Year 2015, Volume 10, Issue 4, Pages 16 - 33 2015-10-15

AKRAN ÖĞRETİMİYLE İŞLENEN OKUL DENEYİMİ DERSİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE KAZANIMLARI

AYŞE MİRZEOĞLU [1] , GÜLSEN ÖZCAN [2]

343 1104

The aim of this study was to determine the views and achievements of the learner and teacher students about school experience working with peer teaching at university. The participation of the study was 24 physical education teacher candidates’ volunteers. Semi-structured focus group discussions were used to obtain the data. Descriptive and content analysis were used to analyze the data. The results of the study showed that peer teaching caused developing the students’ professions, understanding the ways of communication effectively with students in 3rd grade students. In addition, peer teaching caused to understand the importance of practice in class, to use reinforcements, to learn better the issues they know about teaching profession, to understand the importance of the planned study, to develop classroom management skills, to create the opportunity to conduct research related to their profession and to understand the teachers' duties and responsibilities in the 4th grade students

Bu çalışmada üniversitede akran öğretimi ile işlenen Okul Deneyimi dersinde öğreten ve öğrenen öğrencilerin kazanımlarını ve görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma 24 beden eğitimi öğretmen adayının gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verilerini elde etmek için yarı yapılandırılmış odak grup görüşmeleri kullanılmış ve verilerin çözümlenmesinde betimsel ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre akran öğretimi öğrenen öğrencilerde öğretmenlik becerilerini geliştirme, meslek ile ilgili eksikleri giderme, öğrencilerle etkili iletişim kurma yollarını anlama şeklinde mesleki kazanımlara neden olurken, öğreten öğrenciler için ise beden eğitimi derslerinde uygulamanın ve pekiştireç kullanmanın önemini anlamaya, planlı çalışmanın önemini kavramaya, sınıf yönetimi becerilerini geliştirmeye, meslekleri ile ilgili araştırma yapma fırsatı yaratmaya, öğretmenin görev ve sorumluluklarını daha iyi anlamaya ve mesleklerine saygı duygusunu geliştirmeye katkıda bulunmuştur. 

 • • Ayvazo, S. and Ward, P., (2009). Effects of Classwide Peer Tutoring on The Performance of Sixth Grade Students During a Volleyball. Physical Educator, 66, 1, 12.
 • • Bozkurt, E. ve Demir, R., (2012). Öğrenci Görüşleriyle Akran Değerlendirme: Bir Örnek Uygulama. İlköğretim online dergi, 11(4), 966-978. http://ilkogretim-online.org.tr/adresinden 15.03.2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • • Bullough, V.R., Young, J., Birrell, J.K., Clark, D.C., Egan, M.W., Erickson, L., and Others., (2003). Teaching with a Peer: A comparison of Two Models of Student Teaching. Teaching and Teacher Education, 19, 57-73.
 • • Butler, S.A. and Hodge, S.R., (2001). Enhancing Student Trust Through Peer Assessment in Physical Education, Physical Educator, 58, 1, 30.
 • • Can, Ü.K., (2009). Müzik Öğretmenliği Gitar Öğrencileri İçin Geliştirilen Akran Öğretimi Programının Etkililiğinin Sınanması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.
 • • Cervantes, C.M., Lieberman, L.J., Magnesio, B., and Wood, J., (2013). Peer Tutoring Meeting The Demands of Inclusion in Physical Education Today. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 37-41.
 • • Creswell, J.W., (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • • Cihanoğlu, M.O., (2008). Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarından Öz ve Akran Değerlendirmenin İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Akademik Başarı, Tutum Ve Kalıcılığa Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • • Depaz, I. and Moni, R.W., (2008). Using Peer Teaching to Support Cooperative Learning in Undergraduate Pharmacology. www.bioscience.heacademy.ac.uk/journal/vol11/beej-11-8.pdf, (Erişim Tarihi: 14 Şubat 2015).
 • • Doğanay, A., (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayımcılık.
 • • Ernst, M. and Byra, M., (1998). Pairing Learners in The Reciprocal Style of Teaching: Influence on Physical Educator, 55, 1, 24.
 • • Falchikov, N., (1995). Peer Feedback Marking Developing Peer Assessment. Innovations in Education and Training International, 32, 175–187.
 • • Hamzadayı, E. ve Çetinkaya, G., (2011). Yazılı Anlatımı Düzenlemede Akran Dönütleri: Dönüt Türleri, Öğrenci Algıları. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 147-165.
 • • Henning, J.M., Weidner, T.G., and Jones, J., (2006). Peer-Assisted Learning in The Athletic Trainning Clinical Setting. Journal of Athletic Training, 41(1), 102-108.
 • • Hogan, D.M., and Tudge, J.R., (1999). Implications of Vygotsky’s Theory for Peer Learning. In A.M. O’Donnell & A. King (Eds.), Cognitive Perspectives on Peer Learning (pp:39-65). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • • Johnson, R., (2004). Peer Assessments in Physical Education, Journal of Physical Education, Recreation & Dance; 75, 8:33.
 • • Kavanoz, H.S. and Yüksel, G., (2010). An Investigation of Peer-Teaching Technique in Student Teacher Development. The International Journal of Research in Teacher Education 1(Special Issue): 0-19 Available online at: http://ijrte.eab.org.tr/1/spc.issue/1s.hatipoglu.pdf (Erişim Tarihi: 15 şubat 2015).
 • • Kavas, G., (2009). Video Destekli Web Tabanlı Akran Değerlendirme Sisteminin Mikroöğretim Uygulamaları Üzerine Etkileri. Bilgisayar Öğretmenliği Adayları Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • • Longueville, F.A., Gernigon, C., Hue,t M.L., Calopi, M., and Winnykamen, F., (2002). Peer Tutoring in A Physical Educatin Setting: Influence of Tutor Skill Level on Novice Learners’motivation and Performance. Journal of Teaching in Physical Education, 22, 105-123.
 • • Mynard, J., ve Almarzouqi, I., (2006). Investigating Peer Tutoring. ELT Journal, 60(1), 13-22.
 • • Melograno, V.J., (1997). Integrating Assesment into Physical Education Teaching. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 68, 34-37.
 • • Miles, M.B. and Huberman, A.M., (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE. Morahan- Martin, 1996.
 • • Mirzeoğlu, A.D., Munusturlar, S. ve Çelen, A., (2015). Akran Öğretimi Modelinin Akademik Öğrenme Zamanına Ve Voleybol Becerilerinin Öğrenimine Etkisi. HÜ. Spor Bilimleri Dergisi (Yayın kararı).
 • • NASPE, (1995). Moving into the Future: National Standarts for Physical Education. St.Louis: Mosby.
 • • Özcan, S., (2008). Öz ve Akran Değerlendirmenin Temel İletişim Becerileri Üzerine Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri enstitüsü, İzmir.
 • • Phillip, W., Darrell, W.C., and Craig, A.P., (1998). Effects of Peer-Mediated Accountability On Opportunities to Respond and Correct Skill Performance by Elementary School Children in Physical Education, Journal of Behavioral Education, Vol:8, No:1, 103-114.
 • • Robinson, D.R., Schofield, J.W., and Steers-Wentzell, K.L., (2005). Peer and Crossage Tutoring in Math: Outcomes and Their Design Implications. Educational Psychology Review, 17 (4), 327-362.
 • • Somervell, H., (1993). Issues in Assessment, Enterprise and Higher Education: The Case for Self-, Peer- and Collaborative Learning. Assessment and Evaluation in Higher Education, 18, 221–233.
 • • Taylı, A., (2006). Akran Yardımcılığı Uygulaması Aracılığıyla Lise Öğrencilerinde Kişisel ve Sosyal Sorumluluğun Arttırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • • Temple, V. and Lynnes, M.D., (2008). Peer tutoring for Inclusion. ACHPER Healthy Lifestyles Journal, 55, 11-21.
 • • Topping, K.J., (1998). Peer Assessment Between Students in College and University. Review of Educational Research, 68(3), 249–276.
 • • Topping, K.J., (2009). Peer Assessment. Theory into Practice, 48(1), 20-27.
 • • Townsend, J.S. and Mohr, D.J., (2002). Reviev and İmplications of Peer Teaching Researh. Teaching Elementary Physical Education, ss:28-31.
 • • Wilson, C.H., Lieberman, L., Horton, M., and Kasser, S., (1997). Peer Tutoring a Plan for İnsructing Students of All Abilities. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 68, 6: 39.
 • • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • • YÖK, (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Physical Educatio
Authors

Author: AYŞE MİRZEOĞLU

Author: GÜLSEN ÖZCAN

Bibtex @ { nwsaspor213895, journal = {Sport Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7266}, address = {NWSA}, year = {2015}, volume = {10}, pages = {16 - 33}, doi = {10.12739/NWSA.2015.10.4.2B0101}, title = {AKRAN ÖĞRETİMİYLE İŞLENEN OKUL DENEYİMİ DERSİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE KAZANIMLARI}, key = {cite}, author = {MİRZEOĞLU, AYŞE and ÖZCAN, GÜLSEN} }
APA MİRZEOĞLU, A , ÖZCAN, G . (2015). AKRAN ÖĞRETİMİYLE İŞLENEN OKUL DENEYİMİ DERSİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE KAZANIMLARI. Sport Sciences, 10 (4), 16-33. Retrieved from http://dergipark.org.tr/nwsaspor/issue/20159/213895
MLA MİRZEOĞLU, A , ÖZCAN, G . "AKRAN ÖĞRETİMİYLE İŞLENEN OKUL DENEYİMİ DERSİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE KAZANIMLARI". Sport Sciences 10 (2015): 16-33 <http://dergipark.org.tr/nwsaspor/issue/20159/213895>
Chicago MİRZEOĞLU, A , ÖZCAN, G . "AKRAN ÖĞRETİMİYLE İŞLENEN OKUL DENEYİMİ DERSİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE KAZANIMLARI". Sport Sciences 10 (2015): 16-33
RIS TY - JOUR T1 - AKRAN ÖĞRETİMİYLE İŞLENEN OKUL DENEYİMİ DERSİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE KAZANIMLARI AU - AYŞE MİRZEOĞLU , GÜLSEN ÖZCAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Sport Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 33 VL - 10 IS - 4 SN - -1308-7266 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sport Sciences AKRAN ÖĞRETİMİYLE İŞLENEN OKUL DENEYİMİ DERSİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE KAZANIMLARI %A AYŞE MİRZEOĞLU , GÜLSEN ÖZCAN %T AKRAN ÖĞRETİMİYLE İŞLENEN OKUL DENEYİMİ DERSİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE KAZANIMLARI %D 2015 %J Sport Sciences %P -1308-7266 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD MİRZEOĞLU, AYŞE , ÖZCAN, GÜLSEN . "AKRAN ÖĞRETİMİYLE İŞLENEN OKUL DENEYİMİ DERSİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE KAZANIMLARI". Sport Sciences 10 / 4 (October 2015): 16-33.