Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 198 - 203 2018-09-01

KADIN YÖNETİCİLERİN POLİTİK BECERİLERİNİN YAŞ FAKTÖRÜNE GÖRE İNCELENMESİ
ANALYZING WOMAN EXECUTIVES’ POLITICAL SKILLS ACCORDING TO THE AGE FACTOR

Tugce Isler [1] , Yonca Bir [2] , Murat Koc [3]

36 95

Amaç- Bu çalışmanın amacı kadın yöneticilerin örgütlerdeki güç mücadelesinde kullandıkları farklı politik becerilerinin (ilişki ağı kurma, kişiler arası etki, sosyal zeka, samimi görünme) yaş faktörüne bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir.

Yöntem- Bu çalışma amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenen Çukurova Bölgesinde bankacılık sektöründe çalışan 125 kadın yönetici ile yapılmıştır. Kadın yöneticilerinin politik becerilerinin belirlenmesi amacıyla katılımcılara “Politik Beceri Envanteri” uygulanmıştır. Kadın yöneticilerin farklı politik becerilerinin yaş faktörüne bağlı olarak farklılığının incelenmesinde Tek Yönlü ANOVA analizi uygulanmıştır.

Bulgular- Yapılan analizler sonucunda yaş faktörünün kadın yöneticilerin politik becerilerine etki eden önemli bir faktör olduğu tespit edilmiş, kadın yöneticilerin kişilerarası etki becerisinin yaşa göre anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç- Yaşın kadın yöneticilerin politik yeteneklerinin alt boyutları üzerindeki etkisi, kadınların çalışma dönemi boyunca elde ettikleri tecrübe ve yaşları ilerledikçe pozitif yönde gelişen algısal değişimle açıklanmıştır. Çalışma, literatürde sıklıkla yer almayan, ancak kadın yöneticilerin politik yeteneklerinin alt boyutlarını etkilediği değerlendirilen yaş faktörünün vurgulanması açısından önemlidir.

Purpose- The purpose of the study is to identify the impact of age factor on different political skills of woman executives’ (networking, interpersonal influence, social intelligence and sincere appearance) that use in the power struggle in organizations.

Methodology- Data were collected from 125 woman executives’ in the banking sector by the “purposive sampling method“. To measure political skills of woman executives’, Political Skill Inventory (PSI) were used. One way ANOVA method was used for examining the effect of age factor on political abilities.

Findings- As per results of the study the age is an important factor that affects the political skills of woman executives’. The relationships of woman executives’ with interpersonal influence differ significantly by age factor.

Conclusion- Effects of the age factor of sub dimensions of woman executives’ political skills are explained through the experience that woman achieved throughout the work period and the perceptive change which develops positively as the age progresses. The research is significant as it emphasizes age factor – as it is not frequently mentioned in the literature- which affects sub dimensions of woman executives’ political skills.

 • Atay, S. (2010). Geliştirilebilir yönetim becerisi: teorik ve ampirik yönleriyle politik yeti. Amme İdaresi Dergisi, c. 43, s. 2, s. 65-80.
 • Black, K. A. (2000). Gender differences in adolescents’ behavior during conflict resolution tasks with best friends. Adolescence, vol .35, no. 139, p. 499-512.
 • Blass, F. R., Ferris, G. R. (2007). Leader reputation: the role of mentoring, political skill, contextual learning, and adaptation. Human Resource Management, vol. 46, no. 1, p. 5-19.
 • Blickle, G., Oerder, K., Summers, J. K. (2010b). The impact on political skill on career success of employees’ representatives. Journal of Vocational Behavior, vol. 77, p. 383-390.
 • Blickle, G. (2011). Socioanalytic theory and work behavior: roles of work values and political skill in job performance and promotability assessment. Journal of Vocational Behavior, vol. 79, no. 1, p. 136-148.
 • Douglas T. Hall. (1990). Career development theory in organizations (S. Artaç, Trans.). Mc. Graw Hill.
 • Ferris, G. R., Berkson, H. M. Kaplan, D. M., Gilmore, D. C., Buckley, M. R., Hochwarter, W. A., Witt, L. A. (1999). Development and initial validation of the political skill inventory. Paper presented at the Academy of Management, , Chicago (59th Annual National Meeting).
 • Ferris, G. R., Davidson, S. L., Perrewe, P.L. (2005). Political skill at work: ımpact of effectiveness, organizational Dynamics. Davis-Black, CA, Palo Alto.
 • Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C, J., Douglas, C., Frink, D. D. (2005). Development and validation of the political skill inventory. Journal of Management, vol. 31 no. 1, p. 126-152.
 • Harrel-Cook, G., Ferris, G. R., Dulebohn, J. H. (1999). Political behaviors as a moderator of the perceptions of organizational politics-work outcomes relationships. Journal of Organizational Behavior, vol. 20, no.7, p. 1093-1105.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamali çok değişkenli istatistik teknikleri. (3. Baskı). Ankara, Asil Yayın Dağıtım.
 • Kara, H. (2016). Yöneticilerin negatif politik değer eğilimlerini kullanma becerileri özelinde bir araştırma. UİİD-IJEAS, c. 16, s. 77-96.
 • Kocacık, F., Gökkaya, V. (2005). Türkiye’de çalışan kadınlar ve sorunları. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 6, s. 1, s. 195.
 • Korkut, F. (1996c). Lise öğrencilerinin bazı değişkenler açısından iletişim becerilerini değerlendirmeleri. 3. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Çukurova Üniversitesi, s. 11-20
 • Korkut, F. (1997). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirmeleri. IV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Anadolu Üniversitesi, s. 208-218.
 • Mintzberg, H. (1983). Power in and around organizations. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
 • Özdemir, M., Gören, S. Ç. (2015). Politik beceri envanterinin eğitim örgütlerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, c. 21, s. 4, s. 521-536.
 • Pfeffer, J. (1981). Power in organizations. Boston, Pitman
 • Reed, V. A., McLeod, K., McAllister, L. (1999). Importance of selected communication skills for talking with peers and teachers: adolescent’ opinions. Language Spech and Hearing Services in Schools, vol. 30, no. 1, p. 32-49.
 • Robbins, S. P., Judge, T. A. (2013). Organizational behaviour (İ. Erdem, Trans.). Ankara, Nobel.
 • Sagrestano, L. M., (1992). The use of power and influence in a gendered world. Psychology of Women Quarterly, Vol.16, No.4, p. 446.
 • Treadway, D. C., Brealand, J. W., Adams, G. L., Duke, A. B., Williams, L. A. (2010). The interactive effects of political skill and future time perspective on career and community networking behavior. Social Networks, vol. 32, p. 138-147.
 • Willcocks, S. G. (1994). Organizational analysis: a health service commentary. Leadership and Organization Development Journal, Vol.15, No.1, s.31.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4642-8021
Author: Tugce Isler (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-4977-4010
Author: Yonca Bir

Orcid: 0000-0002-3848-3111
Author: Murat Koc

Bibtex @research article { pap458920, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {198 - 203}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.880}, title = {KADIN YÖNETİCİLERİN POLİTİK BECERİLERİNİN YAŞ FAKTÖRÜNE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Isler, Tugce and Bir, Yonca and Koc, Murat} }
APA Isler, T , Bir, Y , Koc, M . (2018). KADIN YÖNETİCİLERİN POLİTİK BECERİLERİNİN YAŞ FAKTÖRÜNE GÖRE İNCELENMESİ. PressAcademia Procedia, 7 (1), 198-203. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.880
MLA Isler, T , Bir, Y , Koc, M . "KADIN YÖNETİCİLERİN POLİTİK BECERİLERİNİN YAŞ FAKTÖRÜNE GÖRE İNCELENMESİ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 198-203 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/458920>
Chicago Isler, T , Bir, Y , Koc, M . "KADIN YÖNETİCİLERİN POLİTİK BECERİLERİNİN YAŞ FAKTÖRÜNE GÖRE İNCELENMESİ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 198-203
RIS TY - JOUR T1 - KADIN YÖNETİCİLERİN POLİTİK BECERİLERİNİN YAŞ FAKTÖRÜNE GÖRE İNCELENMESİ AU - Tugce Isler , Yonca Bir , Murat Koc Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.880 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.880 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 198 EP - 203 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.880 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.880 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia KADIN YÖNETİCİLERİN POLİTİK BECERİLERİNİN YAŞ FAKTÖRÜNE GÖRE İNCELENMESİ %A Tugce Isler , Yonca Bir , Murat Koc %T KADIN YÖNETİCİLERİN POLİTİK BECERİLERİNİN YAŞ FAKTÖRÜNE GÖRE İNCELENMESİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.880 %U 10.17261/Pressacademia.2018.880
ISNAD Isler, Tugce , Bir, Yonca , Koc, Murat . "KADIN YÖNETİCİLERİN POLİTİK BECERİLERİNİN YAŞ FAKTÖRÜNE GÖRE İNCELENMESİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 198-203. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.880