Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-4899 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |


Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (e-ISSN: 2148-4899)

Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran  ve Aralık  aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır. Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde yayımlanması istenen yazılar, Yayın Esasları'na ayrıca dipnotlar ile kaynakça oluşturmada İSNAD ATIF SİTEMİ'ne uygun olmalıdır. Atıflar sayfa sonunda olmalıdır. https://www.isnadsistemi.org/dosyalar/Isnad_Atif_Sistemi_12-3-2018.pdf 

PAUİFD, Ulakbim'in 25/02/2020  tarihli Kararı ile 2019 , 11. Sayısından itibaren "TR Dizin" tarafından taranmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2148-4899 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |
Kapak Resmi


Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (e-ISSN: 2148-4899)

Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran  ve Aralık  aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır. Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde yayımlanması istenen yazılar, Yayın Esasları'na ayrıca dipnotlar ile kaynakça oluşturmada İSNAD ATIF SİTEMİ'ne uygun olmalıdır. Atıflar sayfa sonunda olmalıdır. https://www.isnadsistemi.org/dosyalar/Isnad_Atif_Sistemi_12-3-2018.pdf 

PAUİFD, Ulakbim'in 25/02/2020  tarihli Kararı ile 2019 , 11. Sayısından itibaren "TR Dizin" tarafından taranmaktadır.

Cilt 7 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. Kınalızâde'nin Aile Ahlâkına Bakışı
  Sayfalar 1 - 25
  Kemal GÖZ
 2. II. Meşrutiyet Döneminde Özel Bir Türk Okulunun Kayıt Kılavuzu: “Şemsü'l-Mekâtip"
  Sayfalar 26 - 48
  Habibe KAZANCIOĞLU
 3. Cibril'in Mahiyetiyle İlgili Bir Değerlendirme
  Sayfalar 49 - 71
  Haydar GÜNGÖR
 4. Yahudiliğin Erkek Egemen Anlayışı
  Sayfalar 72 - 87
  İsmet EŞMELİ , Muhammed İsmail HİÇYILMAZ
 5. İslâm Hukukunda Karantina Ahkamı
  Sayfalar 88 - 111
  Murat POLAT
 6. Hz. Peygamber’in (s) Sâsânîler’e Gönderdiği Elçisi Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî: Hayatı ve Diplomatik Faaliyetleri
  Sayfalar 112 - 140
  Selim ARGUN
 7. İşitme Engelliler Okulunda Görev Yapan Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Değerlendirmeleri Işığında Güçlü ve Zayıf Yönleriyle DKAB Dersi
  Sayfalar 141 - 172
  Ayşegül GÜN
 8. Hz. Peygamber'in Belli Bir Sebebe Binaen Yapmış Olduğu Fiiller “İbn Hibbân’ın et-Tekâsîm ve’l-Envâ` Adlı Eseri Özelinde”
  Sayfalar 173 - 204
  Fatih Mehmet YILMAZ
 9. Molla Hâdi Sebzevârî'nin Ontololisinde Modalite
  Sayfalar 205 - 226
  Ahmet PİRİNÇ
 10. Arap Yarımadasında Din Odaklı Mücadeleler ve Cahiliye Araplarına Etkileri
  Sayfalar 227 - 254
  Ömer AKTAŞ
 11. Ali Tantâvî'nin "İki Yetim (Yetimân)" Adlı Hikayesinin Kısa Tahlili
  Sayfalar 255 - 285
  Zeynep ARKAN
 12. Dini İletişimi Olumsuz Yönde Etkileyen Unsurlardan Biri: Hatibin Güvenilir Olmaması
  Sayfalar 286 - 301
  Coşkun BABA
 13. Arap Dilinde Zait Harf Meselesi
  Sayfalar 302 - 323
  Mustafa İBİŞ
 14. Ahkâm-ı Kur'aniye'nin Günümüze Bakan Yönü: Konyalı Mehmed Vehbi Efendi Örneği
  Sayfalar 324 - 350
  Arslan KARAOĞLAN
 15. Fadl Hasan Abbas'a Göre İ‘câz ve Çeşitleri
  Sayfalar 351 - 371
  Zafer AKYÜZ
 16. Bir Filozofun Gözünden Hadis İlmi ve Hadis Âlimleri (Âmirî (ö. 381/992) Örneği)
  Sayfalar 372 - 389
  Ali ARSLAN
 17. Çağdaş Afgan Fakîh Muhammed Musa Tevânâ'nın İctihada Bakışı
  Sayfalar 390 - 416
  Mehterhan FURKANİ
 18. Fahreddin er-Râzî'de Lafzî Delillerin Kesinlik Sınırı ve Bilgi Değeri
  Sayfalar 417 - 439
  Selma ÇAKMAK
 19. Sahîfetu Ali B. Ebu Talha'da İsrâiliyât'a Dair Rivayetler Üzerine
  Sayfalar 440 - 457
  Hüseyin MUSTAFA , Harun ABACI
 20. Mucizeler Gerçekten Felsefî-Teolojik Bir Problem Midir?
  Sayfalar 458 - 479
  Sait KAR
 21. John Rawls ve Robert Nozick'in Adalet Üzerine Düşünceleri
  Sayfalar 480 - 496
  Nazan YEŞİLKAYA
 22. Meşşaî Filozoflara Göre Philosophia (Hikmet) Faaliyetinin Neliği Üzerine Bir İnceleme: Nazariyat mı? / Fikriyat mı?
  Sayfalar 497 - 510
  Vahit CELAL
 23. Koronavirüse Yakalanmış Kişilerde Tedavi Döneminde Dini Başa Çıkmanın Etkisi
  Sayfalar 511 - 535
  Feim GASHİ
 24. Âlim Kime Denir? Ḳûtu'l-Ḳulûb ve İhyâu Ulûmi'd-Din Üzerinden Karşılaştırılmalı Bir İnceleme
  Sayfalar 536 - 558
  Ümmügül Betül KANBUROĞLU ERGÜN
 25. Arapçada İsimlerin Mücâvere Gerekçesiyle Mecrûr Yapılması Olgusu
  Sayfalar 559 - 584
  Şahabettin ERGÜVEN
 26. Harun Reşidin Kostantin'e Gönderdiği İslam'a Davet Mektubunda Yer Alan Kelamî Konular
  Sayfalar 585 - 607
  Yasin ULUTAŞ
 27. Kudüsün Fethi ve Hz. Ömer Emannamesi
  Sayfalar 608 - 630
  Osman AYDINLI
 28. Arif Mustafa el-Kütâhî'nin “Risâle fî Aksami'l-İsti'âre" Adlı Ee-serinin Değerlendirilmesi ve Tahkiki
  Sayfalar 631 - 649
  Yakup KIZILKAYA
 29. Sahabelerin Hadiste Metin Tenkidiyle İlgili Çalışmalardaki Araştırma Eğilimleri
  Sayfalar 650 - 671
  Yahya MAABDEH
 30. Tek Parti Döneminde Bir Kur'an Öğretmeni ve Himmet Babalıoğlu
  Sayfalar 672 - 694
  Nurullah AYDENİZ
 31. İmam Eş'ari'nin Kelâmî Dönemleri ve Mu'tezileden Ayrılış Nedenleri
  Sayfalar 695 - 716
  Ekrem UYSAL
 32. İslam Filozoflarına Göre Ölümün Mahiyeti
  Sayfalar 717 - 741
  Fevzi YİĞİT
 33. Dindarlık İle Özgecilik Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri İle Yapılan Bir Araştırma
  Sayfalar 742 - 773
  Mehmet Sait AZ , Muhammet Cevat ACAR
 34. Hz. Osman ile Evliliği Bağlamında Nâile Bint el-Ferâfisa'nın Hayatı
  Sayfalar 774 - 801
  Gencal ŞENYAYLA
 35. Fıkıh Usulünün Bağımsız Te’lif Asrında İcmāʿ Tartışmaları: Hicri Üçüncü Asırda İcmāʿ Delilinin Gelişimi
  Sayfalar 802 - 826
  Ahmet TEMEL
 36. كفاية الخط العربي للدارسين الأتراك: رؤية منهجية
  Sayfalar 827 - 840
  Hany RAMADAN
 37. Olumluluktan Arındırılmış Toplum Tipolojisi Bağlamında Mahremiyet: Tesettürlü Olmak
  Sayfalar 841 - 858
  Mehmet Emin SARIKAYA
 38. İzz B. Abdüsselâm'ın Şeceratu'l- Maârif Adlı Eserinde Biçim-İçerik Ahengi
  Sayfalar 859 - 872
  Adnan ARSLAN
 39. Ehl-i Sünnet Tesmiyesinin Mezhebi Tefsirlerdeki İzdüşümleri
  Sayfalar 873 - 898
  Güven AĞIRKAYA
 40. Saçaklızâde Mehmed Maraşî'nin Risaletü'r-Raks Adlı Eserinin Tahlil ve Tahkiki
  Sayfalar 899 - 952
  Mustafa Salim GUVEN
 41. Aile Kurumunun Oluşumunda Kadının Rolü -Medine Dönemi-
  Sayfalar 953 - 970
  İlyas UÇAR
 42. el-Ma'âcimu'l-Luğaviyyetu'l-Arabiyye: Bedâetuhâ ve Tatavvuruhâ
  Sayfalar 971 - 974
  Halil KARAÖZ
 43. Arap Dili Gramerinin Külli Kaideleri
  Sayfalar 975 - 978
  Cüneyt MARAL
Dizinler