Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 438 - 447 2018-10-30

Impact of Traditional Advertising and Guerrilla Advertising on Quality Perceptions and Purchasing Behaviors of Consumers
GELENEKSEL REKLAMCILIK VE GERİLLA REKLAMCILIĞIN TÜKETİCİLERİN KALİTE ALGILARI İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Mustafa ERİNMEZ [1]

171 294

Along with changes in the marketing field, the importance of consumers is increasing in all areas. The guerrilla marketing and advertising efforts aimed at capturing the consumer are aimed at aiming to change the consumer as well as being in the brand and buying behavior. Guerilla marketing is generally defined as the study put forward by non-traditional marketing methods to gain market share from competitors of small-scale enterprises. Guerilla advertising, one of the application areas of guerrilla marketing, is the transmission of messages intended to be sold to consumers without awakening the understanding of advertising. The purpose of researching this point is; traditional and guerrilla advertising in terms of consumers' quality perceptions and purchasing behavior within the relevant literature.

Pazarlama alanındaki değişiklikler ile birlikte, tüketicinin önemi her alanda artmaktadır. Tüketiciyi yakalamayı amaçlayan gerilla pazarlama ve reklam çalışmaları ile tüketicinin hem markanın içinde olması hem de satın alma davranışındaki değişimin amaçlanması hedeflenmektedir. Gerilla pazarlaması genellikle küçük ölçekli işletmelerin rakiplerinden pazar payı elde etmek için geleneksel olmayan pazarlama yöntemleri tarafından ortaya attığı çalışma olarak tanımlanmaktadır. Gerilla pazarlamanın uygulama alanlarından biri olan gerilla reklamı, tüketicilere satılmak istenen mesajların, reklam anlayışını uyandırmadan iletilmesidir. Bu noktadan yola çıkılarak araştırmanın amacı; geleneksel reklamcılık ve gerilla reklamcılığın tüketicilerin kalite algıları ile satın alma davranışlarının etkisinin ilgili literatür kapsamında sentezinin incelenmesidir.

 • Aksoy, T. (2011). Gerilla pazarlama yaratıcı olmak zorundadır. http://www.temelaksoy.com/gerilla-pazarlama-yaratici-olmak-zorundadir/#! (Erişim Tarihi: 17.05.2018).
 • Aktaş, Ö. (2011). 3 boyutlu açık hava reklamlarında gerçekliğin yeniden üretimi; mekana dayalı görsel algı deneyimi (Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi), Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul. Batı U. (2012). Markethink ya da Farkethink Deneyimsel Pazarlama ve Duyusal Markalama, İstanbul: İyi Yayınları.
 • Engin, F. (2011). Uzun Yaşanmışlıkların Kısa Anlatımıyla Tüketimde Tüketici, İstanbul: GDK Yayın.
 • Eren, E. (2009).Tüketicilerin Satın Alma Niyeti, Davranışı ve Marka Sadakati: Kayseri’de Beyaz Eşya Sektörü Üzerinde Bir Uygulama(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Eru, O. (2013), Süpermarket Sektöründeki Mobil Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Davranışlarına Etkisi: Aydın Örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Erdem, A. (2006). Tüketici Odaklı Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Gavin, L., Dorian, M. (2011). Gerilla Reklamcılık, İstanbul: MediaCat Kitapları. Güllüpunar, H.(2013). Siyasal Kampanya Mesaj Stratejileri Ve Seçmen Algısı: Gümüşhane Araştırması, - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 8(8), 1935-1952.
 • Heper, C., O. (2008). Grafik tasarım Bağlamında Gerilla Tasarımın Analizi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • İslamoğlu, A. H.,Altunışık, R. (2008). Tüketici Davranışları, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Koçoğlu, C. (2015). Marka Bağlılığının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Ankara İli, Parfüm Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karaçor, S. (2000). Toplumsal değişme ve reklam. Konya: S.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Levinson, J., C. (1994). Guerilla advertising. Cost-effective tactics for small- business success. New York: Houghton Mifflin Company
 • Nardalı, S. (2009). Gerilla pazarlaması ve uygulamadaki bazı örnekleri. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2(16), 107-119
 • Okumuş, A. (2013). Tüketici Davranışı, İstanbul: Türkmen Yayınevi.
 • Şapcılar, M., C. (2013). Tüketicilerin Satın Alma Davranışını Etkileyen Sosyal Faktörlerin Seyahat Acentaları Açısından Analizi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tatlı, E.(2013). Üniversite Reklamlarında Konumlandırma Mesajlarının Kullanımı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 12(23), 289-316.
 • Tercan, H. (2016). Tüketici Davranışları Açısından Reklamın Rolü: Özel Okul Reklamlarına Yönelik Tüketici Tutumları Üzerine Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Urgancı, F. (2015). Gerilla pazarlama ve etik: nitel bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Uysal, S. (2011). Küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni bir pazarlama anlayışı: gerilla pazarlama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ünüvar, Ş. (2012). Turizm Reklamlarında Yaratıcı Stratejilerin Uygulanma Düzeylerinin Belirlenmesi, Erciyes İletişim Dergisi, 2(3),58-76.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Ekim 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7451-6956
Author: Mustafa ERİNMEZ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { rs466225, journal = {R\&S - Research Studies Anatolia Journal}, issn = {}, eissn = {2630-6441}, address = {Arif YILDIZ}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {438 - 447}, doi = {10.33723/rs.466225}, title = {GELENEKSEL REKLAMCILIK VE GERİLLA REKLAMCILIĞIN TÜKETİCİLERİN KALİTE ALGILARI İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ERİNMEZ, Mustafa} }
APA ERİNMEZ, M . (2018). GELENEKSEL REKLAMCILIK VE GERİLLA REKLAMCILIĞIN TÜKETİCİLERİN KALİTE ALGILARI İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 1 (3), 438-447. DOI: 10.33723/rs.466225
MLA ERİNMEZ, M . "GELENEKSEL REKLAMCILIK VE GERİLLA REKLAMCILIĞIN TÜKETİCİLERİN KALİTE ALGILARI İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 438-447 <http://dergipark.org.tr/rs/issue/40031/466225>
Chicago ERİNMEZ, M . "GELENEKSEL REKLAMCILIK VE GERİLLA REKLAMCILIĞIN TÜKETİCİLERİN KALİTE ALGILARI İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 438-447
RIS TY - JOUR T1 - GELENEKSEL REKLAMCILIK VE GERİLLA REKLAMCILIĞIN TÜKETİCİLERİN KALİTE ALGILARI İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ AU - Mustafa ERİNMEZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33723/rs.466225 DO - 10.33723/rs.466225 T2 - R&S - Research Studies Anatolia Journal JF - Journal JO - JOR SP - 438 EP - 447 VL - 1 IS - 3 SN - -2630-6441 M3 - doi: 10.33723/rs.466225 UR - https://doi.org/10.33723/rs.466225 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 R&S - Research Studies Anatolia Journal GELENEKSEL REKLAMCILIK VE GERİLLA REKLAMCILIĞIN TÜKETİCİLERİN KALİTE ALGILARI İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ %A Mustafa ERİNMEZ %T GELENEKSEL REKLAMCILIK VE GERİLLA REKLAMCILIĞIN TÜKETİCİLERİN KALİTE ALGILARI İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ %D 2018 %J R&S - Research Studies Anatolia Journal %P -2630-6441 %V 1 %N 3 %R doi: 10.33723/rs.466225 %U 10.33723/rs.466225
ISNAD ERİNMEZ, Mustafa . "GELENEKSEL REKLAMCILIK VE GERİLLA REKLAMCILIĞIN TÜKETİCİLERİN KALİTE ALGILARI İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 / 3 (October 2018): 438-447. https://doi.org/10.33723/rs.466225