Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 81 - 100 2019-06-30

KUR’AN’DA ZİKRİ GEÇEN RENKLER VE RENKLERLE VERİLEN MESAJLAR

Beşir ÇELİK [1]

24 30

Renkler, insan hayatına anlam ve güzellik katan önemli unsurlardandır.
Kur’an’a göre renklerin farklı oluşu, Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerinden
biridir. Kur’an ayetleri incelendiğinde, yer yer renklerin ve renk ifade
eden kelimelerin geçtiği görülür. Bu renkler ve ifadeler, bazen Allah’ın sonsuz
kudretine, engin rahmetine ve tabiatta zuhur eden eşsiz sanatına delalet
eder. Bazen de renklerle yaşam ve ölüm, iman ve inkâr, umut ve karamsarlık,
hidayet ve dalalet, sevinç ve keder gibi durumlar tasvir edilir. Kur’an’ı Kerim,
İlahi kelam olduğundan ondaki her kelime ve ifade insan için önemli ve
anlamlıdır. Dolayısıyla renklerin Kur’an’da nasıl, ne şekilde ve hangi maksatlarla
yer aldıklarını bilmek, Kur’an’a inanan ve onu rehber edinen her insan
ve araştırmacı için çok önem arz etmektedir. Bu makalenin amacı, Kur’an’da
hangi renklere temas edildiğini araştırmak, zikri geçen renklerin ayetlerde
nasıl ve hangi amaçlarla yer aldıklarını incelemek ve en önemlisi, Kur’an’ın
renkler vasıtasıyla muhataplarına verdiği mesajlara dikkat çekmektir.
Tefsir, Kur’an, Renkler, Mesaj, Siyah, Beyaz, Yeşil, Sarı, Kırmızı
  • Abduh, Muhammed, Tefsir’ül Menar, Kahire, Dâr’ul Menar, 1947. Alûsi, Şihabuddin, Rûhu’l-Meânî, Beyrut, Daru’l Fikr, 1993. Ana Britannica, Genel Kültür Ansiklopedisi, Hürriyet, İstanbul: Ana Yayınları, 1993. Buhari, Muhammed b. İsmail, Sahih, İstanbul, Çağrı Yayınları, 1992. Ebu’l Hayyan, Muhammed b. Yusuf, Bahru’l Muhit, Beyrut, Daru’l Kütübü’l İlmiyye, 1993. Ebüssuûd Efendi, İrşadu’l Akli’s Selim, Riyad, Mektebetur-Riyazi’l Hadise, tsz. Er-Razi Muhammed b. Ebu Bekir, Muhtaru’s Sıhah, Beyrut, 1995. Es-Sabuni, Muhammed Ali, Safvetu’t Tefasir, Ensar Neşriyat, Tsz.; Beyrut, Mektebetu’l Asriyye, 2005 Karaman, Hayreddin vd, Kur’an Yolu, Ankara, DİB Yayınları, 2017. İbn Arabî, Muhyeddin, Tefsir’ü İbn-i Arabî, Beyrut, Dar-u Sader, 2002. İbn Aşûr, et-Tahrir ve’t-Tenvîr, Tunus. Daru’t Tunusiyye, 1984. İbn Manzûr, Muhammed b. Mükarrem, Lisânu’l-Arab, Dar’ u Sadr, Beyrut, tsz İbrahim, Muhammed Ali, el-Elvan fi Şi’ri’l Arabî Kable’l İslam, Trablus, 2001. İslam Ansiklopedisi, “Renk” ve “Siraceddin Ebubekir” md. İstanbul: TDV, 2007. Kılıç, Sadık, Kur’an Sembolizmi, Kılıç Kitabevi Yayınları. İstanbul, 1991. Kurtubi, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh, El- Camiu li Ahkami’l Kur’an, Beyrut: Müessesetu’r Risale, 2006. Lings, Martin, Simge ve Kökenörnek, Çev: Süleyman Sahra, Ankara, Hece Yayınları. 2003. Luvîs Ma‘lûf el-Yesûî, el-Müncid fi’l-lu a ve’l-a'lâm, Beyrut, 1956; s.161 Okçu, Abdülmecit, Kuran’da Renkler, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.28, Erzurum, 2007 Razî, Fahruddîn, Mefâtihu’l-Gayb, Daru’l Fikr, Beyrut, 1981. Sezer, Sennur, Renklerin ve Simgelerin Gücü, Evrensel Kültür, S:87, İstanbul, 1999. Suyuti, Celaleddin, Durru’l Mansur Fi Tefsir’il Me’sür, Hecer, Kahire, 2003. Seyyid Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’an, Dâru’ş-Şurûk, Kahire, 1988 Taberi, Muhammed b. Cerir, Camiu’l Beyan an Tevil-i Ayi’l Kur’an, Daru’l Hicr, Kâhire, 2001 Temel Britannica, Hürriyet, Ana Yayınları, 1993. Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kuran Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979. Yeni Türk Ansiklopedisi, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 1985. Zeccac, Ebi İshak, Meâni’l Kur’an, Alemu’l Kütub, Beyrut, 1988. Zemahşeri, Carullah, El-Keşşaf, Riyad, Mektebet’ül Âbikân, 1998.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Beşir ÇELİK (Primary Author)
Institution: siirt üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2019

Bibtex @research article { siirtilahiyat582178, journal = {Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-385X}, address = {Siirt University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {81 - 100}, doi = {}, title = {KUR’AN’DA ZİKRİ GEÇEN RENKLER VE RENKLERLE VERİLEN MESAJLAR}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Beşir} }
APA ÇELİK, B . (2019). KUR’AN’DA ZİKRİ GEÇEN RENKLER VE RENKLERLE VERİLEN MESAJLAR. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1), 81-100. Retrieved from http://dergipark.org.tr/siirtilahiyat/issue/46321/582178
MLA ÇELİK, B . "KUR’AN’DA ZİKRİ GEÇEN RENKLER VE RENKLERLE VERİLEN MESAJLAR". Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019): 81-100 <http://dergipark.org.tr/siirtilahiyat/issue/46321/582178>
Chicago ÇELİK, B . "KUR’AN’DA ZİKRİ GEÇEN RENKLER VE RENKLERLE VERİLEN MESAJLAR". Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019): 81-100
RIS TY - JOUR T1 - KUR’AN’DA ZİKRİ GEÇEN RENKLER VE RENKLERLE VERİLEN MESAJLAR AU - Beşir ÇELİK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 100 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-385X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi KUR’AN’DA ZİKRİ GEÇEN RENKLER VE RENKLERLE VERİLEN MESAJLAR %A Beşir ÇELİK %T KUR’AN’DA ZİKRİ GEÇEN RENKLER VE RENKLERLE VERİLEN MESAJLAR %D 2019 %J Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-385X- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD ÇELİK, Beşir . "KUR’AN’DA ZİKRİ GEÇEN RENKLER VE RENKLERLE VERİLEN MESAJLAR". Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 / 1 (June 2019): 81-100.
AMA ÇELİK B . KUR’AN’DA ZİKRİ GEÇEN RENKLER VE RENKLERLE VERİLEN MESAJLAR. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 81-100.
Vancouver ÇELİK B . KUR’AN’DA ZİKRİ GEÇEN RENKLER VE RENKLERLE VERİLEN MESAJLAR. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 100-81.