Year 2011, Volume 30, Issue 30, Pages 211 - 233 2011-04-01

Religious Culture and Ethical Studies Students' Computer and Internet Use and Competencies
DKAB Bölümleri Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumları ve Yeterlikleri

Yakup KESKİN [1]

243 285

The aim of this research was to find out the levels of computer literacy of the students attending Religious Culture and Moral Studies Teaching Departments (RCMSD). The participants of this research study were 271 pre-service teachers in the RCMSDs from 6 different universities in Turkey. According to the results of analysis we have carried out; Most of the participants have expressed that they do not have internet access at their dwelling places but they can use the internet frequently. When we compare the participants’ responses by their gender, we found that male students use the internet more than females. Comparisons of the results between participants at different universities also revealed that there was a difference in terms of participants’ access to internet. Twenty percent of the participants consider themselves incompetent on use of internet and computer technologies. Additionally, the participants reported that they use the internet mostly to access the information related to the subjects of their study program.
Bu araştırma; eğitim fakülteleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmenliği Bölümleri öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık durumlarını anlamaya yöneliktir. Evreni Türkiye’deki eğitim fakülteleri bünyesindeki DKAB Bölümü öğrencileri olan bu çalışmanın örneklemi, 6 DKAB bölümünden toplam 271 öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre; Çalışmaya katılanların çoğu ikamet ettikleri yerde internete erişim imkânlarının olmadığını buna karşılık seyrek de olsa interneti kullandıklarını ifade etmektedirler. Cinsiyete göre karşılaştırma yapıldığında erkeklerin bayanlara oranla interneti daha fazla kullandıkları, bölümler bazında karşılaştırma yapıldığında ise bazı üniversitelerde okuyanların diğerlerine göre internete daha az girdikleri görülmüştür. Katılımcıların %20’si kendilerini bilgisayar ve internet teknolojileri konusunda yetersiz olduklarını düşünmektedirler. Bununla beraber, interneti en çok ders, en az ise ders dışı bilgiye ulaşma amacıyla kullanmaktadırlar.
 • Akkoyunlu, Buket, Kurbanoğlu, Serap, (Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 24, s.1-10.
 • Akkoyunlu, Buket, Orhan, Feza, (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik İnancı İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki), The Turkısh Onlıne Journal of Educatıonal Technology, 2003, Cilt II, Sayı: 3, s. 93-97.
 • Akteke-Öztürk, Başak, Arı Fatih, Kubuş, Okan, Gürbüz Tarkan, Çağıltay Kürşat, (Öğretim Teknolojileri Destek Ofisleri ve Üniversitedeki Rolleri) X. Akademik Bilişim Konferansı Bildiri Kitapçığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2008, s. 297-302.
 • Alastair, G. Smith, (Testing the Surf: Criteria for Evaluating Internet Information Resources), The Public-Access Computer Systems Review 8, University of Houston 1997, Sayı: 3. (http://epress.lib.uh.edu/pr/v8/n3/smit8n3.html, (Erişim tar. 15 Mart 2011).
 • Algozzine, B., Bateman, L. R., Flowers, C. P., Gretes, J. A., Hughes, C. D., & Lambert, R. (Developing Technology Competencies in a College Of Education), Current Issues in Education”, 1999, c. II, sayı: 3. http://cie.ed.asu.edu/ volume2/ number3/, (Erişim tar. 15 Mart 2011).
 • Alkan, Cevat, Egitim Teknolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara 1998.
 • Anderson, P. F., Grove, S., Allee, N. ve Hill, S. (Consumer Health Web Site Evaluation Checklist), 2001. http://www-personal.umich.edu/~pfa/mlaguide/free /webeval.pdf (Erişim Tar. 17 Mart 2011).
 • Aşkar, Petek, Umay Aysun, (İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algısı), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 21, s. 1-8
 • Awoleye, Michael, Siyanbola, William, Egbetokun, Abiodun, Yesufu Thomas and Adewoyin, Joan, (Pattern of Computer and Internet Use among Teachers in Higher Institutions in Nigeria), The Internatıonal Journal Of Learnıng, 2008, sayı: 15, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/25226/1/MPRA_paper_ 25226.pdf (Erişim Tar. 16 haziran 2011)
 • Barker, Joe, (Web Page Evaluation Checklist), The Teaching Library, University of California, Berkeler, http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib /Guides/Internet/EvalForm_General_Barker.pdf (Erişim tar. 17 Mart 2011).
 • Chavez, Carmen L, (Students Take Flight with Daedalus: Learning Spanish in a Networked Classroom), Foreign Language Annals, 1997, sayı: 30 (1), s. 27-31.
 • Chinwe, Anunobi , V. (Dynamics of Internet Usage: A case of students of the Federal University of Technology Owerri (FUTO) Nigeria.) Educational Research and Reviews, 2006, sayı: 1 (6), s. 192-195, http://www. academicjournals. org/ERR, (Erişim tar. (9 Mart 2011).
 • Cuban, Larry, (High-Tech Schools and Low Tech Teaching), Journal of Computing in Teacher Education, 1998, sayı: 14 (2), s. 6-7.
 • Çağırgan, Dilek Gülten, Özsarı, İsmail, Yaman, Yavuz, Deringöl, Yasemin, (Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları ile Meraklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki), International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya 11-13 kasım 2010, s. 485-491.
 • Çetin, Barış, (Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi), D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008, Sayı: 11, s. 101-114.
 • Doğu, Ali Haydar, (Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi), Akademik Bilişim 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 30 Ocak - 01 Şubat 2008, s. 377-382
 • Erdemir, Naki, Bakırcı, Hasan, Eyduran, Ecevit, (Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme Özgüvenlerinin Tespiti), Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2009, Sayı:3, s.99-108.
 • Flowers, Claudia P., Algozzine Robert F., (Development and Validation of Scores on the Basic Technology Competencies for Educators Inventory), Educational and Psychological Measurement, 2000, Sayı: 60(3), s. 411-418.
 • Göktaş, Zekeriya, (Beden Eğitimi ve Spor Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Özgüven Algılamaları), Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011, Cilt V, sayı 1, s. 50-57.
 • Işık, Özgür, Ersoy Mustafa, Eren Gülçin, Dağdeviren İclal, (Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin “Web Sayfalarının” İncelenmesi), 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 5-7 Eylül 2007, Tokat.
 • Işık, Özgür, Ersoy Mustafa, Eren Gülçin, Dağdeviren İclal, (Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin “Web Sayfalarının” Karşılaştırılması), 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kong., Gaziosmanpaşa Üniv. Eğitim Fakültesi, 5-7 Eylül 2007, Tokat.
 • Işıksal, Mine, Aşkar, Petek, (İlköğretim Öğrencileri için Matematik ve Bilgisayar Öz- Yeterlik Algısı Ölçekleri), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 25, s.109-118.
 • Kabakçı, Işıl, (İnternetle Öğretimin Yararları ve Sınırlılıkları), Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sakarya 2001, Sayı: 3.
 • Karabeyli, Levent, Coşkun, Arife, Sonuvar, Melda, Ali, Özek, Nükrettin, Parlak, (e-Devlete Geçişte Kamu Kurumları İnternet Siteleri ,Performans Denetim Raporu), Ankara Haziran-2006.
 • Karakiitük, Kasım, Tunç, Binali, Özdem, Güven, Bülbül, Tuncer, (Eğitim Fakültelerinin Öğretim Elemanı Profili), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayın No: 205, Ankara 2008, s. 13-22.
 • Kreber, Carolin, (How University Teaching Award Winners Conceptualise Academic Work: Some Further Thoughts on the Meaning of Scholarship), Teaching in Higher Eclucation ,2000, sayı: 5 (1), s. 6-78.
 • Ludlow, Barbara L., (Technology and Teacher Education in Special Education: Disaster or Deliverance?), Teacher Education and Special Education, 2001, Sayı: 24(2), s. 143-163.
 • Schrock, Kathy, (The ABC’s of Web Site Evaluation), http://kathyschrock. net/abceval/, 2001. (Erişim tar. 17 Mart 2011).
 • Tillman, Hope N., (Evaluating Quality on the Net), 2003. http://www.hopetillman. com/findqual.html, (Erişim tar. 17 Mart 2011).
 • UNESCO, (Recommendation Concerning the Status of Higher-Education, Duties and Responsibilities of Higher Education Teaching Personnel), 29th General Conference Paris, 1997, s.11-13, http://unesdoc.unesco.org/ images/0011/001132/ 113234mb.pdf, (Erişim Tar. 30 Temmuz 2011).
 • Yanık, Canan, (Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okuryazarlık Algıları İle İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 2010, sayı: 39, s. 371-382.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yakup KESKİN

Bibtex @ { omuifd215376, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2011}, volume = {30}, pages = {211 - 233}, doi = {10.17120/omuifd.96811}, title = {DKAB Bölümleri Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumları ve Yeterlikleri}, key = {cite}, author = {KESKİN, Yakup} }
APA KESKİN, Y . (2011). DKAB Bölümleri Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumları ve Yeterlikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30 (30), 211-233. Retrieved from http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20291/215376
MLA KESKİN, Y . "DKAB Bölümleri Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumları ve Yeterlikleri". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (2011): 211-233 <http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20291/215376>
Chicago KESKİN, Y . "DKAB Bölümleri Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumları ve Yeterlikleri". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (2011): 211-233
RIS TY - JOUR T1 - DKAB Bölümleri Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumları ve Yeterlikleri AU - Yakup KESKİN Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 233 VL - 30 IS - 30 SN - -2587-1854 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi DKAB Bölümleri Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumları ve Yeterlikleri %A Yakup KESKİN %T DKAB Bölümleri Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumları ve Yeterlikleri %D 2011 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V 30 %N 30 %R %U
ISNAD KESKİN, Yakup . "DKAB Bölümleri Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumları ve Yeterlikleri". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 / 30 (April 2011): 211-233.