Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 1750 - 1769 2018-12-30

General Trends of Postgraduate Theses Prepared on National Parks in Turkey
Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri

Yurdal Dikmenli [1] , Çağrı Öztürk Demirbaş [2] , Hamza Yakar [3]

26 201

The main purpose of this study is to determine the tendencies of theses by classifying the university and the year in which theses were prepared, the branches of the theses, the types of theses, the national park category, the national park number and theme; determining postgraduate theses prepared in the national parks in Turkey. Because of the study is aimed at the evaluation of the postgraduate theses on the national parks according to different criteria, it is important because it is thought to guide the researchers and those who are interested in the subject. In this study, 172 master and 70 doctoral theses archived in the Higher Education Board National Thesis Database were examined. The theses obtained within the scope of the research were examined using the “Publication Classification Form” and utilizing content analysis used in qualitative research methods were evaluated. According to the findings of the study, the postgraduate theses on national parks aremostly written in the field of biology, forest engineering and landscape architecture. In addition, it was determined that most of the theses were prepared in 2017 and the majority of them were master's thesis. It has been determined that the subjects which are frequently studied in both master and doctorate theses are “usage, protection and evaluation”, “flora examination”, “fauna examination” and “tourism evaluation”.In addition, it stands out that there is an unbalanced distribution compared to the type of national parks in prepared theses.It is seen that “natural” national parks are more studied, in spite of that “historical” national parks study very little. 

Bu çalışmadaki temel amaç; Türkiye’de millî parklar konusunda yapılan lisansüstü tez çalışmalarını tespit edip; tezlerin yapıldığı üniversite ve yılına, tezlerin yapıldığı bilim dalına, tezlerin türüne, millî park kategorisine, tezde geçen millî park sayısına ve temasına gore anahatlarıyla sınıflandırarak tezlerin eğilimlerini belirlemektir. Çalışma, millî parklar konusunda bugüne kadar yapılan lisansüstü tezlerin farklı kıstaslara gore değerlendirilmesini konu edindiğinden, araştırmacılara ve konuya ilgi duyanlara ışık tutacağı düşünüldüğü için önem arzetmektedir. Çalışmada YÖK Ulusal Tez Veri Tabanında yeralan 172 yüksek lisans ve 70 doktora tezi incelenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen tezler “Yayın Sınıflama Formu” kullanılarak ele alınmış ve nitel araştırmalarda kullanılan içerik analizi yönteminden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, millî park konusundaki lisansüstü tezler önemli oranda biyoloji, orman mühendisliği ve peyzaj mimarlığı alanında yazılmıştır. Ayrıca en fazla tez çalışmasının 2017 yılında yapıldığı bunların çoğunluğunun da yüksek lisans tezi olduğu belirlenmiştir. Hem yüksek lisans hem de doktora tezlerinde sıklıkla çalışılan konuların başında “kullanma, koruma ve değerlendirme”, “flora inceleme”, “fauna inceleme” ve “turizmsel değerlendirmenin” geldiği tespit edilmiştir. Ayrıca hazırlanan tezlerde, milli parkların türüne gore kıyaslandığında dengesiz bir dağılım olduğu göze çarpmaktadır. Tezleri çerisinde “doğal” millî parkların daha fazla çalışıldığı, buna karşın “tarihî” millî parkların ise çok az sayıda çalışıldığı görülmektedir. 

 • Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B. ve Karataş, F.Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, Special Edition, 23-45.
 • Çifçi, T. (2017). Türkiye’de coğrafya eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin (2006-2017) eğilimleri. Journal of History Cultureand Art Research, 6(4), 864-887.
 • Değirmençay, Ş. A. ve Cin, M. (2016). Türkiye’deki deprem eğitimi araştırmaları: betimsel içerik analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 301-314.
 • Geçit, Y. (2010). Coğrafya eğitimi araştırmalarında temel yönelimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 923-987.
 • Kaya, M. F. (2013). Coğrafya eğitiminde yönelimler: 2012 yılına kadar yapılan lisansüstü tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 282-313.
 • Kuş, Z. ve Yakar, H. (2017). Türkiye’de demokrasi eğitimi alanında yapılan araştırmalarda eğilim: bir içerik analizi çalışması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(3), 486-513.
 • Lin, T.C., Lin, T.J. and Tsai, C.C. (2014). Research trends in science education from 2008 to 2012: A systematic content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 36(8), 1346-1372.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book (2nd Ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Neuman, W. L. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nicel ve nitel yaklaşımlar I-II. Cilt (5.Basım). (Çev: Özge, S.). İstanbul: YayınOdası.
 • Oruç, Ş. ve Ulusoy, K. (2008). Sosyal bilgiler öğretimi alanında yapılan tez çalışmaları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 121-132.
 • Resmî Gazete (1983). Millî parklar kanunu. Kanun No: 2873, Tarih:11 Ağustos 1983, Sayı: 18132.
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. ve Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453.
 • Sözbilir, M., Kutu, H., ve Yaşar, M. D. (2012).Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In J. Dillon ve D. Jorde (Eds). The World of Science Education: Handbook of Research in Europe Rotterdam: Sense Publishers,(341-374).
 • Şahin, M., Yıldız, D. G., ve Duman, R. (2011).Türkiye’deki sosyal bilgiler eğitimi tezleri üzerine bir değerlendirme. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 96-121.
 • Yücel, M. ve Babuş, D. ( 2005). Doğa Korumanın Tarihçesi ve Türkiye’deki Gelişmeler. DOA DERGİSİ (Journal of DOA) 11, 151 – 175.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3738-3095
Author: Yurdal Dikmenli
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8719-4167
Author: Çağrı Öztürk Demirbaş (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-9334-3525
Author: Hamza Yakar

Bibtex @research article { opus470971, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1750 - 1769}, doi = {10.26466/opus.470971}, title = {Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri}, key = {cite}, author = {Dikmenli, Yurdal and Öztürk Demirbaş, Çağrı and Yakar, Hamza} }
APA Dikmenli, Y , Öztürk Demirbaş, Ç , Yakar, H . (2018). Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 1750-1769. DOI: 10.26466/opus.470971
MLA Dikmenli, Y , Öztürk Demirbaş, Ç , Yakar, H . "Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1750-1769 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/470971>
Chicago Dikmenli, Y , Öztürk Demirbaş, Ç , Yakar, H . "Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1750-1769
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri AU - Yurdal Dikmenli , Çağrı Öztürk Demirbaş , Hamza Yakar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.470971 DO - 10.26466/opus.470971 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1750 EP - 1769 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.470971 UR - https://doi.org/10.26466/opus.470971 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri %A Yurdal Dikmenli , Çağrı Öztürk Demirbaş , Hamza Yakar %T Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.470971 %U 10.26466/opus.470971
ISNAD Dikmenli, Yurdal , Öztürk Demirbaş, Çağrı , Yakar, Hamza . "Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1750-1769. https://doi.org/10.26466/opus.470971