Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 67 - 71 2018-09-01

ANA METAL SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCES IN TERMS OF SUB-SECTORS OF BASIC METAL INDUSTRY WITH AHP AND TOPSIS METHODS

Kemal Eyuboglu [1] , Yasar Bayraktar [2]

28 116

Amaç- Çalışmanın amacı, 2014-2016 dönemi için ana metal sanayinde yer alan alt sektörlerin finansal performansları açısından likidite,

finansal yapı, aktivite ve karlılık oranlarını dikkate alarak finansal performanslarını analiz etmektir.

Yöntem- Çalışmada, ana metal sanayinde yer alan alt sektörlerin likidite, finansal yapı, aktivite ve karlılığa ilişkin oranlar dikkate alınarak,

Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) ve TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemleri ile finansal

performansları analiz edilmiştir. Bu bağlamda öncelikle AHP yöntemi kullanılarak kriterlerin ağırlıkları belirlenmiş, ardından TOPSIS yöntemi

ile sektörlerin finansal performans puanları hesaplanmış ve sıralanmıştır.

Bulgular- Yapılan analiz sonucunda her yıl için en başarılı sektörün çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı sektörü olduğu

belirlenmiştir. Öte yandan ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı sektörü ise en başarısız sektör olarak tespit edilmiştir.

Sonuç- Bu açıklamalar ışığında ortaya konan bilgiler, ana metal sanayi sektörüne yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılara, sektör

temsilcilerine ve kamu yöneticilerine verecekleri kararlarda yardımcı olabilecektir.

Purpose- The purpose of the study discussed in this context is to analyze the financial performance of the sub-sectors in the basic metal

industry for the period 2014-2016, considering the liquidity, financial structure, activity and profitability ratios.

Methodology- In the study, financial performances were analyzed with the AHP andTOPSIS methods by considering the ratios of liquidity,

financial structure, activity and profitability of the sub-sectors in the basic metal industry. In this context, firstly weights of criteria are

determined by using AHP method and then financial performance scores of sectors are calculated and ranked by TOPSIS method.

Findings- As a result of the analysis, it has been determined that the most successful sector for each year is the manufacturing sector of the

other products obtained at the first processing of the steel. On the other hand, the manufacturing sector of main iron and steel products

and ferro-alloys has been identified as the most unsuccessful sector.

Conclusion- The information provided in the light of these disclosures may help the potential investors, the sector representatives and the

public managers who are considering investing in the basic metal industry sector.

  • Eyüboğlu, K. (2016). Comparison financial performances of developing countries' banking sectors with TOPSIS method. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (14), 220-236.
  • https://www.atbank.com.tr/documents/ANA%20METAL%20SANAYI%20SEKTORU_EYLUL%202017.PDF., 12.03.2018.
  • Karadeniz, E., Koşan, L., Günay, F., Beyazgül, M. (2017). Türk imalat sektöründe finansal performansin gri ilişkisel analiz yöntemi ile incelenmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası imalat alt sektör bilançolarinda bir araştırma. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), 10(2).
  • Ömürbek, N., Mercan, Y. (2014). İmalat alt sektörlerinin finansal performanslarinın TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri ile değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 237-266.
  • Sungur, O., Maden, S. I. (2016). TR61 bölgesi (Antalya, Isparta, Burdur) imalat sanayi sektörlerinin PROMETHEE yöntemi ile sıralanması. Ege Akademik Bakış, 16(4), 641.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, http://www3.tcmb.gov.tr/sektor/2017/menu.php, 24.02.2018
  • Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2012). Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 95-115.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2108-9732
Author: Kemal Eyuboglu (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-6974-5292
Author: Yasar Bayraktar

Bibtex @research article { pap458466, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {67 - 71}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.858}, title = {ANA METAL SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Eyuboglu, Kemal and Bayraktar, Yasar} }
APA Eyuboglu, K , Bayraktar, Y . (2018). ANA METAL SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. PressAcademia Procedia, 7 (1), 67-71. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.858
MLA Eyuboglu, K , Bayraktar, Y . "ANA METAL SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 67-71 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/458466>
Chicago Eyuboglu, K , Bayraktar, Y . "ANA METAL SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 67-71
RIS TY - JOUR T1 - ANA METAL SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Kemal Eyuboglu , Yasar Bayraktar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.858 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.858 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 71 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.858 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.858 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia ANA METAL SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Kemal Eyuboglu , Yasar Bayraktar %T ANA METAL SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.858 %U 10.17261/Pressacademia.2018.858
ISNAD Eyuboglu, Kemal , Bayraktar, Yasar . "ANA METAL SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 67-71. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.858