Year 2012, Volume 17, Issue 2, Pages 145 - 172 2012-06-01

Vergi Rekabeti ve Türkiye'ye Yansıması
VERGİ REKABETİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMASI

  Doç.Dr.Ramazan ARMAĞAN [1] , Öğr.Gör.Murat İÇMEN [2]

314 1805

Vergi rekabeti, sermaye başta olmak üzere üretim faktörlerinin küreselleşme süreciyle ülkeler arasında hareketliliğinin artması sonucu ortaya çıkmış bir olgudur. Vergi rekabeti ve Türkiye’ye yansımaları bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda önce vergi rekabetinin teorik çerçevesi, etkileri ve vergi rekabetinde kullanılan araçlar ortaya konulmuştur. Bunu takiben çalışma, Türkiye’nin vergi rekabetine başvurup başvurmadığı, OECD’nin vergi rekabeti kriterleri ve vergi sisteminde meydana getirdiği değişiklikler ışığında irdelenerek tamamlanmıştır
Vergi Rekabeti, Teşvik Politikası, Doğrudan Yabancı Yatırım
 • Açıkalın S.; Ünal S., Doğrudan Yatırımlar ve Portföy Yatırımları Global ve Yerel Faktörlerin Türkiye Üzerindeki Göreceli Etkisi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2008.
 • Aktan C. C.- Vural İ. Y., “Vergi Rekabeti”, Ercyes Üniversitesi İİBF Dergisi, S.22, Ocak- Haziran 2004, Kayseri, 2004.
 • Arıkan Z., Akdeniz H. A., “Küreselleşen Dünyada Vergi Cennetlerinin Ekonomik Analizi”, Review of Social, Economic & Business Studies, Vol. 5/6, 285-338.
 • Armağan R., “Türkiye’de Gelir Ve Kurumlar Vergisi Oranlarında İndirimin Vergi Gelirleri Üzerine Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 12, Sayı 3, Isparta, 2007.
 • Avi-Yonah, R., “Globalization, Tax Competition and the Fiscal Crisis of the Welfare State”, Harvard Law School Public Law And Legal Theory Working Paper, Series No. 004, Bahar 2000.
 • Baş K., “Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Yapılması Planlanan Değişiklikler”, http://www.vergiportali.com/Content.aspx?Type=BulletinD&Id=831 (erişim tarihi: 12.11.2010). (2006),
 • CATO Institute, International Tax Competition, Handbook of Policymakers, 2009, 429- 439, www.cato.org/pubs/handbook/hb111 /hb111-42.pdf (erişim tarihi: 18.10.2010).
 • Çarıkcı, E., “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile İlgili Sorular”, Ekodialog, (2007), http://www.ekodialog.com/Makaleler/dogrudan- yabanci-sermaye-yatirimlari-2.html (erişim tarihi: 13.10.2010).
 • Çetinkaya M., Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımının Önemi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, Konya, 2004.
 • Çember E., “Türkiye’de Kıyı (Off-shore) Bankacılığı ve Vergisel Boyutu”, Vergi Sorunları, Sayı 132, (Eylül 1999), Ankara, 1999.
 • Engin İ., “Vergi Rekabeti: Avrupa Birliğine Geçiş Süreci Ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu”, 17. Türkiye Maliye Sempozyumu, Ankara: Türmob Yayınları, 2002.
 • Engin İ., Vergi Rekabeti, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No: 198, Ankara, 2006.
 • Ferhatoğlu E., “2004 Genişleme Sonrasında Avrupa Birliği’nde Vergi Rekabeti ve Sonuçları”, <http://www.e-akademi.org/makaleler/ eferhatoglu-2.htm>, 10.10.2012.
 • Ferhatoğlu, E., “Uluslararası Vergi Rekabeti ve Sürükleyici Güçleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Eskişehir, Haziran 2006.
 • Hoşyumruk Ş., “Vergi Cennetleri, Tercihli Vergi Rejimleri ve Zarar Verici Vergi Rekabetinin OECD Ülkeleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi yayınları, Yay. No: 1459, AÜAÖF Yay. No: 775, Eskişehir, 2001.
 • Karluk R., Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisi’nde Yapısal Dönüşüm, Beta, İstanbul, 2009.
 • Kılıç, R., Vergi Hukuku, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2011.
 • Mosioma A., “Tax Competition: The Role of Tax Incentives in Encouraging Harmful Tax Competition in The East African Flower Industry”, Tax Justice Network, http://www.taxjustice.nl/dialogs/ download.aspx?oid=72b08d6d-6cde-488a-8877-0e9f490eecb2 (erişim tarihi:20.10.2010).
 • Öncel T.; Öncel Y., “Uluslararası Vergi Rekabeti”, Maliye Araştırmalar Merkezi Konferansları, 43. Seri, İstanbul, 2004.
 • Öz S., Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Maliye ve Hukuk Yayınları, Mart, 2005.
 • Pinto C., Tax Competition And Eu Law, Kluwer Law International, USA, 2003.
 • Pehlivan S., Gökbunar A.R., “Ülkemizde Transfer Fiyatlandırmasının Yol Açtığı Tahmini Kurumlar Vergisi Kaybı”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, yıl: 2010, Cilt: 17, Sayı:1.
 • Saraç Ö., Küresel Vergi Rekabeti ve Ulusal Vergi Politikaları, Maliye Hukuk Yayınları, Ankara, 2006.
 • Sarılı M. A., Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Ümit Ofset Yayıncılık, Afyon, 2010.
 • Sedmihradsky M.; Klazar S., “Tax Competition for FDI in Central- European Countries”, CESifo Working Paper, No. 647, 2002.
 • Seyidoğlu H., Uluslararası İktisat: Teori Politika Ve Uygulama, Geliştirilmiş 15. Baskı, İstanbul, Güzem Can Yayınları, 2003.
 • Şenyüz D.; Yüce M.; Gerçek A., Vergi Hukuku, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Bursa, 2011.
 • Teather R., “The Benefits Of Tax Competition”, The Institute Of Economic Affairs, Paper No: 153, London, 2005.
 • Tosuner M.- Arıkan Z., Türk Vergi Sistemi, DEÜ. İİBF. Maliye Bölümü Masaüstü yayıncılık Birimi, İzmir, 2011.
 • Uyanık N. K., Transfer Fiyatlandırma, 2. Baskı, Türmob Yayınları - 320, Ankara, 2006.
 • Wilson, J.D.; “Theories Of Tax Competition”, National Tax Journal, Volume 52, No.2, (Haziran 1999).
 • World Investment Report 2008 “Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge”, UNCTAD
 • Yeldan E., Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008.
 • Yetkiner E., “Vergi cennetleri ve Yabancı Sermayenin Vergi Cenneti Ülkeleri Seçme Nedenleri” Vergi Dünyası, Y. 10, S.325, Mart 2001, Ankara, 2001.
 • Zodrow, G.R., “Tax Competition and Tax Coordination in the European Union”, International Tax and Public Finance, Issue 10, (2003). DİĞER KAYNAKLAR
 • 4691 Sayılı Kanun, http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4691.html, (erişim
 • tarihi:21.11.2010)
 • 5520 Sayılı Kanun, http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5520.html, (erişim 21.11.2010)
 • tarihi:20.11.2009)
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author:   Doç.Dr.Ramazan ARMAĞAN

Author: Öğr.Gör.Murat İÇMEN

Bibtex @ { sduiibfd222849, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {17}, pages = {145 - 172}, doi = {}, title = {VERGİ REKABETİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMASI}, key = {cite}, author = {ARMAĞAN,   Doç.Dr.Ramazan and İÇMEN, Öğr.Gör.Murat} }
APA ARMAĞAN,   , İÇMEN, Ö . (2012). VERGİ REKABETİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 145-172. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222849
MLA ARMAĞAN,   , İÇMEN, Ö . "VERGİ REKABETİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 145-172 <http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222849>
Chicago ARMAĞAN,   , İÇMEN, Ö . "VERGİ REKABETİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 145-172
RIS TY - JOUR T1 - VERGİ REKABETİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMASI AU -   Doç.Dr.Ramazan ARMAĞAN , Öğr.Gör.Murat İÇMEN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 172 VL - 17 IS - 2 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi VERGİ REKABETİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMASI %A   Doç.Dr.Ramazan ARMAĞAN , Öğr.Gör.Murat İÇMEN %T VERGİ REKABETİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMASI %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD ARMAĞAN,   Doç.Dr.Ramazan , İÇMEN, Öğr.Gör.Murat . "VERGİ REKABETİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 / 2 (June 2012): 145-172.