Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 63 - 72 2015-12-01

SOSYAL SERMAYE VE ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ
SOCIAL CAPITAL AND DIVERSITY MANAGEMENT

Canan Gamze Bal [1] , Mehmet Alper Akdemir [2] , Gokcen Avcu [3]

368 497

Kurumsal sürdürülebilirlik kavramı ile birlikte; gelecek nesillerin de mal ve hizmet ihtiyacını karşılayacak işletmelerin, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir faaliyetler içerisinde bulunması gerekliliği yaygın görüş olarak kabul edilmektedir. Sosyal boyutta sürdürülebilir olma amacı güden işletmelerin; fiziksel, kültürel, finansal, entelektüel sermaye ile birlikte “sosyal sermayeye” de önem vermesi gerekliliği savunulmaktadır. Sosyal sermaye, örgütlerin sosyal ilişkilerden elde ettikleri kaynakların tamamıdır. Sosyal sermaye yönetimini benimseyen işletmelerin toplumlara, ülkelere, coğrafyalara, kültürlere, demografik vb. faktörlere bağlı farklılıkları yönetme zorunluluğu oluşmaktadır. Bu açıdan “farklılıkların yönetimi” (çeşitlilik yönetimi), küresel dünyada başarı anahtarlarından biri olarak değer görmektedir. Bu çalışmanın amacı; öncelikle farklılıkların yönetimi bakış açısı ile sosyal sermaye yönetimine ilişkin geniş kapsamlı bir literatür incelemesi yapmak ve gelecek araştırmalarda kullanılmak üzere teorik bir model önermektir. Çalışmada önerilen model; sosyal sermaye ve farklılıkların yönetiminin bir araya gelebileceği; güven, toplum değerleri ve kültür, küreselleşme boyutlarıyla oluşturulmuştur. Araştırmada; kurumların/işletmelerin varlığını sürdürebilmeleri için gerekli olan sosyal sermayenin, farklılıkların yönetimi ile ilişkisini açıklayan bir model ortaya koymak amaçlanmıştır. İlişkilerden beslenen “sosyal sermayenin”; ilişkilerin geliştirilmesindeki önemli bir araç olarak ön plana çıkan “farklılıkların yönetimi” anlayışı ile ilişkisini bulmak isteği, bu konunun araştırılmasını güdüleyen en önemli noktadır
In association with corporate sustainability, necessity of presence in sustainable actions that are in economic, social, environmental dimensions of business firms that satisfy next generations’ needs of goods and service is approved as a common remark. In addition to physical, cultural and intellectual ones, necessity of giving weight to social capital of the company that aims to be sustainable in the social dimension is asserted. Social capital is whole sources that are acquired from social relationships by organizations. Obligatory of managing diversities that are connected with social, cultural, demographic etc. factors of companies that are adopted social capital management is formed. In this aspect, diversity management is ascribed to a key of achievement in global World. Goal of this study is to extensively examine the literature that is associated with social capital management by diversity management point of view and offer a theoretical model to use in future studies
 • Gerni, M., (2013), İlişkilerin Maddi Yönü Sosyal Sermaye ve Örgütsel Boyutu, 1. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık: IV.
 • Karagül, M. ve Masca, M., (2005), Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2005(1): 37-52.
 • Abdioğlu, H. ve Yavuz, S., (2013), İşletmelerde Sosyal Sermayenin Ölçümlenmesi ve Raporlaştırılmasına Yönelik Araştırma. Afyon Kocatepe
 • Üniversitesi İİBF Dergisi, XV(1):25-56. Başak, S., ve Öztaş, N., (2010), Güven Ağbağları Sosyal Sermaye ve Toplumsal Cinsiyet. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1): 27-56.
 • Özen, S., ve Aslan, Z., (2006). İçsel ve Dışsal Sosyal Sermaye Yaklaşımları Açısından Türk
 • Toplumunun Sosyal Sermaye Potansiyeli: Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Örneği. Akdeniz İİBF Dergisi, 6(12): 130-161. Paşamehmetoğlu, A., (2010), Kültürel Değerlerde Farklılaşmanın Sosyal Sermayeye Etkileri: Ankara Mobilyacılar Sitesi (Siteler) ve Ortadoğu
 • Sanayi ve Ticaret Merkezi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Putnam, R.D., (1995), Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, Journal of Democracy. 6 (1): 65-78.
 • Baker, W.E., (1990), Market Networks and Corporate Behavior, American Journal of Sociology, 96: 589-625.
 • Bourdieu, P., ve Wacquant, L., (1992), An İnvitation to Reflexive Sociology, Chicago:
 • University of Chicago Press. Burt, R. S., (1992), Structural holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA:
 • Harvard University Press. Memduhoğlu, H., (2007), Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Türkiye’de Kamu Liselerinde Farklılıkların Yönetimi, Doktora Tezi, Ankara
 • Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Sürgevil, O., (2008), Farklılık ve İşgücü Farklılıklarının Yönetimine Analitik Bir Yaklaşım, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı, İzmir.
 • Sürgevil, O. ve Budak, G., (2008), İşletmelerin Farklılıkların Yönetimi Anlayışına YaklaŞım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(4): 65-96. Atasoy, Z., (2012), Farklılıkların Yönetimi: Üniversite Öğrencilerinin Ayrımcılık Algısının Öğrenci Başarı Düzeyine Etkisi Üzerine Bir Araştırma,
 • Yüksek Lisans Tezi, Karaman. Okat, B., (2010), Örgütlerde Farklılık Yönetimi ve Farklılık İklimine Kuramsal Bir Yaklaşım, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü, İzmir. Helvacıoğlu, N., (2007), Çokuluslu İşletmelerde Rekabet Avantajı Sağlamanın Bir Aracı olarak Kültürel Farklılıkların Yönetimi, Doktora Tezi,
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. PALA, B., (2009), Sağlık Kuruluşlarında Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Uygulama Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Trakya
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. Hoftede, G., (1980), Culture and Organizations. International Studies of Management & Organization, 10(4):15-41.
 • Adler, P., ve Kwon, S., (2002), Social Capital: Prospects for a New Concept. Academy of
 • Management Review, 27 (1): 17-40. Coleman, J. S.,(1990), Foundations of social theory, Harvard University Press Cambridge.
 • Fukuyama, F., (1995), Trust: Social Virtues and the Creation of Prosperity, Hamish Hamilton , Cambridge.
 • Seymen, O.A., (2005), Örgütlerde Kültürel Çeşitlilik Olgusu, Boyutları ve Etkin Yönetimi Konusunda Farklı Yaklaşımlar: Yazınsal Bir Derleme,
 • İÜ İşletme İktisadı Ens. Yönetim Dergisi, 16 (50): 3-23. Fukuyama, https://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm, Erişim Tarihi: 20.05.2015. The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order,
 • Ören, K., (2007), Sosyal Sermayede “Güven” Unsuru ve İşgücü Performansına Etkisi, Kamu-İş Dergisi, 9(1), 71-90.
 • Erdoğan, E., (Bt.), Sosyal Sermaye, Güven ve Türk Gençliği.., http://www.urbanhobbit.net/PDF /Sosyal%20Sermaye_emre%20erdogan.pdf, Erişim Tarihi: 21.05.2015.
 • Özdemir, A., A., (2007), Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi, Doktora Tezi, Anadolu Ünivesitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, Eskişehir. Esty, K., Griffin, R., Hirsch, M. S., (1995), Workplace Diversity: A Manager’s Guide to Solving Problems and Turning Diversity into a
 • Competetive Advantage, Avon, Massachusetts: Adams Media Corporation. Miller, G. E. ve Rowney, J. I. A., (1999), Workplace Diversity Management in a Multicultural Society. Women in Management Review, (8):307-315.
 • Güleş, H., (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar, Journal of Academic Social Sciences, 5(8):615-628.
 • Combs, G.M. (2002), Meeting the Leadership Challenge of a Diverse and Pluralistic Workplace: Implications of Self-Efficacy for Diversity
 • Training, The Journal of Leadership Studies, 8(4),1-16, http://jlo.sagepub.com/content/8/4/1, Erişim tarihi: 20.01.2015.
 • Barutçugil, İ., (2011), Kültürler Arası Farklılıkların Yönetimi, istanbul:Kariyer Yayınları.
 • Kunduracı, N., (2009), Yoksullukla Mücadele - Beşeri Sermaye İlişkisi, Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Argüden, Y., (2006), Küresel Vatandaşlık, Dünya Gazetesi, 28 Haziran 2006, http://www.arge.com/tr/makaleler/kuresel-vatandaslik/, Erişim Tarihi: 25.05.2015.
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Other ID JA36BN67CN
Journal Section Articles
Authors

Author: Canan Gamze Bal

Author: Mehmet Alper Akdemir

Author: Gokcen Avcu

Bibtex @ { pap270995, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {63 - 72}, doi = {10.17261/pressacademia.2016118139}, title = {SOCIAL CAPITAL AND DIVERSITY MANAGEMENT}, key = {cite}, author = {Bal, Canan Gamze and Akdemir, Mehmet Alper and Avcu, Gokcen} }
APA Bal, C , Akdemir, M , Avcu, G . (2015). SOCIAL CAPITAL AND DIVERSITY MANAGEMENT. PressAcademia Procedia, 1 (1), 63-72. DOI: 10.17261/pressacademia.2016118139
MLA Bal, C , Akdemir, M , Avcu, G . "SOCIAL CAPITAL AND DIVERSITY MANAGEMENT". PressAcademia Procedia 1 (2015): 63-72 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/25681/270995>
Chicago Bal, C , Akdemir, M , Avcu, G . "SOCIAL CAPITAL AND DIVERSITY MANAGEMENT". PressAcademia Procedia 1 (2015): 63-72
RIS TY - JOUR T1 - SOCIAL CAPITAL AND DIVERSITY MANAGEMENT AU - Canan Gamze Bal , Mehmet Alper Akdemir , Gokcen Avcu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118139 DO - 10.17261/pressacademia.2016118139 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 72 VL - 1 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118139 UR - https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016118139 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia SOCIAL CAPITAL AND DIVERSITY MANAGEMENT %A Canan Gamze Bal , Mehmet Alper Akdemir , Gokcen Avcu %T SOCIAL CAPITAL AND DIVERSITY MANAGEMENT %D 2015 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 1 %N 1 %R doi: 10.17261/pressacademia.2016118139 %U 10.17261/pressacademia.2016118139
ISNAD Bal, Canan Gamze , Akdemir, Mehmet Alper , Avcu, Gokcen . "SOCIAL CAPITAL AND DIVERSITY MANAGEMENT". PressAcademia Procedia 1 / 1 (December 2015): 63-72. https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016118139