Year 2018, Volume , Issue , Pages 328 - 339 2018-12-31

Farklı sulama seviyeleri ve malç uygulamalarında turşuluk hıyarın verim su ilişkileri
Water-Yield Relationship of the Pickled Cucumber under Different Irrigation Levels and Mulch Applications

Gonca KARACA BİLGEN [1] , Aynur ÖZBAHÇE [2] , Tuğba YETER [3] , Ceren GÖRGİŞEN [4] , Pınar BAHÇECİ ALSAN [5] , Kadri AVAĞ [6]

25 151

Bu çalışma su stresi koşulları altında farklı malç uygulamalarının turşuluk hıyarın verim ve su kullanım etkinliğine (WUE) etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma 2015 ve 2016 yıllarında iki yetiştirme döneminde tarla koşullarında Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Sarayköy Araştırma Deneme İstasyonunda gerçekleştirilmiştir. Su stresi oluşturmak için üç farklı düzeyinde (I100, I75, I50) sulama yapılmıştır. Uygulanan sulama suyu miktarının belirlenmesinde A sınıfı buharlaşma kabından ölçülen 3 günlük yığışımlı buharlaşma değerleri kullanılmıştır. Denemenin ana konularını malç uygulamaları (malçsız (Mo), agro tekstil (M2) ve buğday sapı (M1)) oluştururken alt konularını ise su düzeyleri oluşturmuştur. Elde edilen verimler yıllara göre sırasıyla agro tekstil malçda 3512 kg da-1 ve 3445 kg da-1,  buğday sapı malçda (M1) 3037 kg da-1, 2885 kg da-1 ve malçsız konuda (Mo) 2852 kg da-1 ve 2519 kg da-1 olmuştur. Sulama konularına göre değerlendirme yapıldığında ise ilk yılda I75 su konusunda en yüksek verim 3534 kg da-1 ile elde edilirken, ikinci yılda I75 ve I100 su konularında istatistiki bir fark bulunamamıştır. Yıllar bazında değerlendirildiğinde en düşük verim I50 su konusunda 2615 kg da-1 ve 2410 kg da-1 elde edilmiştir. Araştırma sonucuna göre M2I75 konusu önerilmektedir.

The aim of this study was to determine the effects of different mulch applications under the water stress conditions on yield, and water use efficiency of producing pickled cucumber. The experiment was carried out during two seasons of 2015-2016 under open field conditions in Sarayköy Research and Application Station, Soil Fertilizer and Water Resources Central Research Institute. Three different levels (I100, I75, I50) of irrigation were used to make water stress. In order to determination of the amount of irrigation water applied, 3-day cumulative evaporation values measured from the A-class evaporation pan. While the main subjects of the experiment in mulch applications were no-mulch (Mo), wheat stalks (M1) and agro textile (M2) the sub-topics of the experiment were irrigation levels. The experimental was carried out the split plot design with three replications in random blocks. The yield obtained by the year respectively; 3512 kg da-1 and 3445 kg da-1, wheat stem mulch (M1) 3037 kg da-1, 2885 kg da-1 and mulch-free subject (Mo) 2852 kg da-1 and 2519 kg da-1 values were obtained. When evaluation is made according to irrigation subjects, in the first year, the highest yield was obtained at 3534 kg da-1 for the I75 irrigation subject, but in the second year there was no statistical difference found between I75 and I100 irrigation subjects. When evaluated on the basis of years, the lowest yield was obtained from I50 irrigation subject with 2615 kg da-1 and  2410 kg da-1Result of the experiment is M2I75 subject is recommended.

 • Arslan, Z.F., (2011), Domates Üretiminde Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Organik Tarıma Uygun Bazı Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anablim Dalı, 291 sf
 • Arslan, Z.F., Uygur, F.N., (2014). Sebze üretiminde sorun olan yabancı otlara karşı bazı yeni ve etkili yöntemler: malç tekstili, fırçalama aleti ve keser çapa. Bitki Koruma Bülteni, 54(3): 219-232
 • Ayas, S.., Demirtaş, Ç., (2009). Deficit Irrigation Effects on Cucumber (Cucumis sativus L. Maraton) Yield in Unheated Greenhouse Condition. Journal of Food, Agriculture & Environment, 7 (3,4) : 645-649.
 • Bhullar, K.S., (201). Effect of Polypropylene Covers on Frost Protection and Yield of Potato Crop, https://www.researchgate.net/publication/305441615
 • Cemek, B., Apan, M., Demir, Y., Kara, T., (2005), Sera koşullarında farklı sulama suyu miktarlarının hıyar bitkisinin büyüme, gelişme ve verimi üzerine etkisi, OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 20(3), 27-33.
 • Çakır, R., Kanburoglu Çebi, U., Altıntaş, S., Özdemir, A., (2017) Irrigation scheduling and water use efficiency of cucumber grown as a spring-summer cycle crop in solar greenhouse. Agricultural Water Management, Volume 180, Part A, 31 January 2017, Pages 78-8
 • Çevik, B., (1988). Cam Sera Koşullarında Farklı Toprak Üstü Örtü Materyali (Malç) ile Elverişli Kapasitenin Değişik Düzeylerinde Yapılan Sulamaların Hıyar Verim, Kalite ve Su Tüketimine Etkileri. Ç.Ü. Zir. Fak. Kültürteknik Bölümü. Adana
 • Çevik, B., Kanber. R., Bicici, M., Pakyurek, Y.,. Koksal, H., (1992). Sera Koşullarında Yetiştirilen Hıyarda Değişik Toprak Örtü Materyallerinin Verim, Kalite ve Su Tüketimine Etkileri, Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt II, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir.
 • Dvořák, P.. Tomášek J.. Hamouz. K. & Kuchová. P. (2011). Effectof mulching materials on the soil temperature, soil water potential, number and weight tubers of organicpotatoes, 3rdScientific Conerence14th– 15thNovember 2011, Prague
 • Ertek, A., Şensoy, S., Gedik, İ., Küçükyumuk, C., (2006). Irrigation scheduling based on pan evaporation values for cucumber (Cucumis sativus L.) grown under field conditions, Agricultural Water Management 81:159-172.
 • Ekinci, M ., Dursun, A ., (2014). Sebze Yetiştiriciliğinde Malç Kullanımı. DERİM, 23 (1), 20-27.
 • Günay, A., (1993) Özel Sebze Yetiştiriciliği, Ankara Üniv. Bahçe Bitkileri Bölümü, Cilt V.Sayfa No:7.
 • Howell, L. L., Morse, W. H., Spealman, R. D., (1990). Respiratory Effects of Xanthines And Adenosine Analogs in Rhesus Monkeys. J. Pharmacol. Exp. Ther. 254: 786–791
 • Jensen, M.E., Burman, R.D., Allen, R.G., (1990). Evapotranspiration and Irrigation Water Requirements. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice No. 70, Am. Soc. Civil Engr., New York, NY. 332 pp
 • Kadıoğlu. M., Ünal, Y., İlhan, A., Yürük, C., 2017. Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik
 • Kanber, R., Baştuğ, R., Büyüktaş, D., Ünlü, M., Kapur, B., 2010 Küresel İklim Değişikliğinin Su Kaynakları ve Tarımsal Sulamaya Etkileri Türkiye Ziraat Mühendisliği VII Teknik Kongresi, Ankara
 • Kırda, C., Kanber, R., 1999. Water, No Longer a Plentiful Resource, Should be Used Sparingly, Irrigated Agriculture. In: C. Kirda, P, Moutonnet, C.Hera and D.r. Nielsen, eds. Crop Yield Response to Deficit Irrigation, Dordrecht, The Netherlands, Kluwer Academic Publishers.
 • Kırnak, H., Kaya, C., Hıgss, D., Gercek, S., 2001. A long-term experiment to study the role of mulches in the physiology and macro-nutrition of strawberry grown under water stress. Australian Journal of Agricultural Research, 53 (9), 1085-1085.
 • Kırnak, H., Demirtas, M.N., (2006). Effects of different irrigation regimes and mulches on yield and macronutrition levels of drip-irrigated cucumber under open field conditions. J. Plant Nutr 29 (9), 1675–1690
 • Küçükyumuk, C., Yıldız, H., Kukul Kurttaş, Y., Ay, Z., Şenyurt, H., (2013). Bodur Anaçlı Elma Bahçe-lerinde Malç Kullanımının Su Tüketimi, Verim ve Bazı Parametreler Üzerine Etkileri. Derim, 30 (1):48-64.
 • Mao, X., Lıu, M.., Wang, X., Liu, C., Hou, Z., Shı, J., ( 2003). Effects of deficit irrigation on yield and water use of greenhouse grown cucumber in the North China Plain, Agricultural Water Management 61:219–228
 • Nımah, M.N., (2007). Cucumber yield under regular deficit irrigation and mulching treatments, Acta Hort., 731
 • Ozbahce, A., (2014), Chemigation for soil-borne pathogen management on melon growth under drought stress, Australasian Plant Pathol. (2014) 43:299–306
 • Ramakrishna, A.. Tam, H.M., Wanı, S.P., Long, T.D., (2006). Effect of Mulch on Soil Temperature, Moisture, Weed Infestation and Yield of Ground Nut in Northern Vietnam. Field Crops Research, 95:115-125.
 • Yakar, Ş.. Uygur, F.N., (2010). Seralarda ekolojik domates ve hıyar yetiştiriciliğinde kimyasal olmayan yabancı ot mücadele yöntemlerinin araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cilt: 22-1.
 • Zambreno, K., Hoover, E., Poppe, S., Propsom, F., (2005). Organic Mulches Affect Soil Moisture and Temperature During Establishment of Apple Trees. Proceedings 3rd National Organic Tree Fruit Research Symposium, June 6-8, 2005, Chelan, Washington, 74-75.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: Gonca KARACA BİLGEN
Institution: Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Country: Turkey


Author: Aynur ÖZBAHÇE

Author: Tuğba YETER

Author: Ceren GÖRGİŞEN

Author: Pınar BAHÇECİ ALSAN

Author: Kadri AVAĞ

Bibtex @conference paper { sduzfd455953, journal = {SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {328 - 339}, doi = {}, title = {Farklı sulama seviyeleri ve malç uygulamalarında turşuluk hıyarın verim su ilişkileri}, key = {cite}, author = {KARACA BİLGEN, Gonca and ÖZBAHÇE, Aynur and YETER, Tuğba and GÖRGİŞEN, Ceren and BAHÇECİ ALSAN, Pınar and AVAĞ, Kadri} }
APA KARACA BİLGEN, G , ÖZBAHÇE, A , YETER, T , GÖRGİŞEN, C , BAHÇECİ ALSAN, P , AVAĞ, K . (2018). Farklı sulama seviyeleri ve malç uygulamalarında turşuluk hıyarın verim su ilişkileri. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (), 328-339. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/455953
MLA KARACA BİLGEN, G , ÖZBAHÇE, A , YETER, T , GÖRGİŞEN, C , BAHÇECİ ALSAN, P , AVAĞ, K . "Farklı sulama seviyeleri ve malç uygulamalarında turşuluk hıyarın verim su ilişkileri". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 328-339 <http://dergipark.org.tr/sduzfd/issue/40528/455953>
Chicago KARACA BİLGEN, G , ÖZBAHÇE, A , YETER, T , GÖRGİŞEN, C , BAHÇECİ ALSAN, P , AVAĞ, K . "Farklı sulama seviyeleri ve malç uygulamalarında turşuluk hıyarın verim su ilişkileri". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (2018): 328-339
RIS TY - JOUR T1 - Farklı sulama seviyeleri ve malç uygulamalarında turşuluk hıyarın verim su ilişkileri AU - Gonca KARACA BİLGEN , Aynur ÖZBAHÇE , Tuğba YETER , Ceren GÖRGİŞEN , Pınar BAHÇECİ ALSAN , Kadri AVAĞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 328 EP - 339 VL - IS - SN - 1304-9984- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı sulama seviyeleri ve malç uygulamalarında turşuluk hıyarın verim su ilişkileri %A Gonca KARACA BİLGEN , Aynur ÖZBAHÇE , Tuğba YETER , Ceren GÖRGİŞEN , Pınar BAHÇECİ ALSAN , Kadri AVAĞ %T Farklı sulama seviyeleri ve malç uygulamalarında turşuluk hıyarın verim su ilişkileri %D 2018 %J SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984- %V %N %R %U
ISNAD KARACA BİLGEN, Gonca , ÖZBAHÇE, Aynur , YETER, Tuğba , GÖRGİŞEN, Ceren , BAHÇECİ ALSAN, Pınar , AVAĞ, Kadri . "Farklı sulama seviyeleri ve malç uygulamalarında turşuluk hıyarın verim su ilişkileri". SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi / (December 2019): 328-339.