Year 2016, Volume 13, Issue 35, Pages 0 - 0 2016-09-24

Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Katılım Düzeylerine İlişkin Algıları / Parents’ Perceptions on Their Involvement in Preschool Education

Gamze YAVUZ KONOKMAN [1] , Gürol YOKUŞ [2]

946 682

 

Özet

Ebeveynlerin okul öncesi eğitime katılım düzeylerine ilişkin algılarını ortaya çıkarmak ve algılarının çeşitli değişkenlere (ebeveynin rolü, medeni durum, gelir düzeyi, ebeveynin mesleği, ebeveynin çocuğuyla aktif biçimde ilgilenmek için ayırdığı sürenin ve çocuğun öğrenim gördüğü kurum türü) göre farklılaşma durumunun belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışma Akdeniz bölgesindeki bir ilin alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyine göre belirlenen ilçelerindeki devlet ve özel okullarında okul öncesi eğitimine devam eden öğrencilerin ebeveynleriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 398 ebeveyne ulaşılmıştır. Araştırma verileri “aile katılım ölçeği” yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizi için normallik testleri gerçekleştirilmiştir. Normallik analizleri sonuçlarına göre, betimsel istatistikler, parametrik (tek yönlü varyans analizi) ve non-parametrik (mann whitney u testi, kruskal wallis h testi) test istatistikleri uygulanmıştır. Çalışma bulguları, ebeveynlerin okul öncesi eğitime katılım düzeylerinin yüksek olduğunu ve ebeveynin rolünün, medeni durumunun, gelir düzeyinin, mesleğinin, çocuğuyla aktif biçimde ilgilenmek için ayırdığı sürenin ve çocuğun öğrenim gördüğü kurum türünün ebeveynlerin okul öncesi eğitime katılım düzeylerinde farklılaşma yaratan değişkenler olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:  Ebeveyn, okul öncesi eğitime katılım

  

PARENTS’ PERCEPTIONS ON THEIR INVOLVEMENT IN PRESCHOOL EDUCATION

Abstract

This study carried out to determine parents’ perceptions about their involvement in preschool education and the change of their perceptions as regards various variables (parents’ role, marital status, economic status, parents’ profession, time allocated to the care of child actively, school type, etc.) is designed in a relational survey model. The study is conducted with parents of students who participate in public/private preschool education instutitons which are chosen from low, middle and high socio-economical class and located in a city in Mediterreanan region. 398 parents chosen with stratified sampling method are involved in the study. Research data are collected via “Parent Involvement Scale”. Descriptive statistics, parametric (one way variance analysis) and nonparametric (mann whitney u test, kruskal wallis h test) test statistics have been conducted for data analysis. Findings of study reveal that the involvement level of parents in preschool education is high and the variables which lead to differences in involvement levels of parents in preschool education appear as “parents’ role, marital status, economic status, parents’ profession, time allocated to the care of child actively and type of institution child participates”. 

Key Words: Parents, involvement in preschool education


 • Aktaş Arnas, Y. (2002). Velilerin okul öncesi eğitime ve okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin tutumları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 24-36.
 • Arabacı, N. ve Aksoy, A. (2005). Okul Öncesi eğitime katılım programının annelerin bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 18-26
 • Arnold, D. H., Zeljo, A., Doctoroff, G.L. ve Ortiz, C. (2008). Parent Involvement in Preschool: Predictors and the Relation of Involvement to Preliteracy Development. School Psychology Review. 37(1), 74-90.
 • Cömert, D. ve Güleç, H. (2004). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımının önemi: Öğretmen-aile-çocuk ve kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, IV (I), 131-145.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim Online, 2(2), 28-34.
 • Erdoğan, Ç. ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Educational Administration: Theory and Practice 16 (3) 399-431
 • Gürşimşek, I., Kefi, S. ve Girgin, G. (2007). Okulöncesi eğitime babaların katılım düzeyleri ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 33: 181-191
 • İpek, C. (2011). İlköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınavı puanlarının velilerin okul tutumu ve eğitime katılım düzeylerinin kestirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 10 (38), 114-135
 • Jacobson, A. L. & Engelbrecht, J. (2000). Parenting education needs and preferences of parents of young children. Early Childhood Education Journal, 28(2), 104-116.
 • Lawson, M. A. (2003) School-family relations in context: parent and teacher perceptions of parent involvement. Urban Education, 38: 77-133
 • McGee, C. (2007). A descriptive study of teacher and parental attitudes towards parent involvement at an elementary school in deleware.
 • Unpublished Doctoral Dissertation. Wilmington University, Deleware.
 • Oktay, A. ve Unutkan, P. (2003). Aile Katılımı: Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Özcan, Ç. ve Aydoğan, Y. (2014). Aile katılımı ile çocukların akademik benlik saygısı arasındaki ilişkinin anne-baba görüşlerine göre incelenmesi. Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi 43 (202): 19-37.
 • Schoppe-Sullivana, S., Kotilaa, L. , Jiaa, R., Langa, S. & Bowera, D. (2012). Comparisons of levels and predictors of mothers' and fathers' engagement with their preschool-aged children. Unique Contributions of Mothering and Fathering to Children's Development, 183 (3), 498-514
 • Şahin, H. ve Demiriz, S. (2014). Beş altı yaşında çocuğu olan babaların, babalık rolünü algılamaları ile aile katılım çalışmalarını gerçekleştirmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18 (1): 273-294.
 • Tezel Şahin, F., İnal, G. & Özbey, S. (2011). Parent involvement activities from parents’ point of view. International Journal of Academic Research, 3(6), 421-425.
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Gamze YAVUZ KONOKMAN

Author: Gürol YOKUŞ

Dates

Publication Date: September 24, 2016

Bibtex @ { mkusbed259991, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Katılım Düzeylerine İlişkin Algıları / Parents’ Perceptions on Their Involvement in Preschool Education}, key = {cite}, author = {YAVUZ KONOKMAN, Gamze and YOKUŞ, Gürol} }
APA YAVUZ KONOKMAN, G , YOKUŞ, G . (2016). Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Katılım Düzeylerine İlişkin Algıları / Parents’ Perceptions on Their Involvement in Preschool Education. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (35), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/24546/259991
MLA YAVUZ KONOKMAN, G , YOKUŞ, G . "Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Katılım Düzeylerine İlişkin Algıları / Parents’ Perceptions on Their Involvement in Preschool Education". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/24546/259991>
Chicago YAVUZ KONOKMAN, G , YOKUŞ, G . "Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Katılım Düzeylerine İlişkin Algıları / Parents’ Perceptions on Their Involvement in Preschool Education". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Katılım Düzeylerine İlişkin Algıları / Parents’ Perceptions on Their Involvement in Preschool Education AU - Gamze YAVUZ KONOKMAN , Gürol YOKUŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 35 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Katılım Düzeylerine İlişkin Algıları / Parents’ Perceptions on Their Involvement in Preschool Education %A Gamze YAVUZ KONOKMAN , Gürol YOKUŞ %T Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Katılım Düzeylerine İlişkin Algıları / Parents’ Perceptions on Their Involvement in Preschool Education %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 35 %R %U
ISNAD YAVUZ KONOKMAN, Gamze , YOKUŞ, Gürol . "Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Katılım Düzeylerine İlişkin Algıları / Parents’ Perceptions on Their Involvement in Preschool Education". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 35 (September 2016): 0-0.
AMA YAVUZ KONOKMAN G , YOKUŞ G . Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Katılım Düzeylerine İlişkin Algıları / Parents’ Perceptions on Their Involvement in Preschool Education. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(35): 0-0.
Vancouver YAVUZ KONOKMAN G , YOKUŞ G . Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Katılım Düzeylerine İlişkin Algıları / Parents’ Perceptions on Their Involvement in Preschool Education. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(35): 0-0.