Year 2019, Volume , Issue 35, Pages 35 - 51 2019-04-26

TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN SON 10 YILI: ALANYAZIN TARAMASI VE ÖNERİLER

Bilge AKSAY [1]

33 72

Bu çalışmanın amacı kadın girişimciliği konusunda son on yılda yazılmış makaleleri inceleyerek çalışmaları sınıflamak, alanyazındaki gelişmelere ve boşluklara dikkat çekmektir. Bu amaçla TR dizin kapsamındaki akademik dergilerde odak noktası kadın girişimciliği olan bilimsel makaleler sistematik alanyazın taraması yöntemiyle incelenmiştir. Niceliksel açıdan, kadın girişimciliğindeki gelişmelere paralel akademik çalışmaların yürütülmediği görülmüştür. Analiz kapsamındaki makalelerin araştırma amacı, örneklem, araştırma yöntemi itibariyle Batı yazınından farklı olduğu, Batıda nicel araştırmaların ağırlıklı olmasına karşılık, Türkiye’de yerel dinamiklerin de dikkate alındığı görülmüştür. Kadın girişimciliği alanı henüz gelişme aşamasında olduğundan, makalelerin büyük bölümü belirli bir teoriye atıf yapmadan, betimsel nitelik göstermektedir. Çalışma kapsamında alanyazın taramasından yola çıkılarak gelecekteki çalışmalara yönelik araştırma konusu, yöntem ve teori bağlamında öneriler sunulmaktadır.  

Kadın girişimciliği, alanyazın taraması
 • Ahl, H. (2006). Why research on women entrepreneurs needs new directions. Entrepreneurship theory and practice, 30(5), 595-621.
 • Ahl, H., & Marlow, S. (2012). Exploring the dynamics of gender, feminism and entrepreneurship: advancing debate to escape a dead end? Organization, 19(5), 543-562.
 • Akyol, C. (2017). Girişimci kadınların bölge kalkınmasına katkıları; Artvin örneği. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (Kadın özel sayısı), 443-464.
 • Albayrak, U. (2016). Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi ve Mikro-kredi Uygulamaları: Yalova Örneği1. Kaden Kadın Araştırmaları Dergisi, 2(1), 89-110.
 • Arat, N. (1993). Türkiye’de Kadın Girişimcilik. Ankara: TES-AR Yayınları(7).
 • Arat, N. (1996). Women's studies in Turkey. Women's Studies Quarterly, 24(1/2), 400-411.
 • Arıkan, C. (2016). Kadin Girişimcilikte Başarı ve Başarıyı Etkileyen Faktörler: Bursa Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(3), 138-156.
 • Aşkın, E. Ö., & Barış, S. (2016). Kadın İstihdamında Sosyal Sermayenin Etkisi: Tokat İlinde Kadın Girişimciler Üzerine Bir İnceleme. Business & Economics Research Journal, 7(2), 63-82.
 • Bedük, A. (2005). Türkiye’de çalışan kadın ve kadın girişimciliği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12), 106-117.
 • Birley, S. (1987). Female entrepreneurs: are they really any different?
 • Boudet, A. M. M. A., Mediha (Producer). (2014). Female entrepreneurship in Turkey. Retrieved from http://www.seecel.hr/UserDocsImages/Documents/Female_Entrepreneurship_Turkey.pdf
 • Bozoğlu, B., Gülgönül, & İnel, M. (2015). Kadın girişimcilerin profili bağlamında çatışma düzeyleri ve yatırım tercihleri: Yalova ili üzerine inceleme. Öneri Dergisi, 11(44), 101-119.
 • Brush, C. G., De Bruin, A., & Welter, F. (2009). A gender-aware framework for women's entrepreneurship. International Journal of Gender and entrepreneurship, 1(1), 8-24.
 • Carter, S., Anderson, S., & Shaw, E. (2000). Women's business ownership: A review of the academic, popular and internet literature with a UK policy focus. ARPENT: Annual review of progress in entrepreneurship, 1, 66.
 • Cetin, D., Fernandez-Zubieta, A., & Mulatero, F. (2016). Avrupa’da Erkek ve Kadın Girişimciliğinin Belirleyicisi Olarak Resmi ve Gayriresmi Sosyal Sermaye. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 723-748.
 • Çabuk, S., Südaş, H. D., & Araç, S. K. (2015). Kadin girişimcilerin iş yaşam süreçlerinin incelenmesi: Adana ilindeki girişimciler üzerinde bir uygulama. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 423-441.
 • Çalıyurt, K. T. (2011). Kadınlar tarafından yönetilen orta ve küçük ölçekli işletmelerde finansal bilginin önemi. Trakya University Journal of Social Science, 13(2), 327-254.
 • Çitçi, U. S., & Sağır, P. M. (2017). Potansiyel Erkek Girişimcilerin Perspektifinden Kadın Girişimciliği. Kadin/Woman 2000, 18(1).
 • De Bruin, A., Brush, C. G., & Welter, F. (2006). Introduction to the special issue: Towards building cumulative knowledge on women's entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and practice, 30(5), 585-593.
 • De Bruin, A., Brush, C. G., & Welter, F. (2007). Advancing a framework for coherent research on women's entrepreneurship. Entrepreneurship theory and practice, 31(3), 323-339.
 • Dudu Karaman, E., & Ay, A. (2017). Kadın Girişimcilerin Sektöre Tutunma Çabaları: Merzifon Örneği. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(Kadın Özel Sayısı), 517-527.
 • Ecevit, Y. (1993). Kadın Girişimciliğinin Yaygınlaşmasına Yönelik Bir Model Önerisi. Kadını Girişimciliğe Özendirme ve Destekleme Paneli.
 • Ertübey, N., & Özgen, N. (1993). Türkiye’de Kadın Girişimciliği: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler. Türkiye’de Kadın Girişimcilik, Necla Arat (der.), 244-255.
 • Fidan, F., & Nam, D. (2012). Kırsal turizmde yeni dinamikler: Kadın girişimciler-Taraklı örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 51-57.
 • Ganesan, R. (2012). Three Dimensional Transitional Relationships: A Study on Indian Women Entrepreneurs. Kadin/Woman 2000, 13(1), 19-48.
 • Germir, H. N. (2015). Women and disabled entrepreneurs awareness regarding establishing for the support of employment policies 1. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 6(18), 125-154.
 • Goffee, R., Scase, R., & Fethi, A. (1992). Kadınlar iş başında:" Kadın girişimcilerin deneyimleri": Eti Kitapları.
 • Gorman, G., Hanlon, D., & King, W. (1997). Some research perspectives on entrepreneurship education, enterprise education and education for small business management: a ten-year literature review. International small business journal, 15(3), 56-77.
 • Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information & Libraries Journal, 26(2), 91-108.
 • Gül, E., & Yıldız, M. g. L. (2015). Türkiye’de girişimcilik araştırmalarının odağı nedir?–Yazın üzerine bir inceleme–. Öneri Dergisi, 11(43), 91-117.
 • Hart, M. M., Gatewood, E. J., Brush, C. G., & Carter, N. M. (2003). Women entrepreneurs: Moving front and center: An overview of research and theory. Coleman White Paper Series, 3(1), 1-47.
 • Henry, C., Foss, L., & Ahl, H. (2016). Gender and entrepreneurship research: A review of methodological approaches. International Small Business Journal, 34(3), 217-241.
 • Jennings, J. E., & Brush, C. G. (2013). Research on women entrepreneurs: challenges to (and from) the broader entrepreneurship literature? Academy of Management Annals, 7(1), 663-715.
 • Karadal, H., Duman, N., & Saygın, M. Girişimcilik yazini: türkiye’deki lisansüstü tezlere yönelik bir inceleme. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi(16. UİK Özel Sayısı), 137-148.
 • Karaturhan, B., Ünsal, G., Issabek, B., & Güler, D. (2017). İzmir ilinde kırsal kadın girişimciliği ve bunu etkileyen faktörler. Turkish Journal of Agricultural Economics, 23(1), 85-91.
 • Kayalar, M., & Ömürbek, N. (2007). Girişimci adaylarının risk almaya yatkınlık özelliğinin cinsiyet bağlamında incelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 185-200.
 • Koparan, E., & Kahraman, N. (2016). Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden faydalanan kadınlarin iş kurma süreçlerine ilişkin bir analiz: Amasya ili örneği. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(17), 39-63.
 • Koreen, M. (2001). Women entrepreneurs in SMEs: realising the benefits of globalisation and the knowledge-based economy: synthesis. Paper presented at the OECD Conference on Women Entrepreneurs in SMEs: Realising the Benefits of Globalisation and the Knowledge-Based Economy, OECD Proceedings.
 • Mert, İ. S. (2017). Ev hanımlarinin girişimciliği: Gaziantep ilinde nitel bir araştırma. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(İktisat Özel Sayısı), 63-78.
 • Monitor, G. E. (2017). Global Report 2016/2017. Global Entrepreneurship Research Association (GERA), London Business School, UK.
 • Moore, D. P. (1990). An examination of present research on the female entrepreneur—Suggested research strategies for the 1990's. Journal of Business Ethics, 9(4-5), 275-281.
 • Najimudinova, S. (2015). Kırgızistan'da Kadın Girisimciligi: Durum Analizi ve Perspektifleri. Sosyoekonomi, 23(24), 7-22.
 • Neergaard, H., & Ulhøi, J. P. (2007). Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship: Edward Elgar Publishing.
 • Örge, Ö., M.İ. Yener, S. Akyol, C.I. Göğüş. (2009). Girişimci mi, Girişimcilik mi? Girişimcilik Çalışmalarında Bireyin Yüceltilmesi. Paper presented at the 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, Eskişehir.
 • Saray, G. (1993). Türkiye’de Kadın Girişimciliği. Kadını Özendirme ve Destekleme Paneli, Bildiriler ve Tartışmalar, Şafak Matbaacılık, Ankara.
 • Snijders, J. (2014). Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe, Country Fiche, Turkey (pp. 1-11): European Commission.
 • Soysal, A. (2010). Türkiye'de kadın girişimciler: Engeller ve fırsatlar bağlamında bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(01), 083-114.
 • Starr, J., & Yudkin, M. (1996). Women entrepreneurs: A review of current research (Vol. 15): Wellesley Centers for Women.
 • Stevenson, L. (1986). Against all odds: The entrepreneurship of women. Journal of small business management, 24, 30-36.
 • Stevenson, L. (1990). Some methodological problems associated with researching women entrepreneurs. Journal of Business Ethics, 9(4-5), 439-446.
 • Such-Pyrgiel, M. (2014). The lifestyles of single people in Poland. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 198-204.
 • Sullivan, D. M., & Meek, W. R. (2012). Gender and entrepreneurship: a review and process model. Journal of Managerial Psychology, 27(5), 428-458.
 • Tömen, G., & Sarvan, F. (2015). Mikrofinans Programlarının Kadın Yoksulluğu ve Girişimciliği Üzerine Etkileri: Bir Araştırma ve Bir İşbirliği Modeli Önerisi. Mediterranean Journal of Humanities, mjh. akdeniz. edu. tr, 1, 343-369.
 • Trochim, W. M., & Donnelly, J. P. (2001). Research methods knowledge base. Cincinnati, OH: Atomic Dog Publishing.
 • Turan, N., & Hepkul, A. (2016). Girişimciliğin Motivasyonel Faktörlerinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi: Mikro İşletmelerde Bir Saha Araştırması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36(1)), 663-685.
 • TÜİK. (2018). İstatistiklerle kadın, 2017. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27594.
 • ULAKBİM, T. (2018). Retrieved 22/06/2018, from TÜBİTAK ULAKBİM CABİM-Cahit Arf Bilgi Merkezi http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizin-sikca-sorulan-sorular/
 • Uluköy, M., & Bayraktaroğlu, S. (2014). A field research about oppression incurred of woman entrepreneurs in patriarchal societies. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 24, 356-369.
 • Union, E. (2014). Statistical data on women entrepreneurs in Europe. Luxembourg: European Commission.
 • Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. MIS quarterly, xiii-xxiii.
 • Yadav, V., & Unni, J. (2016). Women entrepreneurship: research review and future directions. Journal of Global Entrepreneurship Research, 6(1), 12.
 • Yağcı, F., & Bener, Ö. (2005). Girişimci kadınların demografik ve genel karakteristikleri ile kadınları girişimciliğe motive eden faktörler. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 85-100.
 • Yirik, Ş., & Yıldırım, B. I. (2014). Turizm sektöründeki kadin girişimcilerin bireysel değerlerinin demografik özellikleri açısından incelenmesi: Antalya ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 361-378.
 • Yüceer, H., Eray, F., & Çakar, G. E. (1995). Aile Eğitiminde Kadının Yeri ve Girişimci Kadınları Özendirmede Vakıfların Rolü. Retrieved from http://www.vgm.gov.tr/vgmdergi/dergiindex.aspx?Id=2#/1/zoomed
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0563-7778
Author: Bilge AKSAY (Primary Author)
Institution: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { pausbed459746, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {35 - 51}, doi = {10.30794/pausbed.459746}, title = {TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN SON 10 YILI: ALANYAZIN TARAMASI VE ÖNERİLER}, key = {cite}, author = {AKSAY, Bilge} }
APA AKSAY, B . (2019). TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN SON 10 YILI: ALANYAZIN TARAMASI VE ÖNERİLER. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 35-51. DOI: 10.30794/pausbed.459746
MLA AKSAY, B . "TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN SON 10 YILI: ALANYAZIN TARAMASI VE ÖNERİLER". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 35-51 <http://dergipark.org.tr/pausbed/issue/44852/459746>
Chicago AKSAY, B . "TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN SON 10 YILI: ALANYAZIN TARAMASI VE ÖNERİLER". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 35-51
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN SON 10 YILI: ALANYAZIN TARAMASI VE ÖNERİLER AU - Bilge AKSAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.459746 DO - 10.30794/pausbed.459746 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 51 VL - IS - 35 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.459746 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.459746 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN SON 10 YILI: ALANYAZIN TARAMASI VE ÖNERİLER %A Bilge AKSAY %T TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN SON 10 YILI: ALANYAZIN TARAMASI VE ÖNERİLER %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 35 %R doi: 10.30794/pausbed.459746 %U 10.30794/pausbed.459746
ISNAD AKSAY, Bilge . "TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN SON 10 YILI: ALANYAZIN TARAMASI VE ÖNERİLER". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 35 (April 2019): 35-51. https://doi.org/10.30794/pausbed.459746