Year 2011, Volume 30, Issue 30, Pages 77 - 87 2011-04-01

Ebu Bekir er-Razi ve Tıp Etiği İlkeleri
Abu Bakr al-Razi (Rhazes) and Medical Ethics

Hüseyin KARAMAN [1]

358 646

Abu Bakr al-Razi (d. 313 H./925 A.D.), who had lived in 10th century, is a Muslim Turkish philosopher. He contributed to the science of physic in several aspects and in this field he had written many works, most of which was translated to many European languages such as Latin, Greek, English, German and French, and was considered as lecture study texts in the European Universities up to the 18th century. He also was regarded as the greatest physician of the Muslim World and called as the ‘Galen of Arabs’ because of his authority on the medicine.
Ebû Bekir er-Râzî (ö. 313/925), X. yüzyılda yaşamış Türk asıllı bir İslâm filozofudur. Tıp bilimine çeşitli katkılar sağlamış ve bu alanda birçok eserler yazmış olan Râzî’nin eserlerinin çoğu, başta Latince olmak üzere Grekçe, İngilizce, Almanca, Fransızca gibi çeşitli batı dillerine çevrilerek XVIII. yüzyıla kadar Avrupa’daki üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Tıp sahasındaki otoritesinden dolayı tartışmasız bir şekilde İslâm dünyasının en büyük hekimlerinden biri kabul edilen filozof, “Arapların Galen’i” diye isimlendirilmiştir.
 • Aydın, Mehmet, ‚Ahlâk-İslâm Felsefesi‛, DİA, İstanbul 1989, c. II, s. 10.
 • Başar, Zeki, Tarihte-Tıp Tarihinde Yemin, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara 1973.
 • Bayraktar, Mehmet, ‚The Spiritual Medecine of Early Muslims‛, The Islamic Quar- terly, vol. 29, 1985, sayı: 1, s. 8.
 • Browne, Edward G. Arabian Medicine, Cambridge 1921.
 • De Boer, Tjitze, The History of Philosophy in Islam, Great Britain, London 1961.
 • Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, TTB Yayınları, Ankara 2002.
 • Hunke, Sigrid, Avrupa’nın Üzerine Doğan İslâm Güneşi, çev.: Servet Sezgin, Bedir Yayınevi, İstanbul 1972.
 • İbn Cülcül, Tabakatu'l etıbba ve'l-hukema, thk. Fuad Seyyid, Müessesetü’r-risale, Beyrut 1985.
 • İbn Ebî Useybia, Uyunu’l-enba fî Tabakati’l-etıbba, Daru Mektebetü’l-hayat, Beyrut, ts.
 • İbn Nedim, el-Fihrist, Daru'l-maarif, Beyrut 1994.
 • Kahya, Esin, ‚Hipokrat‛ md., DİA, İstanbul 1989, XVIII, 120.
 • Karaman, Hüseyin, ‚Bir Biyografi Denemesi: Ebû Bekir er-Râzî‛, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/2, c. III, sy. 6, s. 104.
 • Mahmud Necmabâdî, Şerhu Hallü ve Makâm-ı Muhammed Zekeriya Râzî, Tahran 1318.
 • Neccar, Amir, fi Tarihi’t-tıp fi’t-devleti’l-İslamiyye, Daru’l-maarif, Kahire 1994.
 • Olguner, Fahrettin, Batı ve İslâm Dünyasında Eflatun’un Timaios’u, Selçuk Üniversi- tesi Yayınları, Konya 1990.
 • Platon, Kharmides, çev. N. Şazi Kösemihal, MEB Yayınları, İstanbul 1998.
 • Platon, Timaios, çev.: Erol Güney ve Lütfi Ay, MEB Yayınları, İstanbul 1997.
 • Walzer, Richard, ‚Akhlak‛ md. The Encyclopedia of Islam (New Edition), E. J. Brill, Leiden 1960, c. I, s. 328. ııı
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüseyin KARAMAN

Bibtex @ { omuifd215371, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2011}, volume = {30}, pages = {77 - 87}, doi = {10.17120/omuifd.38637}, title = {Abu Bakr al-Razi (Rhazes) and Medical Ethics}, key = {cite}, author = {KARAMAN, Hüseyin} }
APA KARAMAN, H . (2011). Abu Bakr al-Razi (Rhazes) and Medical Ethics. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30 (30), 77-87. Retrieved from http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20291/215371
MLA KARAMAN, H . "Abu Bakr al-Razi (Rhazes) and Medical Ethics". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (2011): 77-87 <http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20291/215371>
Chicago KARAMAN, H . "Abu Bakr al-Razi (Rhazes) and Medical Ethics". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (2011): 77-87
RIS TY - JOUR T1 - Abu Bakr al-Razi (Rhazes) and Medical Ethics AU - Hüseyin KARAMAN Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 87 VL - 30 IS - 30 SN - -2587-1854 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Abu Bakr al-Razi (Rhazes) and Medical Ethics %A Hüseyin KARAMAN %T Abu Bakr al-Razi (Rhazes) and Medical Ethics %D 2011 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V 30 %N 30 %R %U
ISNAD KARAMAN, Hüseyin . "Abu Bakr al-Razi (Rhazes) and Medical Ethics". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 / 30 (April 2011): 77-87.