Year 2017, Volume 0, Issue 43, Pages 75 - 94 2017-12-28

On the Field and Method in Academic Tafseer Studies
Akademik Tefsir Çalışmalarında Alan ve Yöntem Üzerine

Selim Türcan [1]

153 218

        The search for method in tafseer has developed under the influence of modernism. . Nevertheless, it is understood that these studies differ only in terms of tafsir approaches in Islamic sciences It is especially significant to comprehend similarities and approach differences between Islamic sciences and academic tafseer studies. If the principles of academic work are consistently carried into tafsir studies, the academic richness which is universally applicable will arise. On the other hand, tafseer activities,which are at least as fundamental as academic ones for us, can be improved and renewed by using the mentioned richness.

Tefsirde yöntem arayışları modernizmin tesiri altında gelişmiştir. Bununla birlikte söz konusu çalışmaların geleneksel İslamî ilimler içindeki tefsir perspektifinden sadece sureta farklılaşabildiği anlaşılmaktadır. Özellikle akademik tefsir çalışmaları ile İslamî ilimler arasındaki yaklaşım farkının ve ilişkinin iyi kavranması önemlidir. Akademik çalışma prensipleri tutarlı biçimde tefsir çalışmalarına taşınırsa evrensel anlamda geçerli akademik bir birikim elde edebiliriz. Öte yandan bizim için en az onun kadar önemli olan tefsir faaliyetlerinin de kendi mecrasında bu birikimden yararlanarak gelişimi ve yenilenmesi temin edilebilir.

 • Atay, Hüseyin, “Dinde Reformun Yöntemi ve Bir Örnek”, AÜİFD, c. 43, sayı: 2, 2002, ss. 1-26.
 • Aydın, Mehmet-Mehmet Dağ, “Çevirenlerin Önsözü” (Fazlur Rah-man’ın İslâm kitabına yazdıkları önsöz), Selçuk Yayınları, İstan-bul, ts.
 • ed-Dihlevî, Şah Veliyyullah, el-Fevzu’l-kebîr fî usûli’t-tefsîr, çev.: Mehmet Sofuoğlu, Çağrı Yay., İstanbul 1980.
 • Emîn el-Hûlî, Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Metod, çev.: Mevlüt Güngör, Kur’an Kitaplığı İstanbul 1995.
 • Fazlur Rahman, İslamî Yenilenme III, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2002.
 • Fazlur Rahman İslam ve Çağdaşlık, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1999.
 • el-Gâzâli, Ebu Hâmid, Kânûnu’t-te’vîl, by. 1413/1992.
 • Gökmenoğlu, Hüseyin Tekin, “Kur’an-ı Kerim’de Olmayan ve Onunla Çelişen Ceza: Recm”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 2, 2003, ss. 117-129.
 • Hallaf, Abdulvahhab, “İslam Devlet Anayasası”, çev.: Hanefi Şola, Hikmet Yurdu, c. 5, sayı: 9, Ocak-Haziran 2012, ss. 199-205.
 • Hâris b. Esed el-Muhâsibî, el-‘Akl ve fehmu’l-Kur’ân, tahk.: Huseyn el-Kuvvetlî, Dâru’l-Fikr, by., 1391/1971.
 • İbn Teymiyye, Takiyyuddîn Ahmed b. Halîm, Mukaddime fî usûli’t-tefsîr, tahk.: Adnân Zerzûr, by., 1392/1972.
 • İbnu’l-‘Arabî, el-Kâdî Ebû Bekr Muhammed b. Abdillâh el-Mağribî el-İşbilî, Kânûnu’t-te’vîl, tahk.: Muhammed es-Süleymânî, Muessetu ‘Ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut 1406/1986.
 • İslâmî Araştırmalar, (Fazlur Rahman özel sayısı), c. 4, sayı:4, Ekim 1990; c. 6, sayı: 4, 1993; c. 7, sayı: 1; Kış 1993-4; c. 7, sayı: 3-4, Yaz-Güz 1994; c. 9, sayı: 1-4, 1996.
 • İslâmiyat, (İslami İlimler Sorunu), c. 6, sayı: 4, Ekim-Aralık 2003; (1. Kur’an Vahyi ve Tarih) c. 7, sayı: 1, Ocak-Mart 2004; (4. Karşılaş-ma İslam ve Çağdaş Durum) c. 7, sayı: 4, Ekim-Aralık 2004.
 • el-Kâfiyeci, Muhyiddîn Ebû Abdillah Muhammed b. Süleyman el-Hanefî, Kitâbu’t-teysîr fî kavâidi ilmi’t-tefsîr, tahk.: İsmail Cerrahoğ-lu, AÜİFY, Ankara1989.
 • Karaman, Hayreddin, “Kadının Şahitliği, Örtünmesi ve Kamu Görevi”, İslâmî Araştırmalar, c. 5, sayı: 4, Ekim 1991, ss. 284-291. Kırbaşoğlu, Hayri, “İslam’a Yamanan Şiddet: Recm İrtidat Meselesi, İslâmiyât, c. 5, sayı: 1, Ocak-Mart 2002, ss. 125-132.
 • Özsoy, Ömer, “Çağdaş Bir Sorun Olarak ‘Kur’an’ın Anlaşılması’ Soru-nu”, Güncel Dinî Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı, 02-06 Ekim 2002, ss. 439-45.
 • Öztürk, Mustafa, “Tefsirde Usûl(süzlük) Sorunu”, İslâmiyât, Ekim-Aralık 2003, c. 6, sayı: 4, ss. 69-84.
 • Paçacı, Mehmet, “Çağdaş Dönemde Kur’an’a ve Tefsire Ne oldu?”, İslâmiyât, 2003, c. 6, sayı: 4, ss. 85-104.
 • Paçacı, Mehmet,“Klasik Tefsir Neydi?”, İslâmî İlimler Dergisi, Bahar 2007, c. II, sayı: 1, ss. 7-20.
 • er-Râgıb el-İsfehânî, Mukaddimetu Câmi’i’t-tefâsîr, tahk.: Ahmed Hasan Ferhât, Dâru’d-Da’ve, Kuveyt, 1405/1984.
 • Sıddîkî, Mazharuddîn, İslâm Dünyasında Modernist Düşünce, Dergah Yayınları, İstanbul 1990.
 • et-Tûfî, Süleymân b. Abdilkavî b. Abdilkerîm es-Sarsarî el-Bağdâdî, el-İksîr fî ‘ilmi’t-tefsîr, tahk.: Abdulkâdir Huseyn, Mektebetu’l-Âdâb, Kahire ts.
 • Ünal, İsmail Hakkı, “Hadislere Göre Kadının Örtünmesi”, İslâmiyât, c. 4, sayı: 2, Nisan-Haziran 2001, ss. 53-68.
 • ez-Zerkâni, Muhammed Abdulazim, Menâhilu’l-irfân fî ‘ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1415/1995.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Selim Türcan
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2017

Bibtex @research article { omuifd351548, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2017}, volume = {0}, pages = {75 - 94}, doi = {}, title = {Akademik Tefsir Çalışmalarında Alan ve Yöntem Üzerine}, key = {cite}, author = {Türcan, Selim} }
APA Türcan, S . (2017). Akademik Tefsir Çalışmalarında Alan ve Yöntem Üzerine. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0 (43), 75-94. Retrieved from http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/33508/351548
MLA Türcan, S . "Akademik Tefsir Çalışmalarında Alan ve Yöntem Üzerine". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2017): 75-94 <http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/33508/351548>
Chicago Türcan, S . "Akademik Tefsir Çalışmalarında Alan ve Yöntem Üzerine". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2017): 75-94
RIS TY - JOUR T1 - Akademik Tefsir Çalışmalarında Alan ve Yöntem Üzerine AU - Selim Türcan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 94 VL - 0 IS - 43 SN - -2587-1854 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Akademik Tefsir Çalışmalarında Alan ve Yöntem Üzerine %A Selim Türcan %T Akademik Tefsir Çalışmalarında Alan ve Yöntem Üzerine %D 2017 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V 0 %N 43 %R %U
ISNAD Türcan, Selim . "Akademik Tefsir Çalışmalarında Alan ve Yöntem Üzerine". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 43 (December 2017): 75-94.
AMA Türcan S . Akademik Tefsir Çalışmalarında Alan ve Yöntem Üzerine. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 0(43): 75-94.
Vancouver Türcan S . Akademik Tefsir Çalışmalarında Alan ve Yöntem Üzerine. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 0(43): 94-75.