Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-6999 | e-ISSN 2148-6999 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mugla Sitki Kocman University |


Odak ve kapsam

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türkiye’de ve dünyada bilim, dil, eğitim, sanat ve toplum alanlarındaki sorunlar ile bunlara ilişkin çözüm önerilerinden ve gelişmelerden okuyucularını haberdar etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla dergide eğitim, öğretim, öğretmen yetiştirme ve alan eğitimi ile ilgili nicel ve nitel araştırma makalelerine, derlemelere yer verilecektir. Özgün, nitel ve nicel araştırma metodolojilerin kullanıldığı makalelere, test geliştirme çalışmalarına, eleştirel ve bütünleştirici alanyazın derlemeleri ile meta-analiz çalışmalarına öncelikli olarak yer verilecektir. Bunların yanı sıra sınırlı sayıda da olsa tez özetleri ile kitap ve makale eleştirilerine yer verilecektir. 

Değerlendirme süreci

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." şartı getirilmiştir. Dergimize makale gönderilecek yazarların bu konuya dikkat etmeleri önemli olup, bu şartı sağlamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek yazılar önce yayın kurulu (Editör ve Yayın (editörler kurulu üyeleri ) tarafından yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar bilimsel değerlendirme yapılması için alanla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Gerek duyulması halinde makaleler, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir. Hakemler tarafından önerilen değişiklikler yazar(lar)ca benimsenmezse makale, yazarı/yazarları tarafından geri çekilebilir. Yazar(lar)la Hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Yayın Kurulu sağlar. Yayın Kurulu iletişimini birinci yazarla yürütür. 

Dergide yazım esaslarına uygun olarak hazırlanan ve Yayın Kurulu tarafından onaylanan makaleler elektronik ortamda dergi web sayfasında yayımlanır. 


Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-6999 | e-ISSN 2148-6999 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mugla Sitki Kocman University |
Kapak Resmi


Odak ve kapsam

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türkiye’de ve dünyada bilim, dil, eğitim, sanat ve toplum alanlarındaki sorunlar ile bunlara ilişkin çözüm önerilerinden ve gelişmelerden okuyucularını haberdar etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla dergide eğitim, öğretim, öğretmen yetiştirme ve alan eğitimi ile ilgili nicel ve nitel araştırma makalelerine, derlemelere yer verilecektir. Özgün, nitel ve nicel araştırma metodolojilerin kullanıldığı makalelere, test geliştirme çalışmalarına, eleştirel ve bütünleştirici alanyazın derlemeleri ile meta-analiz çalışmalarına öncelikli olarak yer verilecektir. Bunların yanı sıra sınırlı sayıda da olsa tez özetleri ile kitap ve makale eleştirilerine yer verilecektir. 

Değerlendirme süreci

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." şartı getirilmiştir. Dergimize makale gönderilecek yazarların bu konuya dikkat etmeleri önemli olup, bu şartı sağlamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek yazılar önce yayın kurulu (Editör ve Yayın (editörler kurulu üyeleri ) tarafından yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar bilimsel değerlendirme yapılması için alanla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Gerek duyulması halinde makaleler, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir. Hakemler tarafından önerilen değişiklikler yazar(lar)ca benimsenmezse makale, yazarı/yazarları tarafından geri çekilebilir. Yazar(lar)la Hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Yayın Kurulu sağlar. Yayın Kurulu iletişimini birinci yazarla yürütür. 

Dergide yazım esaslarına uygun olarak hazırlanan ve Yayın Kurulu tarafından onaylanan makaleler elektronik ortamda dergi web sayfasında yayımlanır. 


Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Cilt 8 - Sayı 1 - 1 May 2021
 1. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tutumu ve Problem Çözmeye Yönelik Algılarının Matematik Başarılarıyla İlişkisi
  Sayfalar 1 - 15
  Aziz İLHAN, Muharrem GEMCİOĞLU, Serdal POÇAN
 2. Ortaokul Öğrencilerinin Basit Makineler Ünitesi ile İlgili Anlayışlarını Ölçmeye Yönelik Bir Test Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 16 - 36
  Hasan ÖZCAN, İsmail ÇETİNKAYA, Selçuk ARIK
 3. Türkiye’deki Eğitim Harcamalarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 37 - 53
  Özlem Akın MART, Sadık KARTAL
 4. Öğrenci Görüşlerine Göre Yükseköğretimde Kalite Göstergeleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 54 - 71
  Ertuğ CAN
 5. Yaratıcı Problem Çözme Sürecinde Analojik ve Seçici Düşünme: Seçici Problem Çözme Modelinin Matematik Eğitiminde Uygulama Örneği
  Sayfalar 72 - 84
  Nilgün KİRİŞÇİ
 6. Eğitsel Mobil Matematik Oyunu ile Sınıf İçi Oyunlaştırma: Bir Durum Çalışması Örneği
  Sayfalar 85 - 101
  Nuri KARA
 7. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefonlara Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme
  Sayfalar 102 - 116
  Yrd. Doç. Dr. Hicran ÇETİN GÜNDÜZ, Zeynep KIZIL ASLAN, Cansu Hazal GÜÇLÜ
 8. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 117 - 132
  Hasan DAM
 9. Kovid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitimde Öğretim Elemanlarının Öz-yansıtma ve Öz-Düzenleme Deneyimleri ve Uygulamaları
  Sayfalar 133 - 146
  Ayşegül TAKKAÇ TULGAR
 10. Sınıf Öğretmenlerinin İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Dersine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 147 - 164
  Burak AKÇEŞME, Nuray KURTDEDE FİDAN
 11. İnternet Temelli Özel Eğitim Hizmeti Alan Bireylerin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 165 - 181
  Mine KİZİR
 12. Ortaokul Öğrencilerinin Üst Bilişsel Farkındalıkları İle Öğrenme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 182 - 194
  Gökhan ÇALGICI, Feral OGAN-BEKİROĞLU
 13. Organizational Communication Competencies of School Principals
  Sayfalar 195 - 213
  Nazlı Sıla ÖNER, Tuğba HOŞGÖRÜR
 14. Kişilerarası Duygu Düzenleme Yaklaşımına Dayalı Geliştirilen Grup Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Duygu Düzenleme Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 214 - 230
  Ayşe Özlem SARICAOĞLU, Raşit AVCI
 15. İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 231 - 249
  Gizem ALKALAY, Bilgen KIRAL, Ali Rıza ERDEM
 16. Lise Öğrencilerinin Kimya Dersi Sıvılar Konusuna İlişkin Bilgilerinin Çoklu Gösterimler ile Belirlenmesi
  Sayfalar 250 - 273
  Oya AĞLARCI ÖZDEMİR, Merve OK, Filiz KABAPINAR
 17. Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Özdeşleşmeleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 274 - 288
  Özlem YAZKAN, Aydan ORDU
 18. Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri
  Sayfalar 289 - 306
  Suna ÇÖĞMEN, Asiye BAHTİYAR, Necla KÖKSAL
 19. Öğretmenlerin Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 307 - 321
  Okay DEMİR, Seda AKTI ASLAN
 20. Ortaokul Düzeyinde Yenilenebilir Enerji Konusunda Öğretim Tasarımı Geliştirmenin İlk Basamağı: İhtiyaç Belirleme
  Sayfalar 322 - 338
  Gökhan GÜVEN, Güler GÖÇEN KABARAN
 21. Türkiye’de Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Nasıl Araştırılıyor?
  Sayfalar 339 - 354
  Raziye SANCAR, Deniz ATAL
 22. Gagne’nin Öğretim Etkinlikleri Modeline Göre Hazırlanan Öğretim Yazılımının Sosyal Bilgiler Dersine Etkileri
  Sayfalar 355 - 366
  Cengiz TAŞKIRAN, Zafer ÇAKMAK
Dizinler