Year 2018, Volume , Issue 32, Pages 121 - 134 2018-07-13

Politika Transferi Bağlamında Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi Reformunun Başarısının Değerlendirilmesi

Fevzi Kaçer [1] , İbrahim ARAP [2]

103 267

Kamu mali yönetimi reformu kapsamında ülkeler, bütçe açıklarını azaltmak, yolsuzluğu önlemek, kamu kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak, şeffaflığı ve etkin bir hesap verebilirliği sağlamak için arayış içine girmişlerdir. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme sistemi bu arayışların bir sonucu olarak uygulamaya girmiş ve yaygınlık kazanmıştır. 
Bu çalışmanın amacı, kamu mali yönetimi reformu kapsamında stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemenin Türkiye’de yasalaşmasının ve uygulanmasının, Dolowitz ve Marsh tarafından geliştirilen politika transferi modeli bağlamında başarı-başarısızlığını değerlendirmektir. Böylelikle, Türkiye’de kamu mali yönetimi reformunun dinamiğini analiz etmek, yıllardır yapılanma içerisinde olan idarenin, yapmış olduğu reformların neden uzun erimli olamadığının nedenlerinin anlaşılmasına yardımcı olmak hedeflenmiştir.
Politika Transferi, Stratejik Planlama, Performans Esaslı Bütçeleme, Politika Başarısızlığı
  • Ağbal, N. (2011). “Açılış Konuşması”, Kamu Mali Yönetimi Sempozyumu Kitabı, Ege Üniversitesi. 13-14. Aktan, C. C. ve Tüğen, K. (2006). “Performans Esaslı Bütçeleme”, Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme, (Ed. C. C. Aktan), Seçkin Yayıncılık, Ankara. Atiyas, İ. ve Sayın, Ş. (2000). Devlet Reformu Kamu Maliyesinde Saydamlık, TESEV Yayınları. Bray, D. J., Taylor, M. ve Scrafton, D. (2011). "Transport Policy in Australia Evolution, Learning and Policy Transfer." Transport Policy, 18/3, 522-532. Devlet Planlama Teşkilatı (2000). Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Raporu, Basılı Nüsha, Ankara. Dolowitz, D. ve Marsh, D. (2000). “Learning From Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Paolicy Making”, Governance: An International Journal of Policy and Administration, 13/1, 5–24. Dolowitz, D. ve Marsh, D. (1996). “Who Learns What From Whom: A Review of the Policy Transfer Literature”, Political Studies, 44/2, 43-35. Economic Co-Operation And Development (OECD). (2002). “Models of Public Budgeting and Accounting Reform”, OECD Journal On Budgeting, 2/1 Ergen, Z. (2016). “Kamu Mali Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Muhasebe-İ Umumiye Kanunundan 5018 Sayılı Kanuna Bütçe ve Harcama Usullerinde Dönüşüm”, Ekonomi Bilimleri Dergisi. 8/1, 93-115 Evans, M. ve Davies, J. (1999) “Understanding Policy Transfer: A Multi-Level, Multi-Disciplinary Perspective”, Public Administration, 77/2, 361-385. Evans, M. (2006). “At The Interface Between Theory And Practıce – Polıcy Transfer And Lesson-Drawıng”, Public Administration, 84/2, 479 - 515. Fırat, E. (2009). “Türkiye’de 1980 Sonrası Yaşanan Üç Büyük Kriz ve Sonuçlarının Ekonomi-Politiği”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17, 501-524 Goldfinch, S. (2006). "Rituals of Reform, Policy Transfer, And The National University Corporation Reforms of Japan.", Governance, 19/4, 585-604. Greener, I. (2002). "Understanding NHS Reform: The Policy‐Transfer, Social Learning, and Path‐Dependency Perspectives.", Governance, 15/2, 161-183. Kalkınma Bakanlığı. (2015). Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu Raporu, Ankara. Kamu Mali Yönetimi Projesi, 1996, T.C. Resmi Gazete, 22613, 16.04.1996 Kutlu, Ö. (2013) “İdari Reform Transferi: Ülkelerin Birbirlerinden Kamu Politikaları Transfer Etmeleri ve Öğrenmeleri”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, (Ed. A. Balcı, A. Nohutçu, N. K. Öztürk ve B. Coşkun), 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Lawson, A. (2012). “Evaluation of Public Financial Management Reform Burkina Faso, Ghana and Malawi 2001–2010 Final Synthesis Report”, The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). Maliye Bakanlığı. (2009). Performans Programı Hazırlama Rehberi, (06.07.2017) http://peb.bumko.gov.tr/Eklenti/4587,performansrehberfinalpdf.pdf?0 Marsden, G. ve Stead, D. (2011). “Policy transfer and Learning in the Field of Transport: A Review of Concepts and Evidence”, Transport Policy, 18/3, 492 - 500. Newburn, T. (2002) "Atlantic Crossings: ‘Policy Transfer’and Crime Control in The USA and Britain.", Punishment & Society, 4/2, 165-194. Parker, D. (1999). "Policy Transfer and Policy Inertia: Privatization in Taiwan.", Asia Pacific Business Review, 6/2, 1-20 Pownall, I. E. (1999). “An International Political Economy Perspective of Administrative Reform”, Public Administration and Management: An İnteractive Journal, 4/4, 403-434. Pretorius, C. ve Pretorius, N. (2009). Public Financial Management Reform Literature Review, Department For International Development, London. Robinson, M. ve Last, D. (2009) A Basic Model of Performance-Based Budgeting, Technical Notes and Manuals, International Monetary Fund (IMF) Rose, R. (1991). “Introduction: Lesson-Drawing Across Nations?”, Journal of Public Policy, 11/1, 1-2. Rose, R. (1991). “What Is Lesson-Drawing?”, Journal of Public Policy, 11/1, 3-30. Sayıştay Başkanlığı. (2016a). 2015 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, (25.06.2017)https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/genel_rapo rlar/dis_denetim/2015_Dis_Denetim.pdf Sayıştay Başkanlığı. (2016b). Maliye Bakanlığı 2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu, (25.06.2017)https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2015/ Genel_B%C3%BCt%C3%A7e_Kapsam%C4%B1ndaki_%20Kamu_%C4%B0dareleri /MAL%C4%B0YE%20BAKANLI%C4%9EI.pdf Sayıştay Başkanlığı. (2016c). Kalkınma Bakanlığı 2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu, (25.06.2017) https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2015/ Genel_B%C 3%BCt%C3%A7e_Kapsam%C4%B1ndaki_%20Kamu_%C4%B0 dareleri/KALKINM A%20BAKANLI%C4%9EI.pdf Sayıştay Başkanlığı. (2017). 2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, (24.11.2017) https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/genel_rap orlar/dis_denetim/2016_Dis_Denetim.pdf Sobacı, M. Z. (2009). İdari Reform ve Politika Transferi: Yeni Kamu İşletmeciliğinin Yayılışı, Turhan Kitabevi, Ankara. Sobacı, M.Z. (2011). “Politika Transferi Bağlamında Kamu Yönetiminde Neo-Liberal Reformların Yayılması: Açık Toplum Enstitüsünün Rolü” Sosyoekonomi, 16/16, Solak, S. G. (2016) “Politika Transferi”, Kamu Politikaları Ansiklopesdisi, (Ed. H. Altınok, F. N. Gedikkaya), Nobel Yayınları, Ankara. Stone, D. (1999). “Learning Lessons and Transferring Policy across Time, Space and Disciplines”, Politics, 19/1, 51-59. T.C. Başbakanlık. (2003). 58. Hükümet Acil Eylem Planı. (13.07.2017) http://www. kalkinma.gov.tr/-Lists/EylemVeDigerPlanlar/Attachments/13/58.H%C3% BCk%C3%BCmetAcilEylemPlan%C4%B1.pdf T.C. Başbakanlık. (2015). 64. Hükümet 2016 Eylem Programı (İcraatlar ve Reformlar). (13.07.2017), http://reformlar.gov.tr/ui/pdf/2016hukumeteylemplani.pdf T.C. Başbakanlık. (2016). 65. Hükümet Programı. (13.07.2017) http://reformlar.gov.tr/- ui/pdf/65._hukumet_program.pdf The World Bank. (2003). Performance-Based Budgeting: Beyond Rhetoric, Public Expenditure Newsletter, 7. Trevor Shaw, T. ve Leon, A.C. (2015). “Moving Forward By Looking Back Learnings From The 2011/2012 OECD Survey Of Performance Budgeting”, Unclassified GOV/PGC/SBO(2015)10 Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD). (2002). Kamu Reformu Araştırması, Lebib Yalkın Yayımları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. (2002). 30 Temmuz 2002 Tarihli 3. Gözden Geçirmeye İlişkin Niyet Mektubu. (01.07.2017) http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/ connect/a45369da-94fe-4639-8ad4-4f909372b18/niyetmektubu.pdf?MOD=AJPERES &CACHEID=ROOTWORKS PACEa45369da-94fe-4639-8ad4-44f909372b18 Uçar, E. K. (2009). “İdari Reform Neden Başarılamıyor?”, 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform KAYFOR 2008, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Fevzi Kaçer

Author: İbrahim ARAP
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: July 13, 2018

Bibtex @research article { pausbed424382, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {121 - 134}, doi = {10.30794/pausbed.424382}, title = {Politika Transferi Bağlamında Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi Reformunun Başarısının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kaçer, Fevzi and ARAP, İbrahim} }
APA Kaçer, F , ARAP, İ . (2018). Politika Transferi Bağlamında Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi Reformunun Başarısının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 121-134. DOI: 10.30794/pausbed.424382
MLA Kaçer, F , ARAP, İ . "Politika Transferi Bağlamında Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi Reformunun Başarısının Değerlendirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 121-134 <http://dergipark.org.tr/pausbed/issue/38315/424382>
Chicago Kaçer, F , ARAP, İ . "Politika Transferi Bağlamında Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi Reformunun Başarısının Değerlendirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018): 121-134
RIS TY - JOUR T1 - Politika Transferi Bağlamında Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi Reformunun Başarısının Değerlendirilmesi AU - Fevzi Kaçer , İbrahim ARAP Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.424382 DO - 10.30794/pausbed.424382 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 134 VL - IS - 32 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.424382 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.424382 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute Politika Transferi Bağlamında Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi Reformunun Başarısının Değerlendirilmesi %A Fevzi Kaçer , İbrahim ARAP %T Politika Transferi Bağlamında Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi Reformunun Başarısının Değerlendirilmesi %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 32 %R doi: 10.30794/pausbed.424382 %U 10.30794/pausbed.424382
ISNAD Kaçer, Fevzi , ARAP, İbrahim . "Politika Transferi Bağlamında Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi Reformunun Başarısının Değerlendirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 32 (July 2018): 121-134. https://doi.org/10.30794/pausbed.424382
AMA Kaçer F , ARAP İ . Politika Transferi Bağlamında Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi Reformunun Başarısının Değerlendirilmesi. PAUSBED. 2018; (32): 121-134.
Vancouver Kaçer F , ARAP İ . Politika Transferi Bağlamında Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi Reformunun Başarısının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (32): 134-121.