Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 439 - 460 2019-07-01

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORUNU
MOTOR VEHICLE TAX PROBLEM IN TEMPORARILY IMPORTED LAND VEHICLES

Levent Yahya ESER [1] , Sedat POLAT [2]

41 84

Motorlu kara ve hava taşıtları üzerinden alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uzunca süre servet vergisi niteliğini korumuştur. Bu vergi aynı zamanda fayda ilkesi bağlamında alınan kullanıcı ücreti veya emisyon salınımlarını dikkate alan çevre vergisi niteliği de taşımaktadır. Bu çalışmada motorlu kara taşıtlarından alınan MTV, çevre vergisi bağlamında ele alınmaktır. Bu düşüncenin temelinde, bu verginin çevreye yönelik dışsallıkların içselleştirilmesinde bir araç olarak kullanılabileceği fikri yatmaktadır. Fakat bu etkinin yaratılabilmesi için MTV’nin çevresel faktörleri göz önüne alan bir yapıda ve geniş kapsamlı oluşturulmuş olması gerekmektedir. Bu noktada ise vergiden kaçınmanın bir yolu olarak görülebilen geçici ithal edilen motorlu kara taşıtları sorun oluşturmaktadır. 2015 yılında yapılan bir düzenleme ile birlikte bu araçların Türkiye’de kalma süresinin iki yıla çıkarılması vergiden kaçınmanın yolunu aralamıştır. Bu çalışma, geçici ithal edilen kara taşıtlarının MTV karşısındaki durumunu incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda bu araçların Türkiye’de kalma süresinin iki yıla çıkarılması nedeniyle çevreye vermiş oldukları zararların dikkate alınması ve bu bağlamda bir vergilendirme dönemini (6 ay) aşan kullanımların MTV’ye tabi olması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Motor Vehicle Tax, which is based on motor vehicles and aircraft, has been a property tax for a long time. This tax also carries user charge in the context of benefit principle or the nature of environmental tax, which takes into account emission swings. In this study, MTV from motor land vehicles is considered in the context of environmental tax. On the basis of this idea, it has been underlain by the opinion that environmental taxes can be used as a tool of internalizing of environmental externalities. But to be able to create this effect, MTV has to be designed in a structure that takes environmental factors into consideration and must be extensively constructed. At this point, temporarily imported motor vehicles, which can be seen as a way of avoiding taxation, constitute a problem.  With an arrangement made in 2015, the duration of these vehicles to be kept in Turkey has been increased to 2 years, has opened the way for tax avoidance. This study is intended to evaluate temporarily imported vehicles in terms of MTV.  In conclusion, temporary imported vehicles whose length of duration in Turkey exceeding a taxation period (6 month) must be subject to MTV for damaging the environment as a natural consequence of increasing the length of duration up to 2 years. 

 • Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2017). T. C. Resmi Gazete, 30261 ,( 05.12.2017).
 • Chapman, L. (2007). Transport and climate change: a review, Journal of Transport Geography 15, 354-367.
 • Çelik, A. (2014). Taşıt Vergilerinde Yeni Yaklaşım Yeşil Vergi, Konya Ticaret Odası Etüd-Araştırma Servisi, http://www.kto.org.tr/d/file/yesil-vergi---tasit-vergilerinde-yeni-donem.pdf.
 • EC, (2001). Environmental Taxes- A Stastical Guide, Luxembourg.
 • EC, (2017). Taxes in Europe Database, http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/splSearchForm.html (31.01.2017).
 • EPA, (2017). Global Greenhouse Gas Emissions Data, https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data (31.01.2017).
 • Fullerton, D. and West, S. E. (2002). Can Taxes on Cars and on Gasoline Mimic an Unavailable Tax on Emissions?, Journal of Environmental Economics and Management, 43, 135-157.
 • Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) (2011). T. C. Resmi Gazete, 27913, (22.04.2011).
 • Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) (2015). T. C. Resmi Gazete, 29447, (16.07.2015).
 • Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (2015). T. C. Resmi Gazete, 29532, (14.11.2015).
 • Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (2016). T. C. Resmi Gazete, 29884, (10.11.2016).
 • GİB, Çeşitli Vergi İstatistikleri. http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/istatistikler (01.09.2017).
 • Gümrük Kanunu (1999). T. C. Resmi Gazete, 23866, (04.11.1999).
 • Gümrük Kanunu, (1972). T. C. Resmi Gazete, 14263, (01.08.1972).
 • Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar, (2009). T. C. Resmi Gazete, 27369, (07.09.2009).
 • Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (2000). T. C. Resmi Gazete, 23955, (05.02.2000).
 • Gümrükler Genel Müdürlüğü (GGM). Sık Sorulan Sorular- Yolcu Beraberi Taşıtlar, https://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar (01.09.2017).
 • Gümrükler Genel Müdürlüğü. Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi, Bilgi Edinme Yasası Kapsamında Alınan Veri.
 • Hususi Otomobil Vergisi Kanunu (1957). T. C. Resmi Gazete, 9548, (28.02.1957).
 • IEA, (2016). CO2 Emıssıons From Fuel Combustıon Highlights, https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CO2EmissionsfromFuelCombustion_Highlights_2016.pdf.Jamali, T. (2007). Ekolojik Vergiler (Çevre Vergileri), Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, (2007). TC. Resmi Gazete, 26479, (21.03.2007).
 • Karadeniz, K. H. (2009). Türk Motorlu Taşıtlar Vergisinin Çeşitli Ülke Uygulamaları İle Karşılaştırılması ve Bir Model Önerisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kızılbey, O. Y. (2015). Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları Hakkında Bilgi Notu, İstanbul Ticaret Odası (İTO), http://www.ito.org.tr/Dokuman/DisTic/Kara_tasit_bilgi.pdf .
 • Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi (1990). TC. Resmi Gazete, 25620, (21.10.2004).
 • Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu (1963). T. C. Resmi Gazete, 11342, (23.02.1963).
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (1980). T. C. Resmi Gazete, 17172, (26.11.1980).
 • Pehlivan, O. (2014). Kamu Maliyesi, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Polat, S. ve Eser, L. Y. (2014). “Motorlu Taşıtlar Vergisinde Değişim İhtiyacı: Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15, 2, 269-289.
 • Pwc, (2015). 2015 Global Automotive Tax Guide, Nowember, 2015, https://www.pwc.com/gx/en/automotive/pdf/pwc-global-automotive-tax-guide-2015.pdf .Turhan, S. (1998). Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • TÜİK, Haber Bültenleri, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1051 (01.09.2017).
 • TÜİK, Ulaştırma İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1051 (01.09.2017).
 • Ulusoy, A. ve Akdemir, T. (2013). “Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisi”, Sosyo Ekonomi, 1, 87-116.
 • Yeşilbayrak, N. (2016). Geçici İthal Edilen Kişisel Kullanıma Mahsus Yabancı Plakalı Kara Taşıtlarına İlişkin Araştırma Ve Çalışma Raporu 2016/1, Gümrük Muayene Memurları Derneği (GMMD), , http://www.gmmd.org.tr/.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Issue
Authors

Author: Levent Yahya ESER
Country: Turkey


Author: Sedat POLAT (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @other { muvu402078, journal = {Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi}, issn = {1308-3740}, eissn = {2564-6591}, address = {Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {439 - 460}, doi = {10.29067/muvu.402078}, title = {GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORUNU}, key = {cite}, author = {ESER, Levent Yahya and POLAT, Sedat} }
APA ESER, L , POLAT, S . (2019). GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORUNU. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (2), 439-460. DOI: 10.29067/muvu.402078
MLA ESER, L , POLAT, S . "GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORUNU". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 439-460 <http://dergipark.org.tr/muvu/issue/44127/402078>
Chicago ESER, L , POLAT, S . "GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORUNU". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 439-460
RIS TY - JOUR T1 - GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORUNU AU - Levent Yahya ESER , Sedat POLAT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29067/muvu.402078 DO - 10.29067/muvu.402078 T2 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 439 EP - 460 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-3740-2564-6591 M3 - doi: 10.29067/muvu.402078 UR - https://doi.org/10.29067/muvu.402078 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Accounting and Taxation Studies GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORUNU %A Levent Yahya ESER , Sedat POLAT %T GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORUNU %D 2019 %J Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi %P 1308-3740-2564-6591 %V 12 %N 2 %R doi: 10.29067/muvu.402078 %U 10.29067/muvu.402078
ISNAD ESER, Levent Yahya , POLAT, Sedat . "GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORUNU". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 / 2 (July 2019): 439-460. https://doi.org/10.29067/muvu.402078
AMA ESER L , POLAT S . GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORUNU. JATS. 2019; 12(2): 439-460.
Vancouver ESER L , POLAT S . GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORUNU. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2019; 12(2): 460-439.