Year 2018, Volume 4, Issue 7, Pages 73 - 100 2018-04-30

Candaroğulları Beyliği’nin Kuruluşu ve Osmanlı Beyliği ile Münasebetlerine Dair Bir Değerlendirme

Meltem Albayrak [1]

122 1292

Anadolu tarihinin anlaşılması noktasında Beylikler dönemi tarihi, kritik öneme sahiptir. Osmanlı Devleti’nin bir imparatorluk olarak nasıl tarih sahnesine çıktığı sorusu da yine Osmanlı öncesi Anadolu’nun siyasi ve içtimai durumumun anlaşılması ile cevaplanabilir. Bu bağlamda öncelikle, Osmanlı’nın bir Uc beyliği olduğu dönemde gerek teşkilatı ve gerekse coğrafi sınırları bakımından Anadolu’nun en güçlü beyliklerinden biri konumunda olan Candaroğulları Beyliği örneğinin incelenmesinin zaruri olduğu kanaatindeyiz. Bu güne kadar Beylikler dönemi ile alakalı çok miktarda araştırma ve yayın yapılmışsa da döneme dair yeterli kaynak bulunamaması araştırmalarımızın çerçevesini daraltmaktadır. 
Beylikler Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu, Candaroğlu, Anadolu Selçukluları
  • Ahmed Eflakî, Menâkıbü’l Ârifîn, (çev. Tahsin Yazıcı), Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2006. Aşıkpaşazâde, Tevarih-i Âl-i Osman, (Haz. H. Nihal Atsız), Ötüken Yayınları, İstanbul, 2011. Anıl, Y. Şahin; Osmanlı Döneminde İki Dava Şeyh Bedreddin Ve Mithat Paşa Davaları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995. Çetin, Halil; Kuzey Anadolu Beylikleri Sempozyumu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Yayınları, 3-8 Ekim, 2011. Dindar, Bilal; ‘‘Bedreddin Simavî’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi,cilt:5. Dukas, Mihail İonnis; Bizans Tarihi, (çev. Vladimir Mirmiroğlu), İstanbul Fetih, Derneği İstanbul Enstitüsü, 1956. Durukan, Aynur; ‘‘Beylikler Dönemi Kültür Ortamından Bir Kesit’’, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, sayı: 9/10, Ankara, 2014. El-Ömeri, Şehabettin, Mesalikü’l-ebsar fî Memâlikü’l-emsar, (Anadolu İle İlgili kısmı Yay: F. Taeschner), Leipzig: 1929, (çev. Yaşar Yücel), “Mesalikü’l-Ebsar’a Göre Anadolu Beylikleri”,Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1991. Emecen, Feridun; ‘‘Fatih Sultan Mehmet ve Etrafındaki Dünya: Osmanlı Devleti’nin Doğu Komşuları’’, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, sayı: XXXIII, 2009. İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dönemi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012.Gölpınarlı, Abdülbaki; Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin, Eti Yayınları, İstanbul 1996. Halil b. İsmail b. Şeyh Bedrüddin Mahmûd, Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Manâkıbı, haz. Abdülbaki Gölpınarlı – İsmet Sungurbey, Eti Yayınevi, 1967, s. 109/ (vr: 47.b, s. 110/ vr: 48.a). İbn Arapşah; Ukudu’n-Nasiha, Takıyüddin Efendi, Tabakât-ı Hanefiye, no:1609, Veliyüddin Efendi Ktp, nr:1609, (vr: 284a), İstanbul.İnalcık, Halil; Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (1302-1481),İSAM, İstanbul, 2010. ‘‘Mehmet II’’, İslam Ansiklopedisi, cilt: 8. İsmail B. İbrahim, Hulviyat-ı Sultanı, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu. Karakök, Tunay; ‘‘Candaroğulları Beyliği Döneminde Sosyal ve Kültü- rel Hayata Dair Bir Değerlendirme’’, Kuzey Anadolu’da Beylikler Dönemi Sempozyumu, Ankara: 2012. Karadeniz, Hasan Basri; Osmanlılar ile Beylikler Arasında Anadolu’da Meşruiyet Mücadelesi, Yeditepe Yayınları, İstanbul: 2008. Köprülü, Fuat; Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, Akçağ Yayınları, Ankara: 2011. Kozan, Ali- Akyol, Sevil; ‘‘Şeyh Bedreddin’in Menkıbevî Hayatına Dair Bilinmeyen Bir Eser: Menâkıb-ı Şeyh Bedreddin Sultan’’, Tarih Okulu Dergisi, İlkbahar- Yaz, 2013, sayı: XIV. Menâkıb-ı Bedreddin Sultan, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, arş. no: 06 Mil Yz A 6589/2, (vr. 55/b-65/b), H. 993/ M. 1585. Miroğlu, İsmet; ‘‘Erzincan’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, cilt:2. Müftü Ali Çelebi, Hikaye-i Bedreddin Sultan, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendî Koleksiyonu, arş. no: 4679, (vr. 1b/8a.)Müze-i Hümayun Meskukat-ı Kadime-i İslamiyye Kataloğu, (Kısm-ı Rabi), Konstantiniyye, Mahmud Bey Matbaası, H. 1321, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, Nadir Eserler Koleksiyonu, Ankara. Neşrî, Neşrî Tarihi, haz. Mehmet Altay Köymen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara: 1983. Oruç Bey; Oruç Beğ Tarihi- Ahmedî-Şükrullah: Üç Osmanlı Tarihi, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2011. Pachymeres, Georges; Bizanslı Gözüyle Türkler, (Çev. İlcan Bihter Barlas), İlgi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2009. Savi, Saime İnal; ‘‘Farsça Kaynaklarda Candaroğulları ve İsmail Bey’’, Kuzey Anadolu’da Beylikler Dönemi Sempozyumu‘‘Çobanoğulları- Candaroğulları- Pervaneoğulları’’, (ed. Halil Çetin), 3-8 Ekim 2011, Çankırı Karatekin Üniversitesi Yayınevi, 2012. Spuler, Berthold; İran Moğolları: Siyaset, İdare, Kültür ‘‘İlhanlılar Devri’’, (çev. Cemal Köprülü), Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1957. Taneri, Aydın; ‘‘Candar’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, cilt:7. Timur, Taner; ‘‘Osmanlı Toplumsal Düzeni: Kuruluş ve Yükseliş Dö- nemi’’, Turhan Kitapevi, Ankara,1979. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; ‘‘Büyük Osmanlı Tarihi’’, Türk Tarih Kurumu Basımevi, cilt:1. Varlık, Çetin; ‘‘Candaroğulları Beyliği’’, Doğuştan Günümüze Bü- yük İslam Tarihi, cilt:8, İstanbul, 1992. Yücel, Yaşar; ‘‘Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar: Çobanoğulları Candaroğulları, ‘‘Mesalikü’l Ebsar’a Göre Anadolu Beylikleri’’, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1991. Anadolu Beyliklerinde Devlet ve Toplum Hayatı, TTK, Ankara: 1990. ‘‘Candaroğulları’’, İSAM, C. VII. ‘‘Kastamonu’nun İlk Fethine Kadar Osmanlı – Candar Münasebetleri’’, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, cilt:1, Sayı. I, 1963. Zachariadou, Elizabeth A.; ‘‘Pachymeres’e göre Kastamonu’da ‘‘Amourioi’’ Ailesi”, (Çev.: Zerrin Günal Öden), Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, sayı: XVI, İzmir, 2001.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Meltem Albayrak (Primary Author)

Bibtex @research article { skad417141, journal = {Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD)}, issn = {2149-2778}, eissn = {2667-4718}, address = {Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {73 - 100}, doi = {10.25306/skad.417141}, title = {Candaroğulları Beyliği’nin Kuruluşu ve Osmanlı Beyliği ile Münasebetlerine Dair Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Albayrak, Meltem} }
APA Albayrak, M . (2018). Candaroğulları Beyliği’nin Kuruluşu ve Osmanlı Beyliği ile Münasebetlerine Dair Bir Değerlendirme. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD), 4 (7), 73-100. DOI: 10.25306/skad.417141
MLA Albayrak, M . "Candaroğulları Beyliği’nin Kuruluşu ve Osmanlı Beyliği ile Münasebetlerine Dair Bir Değerlendirme". Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) 4 (2018): 73-100 <http://dergipark.org.tr/skad/issue/34641/417141>
Chicago Albayrak, M . "Candaroğulları Beyliği’nin Kuruluşu ve Osmanlı Beyliği ile Münasebetlerine Dair Bir Değerlendirme". Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) 4 (2018): 73-100
RIS TY - JOUR T1 - Candaroğulları Beyliği’nin Kuruluşu ve Osmanlı Beyliği ile Münasebetlerine Dair Bir Değerlendirme AU - Meltem Albayrak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25306/skad.417141 DO - 10.25306/skad.417141 T2 - Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 100 VL - 4 IS - 7 SN - 2149-2778-2667-4718 M3 - doi: 10.25306/skad.417141 UR - https://doi.org/10.25306/skad.417141 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) Candaroğulları Beyliği’nin Kuruluşu ve Osmanlı Beyliği ile Münasebetlerine Dair Bir Değerlendirme %A Meltem Albayrak %T Candaroğulları Beyliği’nin Kuruluşu ve Osmanlı Beyliği ile Münasebetlerine Dair Bir Değerlendirme %D 2018 %J Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) %P 2149-2778-2667-4718 %V 4 %N 7 %R doi: 10.25306/skad.417141 %U 10.25306/skad.417141
ISNAD Albayrak, Meltem . "Candaroğulları Beyliği’nin Kuruluşu ve Osmanlı Beyliği ile Münasebetlerine Dair Bir Değerlendirme". Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD) 4 / 7 (April 2018): 73-100. https://doi.org/10.25306/skad.417141