Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 1254 - 1284 2018-12-30

Tüketicilerin Seyahat Acentaları Web Tabanlı Uygulamalarını Etik Yönden Değerlendirmeleri
The Ethical Evaluation of Web Based Applications of Travel Agencies By Consumers

Kenan Güllü [1] , Didem Aşar [2]

51 173

Son yıllarda, internet kullanımının hızla artması, turizm endüstrisinde faaliyet gösteren geleneksel seyahat acentalarının internet temelli iş süreçlerini kullanmaya başlamasını sağlamıştır. Bu durumla birlikte tüketicilerin; gizlilik ve güvenilirlik gibi, sanal alışveriş aktivitelerini etkileyici rol oynayan etik sorunlar yaşamaları kaçınılmaz olmuştur. Dolayısıyla, sanal pazarlama kararlarında etik ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır, çünkü etik dışı davranışlarda bulunan kurumlar hızlı bir şekilde müşteri kaybetmektedir. Literatürde, e-ticaret etiği ile ilgili birçok çalışma yapılmış olmasına karşın, turizm sektörü ve seyahat acentalarında sanal pazarlama etiğine yönelik tüketicilerin algısı hakkında yapılmış çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; web tabanlı pazarlama yapan seyahat acentalarına karşı müşterilerin etik algılarını araştırarak literatüre ve sektöre katkıda bulunmaktır. Çalışmada veriler anket yöntemi kullanarak Kayseri’de yaşayan 400 katılımcıdan toplanmıştır. Buna göre, halkın seyahat acentalarının web tabanlı pazarlama yöntemlerine karşı etik algısının düşük olduğu, satın alma davranışı sırasında bu sitelere karşı hem şüphe ve güvensizlikle yaklaşıldığı hem de etik dışı durumları yorumlamada zorlanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

In the last years, as the total number of internet using has increased rapidly, internet based business processes have been introduced by conventionally operated travel agency of tourism industries. With this situation, consumers; such as privacy, and transaction security, virtual shopping activities have been inevitable to live ethical problems that play an impressive role.  Therefore, ethical considerations should be involved in marketing decisions of e-tailers, since unethical organizations lose their customers promptly. Although many researchers have focused on e-commerce ethics, there are a few studies on the perception of consumers towards virtual shopping ethics in tourism sector and travel agencies. The aim of this study is to make contribution to the current literature by investigating the customers' perceptions of ethical issues related to travel agencies those engaged in web-based marketing. In this study using a questionnaire, 400 Kayseri residents were surveyed. Accordingly, it is low ethical perception against web-based marketing methods that people's travel agencies, as well as unethical situations both suspicion and the distrust approach to these sites during the purchasing behavior has been concluded had difficulty in interpretation.

 • Abela, A. V. ve P. E. Murphy (2008). Marketing with integrity: Ethics and the service-dominant logic for marketing.Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 39-53.
 • Akkılıç, M. E. (2004). Uluslararası bir pazarlama aracı olarak internetin (A) grubu seyahat acentaları açısından önemi ve kullanım durumu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 146-156.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Adapazarı: Sakarya Yayıncılık, Baskı: 8, s. 124 – 142.
 • Attia, A., Shankarmahesh, M.N. & Singhapakdi, A. (1999). Marketing ethics: A comparison of American and Middle-Eastern marketers. International Business Review, 8, 611- 632.
 • Ay, C. (2005). İşletmelerde etik karar almada kültürün rolü.Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 12 (2), 31- 52.
 • Bektaş, Ç., Köseoğlu, M. A. (2007). Etik kodlarının yönetsel karar alma sürecine etkileri ve bir model önerisi.İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 9(2), 94-115.
 • Beltramini, R.F, R.A Peterson ve G. Kozmetsky; (1984). Concerns of college students regarding business ethics.Journal of Business Ethics, 3, 195-200.
 • Browning, J. ve Noel B. Zabriskie; (1983). How ethical are industrial buyers.Journal of Business Ethics, 12(4), 219-224.
 • Callan, Victor, J.; (1992). Predicting ethical values and training needs in ethics.Journal of Business Ethics, 11 (10), 761-769.
 • Creyer, E. H. (1997). The Influence of firm behavior on purchase intention: Do consumers really care about business ethics. Journal of Consumer Marketing, 14 (6), 421-432.
 • De George, R.T. (1986). Theological ethics and business ethics. Journal of Business Ethics, 5, 421- 432.
 • Dubınsky, Alan, J. ve Michael Levy; (1985). Ethics in retailing: Perceptions of retail salespeople. Journal of Academy of Marketing Sci-ence,13(1), 1-16.
 • Ferrell, O.C. ve Steven J. Skınner; (1988). Ethical behavior and bureaucratic structure in marketing research organizations. Journal of Marketing Research,25(1), 103-109.
 • Fisher, J., D.Taylor, S. Fullerton (1999). Attitudes toward consumer and business ethics among Canadian and New Zealand business students: An assessment of 28 scenarios. Teaching Business Ethics, 3(2), 155-177.
 • Folkes, V.S., M.A. Kamins (1999). Effects of information about firms’ ethical and unethical actions on consumer attitudes. Journal of Consumer Psychology, 8 (3), 243-259.
 • Ford, Robert C. ve Woodrow D. Rıchardson (1994). Ethical Decision Making: A Review of the Empirical Litarature. Journal of Business Ethics, 13, 205-221.
 • Hunt, S. D, ve Vitell, S. J. (2006). The general theory of marketing ethics: A revision and three questions. Journal of Macromarketing,26, 143-153.
 • Ören, T. (2017). Web tabanlı pazarlama yapan seyahat acentelerinin pazarlama faaliyetlerinin etik açıdan değerlendirilmesi. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 2147-3490.
 • Karasar, N., (1984). Bilimsel araştırma metodu. Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık
 • Karamustafa, K., ve D. M. Biçkes. (2003). Kredi kartı sahip ve kullanıcılarının kredi kartı kullanımlarını değerlendirmeye yönelik bir araştırma: Nevşehir örneği.Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 91-113.
 • Karande, K., Shankarmahesh M., Cp Rao ve Rashid Z. (2000). Perceived moral intensity, ethical perception and ethical intention of Amer-ican and Malaysian managers: A comparative study. International Business Review, 9, 37-59.
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kotler, P., ve Armstrong, G. (2012). Principles of Marketing. (14th Ed.), Essex, England: Pearson Education.
 • Lightner, N. J., M. M. Yenisey, A. A. Ozok ve G. Salvendy (2002). Shopping behaviour and preferences in E-Commerce of Turkish and American university students: Implications from cross-cultural design.Behaviour & Information Technology, 21 (6), 373-385.
 • Magill, G. (1992). Theology in business ethics: Appealing to the religious imagination. Journal of Business Ethics, 11(2), 129- 135.
 • Marta, J., Heiss, C.M. & De Lurgio, S.A. (2008). An exploratory comparison of ethical perceptions of Mexican and U.S. marketers. Journal of Business Ethics, 82, 539- 555.
 • Marta J., Attia, A., Singhapakdi, A. & Atteya, N.A. (2003). Comparison of ethical perceptions and moral philosophies of American and Egyptian business students. Teaching Business Ethics, 7(1), 1- 20.
 • Mcnichols, Charles, W. ve Thomas, W. Zimmerer; (1985). Situational ethics: An exploratory study of differentiators of student attitudes.Journal of Business Ethics, 4(3), 175-180.
 • McIntyre, Faye S., James L. Thomas ve Faye W. Gilbert (1999). Consumer segments and perceptions of retail ethics. Journal of Marketing Theory and Practice, Spring 1999, 43-53.
 • Perreault, W. D., vd. (2013). Pazarlamanın temelleri. Çeviri Editörü, A. G. Önce, 13. Basımdan Çeviri, Nobel Yayıncılık, Ankara, 18.
 • Peter, J., ve Donnelly, J. H. (2013). Pazarlama Yönetimine Giriş, Çeviri Editörü, A. Candemir, 13.Basımdan Çeviri, Ankara: Nobel.
 • Ruegger, Durwood ve Ernest W. King(1992). A study of the effect of age and gender upon student business ethics.Journal of Buseiness Ethics,11(3), 179-186.
 • Solomon, M. R. (2013). Consumer behavior: Buying, having, and being (10th ed.). Essex, England: Pearson Education.
 • Tan S.J. (1999). Strategies for reducing consumers' risk aversion in internet shopping. Journal of Consumer Marketıng, 16 (2), 163-180.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8604-8798
Author: Kenan Güllü

Orcid: 0000-0002-0138-227X
Author: Didem Aşar (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { opus467857, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1254 - 1284}, doi = {10.26466/opus.467857}, title = {Tüketicilerin Seyahat Acentaları Web Tabanlı Uygulamalarını Etik Yönden Değerlendirmeleri}, key = {cite}, author = {Güllü, Kenan and Aşar, Didem} }
APA Güllü, K , Aşar, D . (2018). Tüketicilerin Seyahat Acentaları Web Tabanlı Uygulamalarını Etik Yönden Değerlendirmeleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 1254-1284. DOI: 10.26466/opus.467857
MLA Güllü, K , Aşar, D . "Tüketicilerin Seyahat Acentaları Web Tabanlı Uygulamalarını Etik Yönden Değerlendirmeleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1254-1284 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/467857>
Chicago Güllü, K , Aşar, D . "Tüketicilerin Seyahat Acentaları Web Tabanlı Uygulamalarını Etik Yönden Değerlendirmeleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1254-1284
RIS TY - JOUR T1 - Tüketicilerin Seyahat Acentaları Web Tabanlı Uygulamalarını Etik Yönden Değerlendirmeleri AU - Kenan Güllü , Didem Aşar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.467857 DO - 10.26466/opus.467857 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1254 EP - 1284 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.467857 UR - https://doi.org/10.26466/opus.467857 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Tüketicilerin Seyahat Acentaları Web Tabanlı Uygulamalarını Etik Yönden Değerlendirmeleri %A Kenan Güllü , Didem Aşar %T Tüketicilerin Seyahat Acentaları Web Tabanlı Uygulamalarını Etik Yönden Değerlendirmeleri %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.467857 %U 10.26466/opus.467857
ISNAD Güllü, Kenan , Aşar, Didem . "Tüketicilerin Seyahat Acentaları Web Tabanlı Uygulamalarını Etik Yönden Değerlendirmeleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1254-1284. https://doi.org/10.26466/opus.467857
AMA Güllü K , Aşar D . Tüketicilerin Seyahat Acentaları Web Tabanlı Uygulamalarını Etik Yönden Değerlendirmeleri. opus. 2018; 9(16): 1254-1284.
Vancouver Güllü K , Aşar D . Tüketicilerin Seyahat Acentaları Web Tabanlı Uygulamalarını Etik Yönden Değerlendirmeleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 1284-1254.