Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-1854 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
e-ISSN: 2587-1854

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY
e-ISSN: 2587-1854


49. Sayımız olan ARALIK 2020 sayısı için makale son kabul tarihimiz olan 15 EKİM 2020'dir


Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır.

Tarandığımız uluslararası indeksler:

ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)

(Başlangıç: 08/01/2019)

(Başlangıç: 01/01/2011)

EBSCO Academic Search Premier

(Başlangıç: 06/01/2011) 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2587-1854 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
e-ISSN: 2587-1854

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY
e-ISSN: 2587-1854


49. Sayımız olan ARALIK 2020 sayısı için makale son kabul tarihimiz olan 15 EKİM 2020'dir


Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır.

Tarandığımız uluslararası indeksler:

ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)

(Başlangıç: 08/01/2019)

(Başlangıç: 01/01/2011)

EBSCO Academic Search Premier

(Başlangıç: 06/01/2011) 

Sayı 48 - 20 Haz 2020
 1. Tanrı İmgesi Bağlamında Tanzimat Şiirinin Tarihselliği
  Sayfalar 5 - 49
  Rabia DOĞRU
 2. Ebü’l-Mu‘în En-Nesefî’nin Kelâmî Düşünce Sisteminde İnsan Görüşü
  Sayfalar 51 - 95
  Fethi Kerim KAZANÇ
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleğe Hazırlık Eğitim Programının İçerik Ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 97 - 137
  Hasan DAM , İ̇dris ERTÜRK
 4. Kur’ân’ın Cem‘İ Meselesine Süyûtî Vechesinden Bir Bakış
  Sayfalar 139 - 168
  Yaşar AKASLAN
 5. Üniversite Öğrencilerinde Hayatın Anlamı Ve Dindarlık İlişkisi
  Sayfalar 169 - 201
  Necmi KARSLI
 6. Eyyûbîler Dönemi Dımaşk’ta Mezhep Tartışmaları: Sıbt İbnü’l-Cevzî’nin “el-İntisâr ve’t-tercîh li’l-mezhebi’s-sahîh” Adlı Eseri Bağlamında Hanefi Mezhebinin Diğer Mezheplere Tercih Gerekçeleri
  Sayfalar 203 - 239
  Ahmet İNANIR
 7. Osmanlıda Resmi Kandil Merâsimleri ve Mûsikî
  Sayfalar 241 - 264
  İhsan ŞEN
 8. Musannifek’in Eserlerinin Arap Dil Bilimi ve Dil Öğretimine Katkısı
  Sayfalar 265 - 302
  Murat TALA
 9. Şevâhidü’n-Nübüvve Adlı Eseri Bağlamında Abdurrahman Câmi’nin Ehl-İ Beyt Tasavvuru Ve Ehl-İ Beyt’in Emeviler’le İlişkilerine Dair Bazı Görüşleri
  Sayfalar 303 - 334
  Mehmet SEVER
 10. Shaftesbury’de Ahlakın Temeli: Ahlak Duygusu
  Sayfalar 335 - 362
  Mehmet Akif ALTUNIŞIK
 11. Eşʻarî Geleneğin İsmâilîlik Söylemi Ve Sosyo-Politik Temelleri (Bağdâdî Örneği)
  Sayfalar 363 - 402
  Ümüt TORU
 12. Buhara Emirliği’ndeki (1747-1920) Şer‘î Mahkemeler
  Sayfalar 403 - 427
  Aiitmamat KARIEV
 13. Nisâ Sûresi 3. Âyetinin Dörtten Fazla Evliliğe Delâleti Meselesi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 429 - 454
  Haşim ÖZDAŞ
 14. Sûre Faziletleri Bağlamında Ölülere Yâsîn Okunmasıyla İlgili Hadisin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 455 - 482
  Mustafa Cihad BAKKAL
 15. The Historical Account Of ʿabd Al-Jabbār Al-Hamadani’s Physicalist Conception Of Human Soul
  Sayfalar 483 - 504
  Abdulbasit ZAFAR
 16. Mâlikî Fıkıh Usûlünün Tarihsel Süreci
  Sayfalar 505 - 535
  Hafsa KESGİN
 17. İmam Mâtürîdî'de Hidayetin Yöntem ve Çeşitleri
  Sayfalar 537 - 564
  Harun ÇAĞLAYAN
 18. Reviewing a Hadith Manuscript Equated to ʿAli b. Maʿbad al-Misrī (d. 218/833)
  Sayfalar 565 - 588
  Hüseyin AKGÜN
 19. Cafer Sadık Yaran, Âdil Bir Dünya Ümidi
  Sayfalar 589 - 593
  Ömer YILDIZ
 20. Detlev Clausen, Son Deha: Theodor W. Adorno (Theodor W. Adorno-Ein Letztes Genie), çev. Dilman Muradoğlu, YKY Yayınları, 2012, 469s.
  Sayfalar 595 - 600
  Tamer YILDIRIM
Dizinler
Nasıl Makale Gönderebilirim?

Dergimize nasıl makale gönderebileceğinizi gösteren eğitim videosu için tıklayınız.