Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2587-1854 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |


Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (OMÜİFD), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik hakemli bir dergidir.

Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) araştırma makalesi, kitap değerlendirme yazısı, bilimsel toplantı özeti ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Yayınlanacak eserlerin başvuru ve yayınlanma aşamalarında eser sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan bir yazılım aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği ve benzerlik oranının kabul edilebilir seviyede olduğu kontrol edilir.

Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır.


Tarandığımız ulusal ve uluslararası indeks ve veritabanları:
ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
(Başlangıç: 08/01/2019)
EBSCO Religion and Philosophy Collection
(Başlangıç: 01/01/2011)
EBSCO Academic Search Premier
(Başlangıç: 06/01/2011)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2587-1854 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi


Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (OMÜİFD), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik hakemli bir dergidir.

Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) araştırma makalesi, kitap değerlendirme yazısı, bilimsel toplantı özeti ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Yayınlanacak eserlerin başvuru ve yayınlanma aşamalarında eser sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan bir yazılım aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği ve benzerlik oranının kabul edilebilir seviyede olduğu kontrol edilir.

Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır.


Tarandığımız ulusal ve uluslararası indeks ve veritabanları:
ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
(Başlangıç: 08/01/2019)
EBSCO Religion and Philosophy Collection
(Başlangıç: 01/01/2011)
EBSCO Academic Search Premier
(Başlangıç: 06/01/2011)
Sayı 50 - 24 Haz 2021
 1. Resim ve Etik: Batı Resim Sanatında Ahlaki Temalar ve Örnekler
  Sayfalar 7 - 40
  Cafer Sadık YARAN
 2. Hz. Peygamber Döneminde Medine’de Devletin Varlığını ve Geleceğini Tehdit Eden, Toplumun Huzur ve Refahını Bozmaya Çalışan Üç Yahudi Kabilesinin Cezalandırılması
  Sayfalar 41 - 83
  İhsan ARSLAN
 3. Türkiye’de Hazırlanan İslam Hukuku Doktora Tezlerinin Konu Ekseninde Analizi
  Sayfalar 85 - 141
  Ayhan AK
 4. Üniversite Öğrencilerinde Manevi-İnsani Değerler ve Dindarlık İlişkisi
  Sayfalar 143 - 174
  Necmi KARSLI
 5. Fransız Oryantalist Jean Gagnier’in (1670-1740) Hz. Peygamber’i Mükemmel Bir Doktor Olarak Nitelemesi ve Tıbb-ı Nebevî Hakkındaki Değerlendirmeleri
  Sayfalar 175 - 199
  Sabri ÇAP
 6. Koronavirüsün İslam Hukuku Bağlamında Sürekli Edimli Sözleşmelere Etkisi
  Sayfalar 201 - 235
  İbrahim TUFEKÇİ
 7. Samsun Folklorunda Ölüm ve Kovid-19 Salgını
  Sayfalar 237 - 276
  Ömer SARAÇ
 8. Tasavvufta Zıt Kavramların Anlamsal Zemini
  Sayfalar 277 - 319
  Mehmet UYAR
 9. Kulluk Bilinci İnşasında Dua Değerinin Rolü
  Sayfalar 321 - 362
  Hatice ŞAHİN AYNUR
 10. Kıbrıs ve Türkiye Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-8. Sınıf) Ders Kitaplarındaki Görsellerin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
  Sayfalar 363 - 393
  Ahmet KOÇ
 11. İmâm-ı Rabbânî Sonrası Nakşbendiyye’de Murâkabe
  Sayfalar 395 - 427
  Kübra ZÜMRÜT ORHAN
 12. Anadolu’da Dinî İnanç ve Yaşayışta Görülen Bazı Eski Tesirler Üzerine Değerlendirme
  Sayfalar 429 - 467
  Ethem KARAÇOBAN
 13. Bir Cümle Çözümlemesi Örneği: İbnu’s-Sîd el-Batalyevsî’nin Arap Gramerinin Meşhur Örneği “Darabe Zeydün ‘Amran” Hakkındaki Risalesi
  Sayfalar 469 - 497
  Ali BENLİ
 14. Mütekaddim Dönem Şîa’da Müteârız Rivâyetlerin Âmmeye Arzı Uygulaması
  Sayfalar 499 - 534
  Yusuf OKTAN
 15. Prososyallik, Empatik Eğilim ve Dindarlık Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 535 - 569
  Sezai KORKMAZ, Hızır HACIKELEŞOĞLU
 16. İlahiyat Öğrencilerinde Temel Değerlerin Bireycilik ve Toplulukçuluk Kültürüne Etkisi
  Sayfalar 571 - 605
  İrfan ERDOĞAN
 17. Yurt Dışındaki Türk Okullarında Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Dini Tutum ve İnsani Değer Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 607 - 642
  Ali GÜL, Hasan DAM
 18. Tarsûsî’nin Hüsün ve Kubuh Hakkındaki “Telvîḥun ila’t-tercîḥ fî mesʾeleti’t-taḥsîn ve’t-taḳbîḥ” Adlı Risâlesinin İnceleme, Tahkik ve Tercümesi
  Sayfalar 643 - 677
  Mustafa Sait KAPLAN, Mustafa BORSBUĞA
 19. Öğretmen Adaylarının Ahlaki Olgunluk Düzeyleri İle Eğitim İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 679 - 711
  Arcan AYDEMİR, Mevlüt KAYA
 20. Challenges For Islamic Banking Industry: The Kyrgyz Republic Experience
  Sayfalar 713 - 730
  Abdurashid ZHORAEV, Ali YÜKSEK
 21. بحث الالتزام بين القبلية والمذهبية نماذج من الشعر الجاهلي
  Sayfalar 731 - 761
  Mohamad TURKEY
 22. Mushaf İmlasına İrfânî Yaklaşım: Merrâkuşî Örneği
  Sayfalar 763 - 793
  Resul AKCAN
 23. Zemahşerî'nin Nübüvvet Anlayışı
  Sayfalar 795 - 835
  Selçuk GEZGİN
 24. Toplum Olma Bilincine Yükselişin Bir İfadesi ve Onda Var Olma Mücadelesi Olarak Mürcie
  Sayfalar 837 - 868
  Ahmet ATEŞYÜREK
 25. Sanatla Direniş
  Sayfalar 869 - 876
  Tamer YILDIRIM
 26. Tasdik Mantığı: Önermeler ve Mantıkî (Dedüktif) Kıyaslar Geleneksel Mantığa Giriş –II
  Sayfalar 877 - 880
  Mehmet DALLI
Dizinler
Nasıl Makale Gönderebilirim?

Dergimize nasıl makale gönderebileceğinizi gösteren eğitim videosu için tıklayınız.