Year 2016, Volume 0, Issue 5, Pages 20 - 49 2016-03-31

EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’YE GÖRE HAKİKÎ ÂŞIKLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Ahmet SEYHAN [1]

358 1148

Bu çalışmada Ebu’l-Hasan el-Harakânî’nin gerçek âşıkların özelliklerini anlatan sözleri değerlendirilmiş, talebelerine verdiği mesajlar üzerinde durulmuş ve Allah sevgisine dayalı hayat tarzı hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir. Büyük bir Türk-İslâm âlim ve mutasavvıfı olan el-Harakânî, Kur’ân ve Sünnet’in ilkelerini kendine rehber edinen, Yüce Allah’a büyük bir sevgiyle bağlanan, O’nun rızasını kazanmayı gaye edinen ve bunda da başarılı olan bir Hak âşığıdır. O, Yüce Allah’ın sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla ömrü boyunca kulluğu eksiksiz yapmaya gayret eden ve Hz. Peygamber’i kendisine örnek alarak bu sevgide samimi olduğunu gösteren bir gönül sultanıdır.

el-Harakānî, aşk, âşık, lütuf, samimiyet
 • Abdulbâkî, Muhammed Fuad, (ö. 1387/1968), Mu’cemü’l-Müfehres li Elfâzi’l- Kur’âni’l-Kerim, Çağrı Yay., İstanbul, 1986.
 • Attâr, Ferîdüddîn, (ö. 627/1230), Evliya Tezkireleri, Çev.: Süleyman Uludağ, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2007.
 • Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail, (ö. 256/870), Sahîhu’l-Buhârî, (I- VIII), Çağrı Yay., İstanbul, 1992.
 • Çelik, İsa, “Tasavvufî Düşünce Tarihinde Ebu’l-Hasan el-Harakānî”, Kafkas Üniversitesi Harakani Dergisi, Kars, 2014, C. 1, Sayı: 1, (ss. 75-89).
 • Çiftçi, Hasan, “Mevlânâ İle Şems-i Tebrîzî’ye Göre Ebu’l-Hasan-i Harakânî”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (Mevlânâ Özel Sayısı), Ankara, 2005, Yıl, 6, Sayı: 14, (ss. 565-590).
 • ---, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî, (Hayatı, Çevresi, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri) Nûru’l-‘Ulûm ve Münâcât’ı (Çeviri-Açıklama-Metin), Şehit Ebü’l-Hasan Harakânî Derneği Yay., Ankara, 2004.
 • ---, “Şeyh Harakânî İle Şeyh Bâyezîd Arasındaki İlginç Manevî İlişki”, Şarkiyât Araştırmaları Dergisi, 2003, C. 3, Sayı: 11, (ss. 22-40).
 • Ebu’l-Hasan Harakânî, Nûru’l-Ulûm ve Münâcât’ı, (Çeviri-Açıklama-Metin), Haz.: Hasan Çiftçi, Şehit Ebü’l-Hasan Harakânî Derneği Yay., Ankara, 2004.
 • ---, Nûru’l-Ulûm, Haz.: Şenol Kantarcı, Ankara, 1997.
 • Esed, Muhammed, (ö. 1413/1992), Kur’ân Mesajı Meal-Tefsir, Çev.: Cahit Koytak/ Ahmet Ertürk, İşaret Yay., İstanbul, 2000.
 • Hücvîrî, Ali b. Osman Cüllâbî, (ö. 465/1072), Keşfu'l-Mahcûb, (Hakikat Bilgisi), Haz.: Süleyman Uludağ, Dergâh Yay., İstanbul, 1982.
 • Kara, Mustafa, “Fenâ”, DİA, İstanbul, 1995, XII, 334.
 • Kartal, Alparslan, “Ebu’l Hasan Harakani’nin Peygamber Tasavvuru”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar, 2015, Sayı: 15, (ss.161-175).
 • Kelâbâzî, Ebû Bekir Muhammed b. İshâk, (ö. 380/990), et-Taarruf li Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf (Doğuş Devrinde Tasavvuf), Haz.: Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul, 1979.
 • Kuşeyrî, Ebû Kâsım Abdülkerim b. Havâzin, (ö. 465/1073), er-Risâle (Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risâlesi), Haz.: Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul, 1991.
 • Küçük, Hülya/ Ceyhan, Semih, “Râbia el-Adeviyye”, DİA, İstanbul, 2007, XXXIV, 380-382.
 • Öztürk, Mustafa, “Sehl et-Tüsterî”, DİA, İstanbul, 2009, XXXVI, 321-323.
 • Seyhan, Ahmet Emin, “Ebu’l-Hasan el-Harakānî’nin Dualarında Üzerinde Durduğu Ana Temalar”, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kars, 2015, Sayı: 3, (ss. 88-109).
 • ---, “Ebu’l-Hasan el-Harakānî’nin Düşünce Dünyasında Allah Sevgisi”, JASSS, International Journal of Social Science, Adıyaman, 2016, Spring I, Number: 43, (p.71- 89).
 • ---, “Ebu'l-Hasan el-Harakānî'nin İlim Anlayışı”, JASSS, International Journal of Social Science, Fransa, May 2013, Volume 6 Issue 5, (p. 1049-1083).
 • ---, “Ebu’l-Hasan el-Harakānî'nin İlham Anlayışı”, Usûl İslâm Araştırmaları, Sayı: 16, Temmuz-Aralık, 2011, (ss. 79-110).
 • ---, “Ebu’l-Hasan el-Harakānî’de Kur’ân Kültürünün Yansımaları”, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Ankara Turkey, Volume 8/6 Spring 2013, (p. 641-664).
 • ---, “Ebu'l-Hasan el-Harakānî'nin Nefsi Tezkiye Metodu”, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Ankara Turkey, Volume 9/2 Winter 2014, (p. 1335-1359).
 • ---, “Ebu'l-Hasan el-Harakānî'nin Nefis Tezkiyesine Yaklaşımı”, Kafkas Üniversitesi Harakani Dergisi, Kars, 2014, C. 1, Sayı: 1, (ss. 1-32).
 • ---, “Ebu'l-Hasan el-Harakānî'nin Sevgi, Şefkat, Merhamet ve Hoşgörü Anlayışı”, KAÜİFD, Kars, 2014, Sayı: 2, (ss. 81-116).
 • ---, “Ebu'l-Hasan el-Harakānî'nin Sünnet Anlayışı”, Hikmet Yurdu, Yıl: 7, C: 7, Sayı: 13, Ocak-Haziran 2014/1, (ss. 101-126).
 • ---, “Ebu'l-Hasan el-Harakānî'nin Sünnete Bağlılığı ve Hadis Anlayışı”, JASSS, International Journal of Social Science, Fransa, October 2013, Volume 6 Issue 8, (p. 551-588).
 • ---, “Ebu'l-Hasan el-Harakānî’nin Tasavvuf ve Şehitlik Anlayışı”, KAÜİFD, Kars, 2014, Sayı: 1, (ss. 135-168).
 • ---, “Ebu'l-Hasan el-Harakānî'nin Tefekkür Anlayışı”, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Ankara, Turkey, Volume 8/8 Summer 2013, (p. 2053-2071).
 • ---, “Tasavvufî Düşüncede İnsan Yetiştirme Yöntemleri -Ebu'l-Hasan el- Harakānî Örneği-”, Hikmet Yurdu, Yıl: 7, C: 7, Sayı: 14, Temmuz-Aralık 2014/2, (ss. 11-42).
 • ---, “Ebu’l-Hasan el-Harakânî'nin Öğretisini Takip Edenlere Yaptığı Özel Dualar Üzerine Bir Değerlendirme”, KÜ., Harakani Dergisi, Kars, Yıl, 2014, C. 1, Sayı: 2, (ss. 35-68).
 • Tirmizî, Muhammed b. Îsâ, (ö. 279/892), el-Câmiu’s-Sahîh, (I-IV), Çağrı Yay., İstanbul, 1992.
 • Uludağ, Süleyman, “Harakânî”, DİA, İstanbul, 1997, XVI, 93.
 • Yazoğlu, Ruhattin, “Ebu’l-Hasan Harakânî’de Hoşgörü ve İnsan Sevgisi”, KAÜİFD, Kars, 2014, Sayı: 1, (ss. 1-10).
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Author: Ahmet SEYHAN

Dates

Publication Date: March 31, 2016

Bibtex @ { pauifd181232, journal = {Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4899}, address = {Pamukkale University}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {20 - 49}, doi = {10.17859/pauifd.65186}, title = {EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’YE GÖRE HAKİKÎ ÂŞIKLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {SEYHAN, Ahmet} }
APA SEYHAN, A . (2016). EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’YE GÖRE HAKİKÎ ÂŞIKLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0 (5), 20-49. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pauifd/issue/17359/181232
MLA SEYHAN, A . "EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’YE GÖRE HAKİKÎ ÂŞIKLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2016): 20-49 <http://dergipark.org.tr/pauifd/issue/17359/181232>
Chicago SEYHAN, A . "EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’YE GÖRE HAKİKÎ ÂŞIKLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2016): 20-49
RIS TY - JOUR T1 - EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’YE GÖRE HAKİKÎ ÂŞIKLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ AU - Ahmet SEYHAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 49 VL - 0 IS - 5 SN - -2148-4899 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’YE GÖRE HAKİKÎ ÂŞIKLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ %A Ahmet SEYHAN %T EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’YE GÖRE HAKİKÎ ÂŞIKLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2148-4899 %V 0 %N 5 %R %U
ISNAD SEYHAN, Ahmet . "EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’YE GÖRE HAKİKÎ ÂŞIKLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 5 (March 2016): 20-49.
AMA SEYHAN A . EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’YE GÖRE HAKİKÎ ÂŞIKLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2016; 0(5): 20-49.
Vancouver SEYHAN A . EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’YE GÖRE HAKİKÎ ÂŞIKLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2016; 0(5): 49-20.