Year 2019, Volume 12, Issue 1, Pages 107 - 128 2019-03-01

THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKING CAPITAL AND ECONOMIC VALUE ADDED: A RESEARCH IN BORSA İSTANBUL
ÇALIŞMA SERMAYESİ İLE EKONOMİK KATMA DEĞER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Emre KAPLANOĞLU [1] , Canan YÜKÇÜ [2]

106 228

Many of the studies about the impact of working capital on profitability have found a significant relationship between cash conversion cycle and its components with profitability. In addition, the difference between working capital and short-term liabilities is net working capital that is expressed also as employed capital which is the sum of net working capital and fixed assets. The relationship between working capital, profitability and net working capital can be evidence that the effect of the working capital on performance measurement methods may also be influenced. The purpose of this study is to investigate the effect of working capital components on the Economic Value Added (EVA). BIST manufacturing sector companies which are listed from 2009 to 2016 are in the scope of analysis. Multiple regression models have been developed as analysis method. Independent variables are net working capital, days receivables outstanding, days inventory outstanding, days payables outstanding and cash conversion cycle. The dependent variable is EVA. Also control variables include firm size, leverage ratio and current ratio.

Çalışma sermayesinin kârlılık üzerindeki etkisiyle ilgili çalışmaların büyük bir kısmı nakit dönüşüm süresi ve bileşenleri ile kârlılık arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca çalışma sermayesi ve kısa vadeli yükümlülükler arasındaki fark olan net işletme sermayesinin duran varlıklarla toplamı da yatırılan sermaye olarak ifade edilmektedir. Çalışma sermayesinin kârlıkla ve yatırılan sermaye ile olan ilişkisi performans ölçüm üzerinde de çalışma sermayesinin etkisinin olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmanın amacı, çalışma sermayesi unsurlarının Ekonomik Katma Değer (EVA) üzerindeki etkisini araştırmaktır. BIST imalat sektöründe 2009-2016 yılları arasında faaliyet gösteren 112 şirket analiz kapsamındadır. Analiz yöntemi olarak çoklu regresyon modelleri oluşturulmuştur. Bağımsız değişkenler, net işletme sermayesi, alacak tahsil süresi, stok tutma süresi, borç ödeme süresi ve nakit dönüşüm süresidir. Bağımlı değişken ise EVA’dır. Kontrol değişkenleri olarak firma büyüklüğü, kaldıraç oranı ve cari oran kullanılmıştır.

 • Ademola, J. (2014). Working Capital Management and Profitability of Selected Quoted Food and Beverages Manufacturing Firms in Nigeria. European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, 2(3), 10-21.
 • Afrifa, G. A., Tauringana, V., Tingbani, I. (2015). Working Capital Management and Performance of Listed SMEs. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 27(6), 557-578.
 • Akbulut, R. (2011). İMKB’de İmalat Sektöründeki İşletmelerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:40, Sayı:2, 195-206.
 • Akoto, R. K., Awunyo-Vitor, D. Lawer Angmor, P. (2013). Working Capital Management and Profitability: Evidence from Ghanaian Listed Manufacturing Firms. Journal of Economics and International Finance, Vol:5, No:9, 373-379.
 • Akyüz, Y., Bozdoğan, T., Hantekin, E. (2011). TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.XIII S.I, 73-92.
 • Altan, M., Şekeroğlu, G. (2013). Çalışma Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Firma Kârlılığı Üzerine Etkileri: İMKB’de Kayıtlı Firmalar Üzerinde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:30, 223-228.
 • Angahar, A., Alematu, A. (2014). Impact of Working Capital on The Profitability of The Nigerian Cement Industry. European Journal Of Accounting Auditing and Finance Research, Vol:2, No:7, 17-30.
 • Arshad, Z., Gondal, M. Y. (2013). Impact of Working Capital Management on Profitability A Case The Pakistan Cement Industry. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol:5, No:2, 384-390.
 • Atağan, G., Kaplanoğlu, E., İçerli, M.Y., Yükçü, C. (2017). Mali Tablolar Eğitimi. 1. Basım İzmir Editör: Süleyman Yükçü, Kitapana Yayınevi. Atmaca, M. (2016). Finansal Oranlar Aracılığıyla Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Kârlılığa Etkisi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kimya, Plastik ve Kauçuk Şirketlerinde Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:14 Sayı:28, 633-649.
 • Aygün, M. (2012). Firma Performansı Üzerinde Çalışma Sermayesinin Etkisi: Türk İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış, Cilt:12, Sayı:2, 215-223.
 • Aytürk, Y., Yanık, S. (2015). Çalışma Sermayesi Yönetimi Türkiye’deki KOBİ’lerde Kârlılığı Nasıl Etkiler?. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:68 Ekim, 157-167.
 • Bellouma, M. (2011). The Impact of Working Capital Management on Profitability: The Case of Small and Medium-Sized Export Companies in Tunisia. Management International, Vol:15, No:3, 71-88.
 • Bilehsavar, F. N., Aslani, A., Barandagh, M.I. (2013). The Study of Relatıonship Between Performance Metrics And Cash Conversion Cycle of Companies Listed In Tehran Stock Exchange. International Journal of Accounting Research, Vol.1 No 4, 10-20.
 • Bolek, M., Kacprzyk, M., Wolski, R. (2012). The Relationship Between Economic Value Added and Cash Conversion Cycle in Companies Listed on The WSE. e-Finanse: Financial Internet Quarterly, Vol.8 Iss.2: 1-10.
 • Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?. Journal of Business Finance&Accounting, Vol:30, No:3, 573-587.
 • Dong, H. P., Su, Jyh-tay. (2010). The Relationship Between Working Capital Management and Profitability: A Vietnam Case. International Research Journal of Finance and Economics, Vol:49, 59-67.
 • Enqvist, J., Graham M., Nikkinen J. (2014) The Impact of Working Capital Management on Firm Profitability in Different Business Cycles: Evidence from Finland. Research in International Business and Finance, Vol:32, 36-49.
 • Erdaş, M. L. (2015). Firma Kârlılığı Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin ve Makroekonomik Faktörlerin Etkisi: Borsa İstanbul Endeksi Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:8, Sayı:41, 1220-1229.
 • Fettahoğlu, S., Mohamud, F. A. (2016). Çalışma Sermayesi Yönetiminin Kârlılığı Üzerine Etkisi: BİST’de Bir Uygulama. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 16-28.
 • Garcia-Teruel, P., Martinez-Solano, P. (2007). Effects of working capital management on SME profitability. International Journal of Managerial Finance, 3(2), 164-177.
 • Hacırüstemoğlu, R., Şakrak M., Demir V. (2002). Etkin Performans Ölçüm Aracı (EVA),(Ekonomik Katma Değer- Ekonomik Kâr Yaklaşımı). Mali Çözüm Dergisi Sayı:59.
 • İltaş, Y. ve Erdoğan S. (2017). İşletme Sermayesi İhtiyacının Kârlılık Üzerindeki Etkisi: Sektörel Bir Uygulama. Business and Economics Research Journal Vol:8 No:3, 433-452.
 • Kalaycı, Şeref (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, 3. Baskı, İstanbul.
 • KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu. (2017). https://www.kap.org.tr/tr/Sektorler (Erişim Tarihi: 14.09.2017).
 • Kendirli, S. ve Konak F. (2014). İşletme (Çalışma) Sermayesi Yönetiminin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi. Akademik Bakış Dergisi Sayı:41 Mart-Nisan.
 • Keskin, R. ve Gökalp F. (2016). Çalışma Sermaye Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (1), 15-25.
 • Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D. (2010). VALUATION Measuring and Managing The Value of Companies. Fifth Edition (University Edition) McKINSEY&Company.
 • Makori, D. M., Jagongo, A. (2013). Working Capital Management and Firm Profitability: Evidence from Manufacturing and Construction Firms Listed on Nairobi Securities Exchange, Kenya. International Journal of Accounting and Taxation, Vol:1, No:1, 1-14.
 • Maswadeh, Sana N. (2015). Association Between Working Capital Management Strategies and Profitability. International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol:5, No:1, 91-98.
 • Muhammad, S., Rabi’u S. Jibril, Usman S. K.Wabai, Fatima B. Ibrahim, Tjjani H. A. (2015). The Effect of Working Capital Management on Corporate Profitability: Evidence from Nigerian Food Product Firms. Applied Finance and Accounting, Vol:1, No:2, 55-63.
 • Napompech, K. (2012). Effects of Working Capital Management on The Profitability of Thai Listed Firms. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol:3, No:3, 227-232.
 • Öz, Y., Güngör, B. (2007). Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: İmalat Sektörüne Yönelik Panel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 319-332.
 • Pouraghajan, A., Emamgholipourarchi, M. (2012). Impact of Working Capital Management on Profitability and Market Evaluation: Evidence from Tehran Stock Exchange. International Journal of Business and Social Science, Vol:3, No:10, 311-318.
 • Poyraz, E. (2012). İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Kârlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş. Uygulaması). Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, 47-56.
 • Raheman, A., Nasr M. (2007). Working Capital Management and Profitability – Case of Pakistani Firms. International Review of Business Research Papers, Vol:3, No:1, 279-300.
 • Sağlam, M., Karaca S. S. (2015). Çalışma Sermayesi Unsurlarının Firma Karlılığına Etkisi: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, 100-120.
 • Sayılgan, G. (2017). Ağırlıklı ve Kapsamlı Nakit Dönüşüm Süresi: Varsayımsal Veriler Üzerinden Bir Örnek Hesaplama. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Yıl:17 Sayı:51 Nisan, 1-14.
 • Sharma A.K., Kumar, S. (2011). Effect of Working Capital Management on Firm Profitability Empirical Evidence from India. Global Business Review, Vol:12, No:1, 159-173.
 • Shin, H., Soenen, L. (1998). Efficiency of Working Capital Management and Corporate Profitability. Financial Practice and Education, Vol.8 No. 2, 37-45.
 • Şahin, O. (2011). İMKB’ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 123-141.
 • Şamiloğlu, F., Demirgüneş, K. (2008). Effect of Working Capital Managment on Firm Profitability: Evidence from Turkey. The International Journal of Applied Economics and Finance, Vol.2, No.1, 44-50.
 • Thoa, T.T.K., Nguyen T.U. U. (2014). Relationship Between Working Capital Management and Profitability-Empirical Evidence from Vietnamese Listed Firms. International of Conference on Finance and Economics ICFE-2014.
 • Topal, B., Dizkırıcı, A.S. (2015). Borsa İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi’nde Faaliyet Gösteren İşletmeler İçin Çalışma Sermayesi Yönetimi ile Kârlılık İlişkisi. 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, Macaristan, 1263-1276.
 • Topaloğlu, E.E., Nur T. (2016). Nakit Dönüşüm Süresinin Finansal Performansa Etkisi: Kurumsal Yönetim Endeksinde Bir Uygulama. Akademik Bakış Dergisi Sayı:53 Ocak-Şubat, 304-317.
 • Uchenna, W.A., Okwo, I.M., Ugwunta, D.O. (2012). Effects of Working Capital Management on Profitability Evidence from The Top Five Beer Brewery Firms in The World. Asian Economic and Financial Review, Vol:2, No:8, 966-982.
 • Ukaegbu, B. (2014). The significance of working-capital management in determining firm profitability: Evidence from developing economies in Africa. Research in International Business and Finance, Vol.31, 1-16.
 • Wang, Y. J. (2002). Liquidity management, operating performance, and corporate value: Evidence from Japan and Taiwan. Journal of Multinational Financial Management, 12 (2), 159-169.
 • Yükçü S., Kaplanoğlu, E. (2014). The Comparative Performance Analysis of Borsa İstanbul and Tokyo Stock Exchange with EVA and MVA. 3rd International Symposium on Accounting and Finance ISAF-2014, Tokyo/Japan 10-12 September, 357-375.
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Orcid: 0000-0001-7287-1938
Author: Emre KAPLANOĞLU
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Canan YÜKÇÜ

Dates

Publication Date: March 1, 2019

Bibtex @research article { muvu340632, journal = {Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi}, issn = {1308-3740}, eissn = {2564-6591}, address = {Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {107 - 128}, doi = {10.29067/muvu.340632}, title = {ÇALIŞMA SERMAYESİ İLE EKONOMİK KATMA DEĞER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KAPLANOĞLU, Emre and YÜKÇÜ, Canan} }
APA KAPLANOĞLU, E , YÜKÇÜ, C . (2019). ÇALIŞMA SERMAYESİ İLE EKONOMİK KATMA DEĞER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (1), 107-128. DOI: 10.29067/muvu.340632
MLA KAPLANOĞLU, E , YÜKÇÜ, C . "ÇALIŞMA SERMAYESİ İLE EKONOMİK KATMA DEĞER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 107-128 <http://dergipark.org.tr/muvu/issue/40568/340632>
Chicago KAPLANOĞLU, E , YÜKÇÜ, C . "ÇALIŞMA SERMAYESİ İLE EKONOMİK KATMA DEĞER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 107-128
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞMA SERMAYESİ İLE EKONOMİK KATMA DEĞER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Emre KAPLANOĞLU , Canan YÜKÇÜ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29067/muvu.340632 DO - 10.29067/muvu.340632 T2 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 128 VL - 12 IS - 1 SN - 1308-3740-2564-6591 M3 - doi: 10.29067/muvu.340632 UR - https://doi.org/10.29067/muvu.340632 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Accounting and Taxation Studies ÇALIŞMA SERMAYESİ İLE EKONOMİK KATMA DEĞER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Emre KAPLANOĞLU , Canan YÜKÇÜ %T ÇALIŞMA SERMAYESİ İLE EKONOMİK KATMA DEĞER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi %P 1308-3740-2564-6591 %V 12 %N 1 %R doi: 10.29067/muvu.340632 %U 10.29067/muvu.340632
ISNAD KAPLANOĞLU, Emre , YÜKÇÜ, Canan . "ÇALIŞMA SERMAYESİ İLE EKONOMİK KATMA DEĞER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 / 1 (March 2019): 107-128. https://doi.org/10.29067/muvu.340632
AMA KAPLANOĞLU E , YÜKÇÜ C . ÇALIŞMA SERMAYESİ İLE EKONOMİK KATMA DEĞER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. JATS. 2019; 12(1): 107-128.
Vancouver KAPLANOĞLU E , YÜKÇÜ C . ÇALIŞMA SERMAYESİ İLE EKONOMİK KATMA DEĞER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2019; 12(1): 128-107.