösten, R. ve Kaya, M. D. (2010). Bilgisayar Destekli Eğitim. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 69-80.
 • Gerçek, C., Köseoğlu, P., Yılmaz, M. ve Soran, H. (2006). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 130–139.
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH Projesinin Öğretmenlerin Yeterlik Durumları Açısından İncelenmesi. Akademik Bilişim’ 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2 - 4 Şubat, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutum ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 177-188.
 • Saracaloğlu, A. S. ve Kaşlı, A. F. (2001). Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumları ile Başarıları Arasındaki İlişki. Ege Eğitim Dergisi, 1(1), 110-126.
 • Seferoğlu, S. S. (2009). İlköğretim Okullarında Teknoloji Kullanımı ve Yöneticilerin Bakış Açıları. Akademik Bilişim II, 11-13 Şubat, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Seferoğlu, S. S., Akbıyık, C. ve Bulut, M. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayarların Öğrenme / Öğretme Sürecinde Kullanımı ile İlgili Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35: 273-283.
 • Yalman, M. ve Tunga, M. A. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Deneyimleri ile Bilgisayar Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 168-188.
 • Yıldırım, S. ve Kaban, A. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Karşı Tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 158-168.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: FARUK POLATCAN

Bibtex @ { mkusbed208959, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {388 - 400}, doi = {}, title = {Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanımına ilişkin Tutum ve Görüşleri / Attitudes and Opinions of Prospective Turkish Teachers Regarding Computer Use}, key = {cite}, author = {POLATCAN, FARUK} }
APA POLATCAN, F . (2015). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanımına ilişkin Tutum ve Görüşleri / Attitudes and Opinions of Prospective Turkish Teachers Regarding Computer Use. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (32), 388-400. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19578/208959
MLA POLATCAN, F . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanımına ilişkin Tutum ve Görüşleri / Attitudes and Opinions of Prospective Turkish Teachers Regarding Computer Use". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 388-400 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19578/208959>
Chicago POLATCAN, F . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanımına ilişkin Tutum ve Görüşleri / Attitudes and Opinions of Prospective Turkish Teachers Regarding Computer Use". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 388-400
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanımına ilişkin Tutum ve Görüşleri / Attitudes and Opinions of Prospective Turkish Teachers Regarding Computer Use AU - FARUK POLATCAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 388 EP - 400 VL - 12 IS - 32 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanımına ilişkin Tutum ve Görüşleri / Attitudes and Opinions of Prospective Turkish Teachers Regarding Computer Use %A FARUK POLATCAN %T Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanımına ilişkin Tutum ve Görüşleri / Attitudes and Opinions of Prospective Turkish Teachers Regarding Computer Use %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 32 %R %U
ISNAD POLATCAN, FARUK . "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanımına ilişkin Tutum ve Görüşleri / Attitudes and Opinions of Prospective Turkish Teachers Regarding Computer Use". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 32 (December 2016): 388-400.