Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 35 - 68 2018-12-28

Güvenlik Algısının Anayasa Yapımına ve Değiştirilmesine Etkisi
THE EFFECT OF SECURITY PERCEPTION ON THE CONSTITUTION MA-KING AND AMENDMENT

Nizamettin AYDIN [1] , Kübra ÖZTÜRK [2]

27 83

Anayasa yapımı ve değiştirilmesi süreçleri hem hukuksal hem de siyasal yönü olan demokrasiye geçiş süreçlerinin en önemli unsurlarından biridir. Bu süreçleri etkileyen çeşitli algılar bulunmakla birlikte güvenlik algısı bunlar arasında önemli bir role sahip bulunmaktadır. Devletler gerek kendi güvenliği gerekse de ülke içerisinde yaşayan vatandaşlarının güvenliğini sağlama gerekçesiyle anayasalarının gerek yapımı gerekse de değiştirilmesi süreçlerinde düzenlemeler yapmaktadır. Bu çalışmada güvenlik algısının anayasa yapımına ve değiştirilmesine etkisi ele alınmaktadır. 

The constituonal making and amendment processes are one of the most important elements of the transition processes to democracy, which has both legal and political aspects. Althought there are various perceptions that effectthese processes, security perception plays an important role among them. States are making arrangements both fort he construction and amendement of their constitutions in order to ensure their own security and security of citizens living within the country. İn this study, the impact of perception of security on constitution construction and modifiacation in discussed.

 • AYAN, Sezer, (2007), “Siyasi Yapılanma Sürecinde 1961 ve 1982 Anayasası”, C.Ü. İkti-sadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, ss.1-24.
 • AYDIN, Nizamettin, 3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliklerinin Temel Hak ve Hürriyetler Üzerine Etkileri, Ekin Yayınevi, Bursa, 2008.
 • BAKAN, Zerrin Ayşe, (2007), “Soğuk Savaş Sonrasında Yeni Güvenlik Teorileri ve Tür-kiye’nin Güvenlik Algılamaları”, 21.Yüzyıl Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık, ss.35-50.
 • Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri Başkanlık Sistemi, https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/baskanlik_sistemi.pdf, (15.04.2018).
 • BULUT, Yakup ve Mehmet, KARA, (2013), “Özel Güvenliğin Kuvvet(Zor) Kullanma Yetkisi ve Biber Gazı”, 3.Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, Gaziantep, ss.365-389.
 • Brezilya Federatif Cumhuriyeti Anayasası, https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/brezilya.pdf, (15.04.2018).
 • Cumhurbaşkanlığı Sistemi, https://setav.org/assets/uploads/2017/02/AnalizCumhurbaskanligiSistemi.pdf, (15.04.2018).
 • ÇOMAK, Hasret, (2006), “Avrupa’da Güvenlik Yapılanmasının Yeni Parametreleri ve Türkiye’nin Durumu”, Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt.4, Sayı:1, İstanbul, ss.97-120.
 • Danimarka Kraliyet Anayasası, http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/06-DAN%C4%B0MARKA%20149-168.pdf, (15.04.2018).
 • Değişen Güvenlik Anlayışları ve Türkiye’nin Güvenlik Stratejisi, http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-81-2014040957rapor2.pdf, (06.03.2018).
 • DURSUN, Soner, (2008), “Türkiye’nin Güvenlik Algılamasındaki Değişim: 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi Sonrası Dönem”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergi-si, Cilt.7, Sayı:16, İzmir, ss.421-433.
 • ERDOĞAN, İbrahim, (2013), “Küreselleşme Olgusu Bağlamında Yeni Güvenlik Algısı”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt.6, Sayı:12, Ankara, ss.265-292.
 • Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/08-ALMANYA%20209-276.pdf, (15.04.2018).
 • GÖREN, Zafer, (2001), "Temel Hak ve Özgürlükler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası için Reform Önerileri " Türkiye’de Anayasa Reformu Prensipler ve Sonuçlar, Konrad Adenauer Vak-fı.
 • GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa, 2018.
 • GÖZLER, Kemal, Anayasa Değişikliği Gerekli Mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Ekin Yayınevi, Bursa, 2001.
 • İNCEOĞLU, Metin, (2004), Tutum-Algı İletişim, Elips Kitap, 1.Baskı, Ankara.
 • İtalya Cumhuriyeti Anayasası, http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/10-%C4%B0TALYA%20319-354.pdf, (15.04.2018).
 • ÖZBUDUN, Ergun, (1993), Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı, Bilgi Ya-yınevi, 1.Baskı, Ankara.
 • ÖZBUDUN, Ergun ve Ömer F., GENÇKAYA, (2010), Türkiye’de Demokratikleşme ve Anayasa Yapımı Politikası, Doğan Kitap, 1.Baskı, İstanbul.
 • ÖZCAN, Behiç, (2011), “Uluslararası Güvenlik Sorunları ve ABD’nin Güvenlik Strateji-leri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:22, Konya, ss.445-465.
 • ÖZKAN, Ahmet, (2017), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Global Research Thın-kıng Center, Kütahya.
 • ÖZTÜRK, Kübra, (2017), “Türkiye’de Cumhurbaşkanı’nın Güvenlik Politikalarındaki Rolü”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Polonya Anayasası, http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/12-POLONYA%20385-438.pdf, (15.04.2018).
 • Portekiz Cumhuriyeti Anayasası, http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/13-PORTEK%C4%B0Z%20439-532.pdf, (15.04.2018).
 • T.C. Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211.pdf, (20.04.2018).
 • Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri, http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-81-2014021736teorilerisiginda.pdf, (06.03.2018).
 • TURAN, A. Menaf, “Türkiye’nin Yeni Yönetim Düzeni: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-temi”, Social Sciences Research Journal, Volume 7, Issue 3, (September 2018), ISSN: 2147-5237.
 • TÜRK, Hikmet S., (2003), Daha İyi Bir Anayasa İçin, Tesav Yayınları, Ankara.
 • URHAL, Ömer, (2009), Küreselleşen Dünyada Güvenlik (Milli Güvenlik, Kamu Gü-venliği, Örgütlü Suçlar ve Suç İstihbaratı), Adalet Yayınevi, 2.Baskı, Ankara.
 • YORULMAZ, Murat, (2014), “"Değişen" Uluslararası Güvenlik Algılamaları Bağlamında Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde "Değişmeyen" Güvenlik Paradoksu”, Balkan Araştırma Ens-titüsü Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, Edirne, ss.103-135.
 • YUMUŞAK, Hakan, (2012), “Refah Devletine Giden Yolda Devletin Güvenlik Görevi”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, İstanbul, ss.179-184.
 • 1982 Anayasası, (09.11.1982 Tarih ve 17863 Sayılı Resmi Gazete), Md.2-145.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section ARTICLES
Authors

Orcid: 0000-0001-9928-7571
Author: Nizamettin AYDIN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7554-0202
Author: Kübra ÖZTÜRK

Bibtex @research article { suamyod493952, journal = {Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {2636-8870}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {35 - 68}, doi = {}, title = {Güvenlik Algısının Anayasa Yapımına ve Değiştirilmesine Etkisi}, key = {cite}, author = {AYDIN, Nizamettin and ÖZTÜRK, Kübra} }
APA AYDIN, N , ÖZTÜRK, K . (2018). Güvenlik Algısının Anayasa Yapımına ve Değiştirilmesine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1 (2), 35-68. Retrieved from http://dergipark.org.tr/suamyod/issue/41824/493952
MLA AYDIN, N , ÖZTÜRK, K . "Güvenlik Algısının Anayasa Yapımına ve Değiştirilmesine Etkisi". Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi 1 (2018): 35-68 <http://dergipark.org.tr/suamyod/issue/41824/493952>
Chicago AYDIN, N , ÖZTÜRK, K . "Güvenlik Algısının Anayasa Yapımına ve Değiştirilmesine Etkisi". Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi 1 (2018): 35-68
RIS TY - JOUR T1 - Güvenlik Algısının Anayasa Yapımına ve Değiştirilmesine Etkisi AU - Nizamettin AYDIN , Kübra ÖZTÜRK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 68 VL - 1 IS - 2 SN - 2636-8870- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi Güvenlik Algısının Anayasa Yapımına ve Değiştirilmesine Etkisi %A Nizamettin AYDIN , Kübra ÖZTÜRK %T Güvenlik Algısının Anayasa Yapımına ve Değiştirilmesine Etkisi %D 2018 %J Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi %P 2636-8870- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD AYDIN, Nizamettin , ÖZTÜRK, Kübra . "Güvenlik Algısının Anayasa Yapımına ve Değiştirilmesine Etkisi". Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi 1 / 2 (December 2018): 35-68.