Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 290 - 294 2018-09-01

PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ
EFFECTS OF SELECTED TOTAL QUALITY PRACTICES AND INNOVATION PERCEPTION ABOUT MARKET COMPETITION OF MANAGERS ON PRODUCT QUALITY AND INNOVATION

Mehmet Colak [1] , Cengiz Duran [2] , Sema Behdioglu [3] , Hayrettin Ozler [4] , Tahsin Cetin [5]

31 100

Amaç- İnovasyon, günümüzde hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler açısından çok önemlidir. Ülke ekonomisinin gelişmesinde ve refah düzeyinin artmasında da kilit bir etkendir. Türkiye de faaliyette bulunan orta büyüklükteki mobilya işletmelerinin inovasyon yapmadaki yetersizliklerini ortaya çıkarıp bu yetersizliklere çözüm önerileri geliştirip pazar rekabeti kapsamında inovasyon yeterliliği kazandıracak faydalı modelin oluşturulmasıdır.

Yöntem- Bu model kapsamında söz konusu işletmelerin hangi yöntemi uygularlarsa daha kısa yoldan inovatif hamleleri gerçekleştirebileceğinin görmesini sağlamak ve gelişen gelişmekte olan Türkiye mobilya sektör ekonomisine bilimsel nitelikte katkılar sağlamaktır.

Bulgular- İşletmelerin daha pratik inovatif hamle yapmasına ve farkındalık kazanmasına yardımcı olarak zorlaşan pazar rekabeti koşullarında başarılı olarak ayakta kalmalarını sağlayacak uygun model belirlenmiştir.

Sonuç- Kurulan modele yönelik alternatif olası modellerde geliştirilip ilgili işletmelerle paylaşılmıştır. Aracı değişkenler ile kurulan model göre; Pazar rekabeti kapsamında inovasyon algısının teknoloji yönetimi/ar-ge aracı değişkeni ile ürün kalitesi ve inovasyonuna etkisi modeldeki diğer değişkenlere göre daha anlamlı olduğu ve tam aracılık etkisi gösterdiği saptanmıştır.

Purpose- Innovation is vital both for developing and developed countries in today’s world. It is also crucial for a developed economy and an increased welfare. It is to establish the useful method in detecting the incompetencies in innovation of middle-sized furniture businesses operating in Turkey, develop suggestions for solution and to improve their innovation proficiencies within market competition.

Methodology- To determine the shortest ways of implementing these innovative leaps for businesses and to make a scientific contribution to the developed and developing furniture industry in Turkey.

Findings- the convenient model for businesses to make practical innovative changes and gain awareness and to succeed and survive in a more challenging, competitive market environment is stated.

Conclusion- Possible alternative models were developed directed towards the established model and shared with the involved businesses. As a result of the model established with mediator variables, the effect of innovation perception on technology management / R&D and product quality / innovation is found to be exact and more significant than other variables.

  • Choo, C. W. (2002). Information management for the intelligent organization: the art of scanning the environment (3rd Ed.). Medford, NJ: Information Today, Inc.
  • Deniz, M. (2011). KOBİ’lerde yenilik, yenilik stratejileri ve bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 22, s. 141-175.
  • Doğan, İ., Ö., Marangoz, M., Topoyan, M., (2003). İşletmelerin iç ve diş pazarda rekabet gücünü etkileyen faktörler ve bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı:2, s. 118.
  • Elçi, Ş. (2007). İnovasyon kalkinmanin ve rekabetin anahtarı. İstanbul: Technopolis, s. 2.
  • Kayabaşı, A., Duran, C., Çetindere, A., (2009). KOBİ’lerde yeniliği teşvik eden unsurlar ve yenilik performansi arasindaki ilişkinin incelenmesi. 6. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 129, 17-18 Kasım 2009, İstanbul, s. 449-459.
  • Schumpeter, J. A. (1934). Theory of economic development. Cambridge: Harvard University Press.
  • Uzkurt, C., Şen, R., (2012). Örgüt kültürü ve örgütsel yeniliğin pazarlama yeniliğine etkisi: gazli içecek sektöründe bir araştirma. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 3, s. 27-50.
  • Weerawardena, J. (2003). The role of marketing capability in innovation- based competitive strategy. Journal of Strategic Marketing, Volume 11, Issue 1, p. 15-35.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4780-587X
Author: Mehmet Colak (Primary Author)

Orcid: 0000-0001-7910-0677
Author: Cengiz Duran

Orcid: 0000-0002-4759-2088
Author: Sema Behdioglu

Orcid: 0000-0001-7056-4061
Author: Hayrettin Ozler

Orcid: 0000-0002-7886-981X
Author: Tahsin Cetin

Bibtex @research article { pap458983, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {290 - 294}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.900}, title = {PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Colak, Mehmet and Duran, Cengiz and Behdioglu, Sema and Ozler, Hayrettin and Cetin, Tahsin} }
APA Colak, M , Duran, C , Behdioglu, S , Ozler, H , Cetin, T . (2018). PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ. PressAcademia Procedia, 7 (1), 290-294. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.900
MLA Colak, M , Duran, C , Behdioglu, S , Ozler, H , Cetin, T . "PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 290-294 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/458983>
Chicago Colak, M , Duran, C , Behdioglu, S , Ozler, H , Cetin, T . "PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 290-294
RIS TY - JOUR T1 - PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ AU - Mehmet Colak , Cengiz Duran , Sema Behdioglu , Hayrettin Ozler , Tahsin Cetin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.900 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.900 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 290 EP - 294 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.900 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.900 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ %A Mehmet Colak , Cengiz Duran , Sema Behdioglu , Hayrettin Ozler , Tahsin Cetin %T PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.900 %U 10.17261/Pressacademia.2018.900
ISNAD Colak, Mehmet , Duran, Cengiz , Behdioglu, Sema , Ozler, Hayrettin , Cetin, Tahsin . "PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 290-294. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.900