Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 63 - 99 2018-06-26

İstifa Eden Jandarma Subaylarında İşe Yabancılaşma

Evren Mühürcüoğlu [1]

83 884

Çalışma; Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışmış ve daha sonrasında çeşitli nedenlerle istifa etmiş eski Jandarma Subayları ile yapılmıştır. Çalışma yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılan nitel bir araştırmadır.

Çalışmada altısı Kara Harp Okulu mezunu, dördü Sözleşmeli olmak üzere toplam on eski Jandarma Subayı ile görüşülmüştür. Görüşmelerden elde edilen verilerle; öncelikli olarak eski Jandarma subaylarının işe yabancılaşma nedenleri ortaya konulmaktadır. İkinci olarak da istifa nedenleri tespit edilerek, istifanın yabancılaşma nedeniyle mi gerçekleştiği anlaşılmaya çalışılmaktadır. 

Jandarma Subayları, İşe Yabancılaşma, İstifa
 • (2013, Şubat 21). Mayıs 16, 2017 tarihinde Hürriyet: http://www.hurriyet.com.tr/iste-son-3-yilda-istifa-eden-asker-sayisi-22650436 adresinden alındı
 • (2013, Mayıs 30). Mayıs 16, 2017 tarihinde Radikal: http://www.radikal.com.tr/turkiye/tskda-bir-haftada-300-subay-istifa-etti-1135545/ adresinden alındı
 • Ad.Kol.Yntl. (2005, Haziran 01). Adlî Kolluk Yönetmeliği. Mart 03, 2016 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8201&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= adresinden alındı
 • Affinnih, Y. H. (1997). A critical reexamination of alienation. Social Science Journal , 34 (3), p383. 5p.
 • Aiken, M., & Hage, J. (1966). Organizational Alienation: A Comparative Analysis. American Sociological Review , 31 (4), 497-507.
 • Akın Kösterelioğlu, M. (2011). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi ile İşe Yabancılaşması Arasındaki İlişki (Doktora Tezi). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü.
 • Atakan, A. (2007). Jandarma Personelinin Tükenmişlik ile İş Doyum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı.
 • Avcı, T. (2009). Kolluk Olarak Jandarmanın İşlevi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Genel Kamu Hukuku Bilim Dalı.
 • Başaran, İ. E. (1992). Yönetimde İnsan İlişkileri: Yönetsel Davranış. Ankara: Aydan Tes.
 • Berg, B. L., & Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (H. Aydın, Çev.) Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Bolton, C. D. (1972). Alienation and Action: A Study of Peace-Group Members. American Journal of Sociology , 78 (3), 537-561.
 • CMK. (2004, Aralık 17). Ceza Muhakemesi Kanunu. Mart 08, 2016 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5271&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ceza%20Muhakemesi&Tur=1&Tertip=5&No=5271 adresinden alındı
 • Çapan, B. (2009). Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Yabancılaşma Teması Üzerine Bir İnceleme (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Televizyon Anabilim Dalı.
 • ÇSGB. (2014). İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi. (E. Ö. Tümer, Dü.) Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
 • Dinçer, Ö. (1992). Örgüt Geliştirme: Teori, Uygulama ve Teknikler. İstanbul: Timaş Basım.
 • Durakbaşa, A. (2003). Sosyolojide Temel Kuramlar. İ. Sezal içinde, Sosyolojiye Giriş (s. 11-44). Ankara: Martı Kitap Yayınevi.
 • Elma, C. (2003). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İşe Yabancılaşması: Ankara İli Örneği (Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.
 • Ergil, D. (1980). Yabancılaşma ve Siyasal Katılma. Ankara: Olgaç Matbaası.
 • Ferguson, I., & Lavalette, M. (2004). Beyond Power Discourse: Alienation and Social Work. British Journal of Social Work (34), 297–312.
 • Fromm, E. (2006b). Sağlıklı Toplum. (Y. Salman, & Z. Tanrısever, Çev.) İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Fromm, E. (1998). Sevme Sanatı. (I. Gündüz, Çev.) Ankara: Say Dağıtım Ltd. Şti.
 • Harp.Aka.Kan. (1989, Mayıs 31). Harp Akademileri Kanunu. Temmuz 26, 2016 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.3563&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=akademi&Tur=1&Tertip=5&No=3563 adresinden alındı
 • İç.Hiz.Kan. (1961, Ocak 04). Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu. Şubat 19, 2016 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.4.211&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=4&No=211 adresinden alındı
 • İç.Hiz.Yön. (1961, Eylül 06). Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği. Şubat 19, 2016 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5905&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= adresinden alındı
 • J.Kan. (1983, Mart 03). Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu. Şubat 25, 2016 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2803&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=2803 adresinden alındı
 • J.Yntl. (1983, Aralık 17). Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği. Mart 01, 2016 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.837362&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= adresinden alındı
 • Karaduman, S., Eren, Ş., Güneş, M., Erol, E., Birgül, N., Tatar, İ., et al. (2008). Disiplin. Ankara: Kara Harp Okulu Bilgi Toplama ve Yayım Merkezi Yayınları.
 • Kayalak, Ü., Aydın, M., Çevik, T., Mandıracı, S., Yüce, A., Tabak, A., et al. (2008). Liderlik Özellikleri. Ankara: Kara Harp Okulu Basımevi.
 • KHK-668. (2016, Temmuz 27). KHK 668. 02 22, 2017 tarihinde resmigazete.gov.tr: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727m2.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727m2.htm adresinden alındı
 • Konuk, O. (2003). Toplum ve Eğitim. İ. Sezal içinde, Sosyolojiye Giriş (s. 260-292). Ankara: Martı Kitap Yayınevi.
 • Macionis, J. J. (2005). Sociology Tenth Edition. USA: Pearson Prentice Hall.
 • Mandel, E. (1998). Marksist Ekonomi Kuramına Giriş. (A. Ünlü, Çev.) İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Marx, K. (2004). 1844 İktisadî ve Felsefî El Yazmaları. K. Marx, & Ö. Türkeş (Dü.) içinde, Felsefe Yazıları (A. Fethi, Çev., s. 17-101). İstanbul: Hil Yayın.
 • Mayring, P. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. (A. Gümüş, & M. S. Durgun, Çev.) Adana: Baki Kitabevi.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Neal, A. G., & Seeman, M. (1964). Organizations and Powerlessness: A Test of the Mediation Hypothesis. American Sociological Association , 29 (2), 216-226.
 • Nettler, G. (1957). A Measure of Alienation. American Sociological Review , 22 (6), 670-677.
 • Neuman, W. L. (2012). Toplumsal Araştırma Yöntemleri 1. (S. Özge, Çev.) Ankara: Yayınodası Ltd.
 • Özdayı, N. (1991). Resmi ve Özel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin İş Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi (3), 221-235.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (M. Bütün, & S. B. Demir, Çev.) Ankara: PEGEM Akademi.
 • Per.Kan. (1967, Ağustos 10). Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu. Haziran 03, 2017 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.926&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=personel%20kanunu&Tur=1&Tertip=5&No=926 adresinden alındı
 • PVSK. (1934, Temmuz 14). Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu. Şubat 26, 2016 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.3.2559&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=3&No=2559 adresinden alındı
 • Sabuncuoğlu, Z., & Tüz, M. (1998). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti.
 • Sb.Astsb.Atama.Yön. (2005, Aralık 18). Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği. Şubat 23, 2016 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9704&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 adresinden alındı
 • Seeman, M. (1975). Alienation Studies. Annual Review of Sociology , 1, 91-123.
 • Seeman, M. (1959). On The Meaning of Alienation. American Sociological Review , 24 (6), 783-791.
 • Seeman, M., & Anderson, C. S. (1983). Alienation and Alcohol: The Role of Work, Mastery, and Community in Drinking Behavior. American Sociological Review , 48 (1), 60-77.
 • Söz.Sb.Astsb.Kan. (2001, Haziran 21). Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun. Haziran 24, 2016 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4678&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=4678 adresinden alındı
 • Şimşek, Ş. M., Çelik, A., Akgemci, T., & Fettahlıoğlu, T. (2006). Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 569-587.
 • Tekin, Ö. A. (2012). Yabancılaşma ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler: Antalya Kemer'deki Beş Yıldız Otel İşletmeleri Personeli Üzerinde Bir Uygulama (Doktora Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Temel, C. (2010). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İşe Yabancılaşma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Doktora Tezi). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Toker Kılınç, N. (2004). İnsanın Kurtuluş Hikâyesi Olarak Marx'ın Felsefesi. K. Marx, & Ö. Türkeş (Dü.) içinde, Felsefe Yazıları: Karl Marx (A. Fethi, Çev., s. 7-15). İstanbul: Hil Yayın.
 • Tolan, B. (1980). Çağdaş Toplumun Bunalımı: Anomi ve Yabancılaşma. Ankara: Kalite Matbaası.
 • Travis, R. (1986). On Powerlessness and Meaninglessness. British Journal of Sociology , 37 (1), 61-73.
 • Wallace, R. A., & Wolf, A. (2004). Çağdaş Sosyoloji Kuramları: Klasik Geleneğin Geliştirilmesi. (L. Elburuz, & M. R. Ayas, Çev.) İzmir: Punto Yayıncılık.
 • Yalçın, F. (2010). Tahsin Yücel'in Romanlarında Yabancılaşma ve İroni (Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Trük Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
 • Yılmaz, O. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Yönelimlerinin “Kariyer Dünyası Haritası” Üzerinde Karma Desenle İncelenmesi: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Örneği (Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
 • Zeynel, E. (2014). Akademisyenlere Yönelik Meslekî Motivasyon, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Evren Mühürcüoğlu
Institution: Karşıyaka Belediyesi
Country: Turkey


Bibtex @dissertation { sosnot423809, journal = {Sosyoloji Notları}, issn = {}, eissn = {2618-5903}, address = {Cihad ÖZSÖZ}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {63 - 99}, doi = {}, title = {İstifa Eden Jandarma Subaylarında İşe Yabancılaşma}, key = {cite}, author = {Mühürcüoğlu, Evren} }
APA Mühürcüoğlu, E . (2018). İstifa Eden Jandarma Subaylarında İşe Yabancılaşma. Sosyoloji Notları, 1 (2), 63-99. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sosnot/issue/37831/423809
MLA Mühürcüoğlu, E . "İstifa Eden Jandarma Subaylarında İşe Yabancılaşma". Sosyoloji Notları 1 (2018): 63-99 <http://dergipark.org.tr/sosnot/issue/37831/423809>
Chicago Mühürcüoğlu, E . "İstifa Eden Jandarma Subaylarında İşe Yabancılaşma". Sosyoloji Notları 1 (2018): 63-99
RIS TY - JOUR T1 - İstifa Eden Jandarma Subaylarında İşe Yabancılaşma AU - Evren Mühürcüoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyoloji Notları JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 99 VL - 1 IS - 2 SN - -2618-5903 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoloji Notları İstifa Eden Jandarma Subaylarında İşe Yabancılaşma %A Evren Mühürcüoğlu %T İstifa Eden Jandarma Subaylarında İşe Yabancılaşma %D 2018 %J Sosyoloji Notları %P -2618-5903 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Mühürcüoğlu, Evren . "İstifa Eden Jandarma Subaylarında İşe Yabancılaşma". Sosyoloji Notları 1 / 2 (June 2018): 63-99.