Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 174 - 189 2018-12-15

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN EVALUATION ON CRITICAL THINKING LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Seray Dogru oral [1]

24 102

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmeye çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin eleştirel düşünmelerinin ne düzeyde olduğu; cinsiyete, anne-baba eğitim durumuna, akademik başarıya göre farklılaşıp farklılaşmadığı gibi sorulara yanıt aranmıştır.  Araştırma “tarama” modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında random seçki yoluyla seçilen bir lisede eğitim gören yine random yolla seçilen lise hazırlık, birinci ve üçüncü sınıf 345 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, verileri toplamak amacıyla Özdemir (2005) tarafından geliştirilen 30 maddelik “Eleştirel Düşünme Ölçeği” ile birlikte araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS 22 paket programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Bağımsız Gruplar T testi ve Tek Yönlü ANOVA kullanılmıştır.  Araştırmanın sonunda ortaöğretim öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin orta seviyede olduğu ve eleştirel düşünme düzeyleri arasında sınıf düzeyi, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık oluşmadığı, puanların cinsiyet, not ortalamasına göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

The aim of this study is to determine whether the critical thinking levels of high school students differ in respect of several variables. In accordance with this aim, questions such as what the level of critical thinking in students is ; whether  it varies in relation to gender, education level of parents, academic success. The study follows ‘survey’ model. The study group of the survey consists of 345 randomly chosen preparation class, first grade and third grade students of a randomly chosen high school in 2016-2017 education year. In this study, the ‘Critical Thinking Scale’ with 30 items developed by Özdemir (2005) as well as the ‘Personal Information Form’ developed by the researcher is used to collect data. The data obtained as a result of the application were transferred to computer environment, and analysed with SPSS 22 package programme. In the analysis of the data, Independent Groups T test and One-way ANOVA were used. With survey results, it has been established that no meaningful differences occur in the critical thinking levels of high school students

in relation to grade differences and the education level of either parent; on the other hand, the scores vary depending on gender, academic success, and the school subject they most discuss and ask questions about. 

 • Akbıyık, C. (2002). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ay, Ş. ve Akgöl H. (2008). Eleştirel düşünme gücü ile cinsiyet, yaş ve sınıf Düzeyi, Kurumsal Eğitimbilim 1(2), 65-75.
 • Aybek, B. (2006). Konu ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Aybek, B. (2007). Konu ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine etkisi. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 43-60.
 • Aybek, B. (2010). Örneklerle düşünme ve eleştirel düşünme. Adana: Nobel Kitapevi.Beşoluk, Ş. ve Önder, İ. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 679-693.
 • Brahler, C. J. , Quitadamo, I. J, Johnson, E. C, (2002). Student critical thinking is enhanced by developing exercise prescriptions using online learning modules. Advances In Physiology Education, Volume 26(3 ), 210-221.
 • Brooks, K. L. , Shepherd, J. M. (1992). Professionalism versus general critical thinking abilities of senior nursing students in four types of nursing curricula. Journal of Professional Nursing, Volume 8(2), 87-95.
 • Chaffee, J. (2000). Thinking Critically. New York: Houghton Mifflin Company.
 • Cüceloğlu, D. (1993). İyi Düşün Doğru Karar Ver. İstanbul: Sitem Yayıncılık.Çetin, A. (2008). Sınıf öğretmeni adayların eleştirel düşünme gücü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Çıkrıkçı, N. (1992b). Watson-Glaser akıl yürütme gücü ölçeğinin ( form ym) lise öğrencileri üzerindeki ön deneme uygulaması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2), 559-569.
 • Çıkrıkçı, N. (1996, Nisan). Eleştirel düşünme: bir ölçme aracı ve bir araştırma. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresinde Sunulan Bildiri , Adana
 • Demir, R. ve Aybek, B. (2014). Lise öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 122-140.
 • Demirel, Ö. (2002). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.Ekinci, Ö. ve Aybek, B. (2010). Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9 (2), 816-827.
 • Ennis, R. H. (1986). A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities. Teaching Thinking Skills Theory and Practice (Edited by: Robert J. Sternberg). New York: W.H. Freeman and Company
 • Evcen, D. (2002). Watson-Glaser eleştirel akıl yürütme gücü testinin (form s) Türkçe’ ye uyarlama çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gülveren, H. (2007). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ve bu becerileri etkileyen eleştirel düşünme faktörleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kaasboll, J.J. (1998). Teaching critical thinking and problem defining skill. Education and Information Technologies, 3, 101-117.
 • Kaloç, R. (2005). Orta öğretim kurumu öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ve eleştirel düşünme becerilerini etkileyen etmenler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, H. (1997). Üniversite öğrencilerinde eleştirel akıl yürütme gücü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kazancı, O. (1989). Eğitimde Eleştirici Düşünme ve Öğretimi, İstanbul: Kazancı Kitap A.Ş.
 • Korkmaz, Ö. ve Yeşil, R. (2011). Medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2).
 • Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kürüm, D. (2002). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme gücü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • MEB (2006). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu 6.sınıf, TTKB, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.Mıller, M. A. ( 1992 ). Out comes evaluation measuring critical thinking. Journal of Advanced Nursing, 17(12), 1401-1407
 • Özdemir, S.M. (2005). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-17.
 • Saçlı, F. ve Demirhan, G. (2008). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 19(2), 92-110.
 • Scott, J. , Markert, R.J. , Dunn, M.M. (1998). Critical thinking: change during medical school and relationship to performance in clinical clerkships. Medical Education, 32, 14-18.
 • Sımon, A., Ward, L. O. ( 1974 ). The performance on Watson-Glaser critical thinking approval of university students classified according to sex, type of course, pursued and personality score category. Educational and Psychological Measurement, 34, 957-960.
 • Şen, Ü. (2009). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks. 1(2), 69-89.
 • Tümkaya, S. (2011). Fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stillerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 215-234.
 • Türnüklü, E. B. ve Yeşildere, S. (2005). Türkiye’den bir profil: 11-13 yaş grubu matematik öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim ve becerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 38(2), 167-185.
 • Yıldırım, A. Ç. (2005). Türkçe ve türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Walsh, C.M., Hardy, R.C. (1999). Dispositional differences in critical thinking related to genderand academic major. Journal of Nursing Education, 38(4), 149-155
 • Wood, D. (1998). How children think and learn. Oxford: Blackwell Publishers.YÖK, (2009). Yüksek öğretim kanunu. Erişim Tarihi: 03.06.2017, http://www.yok.gov.tr/ content/view/435/.
 • Zayif, K. (2008). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Zoller, U., Ben-Chaim, D., Ron. S., Tivon, K., Pentimalli , R., Chiara, M.S.(2000). The disposition toward "critical thinking of high school and university science students:an inter-intra ısraeli-ıtalian" International Journal Of Science Education. 22(6), 571-582
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-7144-8476
Author: Seray Dogru oral
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM PR.
Country: Turkey


Bibtex @research article { ses484691, journal = {Scientific Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2602-4527}, address = {Mahmut SAĞIR}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {174 - 189}, doi = {10.31798/ses.484691}, title = {ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Dogru oral, Seray} }
APA Dogru oral, S . (2018). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Scientific Educational Studies, 2 (2), 174-189. DOI: 10.31798/ses.484691
MLA Dogru oral, S . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Scientific Educational Studies 2 (2018): 174-189 <http://dergipark.org.tr/ses/issue/40919/484691>
Chicago Dogru oral, S . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Scientific Educational Studies 2 (2018): 174-189
RIS TY - JOUR T1 - ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Seray Dogru oral Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31798/ses.484691 DO - 10.31798/ses.484691 T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 174 EP - 189 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-4527 M3 - doi: 10.31798/ses.484691 UR - https://doi.org/10.31798/ses.484691 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Seray Dogru oral %T ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2018 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 2 %N 2 %R doi: 10.31798/ses.484691 %U 10.31798/ses.484691
ISNAD Dogru oral, Seray . "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Scientific Educational Studies 2 / 2 (December 2018): 174-189. https://doi.org/10.31798/ses.484691