Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 52 - 64 2018-12-28

THE KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF NURSING STUDENTS ABOUT THE FACTORS AFFECTING FERTILITY
Hemşirelik Öğrencilerinin Fertiliteyi Etkileyen Faktörlere İlişkin Bilgi ve Tutumları

Burcu KÜÇÜKKAYA [1] , Hatice KAHYAOĞLU SÜT [2] , Yasemin KOYUNOĞLU [3] , Meral KAYA [4] , Cansu YONĞAÇ [5]

55 129

Objective: The aim of the study was to investigate the knowledge and attitudes of nursing students about the factors affecting fertility.

Method: This cross-sectional study was conducted on 396 students in the first, second, third and fourth grades who were trained in the Nursing Department of the Faculty of Health Sciences of the University between October-December 2017. The research data were collected by the questionnaire form prepared by the researchers. The data were evaluated by descriptive statistics. 

Findings: The average age of the students was 20.2 ± 1.8 and the sex of 87.1% was females. When the information status of the students about the factors affecting fertility was examined; It was identified to thought lifestyle factors that negatively affected fertility that 73.5% of them was older age, 77.5% was obesity, 82.3% was reproductive organ anomalies, 82.3% of testicular diseases, 85.1% of hormonal disorders, 75.8% of hypothalamic-pituitary diseases, 76.0% of them are sexually It was determined that the rate of transmission of the transmitted disease, 76% of the occupational exposures and 82.1% of the participants thought that exposure to potential chemical and physical toxic substances would negatively affect the fertility. Of the students, 83.3% had cigarette consumption, 79.3% had alcohol use, 79.8% had substance use, 54% did not exercise regularly, 85.4% had unhealthy nutrition and hormonal food consumption, 57.8% had sleep disorder, 74% It was found that 68.7% of the patients had the use of laptops and 67.7% of them thought that the use of mobile phones were.

When the attitudes of nursing students about the lifestyle factors affecting fertility was examined; It was found that 78.3% were smokers, 81.3% did not use alcohol and 99.7% did not use drugs, 41.4% did exercise regularly, 63.1% had a healthy diet, 57.3% had irregular sleep, and 69.9% had anxiety. 54.0% were use a laptop and 98.2% were use mobile phones.

Conclusion: Majority of nursing students have knowledge about factors affecting fertility. However, it is seen that although they have knowledge, many of them have attitudes towards lifestyle which will negatively affect fertility.

Amaç: Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin fertiliteyi etkileyen faktörlere ilişkin bilgi ve tutum durumlarını incelemek amaçlanmıştır.

Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, Ekim-Aralık 2017 tarihleri arasında bir Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde eğitim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf n=396 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından literatür incelenerek oluşturulan anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.2±1.8 olup %87,1’inin cinsiyeti kadındır. Öğrencilerin fertiliteyi etkileyen faktörlere ilişkin bilgi durumlarına bakıldığında; %73.5’i ileri yaşın, %77.5’i obezitenin, %82.3’ü üreme organı anomalilerinin, %82.3’ü testiküler hastalıkların, %85.1’i hormonal bozuklukların, %75.8’i hipotalamik- hipofizer hastalıkların, %76.0’sı cinsel yolla bulaşan hastalık geçirme durumunun, %76’sı mesleki maruziyetlerin, %82.1’i potansiyel kimyasal ve fiziksel toksik maddelere maruz kalmanın fertiliteyi olumsuz etkileyeceğini düşündüğü belirlenmiştir. Öğrencilerin %83.3’ünün sigara tüketiminin, %79.3’ü alkol kullanımının, %79.8’i madde kullanımının, %54’ü düzenli egzersiz yapmamanın, %85.4’ü sağlıksız beslenme ve hormonal gıda tüketiminin, %57.8’i uyku düzensizliğinin, %74’ü anksiyeteli olmanın, %68.7’si dizüstü bilgisayar kullanımının ve %67.7’si cep telefonu kullanımının fertiliteyi olumsuz etkileyen yaşam biçimi faktörleri olduğunu düşündüğü tespit edilmiştir.

Öğrencilerin fertiliteyi etkileyen yaşam biçimine ilişkin tutumları incelendiğinde;  %78.3’ünün sigara, %81.3’ünün alkol ve %99.7’sinin madde kullanmadığı, %41.4’ünün düzenli egzersiz yaptığı, %63.1’inin sağlıklı beslendiği, %57.3’ünün uykusunun düzensiz olduğu, %69.9’unun anksiyeteli yapıya sahip olduğu, %54.0’ünün dizüstü bilgisayar ve %98.2’sinin cep telefonu kullandığı saptanmıştır.

Sonuç: Hemşirelik bölümü öğrencilerinin çoğunun fertiliteyi etkileyen faktörlere ilişkin bilgileri vardır. Ancak bilgileri olmasına rağmen birçoğunun fertiliteyi olumsuz yönde etkileyecek yaşam biçimine ilişkin tutum sergiledikleri görülmektedir.

 • 1. Omani-Samani R, Ghaheri A, Navid B, Sepidarkish M, Maroufizadeh S. Prevalence of generalized anxiety disorder and its related factors among infertile patients in Iran: a cross-sectional study. Health and Quality of Life Outcomes 2018; 16(129): 1-5.https://doi.org/10.1186/s12955-018-0956-1.
 • 2. Jahromi BN, Mansouri M, Forouhari S, Poordast T, Salehi A. Quality of life and its influencing factors of couples referred to an infertility center in Shiraz, Iran. Int J Fertil Steril Jan-Mar 2018; 11(4):293-297.
 • 3. Boivin J, Bunting L, Collins JA, Nygren KG. International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potential need and demand for infertility medical care. Hum Reprod. 2007; 22(6): 1506–1512.
 • 4. Speroff L, Glass NH, Kase RG. Female Infertility, in Clinical Gynecologic Endocrinology&Infertility. Baltimore, Lippincott Williams & Wilkins, 2005, pp. 1014-63.
 • 5. Demirci N., Potur Çoşkuner D. Erkek Fertilitesi ve Riskli Yaşam Biçimi Davranışları. F.N. Hem. Derg. 2014; 22(1): 39-45.
 • 6. Kaya Y., Beji Kızılkaya N., Aydın Y. Hassa H. Kadınlarda Yaşam Biçimi Davranışlarının Fertilite Üzerine Etkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016;6(3):190-196.
 • 7. Acharya S, Gowda CR. Lifestyle factors associated with infertility in a rural area: A cross-sectional study. International Journal of Medical Science and Public Health 2017; 6(3): 502-506.
 • 8. Amanak K, Karaöz B, Sevil Ü. Modern yaşamın İnfertilite üzerine etkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2014; 13(4): 345-350.
 • 9. Sezgin H, Hocaoğlu Ç. İnfertilitenin psikiyatrik yönü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2014; 6(2): 165-184.
 • 10. Durairajanayagam D. Lifestyle causes of male infertility. Arab Journal of Urology 2018; 16: 10-20.
 • 11. Demirci N., Potur Çoşkuner D. Erkek Fertilitesi ve Riskli Yaşam Biçimi Davranışları. F.N. Hem. Derg. 2014; 22(1): 39-45.
 • 12. Taşa D., Özkan S. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnfertilite Hakkındaki Görüşleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007: 6(3): 1-7.
 • 13. Kara S, Baş FY, Açıkalın C. Sigara içme davranışları ve etkili faktörler: Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ilk ve son sınıf öğrencileri üzerinde çalışma. Smyrna Tıp Dergisi 2011; 1(1): 16-21.
 • 14. Lundsberg LS, Pal L, Gariepy AM, Xu X,Chu MC, Illuzzi JL. Knowledge, attitudes, and practices regarding conception and fertility: a population-based survey among reproductive-age United States women. Fertility and Sterility 2014;101(3): 767-774.
 • 15. Garcìa D, Vassena R, Prat A, Vernaeve V. Increasing fertility knowledge and awareness by tailored education: a randomized controlled trial. Reproductive BioMedicine Online 2016; 32: 113–120.
 • 16. Boivin J, Koert E, Harris T, O’Shea L, Perryman A, Parker K, Harrison C. An experimental evaluation of the benefits and costs of providing fertility information to adolescents and emerging adults. Human Reproduction 2018; 33(7): 1247–1253.
 • 17. Cheung NK, Coffey A, Woods C, Costa C. Natural fertility, infertility and the role of medically assisted reproduction: The knowledge amongst women of reproductive age in North Queensland. Aust N Z J Obstet Gynoecol 2018: 1-7.
 • 18. Bennett LR, Wiweko B, Bell L, Shafira N, Pangestu M, Adayana IBP, Hinting A, Armstrong G. Reproductive knowledge and patient education needs among Indonesian women infertility patients attending three fertility clinics. Patients Education and Counseling 2015; 98: 364-369.
 • 19. Bretherick KL, Fairbrother N, Avila L, Harbord SHA, Robinson WP. Fertility and aging: do reproductive-aged Canadian women know what they need to know?. Fertility and Sterility 2010; 93(7): 2162-2168.
 • 20. Hammarberg K, Setter T, Norman RJ, Holden CA, Michelmore J, Johnson L. Knowledge about factors that influence fertility among Australians of reproductive age: a population-based survey. Fertility and Sterility 2013; 99(2): 502-507.
Primary Language tr
Subjects Nursing
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3421-9794
Author: Burcu KÜÇÜKKAYA (Primary Author)
Institution: KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8840-6846
Author: Hatice KAHYAOĞLU SÜT
Institution: KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7796-4372
Author: Yasemin KOYUNOĞLU
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7909-7551
Author: Meral KAYA
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4625-6322
Author: Cansu YONĞAÇ
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2018

Bibtex @research article { sauhsd466163, journal = {Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi}, issn = {}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {52 - 64}, doi = {}, title = {Hemşirelik Öğrencilerinin Fertiliteyi Etkileyen Faktörlere İlişkin Bilgi ve Tutumları}, key = {cite}, author = {KÜÇÜKKAYA, Burcu and KAHYAOĞLU SÜT, Hatice and KOYUNOĞLU, Yasemin and KAYA, Meral and YONĞAÇ, Cansu} }
APA KÜÇÜKKAYA, B , KAHYAOĞLU SÜT, H , KOYUNOĞLU, Y , KAYA, M , YONĞAÇ, C . (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Fertiliteyi Etkileyen Faktörlere İlişkin Bilgi ve Tutumları. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, 1 (1), 52-64. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sauhsd/issue/41125/466163
MLA KÜÇÜKKAYA, B , KAHYAOĞLU SÜT, H , KOYUNOĞLU, Y , KAYA, M , YONĞAÇ, C . "Hemşirelik Öğrencilerinin Fertiliteyi Etkileyen Faktörlere İlişkin Bilgi ve Tutumları". Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 1 (2018): 52-64 <http://dergipark.org.tr/sauhsd/issue/41125/466163>
Chicago KÜÇÜKKAYA, B , KAHYAOĞLU SÜT, H , KOYUNOĞLU, Y , KAYA, M , YONĞAÇ, C . "Hemşirelik Öğrencilerinin Fertiliteyi Etkileyen Faktörlere İlişkin Bilgi ve Tutumları". Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 1 (2018): 52-64
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Öğrencilerinin Fertiliteyi Etkileyen Faktörlere İlişkin Bilgi ve Tutumları AU - Burcu KÜÇÜKKAYA , Hatice KAHYAOĞLU SÜT , Yasemin KOYUNOĞLU , Meral KAYA , Cansu YONĞAÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 64 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Holistic Health Hemşirelik Öğrencilerinin Fertiliteyi Etkileyen Faktörlere İlişkin Bilgi ve Tutumları %A Burcu KÜÇÜKKAYA , Hatice KAHYAOĞLU SÜT , Yasemin KOYUNOĞLU , Meral KAYA , Cansu YONĞAÇ %T Hemşirelik Öğrencilerinin Fertiliteyi Etkileyen Faktörlere İlişkin Bilgi ve Tutumları %D 2018 %J Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD KÜÇÜKKAYA, Burcu , KAHYAOĞLU SÜT, Hatice , KOYUNOĞLU, Yasemin , KAYA, Meral , YONĞAÇ, Cansu . "Hemşirelik Öğrencilerinin Fertiliteyi Etkileyen Faktörlere İlişkin Bilgi ve Tutumları". Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi 1 / 1 (December 2018): 52-64.
AMA KÜÇÜKKAYA B , KAHYAOĞLU SÜT H , KOYUNOĞLU Y , KAYA M , YONĞAÇ C . Hemşirelik Öğrencilerinin Fertiliteyi Etkileyen Faktörlere İlişkin Bilgi ve Tutumları. SAUHSD. 2018; 1(1): 52-64.
Vancouver KÜÇÜKKAYA B , KAHYAOĞLU SÜT H , KOYUNOĞLU Y , KAYA M , YONĞAÇ C . Hemşirelik Öğrencilerinin Fertiliteyi Etkileyen Faktörlere İlişkin Bilgi ve Tutumları. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi. 2018; 1(1): 64-52.