Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 1042 - 1065 2018-12-30

Leadership Roles of Women School Administrators
Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rolleri

Ahmet Yıldırım [1] , Mustafa Çelikten [2]

55 153

The women who entered the working life with the Industrial Revolution enabled the continuity of working life in Turkey with the declaration of the republic, especially in the 2000s they started to play an active role in the management units. Although the number of women in the Turkish National Education system is high, the roles in management are very small compared to men. It is thought that the viewpoints of teachers who work in schools towards women managers and whether they should see women managers as leaders directly influence the orientation of women teachers to management. In this study, it was investigated whether the leadership behaviors perceived by teachers about female managers in educational institutions differed according to gender, age, seniority, level of education, branch, marital status, school and graduate school and the duration of working with female manager.  The research population consists of 250 pre-school elementary school, junior high school and high school teachers in Erzincan province and districts in 2015-2016 educational. In the sample of the research, 289 teachers from 22 school administrations, in which the female manager works. A Likert scale consisting of 2 subcategories was used from 22 questions that was developed. In addition, the desired demographic characteristics of the teachers were determined by the personal information form. Frequency and percentage values of demographics, the arithmetic mean and standard deviation of scores obtained from the calculated scale, the difference tests of t test, analysis of variance (One- Way ANOVA), Kruskal-Wallis H-test were analyzed using SPSS 17.0 package program in analyzing the data. As a result of the research, the leadership behaviors teachers perceive in female managers were influenced by various variables

Sanayi İnkılabı ile çalışma hayatına giren kadınlar cumhuriyetin ilanı ile Türkiye’ de çalışma hayatının devamlılığını sağlamış, özellikle 2000’li yıllarda ise yönetim birimlerinde aktif rol oynamaya başlamışlardır. Türk Milli Eğitim sisteminde de kadınlar sayıca fazla olmasına karşın yönetimdeki rolleri erkeklere oranla çok azdır. Okullarda görev yapan öğretmenlerin kadın yöneticilere bakış açısının ve kadın yöneticileri lider olarak görüp görmemelerinin, kadın öğretmenlerin yöneticiliğe yönelmelerini, bu kademlerde yer almalarını ve ilerlemelerini doğrudan etkilediği düşünülmektedir. Bu araştırmada, öğretmenlerin eğitim kurumlarındaki kadın yöneticilere yönelik algıladıkları liderlik davranışları, öğretmenlerin cinsiyet, yaş, kıdem, öğrenim düzeyi, branş, medeni durum, mezun olduğu okul, öğretmenin kadın yöneticiyle çalıştığı süre değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erzincan ili ve ilçelerinde MEB’e bağlı 250 okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, kadın yöneticinin görev yaptığı 22 okul ile bu okullarda görevli 289 öğretmen oluşturur. Araştırmada Liderlik Davranışları Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca kişisel bilgi formu ile öğretmenlerin istenilen demografik özellikleri tespit edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 17.0 paket programı kullanılarak demografik özelliklerin frekans ve yüzde değerleri incelenmiş, ölçeklerden alınan puanların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış, fark testlerinde t testi, varyans analizi (One- Way ANOVA), Kruskal Wallis-H testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin kadın yöneticilerde algıladıkları liderlik davranışları çeşitli faktörlerden etkilenmiştir. 

 • Bakioğlu, A. ve Özcan, K. (2001). İlköğretim okul yöneticilerinin kariyer gelişimleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(1), 39-57.
 • Barutçugil, İ. (2002). Organizasyonlarda duyguların yönetimi. Kariyer Ya-yıncılık.
 • Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. FreeP-ress; CollierMacmillan.
 • Buluç, B. (2016). Geleneksel liderlik yaklaşımları. Pegem Atıf İndeksi, 41-68.
 • Can, N. (2014). Öğretmen liderliği. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cemaloğlu, N. (2007). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergi-si, 5(1), 73-114.
 • Demir, H. ve Okan, T. (2008). Etkileşimsel ve Dönüşümsel Liderlik: Bir Ölçek Geliştirme Denemesi. İstanbul İktisadı Enstitüsü Dergisi, 61, 72-90.
 • Eren, E. (2000). Yönetim ve organizasyon. İstanbul: Beta Basım.
 • Gökalp, İ. E. (2008). Türkiye’de kadın girişimciler ve kadın yöneticiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Karip, E. (2004). Yönetim biliminin alan ve kapsamı. Y. Özden. Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı, 1-39.
 • Kippenberger, T. (2002). Liderlik stilleri: Leading 08.04 (Cilt 8). John Wiley & Sons.
 • Kocacık, F. ve Gökkaya, V. B. (2005). Türkiye’de çalışan kadınlar ve sorunları. Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergi-si, 6(1), 195-219.
 • Kültür, Y. Z. (2006). Ortaöğretim kurumlarındaki yöneticilerin liderlik stilleri ve kişilik özelliklerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, (2015). 2015-2016 İdarecilik Bilgi Formu, Erzincan
 • Şahin, G. (2007). Eğitim örgütlerinde kadın yöneticilerin yeri ve kariyer sorunları. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Şişman, M. (2014). Öğretim liderliği. Pegem A Yayıncılık.
 • Şişman, M. ve Turan, S. (2005). Eğitim ve okul yönetimi. Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Tunalı, A. (2006). Kadın kamu yöneticilerinin liderlik özellikleri: Türkiye’deki kadın kaymakamlar örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Turan, S. ve Ebiçlioğlu, N. (2002). Okul müdürlerinin liderlik özelliklerinin cinsiyet açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 444-458.
 • Uçan, M. (2012). İlköğretim Okullarında görev yapan öğretmenlerin kadın yöneticilere yönelik tutumları ile kadın yöneticilerde algıladıkları liderlik stilleri arasındaki ilişki:İstanbul ili Kadıköy ilçesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yedi Tepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Yavuz, N. (2011). Eğitim sektöründe çalışan kadın yöneticilerin rol çatışması: Kocaeli ili örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9755-3645
Author: Ahmet Yıldırım (Primary Author)
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7966-3912
Author: Mustafa Çelikten
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { opus468441, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1042 - 1065}, doi = {10.26466/opus.468441}, title = {Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rolleri}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Ahmet and Çelikten, Mustafa} }
APA Yıldırım, A , Çelikten, M . (2018). Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rolleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 1042-1065. DOI: 10.26466/opus.468441
MLA Yıldırım, A , Çelikten, M . "Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rolleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1042-1065 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/468441>
Chicago Yıldırım, A , Çelikten, M . "Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rolleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1042-1065
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rolleri AU - Ahmet Yıldırım , Mustafa Çelikten Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.468441 DO - 10.26466/opus.468441 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1042 EP - 1065 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.468441 UR - https://doi.org/10.26466/opus.468441 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rolleri %A Ahmet Yıldırım , Mustafa Çelikten %T Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rolleri %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.468441 %U 10.26466/opus.468441
ISNAD Yıldırım, Ahmet , Çelikten, Mustafa . "Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Rolleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1042-1065. https://doi.org/10.26466/opus.468441