Year 2017, Volume 7, Issue 1, Pages 1 - 8 2017-03-29

The Five Ghazels Which are Not in Nahifi’s Divan
Nahîfî’nin Dîvânında Bulunmayan Beş Gazeli

Cenk AÇIKGÖZ [1]

295 997

The mecmua of poetry in the Turkish classical literature express works which kind of anthologies and various poems are

collected. The mecmuas of poetry have a great number of contributions in classical Turkish studies. Considering this

contributions, thanks to the mecmuas of poetry, a lot of poems which are not take part in the divans of the many important

poets discovering have come first. This discovered poems have been incorporating the text and have contributing to

divans when the critical editions of the poems in divans are prepared. This article has been prepared towards this

perception. This work is about Nahifi, an important poet of 18th, and his 5 ghazels which are not included in Nahifi’s

divan. The ghazels are manuscript in the Library of Suleymaniye Hamidiye collection, on number 1186.

Nahifi translated Mesnevi from Persian into Turkish which fairly famous and sizable work of Mevlana Celaleddin-i Rumi

and because of this he have become a curious and respected poem both his age and the ages which came from after

dead of Nahifi. At the same time he have a quite sizable divan. He has had 25 works, many of them written in the form

of masnavi. Considering this, it can be said that he is quite a productive poet.

We determined 26 poems related to Nahifi in Mecmua. Five poet among in this 26 poems is not existed in the Divan of

Nahifi. Beside, the text of ghazels which are not in Nahifi’s divan were given and translated into modern Turkish.


Klasik Türk edebiyatında şiir mecmuaları, farklı şairlere ait şiirlerin bir araya getirildiği antoloji niteliğindeki eserleri ifade
etmektedir. Şiir mecmualarının klasik Türk edebiyatı araştırmalarına katkısı pek çoktur. Birçok önemli şairin çeşitli
sebeplerle dîvânlarında yer almayan şiirlerinin, şiir mecmuaları sayesinde ortaya çıkarılması, bu katkıların başında gelir.
Ortaya çıkarılan bu şiirler, şairlerin dîvânlarının tenkitli metni hazırlanırken metne dâhil edilmekte ve dîvânlara katkı
sağlamaktadır. Bu çalışma, yukarıda sözü edilen araştırmalarla benzer amaçlar taşımaktadır. Çalışmada XVIII. yüzyıl
klasik Türk edebiyatının önemli şairlerinden Nahîfî’nin, dîvânında bulunmayan ama Süleymaniye Kütüphanesi’nin
Hamidiye Bölümü’ne kayıtlı 1186 numaralı mecmuada yer alan beş gazeli ele alınmıştır.
Nahîfî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’sini Farsçadan Türkçeye tercüme ederek hem kendi devrinde hem de
kendi devrinden sonra, dikkat çeken ve saygı duyulan bir şair olmuştur. Nahîfî aynı zamanda hacimli bir dîvâna sahiptir.
Çoğu mesnevi şeklinde kaleme alınmış toplam 25 eseri olan Nahîfî, oldukça üretken bir şairdir.
İncelenen mecmuada, Nahîfî’ye ait 26 şiir bulunduğu tespit edilmiştir. Bu şiirlerin beşi Nahîfî Dîvânı’nda
bulunmamaktadır. Çalışmamızda; sözü edilen mecmuada geçen ama Nahîfî Dîvânı’nda bulunmayan beş gazele ve bu
gazellerin nesre çevirisine yer verilmiştir

  • Açıkgöz, C. (2012). Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye Kitaplığı 1186’da Kayıtlı Mecmû‘a-i Eş‘âr (vr. 50b-
  • 120a) (İnceleme-Metin), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları
  • Alpay, A. İ. (1992). Nahîfî Süleymân Efendi (Hayâtı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânı’nın Tenkitli Metni) (Cilt
  • 1-2). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
  • Aydemir, Y. (2001). Şiir Mecmûaları ve Metin Teşkilinde Mecmûaların Rolü. Bilig Türk Dünyâsı Sosyal
  • Çavuşoğlu, M. (1979). Amrî Dîvân Tenkidli Basım. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.
  • Çelebioğlu, Â. (1967). Mesnevî-i Şerîf Manzum Nahîfî Tercümesi. (Cilt 1). İstanbul: Sönmez Neşriyat.
Subjects Literature
Journal Section MAKALE
Authors

Author: Cenk AÇIKGÖZ

Bibtex @research article { odusobiad301568, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {Nahîfî’nin Dîvânında Bulunmayan Beş Gazeli}, key = {cite}, author = {AÇIKGÖZ, Cenk} }
APA AÇIKGÖZ, C . (2017). Nahîfî’nin Dîvânında Bulunmayan Beş Gazeli. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 7 (1), 1-8. Retrieved from http://dergipark.org.tr/odusobiad/issue/28361/301568
MLA AÇIKGÖZ, C . "Nahîfî’nin Dîvânında Bulunmayan Beş Gazeli". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 (2017): 1-8 <http://dergipark.org.tr/odusobiad/issue/28361/301568>
Chicago AÇIKGÖZ, C . "Nahîfî’nin Dîvânında Bulunmayan Beş Gazeli". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 (2017): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Nahîfî’nin Dîvânında Bulunmayan Beş Gazeli AU - Cenk AÇIKGÖZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 7 IS - 1 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 ODU Journal of Social Sciences Research Nahîfî’nin Dîvânında Bulunmayan Beş Gazeli %A Cenk AÇIKGÖZ %T Nahîfî’nin Dîvânında Bulunmayan Beş Gazeli %D 2017 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD AÇIKGÖZ, Cenk . "Nahîfî’nin Dîvânında Bulunmayan Beş Gazeli". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 / 1 (March 2017): 1-8.