Year 2019, Volume , Issue , Pages 415 - 429 2019-06-01

Investigation of Contribution of Various Road pavements to Environmental Noise Level on Highways: Adana Example
Karayolu Ulaşımında Farklı Yol Kaplamalarının Çevresel Gürültü Seviyesine Katkılarının İncelenmesi: Adana Örneği

Zeki Bozkurt [1] , Zeliha Selek [2]

110 177

In this study, the noise effects caused by roadway pavement were examined. The calculations made using the NMPB Routes 96 roadway noise estimation model were made in SoundPLAN 6.4 program, vehicle speed and traffic load were changed to create different scenarios. In the scenario, three different road coverings were evaluated and evaluated, including cobblestone paving (PTK), flat asphalt pavement (DAK) and porous asphalt pavement (GAK). For three different road coverage, in daytime-evening-night noise indicators as specified both in our country and the European Union legislation, and at noise levels of <55, 55-65, 65-75 and 75 dBA according to each other, housing. The study was conducted on three different boulevard routes in Adana province center. From the point of view of the exposed area, it has been found that the noise level of less than 55 dBA in all time periods has the lowest percentage of the total calculation area of PTK. In terms of population, noise levels of less than 55 dB A were found to be more exposed in the calculation areas than in the PTC for DAK and GAK coverage. When the residences below the noise level of 55 dBA were evaluated in the calculation areas, PTK was found to have a lower percentage in the daytime-evening-night time period than the other two roads. The areas exposed to extreme noise levels (> 75 dBA) and the exposed population were estimated and the number of sensitive structures (housing, hospitals, etc.) and the number of people exposed to this structure were determined. In addition, the data obtained in the study are mapped.

Bu çalışmada, karayolu kaplamalarından kaynaklanan gürültünün etkileri incelenmiştir.  NMPB Routes 96 karayolu gürültü tahmin modeli kullanılarak yapılan hesaplamalar SoundPLAN 6.4 programında, gerçekleştirilmiş, araç hızı, trafik yükü değiştirilerek farklı senaryolar oluşturulmuştur. Senaryolarda, parke taşı kaplama (PTK), düz asfalt kaplama (DAK) ve gözenekli asfalt kaplama (GAK) olmak üzere üç farklı yol kaplaması ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Üç farklı yol kaplaması için, ülkemiz ve Avrupa Birliği mevzuatında belirlenen gündüz-akşam-gece gürültü göstergelerinde ve <55, 55-65, 65-75 ve >75 dBA gürültü seviyelerinde birbirlerine göre durumları, maruz kalınan alan açısından değerlendirilmiştir. Çalışma, Adana il merkezinde bulunan üç farklı bulvar güzergâhında yapılmıştır. Maruz kalınan alan açısından tüm zaman dilimlerinde 55 dBA’nın altında olan gürültü seviyelerinde PTK toplam hesaplama alanı içerisinde en düşük yüzdeye sahip olduğu görülmüştür. Nüfus açısından ise 55 dBA’dan daha düşük gürültü seviyelerinde DAK ve GAK kaplamalarda PTK’ya göre hesaplama alanlarındaki nüfusun daha fazlası maruz kaldığı görülmüştür. Hesaplama alanlarında 55 dBA gürültü seviyesinin altında kalan konutlar değerlendirildiğinde PTK gündüz-akşam-gece zaman dilimlerinde diğer iki yol kaplamasına göre daha düşük bir yüzdeye sahip olduğu görülmüştür. Aşırı gürültü seviyelerine (>75 dBA) maruz kalınan alanlar ve maruz kalınan nüfus tahmin edilerek bu alanlarda bulunan duyarlı yapıların (konut, hastane vb.) ve bu yapılara maruz kalan kişi sayısı belirlenmiştir.  

 • [1] Still, H., “Zn Quest of Quiet. Stackpole Books”,. Harrisburg: , PA,. (1970.).
 • [2] Nelson, P.M., “Transportation Noise Refenece Book”, Butterworths veCo. (Puplishers) Ltd., (1987).
 • [3] Berglund, B., and Lindvall, T., Community Noise, , “Archives of the Center for Sensory Research”, . Dünya Sağlık Teşkilatı İçin Hazırlanmış Rapor, (1995).
 • [4] ÇGDYY, “Çevresel Gürültünün Değrlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”, Ankara: Çevre ve Orman Bakanlığı, (2010).
 • [5] Wolde, T., “European Commission’s Future Noise Policy”,: Internoise 98 Congress, Christchurch, New Zeland, (1998).
 • [6] Irmer, V.K., “Assesment of Conflict Plans on the Basis of Noise Mapping in Germany”, Internoise 2000 Congress,., France, 23-29, (2000)
 • [7] Ho, K. Y., Hung, W. T., Fai, N. G., Lam, Y. K., Leung, R., and Kamc, E., “The effects of road surface and tyre deterioration on tyre/road noise emission”, Applied Acoustics ,74: 921–925, (2013).
 • [8] Freitas, E., Mendonça, C., Santos, J. A., and Murteira, C., “Traffic noise abatement: How different pavements, vehicle speeds and traffic densities affect annoyance levels”, Transportation Research Part D, 17: 321–326, (2012).
 • [9] Praticòa, F.G., and Lédéeb, F.A., “Trends And Issues In Mitigating Traffic Noise Through Quiet Pavements”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 53: 203–212, (2012)..
 • [10] Donavan, P. “Effect of porous pavement on wayside traffic noise levels.” Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2403:, 28-36, (2014).
 • [11] Chu, L., Fwa, T., and Tan, K. “Evaluation of wearing course mix designs on sound absorption improvement of porous asphalt pavement.” Construction and Building Materials, 141: 402-409. (2017).
 • [12] Ding, Y., and Wang, H. “FEM-BEM analysis of tyre-pavement noise on porous asphalt surfaces with different textures.” International Journal of Pavement Engineering, 1-8, (2017).
 • [13] Kurra, S., “Köprüler, Yollar ve Çevre Kirliliği”, İstanbul: 5. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul, 95-104, (2000).
 • [14] Akdağ, N., “Kent Planlamada Gürültü Haritalarının Önemi: Barbaros Bulvarı Çevresi Örneği”,. TMMOB Mimarlık Dergisi, 311,(2003).
 • [15] İşler, E., ve Akdağ, N., “Gürültü Denetlenmesinde Engel Etkinliği: Bağdat Caddesi Örneği”, 7. Ulusal Akustik Kongresi Kapadokya, 16–17 Kasım, 72-80, (2004)
 • [16] Aşcıgil, M., “Karayolu Gürültü Haritalarının Hazırlanması: İstanbul Zincirlikuyu-Maslak Ulaşım Hattı Örneği”, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul Teknik Üniversitesi, (2009).
 • [17] Bıçakcı, T. and Z. Selek, “Trafikten Kaynaklanan Çevresel Gürültü Haritaları ve Çukurova Üniversitesi Kampüsü Örneği”, Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Çukurova Üniversitesi: Adana, (2011)
 • [18] Maraş, E.E., “Coğrafi bilgi sistemi desteğinde kentlerin Avrupa Birliği standartlarında gürültü haritalarının üretimi: Samsun ili örneği”, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011)
 • [19] İmamoğlu, C.T., “Atık Lastik Katkılı Asfalt Kaplamaların Trafik Gürültü Sönümlemesindeki Etkileri”, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İstanbul Teknik Üniversitesi, (2012).
 • [20] Bozkurt, Z., “Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Adana Şehir Merkezinden Geçen Bir Kesitinde Ulaşımdan Kaynaklanan Gürültünün Azaltılması İçin Geliştirilen Çözüm Önerileri”, Çevre ve Ulaşım İlişkileri, M. Yücel and D. Çolakkadıoğlı, Editors. Karahan Kitapevi: Adana. p. 103-114, (2015)
 • [21] Maraş, E.E., G. Uslu, and A. Uslu, “Effects of Noise Barriers on Reducing Highway Traffic Noise”. International Refereed Journal of Engineering and Science, 5(2): 01-11, (2016).
 • [22] Özer, S.S. “The effect of ground characteristics on optimum road-building distance for motorway noise control”. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings. Institute of Noise Control Engineering, (2016).
 • [23] Maraş, E.E. and F.A. Sesli, “Karayolu Trafik Gürültü Değerlerinin Uygulama İmar Planlarına Entegrasyonu”. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(2): 430-441, (2017).
 • [24] Öngel, A. and F. Sezgin, “Trafik Gürültüsünü Etkileyen Faktörlerin SoundPlan 6.5 Programı ile İncelenmesi”. Teknik Dergi, 7669(7684): 466, (2017).
 • [25] Directive 2002/49/EC. of the European Parliament and of Council of June 25 2002 relating to the assessment and management of Environmental noise, Official Journal of the European Communities, L189/12-25,18.7, (2002).
 • [26] Centre D'Études Des Transports Urbains (Cetur), “Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores”, (1980).
 • [27] QuartieriI, J. M., “A Review of Traffic Noise Predictive Models”, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mechanics, Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 14-16,: WSEAS Press, 72-80, (2009).
 • [28] Bozkurt, Z., “Karayolu Ulaşımından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Bu Gürültüye Yol Kaplamalarının Etkilerinin İncelenmesi”, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2013),
 • [29] EGM, & TÜİK, “Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri” Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, (2012).
 • [30] EU, GREEN PAPER, “Future Noise Policy, Commission of the European Communities”, ISBN 92-78-10730-1 Brussels, (1996).
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Author: Zeki Bozkurt

Author: Zeliha Selek (Primary Author)

Bibtex @research article { politeknik417762, journal = {Politeknik Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {415 - 429}, doi = {10.2339/politeknik.417762}, title = {Karayolu Ulaşımında Farklı Yol Kaplamalarının Çevresel Gürültü Seviyesine Katkılarının İncelenmesi: Adana Örneği}, key = {cite}, author = {Bozkurt, Zeki and Selek, Zeliha} }
APA Bozkurt, Z , Selek, Z . (2019). Karayolu Ulaşımında Farklı Yol Kaplamalarının Çevresel Gürültü Seviyesine Katkılarının İncelenmesi: Adana Örneği. Politeknik Dergisi, (), 415-429. DOI: 10.2339/politeknik.417762
MLA Bozkurt, Z , Selek, Z . "Karayolu Ulaşımında Farklı Yol Kaplamalarının Çevresel Gürültü Seviyesine Katkılarının İncelenmesi: Adana Örneği". Politeknik Dergisi (2019): 415-429 <http://dergipark.org.tr/politeknik/issue/44136/417762>
Chicago Bozkurt, Z , Selek, Z . "Karayolu Ulaşımında Farklı Yol Kaplamalarının Çevresel Gürültü Seviyesine Katkılarının İncelenmesi: Adana Örneği". Politeknik Dergisi (2019): 415-429
RIS TY - JOUR T1 - Karayolu Ulaşımında Farklı Yol Kaplamalarının Çevresel Gürültü Seviyesine Katkılarının İncelenmesi: Adana Örneği AU - Zeki Bozkurt , Zeliha Selek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.2339/politeknik.417762 DO - 10.2339/politeknik.417762 T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 415 EP - 429 VL - IS - SN - -2147-9429 M3 - doi: 10.2339/politeknik.417762 UR - https://doi.org/10.2339/politeknik.417762 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Polytechnic Karayolu Ulaşımında Farklı Yol Kaplamalarının Çevresel Gürültü Seviyesine Katkılarının İncelenmesi: Adana Örneği %A Zeki Bozkurt , Zeliha Selek %T Karayolu Ulaşımında Farklı Yol Kaplamalarının Çevresel Gürültü Seviyesine Katkılarının İncelenmesi: Adana Örneği %D 2019 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V %N %R doi: 10.2339/politeknik.417762 %U 10.2339/politeknik.417762
ISNAD Bozkurt, Zeki , Selek, Zeliha . "Karayolu Ulaşımında Farklı Yol Kaplamalarının Çevresel Gürültü Seviyesine Katkılarının İncelenmesi: Adana Örneği". Politeknik Dergisi / (June 2019): 415-429. https://doi.org/10.2339/politeknik.417762