Year 2017, Volume 10, Issue 2, Pages 161 - 184 2017-07-15

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA
INVESTIGATION OF FINANCIAL PERFORMANCE IN TURKISH MANUFACTURING SECTOR WITH GRAY RELATIONAL ANALYSIS METHOD: A STUDY IN CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY SUB-SECTOR COMPANY ACCOUNTS

Erdinç KARADENİZ [1] , Levent KOŞAN [2] , Fatih GÜNAY [3] , Mehmet BEYAZGÜL [4]

427 688

Çalışmanın temel amacı Türk imalat sektöründe finansal performansın analiz edilmesidir. İmalat sektörü dâhilinde 21 alt sektörün 32 finansal oranı Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizde kullanılan veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hesaplanan sektör oranları olup 2012-2014 dönemini kapsamaktadır. Çalışma bulgularına göre Türk imalat sektöründe finansal performansa etki eden göstergeler sırasıyla finansal yapı, kârlılık, likidite ve varlık kullanım oranları şeklindedir. Tüm göstergeler açısından ele alınan tüm oranların GİA ile yapılan analizi neticesinde ilgili yıllar içinde incelenen imalat sektörleri arasında en başarılı performansa sahip üç alt sektör sırasıyla; Tütün Ürünleri İmalatı, Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünlerinin İmalatı, İçeceklerin İmalatı olarak görülmüştür. En düşük performansa sahip olan alt sektör ise Gıda Ürünlerinin İmalatı olarak saptanmıştır.

The study aimed to analyse financial performance of Turkish Manufacturing Sector. 32 financial ratios of the 21 manufacturing sub-sectors were analysed by Gray Relational Analysis method. Data used in the analysis are the sector ratios calculated and declared by the Central Bank of The Republic of Turkey (CBRT) and cover the period 2012-2014. According to the findings the indicators affecting financial performance of Turkish manufacturing sector are financial structure, profitability, liquidity and asset utilization ratios. Within the scope of study the most successful three subsectors are, Tobacco Products Manufacturing, Coke and Refined Petroleum Products Manufacturing and Beverages Manufacturing sub-ectors. Food Products Manufacturing sub-sector is identified as the lowest performance.

 • Ata, H. A. ve Yakut, E. (2009). Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü: İmalat Sektörü Uygulaması, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,18(2), 80-100.
 • Aydeniz, E. Ş. (2009). Makroekonomik Göstergelerin Firmaların Finansal Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: İMKB’ye Kote Gıda ve İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, XXVI(II), 263-277.
 • Ayrıçay, Y.,Özçalıcı, M. ve Kaya, A. (2013). Gri İlişkisel Analizin Finansal Kıyaslama Aracı Olarak Kullanılması: İMKB-30 Endeksindeki Finansal Olmayan Firmalar Üzerine Bir Uygulama, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 219-238.
 • Baş, M. ve Çakmak, Z. (2012). Gri İlişkisel Analiz ve Lojistik Regresyon Analizi ile İşletmelerde Finansal Başarısızlığın Belirlenmesi ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(3), 63-82.
 • Bektaş, H. ve Tuna, K.(2013). Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi,3(2), 185-198.
 • Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2012). İşletmelerde Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
 • Çabuk, A. ve Lazol, İ. (2013). Mali Tablolar Analizi, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Delen, D., Kuzey, C. ve Uyar, A. (2013). Measuring Firm Performance Using Financial Ratios: A Decision Tree Approach. Expert Systems with Applications, (40), 3970-3983.
 • Demir, M. ve Tuncay, M. (2012). Türk Gıda Sektörünün Faaliyet ve Kârlılık Oranları Açısından Analizi: İMKB Gıda Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma (2000-2008 Dönemi), SDÜ İİBF Dergisi,17(2), 367- 392.
 • Deng, J. (1982a). Control Problems of Grey Systems, System & Control Letters, (5), 288-294.
 • Deng, J. (1982b). Grey Control System, Journal of Huazhong University of Science and Technology, (3), 9-18.
 • Doğan, M. (2015). Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması, Journal of Economics, Finance and Accounting, 2(4), 638-650.
 • Ecer, F. (2013). Türkiye’deki Özel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: 2008-2011 Dönemi, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 171-189.
 • Ecer, F. ve Böyükaslan, A. (2014). Measuring Performances of Football Clubs Using Financial Ratios: The Gray Relational Analysis Approach, American Journal of Economics, 4(1), 62-71.
 • Ecer, F. ve Günay, F. (2014). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Ölçülmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 35-48.
 • Ege, İ., Topaloğlu, E. E. ve Özyamanoğlu, M. (2013). Finansal Performans ile Kurumsal Yönetim Notları Arasındaki İlişki: BİST Üzerine Bir Uygulama. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 100-117.
 • Feng, C. M. ve Wang, R.T. (2000). Performance Evaluation for Airlines Including the Consideration of Financial Ratios, Journal of Air Transport Management, (6), 133-142.
 • Halkos, G. E. ve Tzeremes, N. G. (2012). Industry Performance Evaluation with the Use of Financial Ratios: An Application of Bootstrapped DEA. Expert Systems with Application, (39), 5872-5880.
 • Karadeniz, E., Koşan, L., Günay, F. ve Dalak, S. (2016). Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44), 1117-1134.
 • Karapınar, A. ve Ayıkoğlu Zaif, F. (2013). Finansal Analiz. Ankara: Gazi Kitabevi. Liu, S. ve Forrest, J. (2007). The Current Developing Status On Grey System Theory, The Journal of Grey System, (2), 111-123.
 • Memon, M. A. ve Tahir, I. M. (2012). Performance Analysis of Manufactoring Companies in Pakistan, Business Management Dynamics. 1(7), 12-21.
 • Meydan, C., Yıldırım, B. F. ve Senger, Ö. (2016). BİST’te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (69),147-167.
 • Oral, C. (2016). Financial Performance Evaluation of Sport Clubs Traded in Borsa İstanbul by Using Grey Relational Analysis. International Journal of Economics and Finance, 8(5), 293-299.
 • Ömürbek, V. ve Mercan, Y. (2014). İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 237-266.
 • Öner Kaya, E. (2016). Financial Performance Assessment of Non-Life Insurance Companies Traded in Borsa İstanbul via Grey Relatioanal Analysis, International Journal of Economicsand Finance, 8(4), 277-288.
 • Özçelik, H. ve Kandemir, B. (2015). BİST’de İşlem Gören Turizm İşletmelerinin TOPSIS Yöntemi İle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), 97-114.
 • Peker, İ. ve Baki, B. (2011). Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4(7), 1-18.
 • Rajesh, R. ve Ravi, V. (2015). Supplier Selection in Resilient Supply Chains: A Grey Relational Analysis Approach, Journal of Cleaner Production, (86), 343-359.
 • TCMB (2016a). NACE Revize 2 Sınıflandırması. Çevrimiçi http://www3. tcmb.gov.tr/sektor/2015/Raporlar/NACE_REV2.pdf
 • TCMB, (2016b). TCMB Sektör Bilançoları. Çevrimiçi http://www3.tcmb. gov.tr/sektor/2015/menu.php
 • TCMB, (2016c). Oran Formülleri.Çevrimiçi http://www3.tcmb.gov.tr/sektor/ 2015/Raporlar/oran.pdf
 • Uygurtürk, H. ve Korkmaz, T. (2012). Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 95-115.
 • Yalama, A. ve Sayım, M. (2008). Veri Zarflama Analizi ile İmalat Sektörünün Performans Değerlendirmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), 89-107.
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Author: Erdinç KARADENİZ
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Levent KOŞAN
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fatih GÜNAY
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet BEYAZGÜL
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 15, 2017

Bibtex @research article { muvu328725, journal = {Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi}, issn = {1308-3740}, eissn = {2564-6591}, address = {Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {161 - 184}, doi = {10.29067/muvu.328725}, title = {TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KARADENİZ, Erdinç and KOŞAN, Levent and GÜNAY, Fatih and BEYAZGÜL, Mehmet} }
APA KARADENİZ, E , KOŞAN, L , GÜNAY, F , BEYAZGÜL, M . (2017). TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 10 (2), 161-184. DOI: 10.29067/muvu.328725
MLA KARADENİZ, E , KOŞAN, L , GÜNAY, F , BEYAZGÜL, M . "TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 10 (2017): 161-184 <http://dergipark.org.tr/muvu/issue/30442/328725>
Chicago KARADENİZ, E , KOŞAN, L , GÜNAY, F , BEYAZGÜL, M . "TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 10 (2017): 161-184
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA AU - Erdinç KARADENİZ , Levent KOŞAN , Fatih GÜNAY , Mehmet BEYAZGÜL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29067/muvu.328725 DO - 10.29067/muvu.328725 T2 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 184 VL - 10 IS - 2 SN - 1308-3740-2564-6591 M3 - doi: 10.29067/muvu.328725 UR - https://doi.org/10.29067/muvu.328725 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Accounting and Taxation Studies TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA %A Erdinç KARADENİZ , Levent KOŞAN , Fatih GÜNAY , Mehmet BEYAZGÜL %T TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi %P 1308-3740-2564-6591 %V 10 %N 2 %R doi: 10.29067/muvu.328725 %U 10.29067/muvu.328725
ISNAD KARADENİZ, Erdinç , KOŞAN, Levent , GÜNAY, Fatih , BEYAZGÜL, Mehmet . "TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 10 / 2 (July 2017): 161-184. https://doi.org/10.29067/muvu.328725
AMA KARADENİZ E , KOŞAN L , GÜNAY F , BEYAZGÜL M . TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA. JATS. 2017; 10(2): 161-184.
Vancouver KARADENİZ E , KOŞAN L , GÜNAY F , BEYAZGÜL M . TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2017; 10(2): 184-161.