Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 31 - 42 2018-11-01

Şema Öncesi Dönem Çocuklarının (4-7 yaş) Okul Temalı Resimlerine İlişkin Yorumlamalar
Interpretations on the School-Themed Drawings Made by the Children in Pre-schematic Stage (4-7 age)

Gönül Şener [1]

89 858

Araştırmanın amacı şema öncesi dönem çocuklarının yapmış oldukları okul temalı resimlerin içinde bulundukları dönemin özelliklerini yansıtıp yansıtmadıklarını belirlemek ve öğrencilerin iletişim aracı olan çizimlerle anlatmak istediklerini yordamaktır. Araştırmanın gerçekleştirilmesinde sanat temelli araştırma deseni kullanılmış, Tunceli ili Çemişgezek ilçesinde yer alan anaokulunda öğrenim gören 30 gönüllü öğrenci gerekli izinler alındıktan sonra araştırmaya dahil edilmiştir. Elde edilen resimlerin yorumlanmasında göstergebilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda çocukların yapmış oldukları çizimlerin onların içinde bulundukları dönemin özelliklerini yansıttığı ayrıca çocuğun içinde bulunduğu duygu dünyası hakkında ipuçları verdiği görülmüştür. İletişim çocukların duygu ve düşüncelerini anlatmada önemli bir araçtır. Bu nedenle evde anne-babaların, okulda ise öğretmenlerin ve yöneticilerin çocuklara kendilerini resim yoluyla ifade edebilmeleri için daha çok imkan tanımaları gerekmektedir. 

The purpose of the research is to determine whether the school-themed drawings made by the children in pre-schematic period reflect the characteristics of their period and to predict what the students want to express via these drawings which are a means of communication. The art-based research design has been used for the conduct of the research in which 30 volunteer students that study in the kindergarten in the district of Çemişgezek, Tunceli have been involved after the necessary permissions have been obtained. The method of semiology has been used for interpretation of the drawings made. As a result of the research, it has been seen that the drawings made by the children reflect the characteristics of their period and they give clues about their world of emotions. Communication is an important means of expressing emotions and thoughts. Therefore, parents are required to enable children more to express themselves by means of drawing at home while teachers and directors are required to do it at schools.       

 • Abacı, O. (2000). Okulöncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınlan.
 • Altınköprü, T. (2003). Çocuğun Başarısı Nasıl Sağlanır?, İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Arıcı, B. (2010). Resim Psikolojisi ve Çocuğun Dünyasında Resim, Sanat Dergisi, 10, 15-22.
 • Artut, K. (2004). Okul Öncesi Resim Eğitiminde Çocukların Çizgisel Gelişim Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13.
 • Burns, R.C. and Kaufman, S. (1972). Actions, Styles And Symbols in Kinetic Family Drawings. New York. Bruner/Mazel.
 • Buyurgan, S., Buyurgan, U. (2001). Sanat Eğitimi ve Öğretimi (İlköğretim I.Kademe Resim-İş ve Sınıf Öğretmenleri El Kitabı). Ankara: Dersal Yayincilik.
 • Buyurgan, S., Buyurgan, U. (2012). Sanat Eğitimi ve Öğretimi (Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyükkarabacak, O. (2008). Çocuk Resı̇mlerı̇nde İmgelerı̇n Yerı̇, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (8. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çankırılı, A. (2012). Çocuk Resimlerinin Dili. (4. Baskı). İstanbul: Zafer Yayınları.
 • Dilci, T. (2014). Aile içi yaşamın çocuk resimlerindeki izi. İstanbul: İdeal Kültür Yayınları.
 • Dülger, N. (2008). 06-11 Yaş Öğrencı̇lerı̇n Aı̇lesel ve Bı̇reysel Özellı̇klerı̇nı̇n Resı̇mlerı̇ne Yansıması, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Süleyman Demı̇rel Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü, Isparta.
 • Glesne, C., (2013). Nitel Araştırmaya Giriş. Ali Ersoy-Pelin Yalçınoğlu (Çev. Ed.), 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Hurwı̇tz, M., Day, A. (1995). Children and Their Art: Methods For The Elementary School, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
 • Huss, E., and Cwikel, J. (2005). Researching Creations: Applying Arts-Based Research to Bedouin Women’s Drawings, International Journal Of Qualitative Methods, 4 (4), 1-16.
 • Kılıç, N. (2002). Projektif Bir Teknik Olarak İlköğretim Çocuğu Resimleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Lawler, C. O. and Lawler, E. E. (1965). Color-Mood Associations in Young Children. The Journal of Genetic Psychology: Research and Theory on Human Development, 107(1), 29-32.
 • Linderman, G. Marlene. (1997). Art in the Elementary School. (5th. Edition), (The Art Curriculum Foundation). USA: Theme Graw Hill Companies.
 • Malchiodi, C. A. (1998). Çocukların Resimlerini Anlamak. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Malchiodi, C.A. (2013). Çocukların Resimlerini Anlamak. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
 • McNiff, S. (1998). Art based research. In G. Knowles & A. Cole (Eds.), Handbook of the arts in qualitative research (pp.29-43). New York: Sage.
 • Özsoy, V. (2001). Sanat (Resim) Eğitiminde Bir Nitel Araştırma Yöntemi: Eğitsel Eleştiri, Eğitim Bilim, 122, 41-51.
 • Paktuna-Keskin, S. (2012). Çöp Çocuk, İstanbul: Boyut Matbaacılık.
 • Rıfat, M. (2009). Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Say Yayıncılık.
 • Roland, B. (2012). Göstergebilimsel Serüven. Çev. Mehmet Rifat- Sema Rifat, İstanbul: YKY.Samurçay, N. (2006). Çocuk ve Resim. Artist, 6, 22-27.
 • Saydam Bahçıvan, R. (2004). Çocuk Çizimlerinin Klinik Değerlendirmedeki Yeri, Yansıtma- Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 1-2.
 • Yavuzer, H. (2012). Resimleriyle Çocuk. İstanbul: Remzi Yayınları.
 • Yolcu, E. . (2004). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. (1.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0003-3212-7703
Author: Gönül Şener (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { muefd418252, journal = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-6999}, eissn = {2148-6999}, address = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {31 - 42}, doi = {}, title = {Şema Öncesi Dönem Çocuklarının (4-7 yaş) Okul Temalı Resimlerine İlişkin Yorumlamalar}, key = {cite}, author = {Şener, Gönül} }
APA Şener, G . (2018). Şema Öncesi Dönem Çocuklarının (4-7 yaş) Okul Temalı Resimlerine İlişkin Yorumlamalar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 31-42. Retrieved from http://dergipark.org.tr/muefd/issue/39988/418252
MLA Şener, G . "Şema Öncesi Dönem Çocuklarının (4-7 yaş) Okul Temalı Resimlerine İlişkin Yorumlamalar". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2018): 31-42 <http://dergipark.org.tr/muefd/issue/39988/418252>
Chicago Şener, G . "Şema Öncesi Dönem Çocuklarının (4-7 yaş) Okul Temalı Resimlerine İlişkin Yorumlamalar". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2018): 31-42
RIS TY - JOUR T1 - Şema Öncesi Dönem Çocuklarının (4-7 yaş) Okul Temalı Resimlerine İlişkin Yorumlamalar AU - Gönül Şener Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 42 VL - 5 IS - 2 SN - 2148-6999-2148-6999 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MSKU Journal of Education Şema Öncesi Dönem Çocuklarının (4-7 yaş) Okul Temalı Resimlerine İlişkin Yorumlamalar %A Gönül Şener %T Şema Öncesi Dönem Çocuklarının (4-7 yaş) Okul Temalı Resimlerine İlişkin Yorumlamalar %D 2018 %J Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-6999-2148-6999 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Şener, Gönül . "Şema Öncesi Dönem Çocuklarının (4-7 yaş) Okul Temalı Resimlerine İlişkin Yorumlamalar". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 / 2 (November 2018): 31-42.