Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Bitiş: 16 Nisan 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-4899 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |


Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (e-ISSN: 2148-4899)

Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran  ve Aralık  aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır. Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde yayımlanması istenen yazılar, Yayın Esasları'na ayrıca dipnotlar ile kaynakça oluşturmada İSNAD ATIF SİTEMİ'ne uygun olmalıdır. Atıflar sayfa sonunda olmalıdır. https://www.isnadsistemi.org/dosyalar/Isnad_Atif_Sistemi_12-3-2018.pdf 

PAUİFD, Ulakbim'in 25/02/2020  tarihli Kararı ile 2019 , 11. Sayısından itibaren "TR Dizin" tarafından taranmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2148-4899 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |
Kapak Resmi


Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  (e-ISSN: 2148-4899)

Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran  ve Aralık  aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır. Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde yayımlanması istenen yazılar, Yayın Esasları'na ayrıca dipnotlar ile kaynakça oluşturmada İSNAD ATIF SİTEMİ'ne uygun olmalıdır. Atıflar sayfa sonunda olmalıdır. https://www.isnadsistemi.org/dosyalar/Isnad_Atif_Sistemi_12-3-2018.pdf 

PAUİFD, Ulakbim'in 25/02/2020  tarihli Kararı ile 2019 , 11. Sayısından itibaren "TR Dizin" tarafından taranmaktadır.

Cilt 7 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. İki Kardeş, İki Fakih: İbn Nüceym Kardeşler
  Sayfalar 979 - 1012
  Sefa ATİK
 2. İslam'ın İlk Şehit Elçisi: Hâris b. Umeyr
  Sayfalar 1013 - 1034
  Gencal ŞENYAYLA
 3. Mutahhari, Materyalizm ve Eleştirisi
  Sayfalar 1035 - 1053
  İsmail ŞİMŞEK
 4. Kuzey Makedonya'da Baptist Kiliseler
  Sayfalar 1054 - 1073
  Nihat DURAK
 5. Hadislerde Beş Tümele Göre Tanım Örnekleri
  Sayfalar 1074 - 1091
  Coşkun BABA
 6. Hanefîlerde Örf-Maslahat-İstihsan İlişkisi (Serahsî Örneği)
  Sayfalar 1092 - 1119
  Muhammed Ferruh ORUÇ, Mehmet DİRİK
 7. Allah'ın Varlığı ve Birliği Hakkında İbn Rüşd'ün Delilleri ve Eş'arileri Eleştirisi
  Sayfalar 1120 - 1141
  Fatih AYDIN
 8. Vahiy Geleneğinde "E/M/N ve K/F/R" Kökleri
  Sayfalar 1142 - 1171
  Hatice Nuray ŞAHİN
 9. Muhyî'nin Cihânnümâsında Yer Alan Dairelerin Mahiyeti Hakkında Bir İnceleme
  Sayfalar 1172 - 1197
  Cüveyriye İLTUŞ
 10. Nâsıbî Kavramı Üzerine Tahlil ve Değerlendirme
  Sayfalar 1198 - 1230
  Hilmi Kemal ALTUN
 11. Ayet ve Hadislerdeki Soru Kalıplarının Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1231 - 1253
  Musa TURŞAK
 12. İbn ‘Âşür'un Hayatı, Eserleri ve Hadis Yorumculuğu (en-Nazaru’l-fasîh ve Keşfu’l-muğattâ Örneği)
  Sayfalar 1254 - 1280
  Halil İbrahim DOĞAN
 13. Küllî Fıkıh Tasavvuru ve Fıkıh, Ma'rifet, Ubûdiyyet İlişkisi
  Sayfalar 1281 - 1304
  Bünyamin KORUCU
 14. Gerekircilik İlkesi Temelinde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Din Eğitimi
  Sayfalar 1305 - 1327
  İlyas ERPAY
 15. Kadim Arap Şiirinin Kur’ân-ı Kerim Tefsirindeki Rolü Çerçevesinde Mesâilu Nâfi‘ b. el-Ezrak
  Sayfalar 1328 - 1347
  Davut ORHAN
 16. Sema ve Arz Kavramlarının İşâri Tefsirlerdeki Yorumlarına İlişkin Bir Analiz
  Sayfalar 1348 - 1362
  Abdurrahman AYDIN
 17. Modern Mısır Şiirinde Kur’ân-ı Kerim'den İktibâslar
  Sayfalar 1363 - 1392
  Yakup GÖÇEMEN
 18. Arapça'da Didaktik Şiir Üzerine Bir İnceleme “el-Lâmiyyetu'l-ef'al Örneği"
  Sayfalar 1393 - 1416
  Yusuf AKÇAKOCA
 19. Hanefi Faiz Teorisi Bakımından Vadeli Altın Satışı
  Sayfalar 1417 - 1434
  Ahmet Muhammet PEŞE
 20. Öteki Algısının Tefsirdeki Yansımaları: Şîa Örneği
  Sayfalar 1435 - 1456
  Güven AĞIRKAYA
 21. KKTC Hala Sultan İlahiyat Koleji Mezunlarının Kurumsal Memnuniyet ve Aidiyet Düzeyleri
  Sayfalar 1457 - 1490
  Ahmet KOÇ
 22. Mukâtil b. Süleyman'ın İlmî Tefsir Konusundaki Yeri.
  Sayfalar 1491 - 1507
  Kadir YILMAZ, Harun ABACI
 23. Zait Harfler Aracılığıyla Sözlü ve Manevi Vurdu التوكيد اللفظي والمعنوي، وبالأدوات الزائدة
  Sayfalar 1508 - 1524
  Bekir MEHMETALİ
 24. Hadis Tarihinin Geçiş Dönemi Âlimlerinden Ebû Nu'aym el-Fadl b. Dükeyn (ö.219/834) ve Günümüze Ulaşmayan "et-Târih" Adlı Eseri Üzerine
  Sayfalar 1525 - 1556
  Mahmut YAZICI
 25. Muktedab'da Yer Alan Sarf-Nahiv Dışındaki İlim Dallarına Dair Bilgiler
  Sayfalar 1557 - 1573
  Ahmet ŞEN
 26. Bütün İnsanlığı Öldürmek Ya Da Yaşatmak: Maide Suresinin 32. Âyetindeki Yorum Çeşitliliği Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1574 - 1601
  Murat SARIGÜL
 27. Ücret Karşılığında Kur’ân Okunması Problemi Bağlamında Birgivi’nin Görüşleri ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1602 - 1624
  Mehmet ÜMÜTLİ
 28. Örnek Bir Toplum Oluşturmak İçin Yapılması Gereken Sorumluluklar
  Sayfalar 1625 - 1647
  Nedim ÖZ
 29. Türkiye'de Şehit Yakınlarını Konu Edinen Eserlerin Meta-Sentez Çalışması ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1648 - 1670
  Nurdan YAĞLI
 30. Hanefî Hukukçu Sadrüşşeria Düşüncesinde Aklın Otoritesi "Kelâmî-Fıkhî Bir Analiz"
  Sayfalar 1671 - 1700
  Mehmet CENGİZ
 31. Eş‘ariliğin Siyasal Tarihi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1701 - 1719
  Ekrem UYSAL
 32. Kur'an'ı Anlamada İsrailiyat'ın Rolü.
  Sayfalar 1720 - 1744
  Mürsel ETHEM, Ramazan ÜNSAL
 33. Fıkıh Usulu Geleneğinde Münazara (Ebu'l-Velid el-Baci'nin el-Minhaç Fi Tertibi'l-Hicac Eseri Bağlamında)
  Sayfalar 1745 - 1773
  Sadrettin BUĞDA
 34. Klasik Edebiyatımızda Benzerlik Unsuru Olarak İşlenen Üç Mescid: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa
  Sayfalar 1774 - 1789
  Yasin KARAKUŞ
 35. Kur'an'da "Bagy" Kavramının Anlam Alanı
  Sayfalar 1790 - 1810
  Abdurrahim KAPLAN
 36. Ahıska Türklerinin Bazı Halk İnanışları (Geçiş Dönemleri ve Bazı Hayvanlar) (Denizli Örneği)
  Sayfalar 1811 - 1830
  İsmet EŞMELİ, Mürsel ETHEM
 37. Felsefe Optiğinden Aşkın Renkleri
  Sayfalar 1831 - 1835
  Aysel TAN
Makale Gönderim Tarihi
Bitiş: 16 Nisan 2021
Dizinler