Year 2019, Volume , Issue 35, Pages 175 - 184 2019-04-26

ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE UYGULAMA

Meltem SAYGILI [1] , Özlem ÖZER [2] , Pınar ÖKE [3]

16 58

Bu çalışmanın amacı, bir kamu hastanesinde çalışan personelin örgütsel özdeşleşme ve performans algıları arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışma, Kırıkkale’de bir kamu hastanesinde çalışmaya katılmayı kabul eden 460 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 20 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların örgütsel özdeşleşme ve performans algılarının orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların örgütsel özdeşleşme ve performans algılarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda ise örgütsel özdeşleşmenin çalışan performansı üzerindeki toplam varyansın %9,3’ünü açıkladığı belirlenmiştir.

Örgütsel Özdeşleşme, Performans, Hastane
 • Akman, Y. (2017). “Öğretmenlerin Algılarına Göre İş Motivasyonu ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14/1, 71-88.
 • Aksoy, S. ve Ertürk, A. (2014). “Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkileri”, Research Journal of Business and Management, 1/3, 261- 262.
 • Akyüz, M. ve Yılmaz, F.D. (2015). “Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel İletişimin İşgörenlerin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8/2, 138-143.
 • Alparslan, A.M., Can, A. ve Oktar, Ö.F. (2014). “Algılanan Örgütsel Desteğin Yardım Etme Davranışına Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 16/2, 113-128.
 • Apker, J., Ford, W.S.Z. ve Fox, D. H. (2003). “Predicting Nurses’ Organizational and Professional Identification: The Effect of Nursing Roles, Professional Autonomy, and Supportive Communication”, Nursing Economics, 21/5, 226.
 • Apker, J., Propp, K. M. ve Zabava Ford, W.S. (2009). “Investigating the Effect of Nurse–Team Communication on Nurse Turnover: Relationships among Communication Processes, Identification, and Intent to Leave”, Health Communication, 24/2, 106-114.
 • Ashforth, B.E., Harrison, S.H. ve Corley, K.G. (2008). “Identification in Organizations: An Examination of Four Fundamental Questions”, Journal of Management, 34/3, 325-374.
 • Bellou, V., Chitiris, L. ve Bellou, A. (2005). “The Impact of Organizational Identification and Self-Esteem on Organizational Citizenship Behavior: The Case of Greek Public Hospitals”, Operational Research, 5/2, 305-318.
 • Benkhoff, B. (1997). “Better Performance through Organizational Identification: A Test of Outcomes and Antecedents based on Social Identity Theory”. The Search For Competitiveness and its Implications for Employment (Ed: Wickham J.), Oak Tree Press, Dublin, pp. 159–179.
 • Carmeli, A., Gilat, G. ve Waldman, D.A. (2007). “The Role of Perceived Organizational Performance in Organizational Identification, Adjustment and Job Performance”, Journal of Management Studies, 44/6, 972-992.
 • Cheney, G. (1983). “On The Various And Changing Meanings of Organizational Membership: A Field Study of Organizational Identification”, Communication Monographs, 50, 342-362.
 • Çetinkaya, M. ve Çimenci, S. (2014). “Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi ve Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, 12/23, 237-278.
 • Doğanay, A. ve Erdal, Ş.E.N. (2007). “Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama”, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/12, 324-348.
 • Dutton, J.E., Dukerich, J.M. ve Harquail, C.V. (1994). “Organizational Images and Member Identification”, Administration Science Quarterly, 39/2, 239–263.Erkoç, Z. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri: Terimler Sözlüğü, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Fallatah, F., Laschinger, H.K. ve Read, E.A. (2017). “The Effects of Authentic Leadership, Organizational Identification, and Occupational Coping Self-Efficacy on New Graduate Nurses’' Job Turnover Intentions in Canada”, Nursing Outlook, 65/2, 172-183.
 • Fındık, M. (2011). Algılanan Örgütsel Desteğin, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Araştırması: Konya Aile Hekimleri Örneği. (Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Harris, G.E. ve Cameron, J.E. (2005). “Multiple Dimensions of Organizational Identification and Commitment as Predictors of Turnover Intentions and Psychological Well-Being”, Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne des Sciences du Comportement, 37/3, 159-169.
 • Joensson, T. (2008). “A Multidimensional Approach to Employee Participation and The Association With Social Identification in Organizations”, Employee Relations, 30/6, 594-607.
 • Joseph, A.M. (2007). “The Impact of Nursing on Patient and Organizational Outcomes”, Nursing Economics 25/1, 30–34.
 • Kesen, M. (2015). “Örgütsel Demokrasinin Çalışan Performansı Üzerine Etkileri: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü”, Journal of Institute of Social Sciences, 6/2, 535-562.
 • Kesen, M. ve Sipahi, G.A. (2016). “Örgütsel İmajın Örgütsel Bağlılık ve İşgören Performansına Etkisi”, Journal of International Social Research, 9/43, 1927-1934.
 • Kocabacak, A. (2011). İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme Süreci Açısından Kişilik Boyutları ile Çalışan Performansı İlişkisi: İlaç Sektöründe Psikoteknik Boyutta Bir Uygulama. (Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği, 17. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, ss. 855
 • Kreiner, G.E. ve Ashforth, B.E. (2004). “Evidence toward An Expanded Model of Organizational Identification”. Journal of Organizational Behavior, 25/1, 1-29.
 • Liu, Y., Loi, R., ve Lam, L.W. (2011).” Linking Organizational Identification and Employee Performance in Teams: The Moderating Role of Team-Member Exchange”, The International Journal of Human Resource Management, 22/15, 3187-3201.
 • Mark, B.A., Sayer, J. ve Smith, C.S. (1996). “A Theoretical Model for Nursing Systems Outcomes Research”, Nursing Administration Quarterly, 20/4, 12–27.
 • Ocak, S., Gider, Ö., Gider, N. ve Top, M. (2017). “Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği”, Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 28/82, 105-126.
 • O'Neill, J.L. ve Gaither, C.A. (2007). “Investigating The Relationship Between The Practice of Pharmaceutical Care, Construed External Image, Organizational Identification, and Job Turnover Intention of Community Pharmacists”, Research in Social and Administrative Pharmacy, 3/4, 438-463
 • Polat, M. (2009). Örgütsel Özdeşleşmenin Öncülleri ve Ardılları Üzerinde Bir Saha Çalışması. (Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Polat, M., Meydan, C. H. ve Tokmak, İ. (2010). “Personel Güçlendirme, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 20/2, 41.
 • Riketta, M. (2005). “Organizational Identification: A Meta-Analysis”, Journal of Vocational Behavior, 66, 358-384.
 • Shamir, B. ve Kark, R. (2004). “A Single- Item Graphic Scale for the Measurement Of Organizational Identification”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77/1, 115– 123.
 • Şantaş, F., Uğurluoğlu, Ö., Kandemir, A. ve Çelik, Y. (2017). “Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sinizm, İş Performansı Ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18/3, 867-886.
 • Şehitoğlu, Y. (2010). Örgütsel Sessizlik Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Algılanan Çalışan Performansı İlişkisi. (Doktora Tezi), Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü.
 • Taştan, S. (2012). “Bir Pozitif Psikoloji Kavramı Olarak Örgütle Özdeşleşmenin Psikolojik Güçlendirme Algısı ve Gönüllü Performans Davranışı Arasındaki İlişkide Ara Değişken Rolünün Değerlendirilmesi: Gıda Sektöründe Yapılan Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4/1, 227-238.
 • Tengilimoğlu, D., Işık, O. ve Akbolat, M. (2014). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 6. Basım, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Tokgöz, E. ve Seymen, O.A. (2013). “Örgütsel Güven, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bir Devlet Hastanesinde Araştırma”, Öneri Dergisi, 10/39, 61-76.
 • Turner, J. (1987). Rediscovering The Social Group: A Self Categorization Theory. Basil Blakcwell, Oxford.
 • Tüzün, İ.K. ve Çağlar, İ. (2008). “Örgütsel Özdeşleşme Kavramı ve İletişim Etkinliği İlişkisi”, E-Journal of Yaşar University, 3/9, 1011-1022.
 • Van Dick, R., Christ, O., Stellmacher, J., Wagner, U., Ahlswede, O., Grubba, C., Hauptmeier, M., Höhfeld, C., Moltzen, K. ve Tissington, P.A. (2004). “Should I Stay or Should I Go? Explaining Turnover Intentions with Organizational Identification and Job Satisfaction”, British Journal of Management, 15/4, 351-360.
 • Van Knippenberg, D. (2000). “Work Motivation and Performance: A Social Identity Perspective”, Applied Psychology, 49/3, 357- 371.
 • Van Knippenberg, D. ve Sleebos, E. (2006). “Organizational Identification Versus Organizational Commitment: Self‐Definition, Social Exchange, and Job Attitudes”, Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 27/5, 571-584.
 • Yelboğa, A. (2006). “Kişilik Özellikleri ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 8/2, 196-217.
 • Yıldız, S., Savcı, G. ve Kapu, H. (2014). “Motive Edici Faktörlerin Çalışanların İş Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi”, Yönetim Ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21/1, 233-249.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6309-2473
Author: Meltem SAYGILI
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7238-5371
Author: Özlem ÖZER (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5271-3139
Author: Pınar ÖKE
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { pausbed454150, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {175 - 184}, doi = {10.30794/pausbed.454150}, title = {ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE UYGULAMA}, key = {cite}, author = {SAYGILI, Meltem and ÖZER, Özlem and ÖKE, Pınar} }
APA SAYGILI, M , ÖZER, Ö , ÖKE, P . (2019). ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE UYGULAMA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 175-184. DOI: 10.30794/pausbed.454150
MLA SAYGILI, M , ÖZER, Ö , ÖKE, P . "ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE UYGULAMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 175-184 <http://dergipark.org.tr/pausbed/issue/44852/454150>
Chicago SAYGILI, M , ÖZER, Ö , ÖKE, P . "ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE UYGULAMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 175-184
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE UYGULAMA AU - Meltem SAYGILI , Özlem ÖZER , Pınar ÖKE Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.454150 DO - 10.30794/pausbed.454150 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 184 VL - IS - 35 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.454150 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.454150 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE UYGULAMA %A Meltem SAYGILI , Özlem ÖZER , Pınar ÖKE %T ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE UYGULAMA %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 35 %R doi: 10.30794/pausbed.454150 %U 10.30794/pausbed.454150
ISNAD SAYGILI, Meltem , ÖZER, Özlem , ÖKE, Pınar . "ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSININ İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE UYGULAMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 35 (April 2019): 175-184. https://doi.org/10.30794/pausbed.454150