Year 2018, Volume 8, Issue 4, Pages 168 - 184 2018-12-29

Examination of the Level of Perceived Servant Leadership in Schools
Okullarda Algılanan Hizmetkâr Liderlik Düzeyinin İncelenmesi

Mehmet Emin USTA [1] , Yıldız ÜNSAL [2]

63 167

This research has been conducted with the aim of investigating the level of perceived servant leadership in teachers who work in schools. The data of this research was obtained from 484 teachers working at the primary school, secondary school and high school in the centre districts of Şanlıurfa Province in year in 2015 and 2016. Perceived Servant Leadership Scale was used as data collection in this research. It was made use of mean, one-way anova and post- hoc tests to compute the datas. As a result of this research, it has been found that perceived servant leadership of the participants is at partly high level. While perceived servant leadership of the participants indicate significant differences according to variables such as the school position, appointment type of managers of teachers, school type, the numberof teacher in that school, marital status they do not indicate significant differences in terms of variables such as gender, year of working, branch and educational status.

Bu araştırma öğretmenlerin algıladıkları hizmetkâr liderlik davranışlarının düzeyini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri, 2015-2016 yılında Şanlıurfa İli Merkez İlçelerindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 484 öğretmenden elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Hizmetkâr Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmatik ortalama, t testi, tek yönlü anova ve post-hoc testleri kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda, katılımcıların hizmetkâr liderlik algılarının yüksek düzeyde olduğu ve hizmetkâr liderlik algılarının, katılımcıların okul konumu, yöneticilerinin atanma şekli, okul türü, okuldaki öğretmen sayısı ve medeni durum değişkeni açısından anlamlı farklılık gösterirken, cinsiyet, hizmet yılı, branş ve öğrenim durumu değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

 • Aksoy, E. (2014). Calculation of Sideband Radiations in Time-Modulated Volumetric Arraysand Generalization of the Power Equation.IEEE Transactions on Antennasand Propagation, 62, 4856-4860.
 • Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknikler Ve İlkeler. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Barbuto, J. E. ve Wheeler, D. W. (2006). Scale Development and Construct Clarification of Servant Leadership. Group & Organization Management. 31(3), 300-326.
 • Barut, E. (2007). İlkögretim Okullarına Sınavla AtananYöneticilerle, Sınavsız AtananYöneticilerin Yönetim Süreçlerine İlişkinYeterliklerinin Degerlendirilmesi (Sakarya İli Örnegi). Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470-483.
 • Duyan, E.C. ve Dierendonck, D. (2014). Hizmetkâr Liderliği Anlamak: Teoriden Ampirik Araştırmaya Doğru. Sosyoloji Konferansları, 49(2014-1), 1-32.
 • Ekinci, A. (2015). Okul Müdürlerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Hizmetkar Liderlik Davranışlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(179), 341-360.
 • Farling, M. L., Stone, A. G. veWinston, B. E. (1999). Servant Leadership: Setting the Stage for Empirical Research. The Journal of Leadership Studies, 6, 49-72.
 • Fındıkçı, İ. (2009). Bir Gönül Yolculuğu: Hizmetkâr Liderlik. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Greenleaf, R. (1977). Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness, New York: Paulist Press.
 • Harter, S. (2002).Handbook of Positive Psychology.(Ed: C. R. Snyder ve S. J. Lopez ). New York: Oxford University Press.
 • Joseph, E.E. ve Winston, E.B. (2005). A Correlation of Servant Leadership, Leader Trust and Organizational Trust.Leadership & Org. Development Journal, 26(L), 6-21.
 • Konovsky, M. A. ve Pugh, D. S. (1994). Citizenship Behavior and Social Exchange. Academy of Management Journal, 37(3), 656-669.
 • Laub, J.A, (1999). Assessing the Servant Organization: Development of the Organizational Leadership Assessment (SOLA) Instrument. Unpublished Doctoral Thesis. Florida Atlantic University.
 • Livovich, M. J. (1999). An İnvestigation Of Servant-Leaders in Public School Superintendents in The State Of İndiana. Unpublished Doctoral Dissertation. State Üniversity.
 • Niehoff, B. P. ve Moorman, R. H. (1993). Justice as a Mediator of the Relationship Between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior. Academy of Management Journal, 36(3), 527-556.
 • Organ, D. W. (1990). The Motivational Basis of Organizational Citizenship Behavior. Research in Organizational Behavior, 12, 43-72.
 • Patterson, K.A. (2003). Servant Leadership: A Theoretical Model. Dissertation Abstracts International, 64(2), 570-580. Purkey, W. ve Seigel, B. (2002).Becoming an individual leader. Atlanta: Humanics Trade Group.
 • Russell, R. F. (2001). The Role of Values in Servant Leadership. Leadership &Organization Development Journal, 22(2), 76-84.
 • Sendjaya, S. ve Cooper, B. (2011). Servant Leadership Behaviour Scale: A Hierarchical Model and Test of Construct Validity. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(3), 416-436.
 • Spears, L. (1998).Introduction: Tracing the Growing Impact of Servant Leadership. (Ed: Larry C. Spears ve Michele Lawrence), Insights on Leadership: Service, Stewardship, Spirit, and Servant-Leadership. New York: Wiley and Sons.
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş:Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Ekinoks.
 • Taylor, D. J. (1998). İmages of Servant Leadership in Education. Unpublished Doctoral Dissertation. Arizona University.
 • Taylor, T. A. (2002). Examination of Leadership Practices of Principals İdentified as Servant Leaders. Dissertation Abstracts İnternational, 63(5), 1661.
 • Türkmen, F. (2016). Ortaokul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi.Yüksek Lisans Tezi.Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Türkmenoğlu, G. ve Bülbül, T. Okul Yöneticilerinin Göreve Geliş Biçimlerinin Okul Kültürüne Yansımaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 526- 549.
 • Usta, M.E. (2013). Okul Yöneticilerinin Pozitivist ve Kaos Yönetim Anlayışlarının Benimsemelerinin Kendilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Etkileri.Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi.
 • Usta, M.E., Demirtaş, Z. ve Demir, M.Ş. (2013). Yurtdışına Gitmiş Eğitimcilerin Küreselleşmeye İlişkin Görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), 10(1), 227-247.
 • Wheaton, C. (1999).Servant Leadarship and The Public School Superintendent. Unpublished Doctoral Dissertation. Tacoma:Gonzaga Üniversity.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, H.E. (2009). Yapısal Eşitlik Modellemesi- I. Ankara: Pegem A.
 • Yukl, G. (2005). Leadership in Organizations, Anglewood Cliffs. NJ: Prentice Hall.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2355-1203
Author: Mehmet Emin USTA
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8635-8649
Author: Yıldız ÜNSAL (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { suje443973, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {168 - 184}, doi = {10.19126/suje.443973}, title = {Okullarda Algılanan Hizmetkâr Liderlik Düzeyinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {USTA, Mehmet Emin and ÜNSAL, Yıldız} }
APA USTA, M , ÜNSAL, Y . (2018). Okullarda Algılanan Hizmetkâr Liderlik Düzeyinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8 (4), 168-184. DOI: 10.19126/suje.443973
MLA USTA, M , ÜNSAL, Y . "Okullarda Algılanan Hizmetkâr Liderlik Düzeyinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 168-184 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/40218/443973>
Chicago USTA, M , ÜNSAL, Y . "Okullarda Algılanan Hizmetkâr Liderlik Düzeyinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 168-184
RIS TY - JOUR T1 - Okullarda Algılanan Hizmetkâr Liderlik Düzeyinin İncelenmesi AU - Mehmet Emin USTA , Yıldız ÜNSAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.443973 DO - 10.19126/suje.443973 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 168 EP - 184 VL - 8 IS - 4 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.443973 UR - https://doi.org/10.19126/suje.443973 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Okullarda Algılanan Hizmetkâr Liderlik Düzeyinin İncelenmesi %A Mehmet Emin USTA , Yıldız ÜNSAL %T Okullarda Algılanan Hizmetkâr Liderlik Düzeyinin İncelenmesi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 4 %R doi: 10.19126/suje.443973 %U 10.19126/suje.443973
ISNAD USTA, Mehmet Emin , ÜNSAL, Yıldız . "Okullarda Algılanan Hizmetkâr Liderlik Düzeyinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 / 4 (December 2018): 168-184. https://doi.org/10.19126/suje.443973
AMA USTA M , ÜNSAL Y . Okullarda Algılanan Hizmetkâr Liderlik Düzeyinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 168-184.
Vancouver USTA M , ÜNSAL Y . Okullarda Algılanan Hizmetkâr Liderlik Düzeyinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 184-168.